Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHUHİYET SAYFA HABERLER Uzdil'den soru önergesi • ANKARA (AA)- CHP Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil, Tanm ve Köyişleri Bakanı Sarni Güçlü'ye Alternatif Ürün Projesi'nin mısır iiretimi ve üreticisini nasıl etkilediğini sordu. Uzdil, TBMM Başkanlığf na verdigi yazılı soru önergesinde şu sorulan yöneltti: "2002 mısır üretimi ne kadardır? 2003 tahmini mısır üretim miktan ne kadardır? 2003 'te ne kadar mısır ithal etmeyi planlıyorsunuz? Bu ithalat mısır üreticisi çiftçileri sizce nasıl etkileyecek?" Derneklere Içişleri bakacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Derneklerin iş, işlem ve denetiminin Emniyet Genel Müdürlüğü yerine Içişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir daire tarafından izlenmesini öngören yasa tasansı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre, Içişleri Bakanlığı bünyesinde 'Dernekler Dairesi Başkanlığı' kurulacak. Derneklerin kuruluş ve işlemlerini izlemekle görevli olacak bu daire, aynca gerek görüldüğü takdirde denetim yaparak faaliyetlerini izleyecek. SP, BRT için pazarlıkta • ANKARA (ANKA) - SP'nin başına geçtikten sonra mutlaka bir de televizyon kanalı isteyen ancak Kanal 7 ile de sorun yaşayan SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan adma kurmaylan BRT'yi satın almak ıçın BDDK ile görüşmelere başladı. Kanal 7 ve HBB'den olumlu yanıt alamayan Erbakan ın kurmaylan çahşmalannı, sahibi Kamuran Çörtük'ün bankasına TMSF tarafından el konulmasıyla yönetimi BDDK'ye geçen BRT üzerinde yoğunlaştırdı. Türk-İş 51 yaşında • ANKARA (ANKA) - Türkiye Işçi Sendikalan Konfederasyonu (Türk- Iş) kuruluşunun 51. yıldönümünü kutluyor. Türk-lş Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, konfederasyonun, 51 yıllık hayatı boyunca belirli özelliklerini ve ilkelerini hep koruduğu ve bugün de korumaya devam ettiği belirtildi. Türk-İş'in. doğrudan temsil ettiği üyelerinin yanı sıra çalışanlann tümü ile ülke ve ulusun çıkarlannı da daima bir bütün olarak gördüğü kaydedildi. 1978'liler yeni dönemi bekliyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - '1978'lilerin' başta siyasi haklan olmak üzere çeşitli konulardaki mağduriyetlerinin giderilmesine ilışkin yasal düzenleme yeni yasama yılına kaldı. AKP Grup Başkanvekili Eyüp Fatsa. "25-30 bin kişi bu yasadan yararlanacak. 12 Eylül'ün rövanşını alma gayretinde değiliz ama magduriyetler giderilmeli. Yeni yasama yılında öncelikli işimiz bu mağduriyeti gidermek olacak" dedi. 9 günde 10 yasa çalışmasını tamamlayan TBMM'nin hızlı temposu Sezer'i yoracak Köşk'te yoğun gündemANKARA (Cumhurijet Bü- rosu)- TBMM'nin tatıl karan- nınalındığı 1 Ağustos (bugün) öncesindeki yoğun tempoyla çalışarak çıkardığı yasal dü- zenlemeler Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı, haf- ta başında bu yana günde 4-5 yasa çıktığı için 9 dolayındaki yasayı 15 gün gibi dar bir za- man dilimi içinde inceleyerek karara bağlamak durumunda kalacak. Sezer'in önünde; MGK Ge- nel Sekreterliği'nin yetkilerini tırpanlayan AB 7. uyum pake- ti, 2-B orman arazilerinin satı- şını öngören anayasa değişik- liği, hayali ihracatçıyı kapsa- yan kambiyo affina ilişkın ya- sanın da bulunduğu çok önem- li düzenlemeler bulunuyor. TBMM, ağustos'ta tatile gi- O R M A N L A R İ C İ N S E C E N E K ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Orman arazilerinin satışını düzenleyen ve milletveki- li seçilme yaşını 25'e düşüren anayasa deği- şikliği, ikinci kez onay için önüne gelen Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in önünde 4 seçenek bulunuyor. • Onaylama: Cumhurbaşkanı, hükümetin ıs- rarlı tutumu nedeniyle paketin tümünü onay- layabiür. Bu olasılığa fazla şans tanınmıyor. • 2. kez iade: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçilme yaşını 25 'e indiren düzenlemeyi onay- layıp ormanlarla ilgili hükmü, TBMM'de de- ğişiklik yapıldığı için yeniden veto edebilir. • Referandum: Her ne kadar anayasa deği- şikliği pakeri 368 oyla kabu) edilse de Cum- hurbaşkaru'nın herkoşulda, değişikliği halkoy- lamasına sunma yetkisi bulunuyor. • Kısmi referandum: Cumhurbaşkanı, pa- ketin sadece ormanlarla ilgili bolümünü hal- koyuna sunabilir. receği gerekçesiyle son 3 gün- de yoğun bir çalışma dönemi- ne girerek arka arkaya 7 yasal düzenlemeyi çıkannca, Cum- hurbaşkanı Sezer de ağır bir iş yükü ile karşı karşıya kaldı. Se- zer, şimdi son 10 günde kendi- sine gönderilen 9 yasayı ınce- leyecek. Sezer'e gönderilen ya- salar şöyle: • MGK Genel Sekreterli- ği'ne sivil bürokratın atanma- suıa olanak veren ve kurulun yetkilerini ortadan kaldıran AB'ye 7. uyum pakeri. \/ Orman Yasası'nda değişik- lik yaparak kızılağaç ve kesta- ne ağaçlannı orman kapsamın- dan çıkaran düzenleme. */ Orman niteliğini kaybe- den 2-B orman arazilerinin sa- tışına ve yağmaya olanak tanı- yan anayasa değişikliği. S Hayali ihracatçıyı da içi- ne alan 9 bin dosyaya kambi- yo affi getiren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa. t/ Kamu Ihale Yasası'm de- ğiştirerek enerji, su ve ulaştır- ma alanlannı yasa kapsamı dı- şına çıkaran yasal değişiklik. • SSK Kanunu. i/ Bağ-Kur Kanunu. t'Terör örgütleri üyelerine ceza indirimi getiren fopluma Kazandırma Yasası. v' Doğal ve kültürel zengin- liği olan bölgeleri turizm yatı- nmlanna açan Turizm Teşvik Yasası'nda değişiklik yapılma- sına ilişkin düzenleme. • Esnaf ve Sanatkârlar ve DiğerBağımsız Çalışanlar Sos- yal Sigortalar Kurumu Yasa- sı'nın ve Tanmda Kendi Adı- na ve Hesabına Çalışanlar Sos- yal Sigortalar Yasası'nın bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin düzenleme. Etkin uygulama istediler Büyükelçilere reformpaketi briflngi • AB temsilcileri, 7. uyum paketi ve Ulusal Program konusunda verilen brifingde, Meclis'in gösterdiği performansın kendilerini "şaşkınlığa uğrattığını" ifade ederken "Kıbns konusunda ne yapıyorsunuz" sorusunu yönelttiler. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - AB Genel Sekreteri Büyükelçi Mu- rat Sungar, AB ülkele- rinin büyükelçilerine 7. AB reform paketi ve Ulusal Program (UP) hakkında brifing verdi. AB temsilcileri, Mec- lis'in gösterdiği perfor- mansın kendilenni "sas- kınhğa ugratügını" ifa- de ederken "Kıbnskonu- sunda neyapıyorsunuz" sorusunu da yöneltti. Türkiye2OO4'te tarih bekliyor Sungar, AB temsilci- lerine verdiği brifing ön- cesinde yaptığı açıkla- mada, Türkiye'nin AB'den 2004 yıhnda mü- zakere tarihi alma bek- lentısini yıneledi. 2004 yılında Türkiye hakkın- da yapılacak değerlen- dirmede AB Komisyo- nu'nun hazırlayacağı 2003 ve 2004 ilerleme raporlan ile üye devlet- lerin görüşlerinin büyük önem taşıyacağına işa- ret eden Büyükelçi Sun- gar, Türkiye'nin bunu göz önünde tutarak Ko- penhag siyasi kriterleri- ni tümüylekarşılama yö- nünde adımlannı sürdür- düğünü kaydetti. Türldye"nın önemli re- form adımlannı yasama geçirdiği süreçte "rin- cirleme etki-tepkinin" söz konusu olduğunu ifa- de eden Sungar. "Ümi- diıniz,AB temsflcflerinin Türk hükümetinin bu çabalannı en sıhhatii şe- kfldekendi merkezterine aktarmalarT diye ko- nuştu. Gelecek yılın "uygu- lama yıh" ilan edildiği- ni de vurgulayan Sun- gar, bu süreçte Türki- ye'nin AB'ye uyum ya- salannda uygulamanın inceleneceğini söyledi. Ingilizce tercümesi ta- mamlanan UP'nin tam metni de toplantıda AB Komisyonu ve AB'ye üye ve aday ülke temsil- cilerine dağıtıldı. 'Yaşama geçirin' 7. paketin Türkiye'yi AB'ye daha da yakın- laştırdığını ifade eden diplomatlar. Türkiye'den artık tüm reformlan gün- lük yaşamda hissedile- cek şekılde uygulama- sını beklediklerine işa- retetti. Diplomatlar, da- ha önce Meclis'ten geçen birçok reform adımına karşın bunların hâlâ uy- gulamaya geçmediğini anımsatırken Özellikle yürütme ve yargı organ- lanndan bu reformlann ruhuna uygun olarak ha- reket etmelerini bekle- diklerini dile getirdiler. AB temsilcilerinin. Kıbns konusunda da Gü- ney Kıbns'ın AB üyeli- ğinin gerçekleşeceği 2004 Mayıs'a az bir za- man kaldığını anımsata- rak bu konuda Anka- ra'nın nasıl bir politika izlemeyi düşündüğünü sorduklan öğrenildi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART AVIP OL&UK1...ME/HL&KB.TİM \ { Aü îc)u musakart@ttnet.net.tr Times'ın, 7. uyum paketinin kabul edilmesine ilişkin yorumu: Yasa, MGK'yikalbindenvurdu DışHaberlerSenisi-Yedinci uyum paketinin TBMM'de kabul edilme- sini yorumlayan Batı basını, karann Avrupa'da memnuniyetle karşılan- dığını yazdı. Ingiliz Times gazetesi, "Kabul edi- len yasalar, orduya resmi gücünü ve- renMiIMGihHilikKurulunu(MGK) kalbinden vunıyor ve icra yetkileri- niriindenalarak kurulu sadece bir danışma organına dönüşrürüyor" ifadelerini küllandı. Ordunun, 4 hü- kümetin de\Tİlmesinde rol aldığını ve toplumda duyulan saygıyla siya- set üzerindeki etkisinin sürdüğünü öne süren gazete, "Paket, Avrupa Birtiği ve ABD'yi memnun edecek olan Topluma Kazandırma Yasası ile peş peşe çıkü" yorumunu yaprı. Gazete, haberinde şu görüşlere yer verdi: "Kürtlere sağlanan af, Türk ordusunun Kuzey Irak'taki varüğı- nuı ortadan kalkmasına yol açarak Türk dış politikasını etkile>ebilir. Irak'takiAmerikan askerleri ise böl- gedeki direnişçi gerillalara karşı ha- reketegeçmeden önce, affa verflecek tepkiji görmevi bekKyor." Daily Telegraph ise paketle gelen değişiklikleri, "devrim" olarak de- ğerlendirdi. "DeğisjklilderTürksiya- setinde ancak Atatürk döneminde- kflerlekarşdaşoniabflecekölçüde bir devrim varaövor" ifadesini kulla- nan gazete, ordunun, şimdiye dek MGK ile ulusal siyasetleri, sivil li- derlere dikte ettiğini iddia etti. Financial Times ise "AB, Türki- ye'nin askeri reformlannı övgüyle karşüadı" manşeriyle verdiği habe- rinde, "SflahhKırvAçderin nüfuzunun azalülmasuıdan ve PKK mensupla- nna af çıkardmasuıdan sonra A\TU- palı diplomatiann Türkfye'ye övgü yağdırtHğuu"bildirdi. Financial Ti- mes, af karannınsa ABD etkisiyle alındığını öne sürdü. Gazete, aynca Topluma Kazandırma Yasası'nda kapsam djşı bırakılan üst düzey PKK yöneticilerinin Batı Avrupa'ya gön- derilebileceğini iddia etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in çalışmalannı eleştirince hastanelik oldular Muhtarlara koruma dayağı L Muhtariar korumalar tarafından salondan nasıl dışan- ya anldıklarmı gazetecilere gösterdiler. (SERDAR ÖZSOY) MUSTAFAÇAKIR ANK4R4 - Ankara Bü>-ükşehir Belediye Başkanı Metih Gökçek'in korumalan olduğubelirtilen kişiler, belediye tarafından düzenlenen top- lantıya katılan 4 muhtan dövdü. Toplanhya katılan Anıttepe Mahal- lesi Muhtan Ufiık Kapian ile So- kullu Mehmet Paşa Mahallesi Muh- tan FatmaTaner Ege'ye adli tıptan 1 'er günlük rapor verildi. Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alt- yapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) çalışmalannı eleştiren muhtarlan CHP'li olmakla suçladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara ve köylerindekı muhtarlan "Kent Müzesi Projesi" hakkındaki görüşlerini almak ve so- runlannı dinlemek üzere toplantı- ya çağırdı. Anfa Toplantı Salo- nu'ndaki toplantıda muhtariar ile Gökçek arasında tartışma yaşandı. 'Sürüklenerek dışan atıJduV Olay hakkında bılgi veren Anıt- tepe Mahallesi Muhtan Ufuk Kap- lan, toplantıda Büyükşehir Beledi- yesi'ne bağlı AYKOME'nin göre- vini yapmadığını söylediğini belırt- ti. Bunun üzerine Gökçek'in ken- disine "Bunlan sana kinı söyledi? Hangi sahtekâr söyledi" dediğini belirten Kapian, "Bunun üzerine de ben 'Bunlan bana Çankaya Be- lediye Başkanı Haydar\'ılmazsöy- ledi' dedim. Haydar Yılmaz'ı da sahtekârlıkla suçladı" diye konuş- tu. Hazırladığı dosyayı kürsüye uzat- masının ardından Gökçek'in koru- malannın kendisine saldırdığını be- lirten Kapian, sürüklenerek dışan atıldığını aniattı. Kapian ile birlik- te Mustafa Kemal Mahallesi Muh- tan SonayÇoban, Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Muhtan Ege ile Çan- kaya Muhtariar Derneği Başkanı Adil Ağtaş da tartaklanarak dışan atıldı. Kavaklıdere Mahallesi Muh- tan Hüha Sungu, Gökçek'in toplan- tıda kendilerine "Siz zaten Çanka- yabsınız. CHP'lisiniz'' diyerek sa- londan kovduğunu iddia etti. 15 muhtar, Aydınlıkevier Polis Karakolu'na giderek şikâyette bu- Iundu. Burada muhtarlan ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili ts- mail Değerli konuyu TBMM'ye de taşıyacaklannı dile getirdi. POlMKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Rabıta'nın Siyasi Kolu AKP mi? 1976 yılında Pakistan'da 'Rabıta Örgütü'nün ön- cülüğünde toplanan 'Şeriat Kongresi'nde alınan karariarTürkiye'de nezaman uygulanmaya baş- ladı? 1976 yılında Süleyman Demirel hükümetinin (Bi- rinci Milliyetçi Cephe hükümeti) Devlet Bakanı Ha- san Aksay laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Pakistan'a gitmedi mi? Gitti!.. Bu olayı birkaç kez yazdım... Cumhuriyet'in dünkü manşeti çok anlamlıydı: "Kadro genelgesi..." Cumhuriyet üniversitelerini ele geçirmek isteyen AKP iktidan yasayla yapamadığını, Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle gerçekleş- tirmek istiyor... Banş Doster in haberini okuyunca Türkiye'nin son otuz yılına bakmak gereğini duydum... örneğin, yaşlan otuz olanlar "Rabıta" dediğiniz- de hemen soruyorlar: "Rabıta ne demek ben bilmiyorum, açıklar mı- sınız?" Rabıta, dünyanın en güçlü Islamcı örgütünün adı- dır ve 1963 yılında Mekke'de kurulmuştur. Rabı- tat-al Alam al- Islami adlı bu örgütün amacı şudur: "Müslüman ülkelerde yönetimin Islamcı ku- rallara göre olmasına çalışmak..." Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz: "Bu konuyu niçin sık sıkgündeme getiriyorsu- nuz?" Önce bu soruya yanıt vereyim: "özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul- larda, Cumhuriyet üniversitelerinde, kamukurum ve kuruluşlannda dinci yapılanma 1976'daki Ra- bıta toplantısına Türkiye'nin katılmasıyla başlamış, daha sonra yurtdışındaki din adamlanna Rabıta tarafından maaş ödenmiştir..." • • • Bugünegelince... AKP iktidannda bakan ve milletvekili konumun- da olan çok sayıda kişinin Rabıta ve onun dene- timindeki finans kurumlarıyla ilişkisi vardır... Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Al Baraka Fi- nans Kurumu'nun da içinde olduğu 'Bereket Vak- f/'nın kurucusu değil midir? Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül, AKP Milletvekili Prof. Dr. Nevzat Yal- çıntaş, AKP'nin kurulmasında büyük katkısı olan Nakşi Korkut özal, Islam Kalkınma Bankası'nda müşavir olarak çalışmadılar mı? 1980'li yıllara baktığımızda Korkut Özal-Eymen Topbaş ortaklığının 'Al Baraka Türk' kanalıyla Suudi sermayesine, dolayısıyla merkezi Mekke'de bulunan Rabıta örgütüne ulaştığı görülüyor... Zincirin halkalannda hep Al Baraka Türk finans kurumunun bulunması, özellikle dinsel ağırlıklı va- kıflarda, Iskenderpaşa Dergâhı'nın önde gelen isimlerinin yer aldığı dikkati çekiyor... MaJrye Bakanı Kemal Unakrtan, naylon fatura yü- zünden yargılanmıyor muydu? YargılanıyorduL Peki hayali ihracat ve naylon faturalar kimin işi- ne yanyor? Al Baraka Türk'ün... Elimdeki bilgilere baktığımda bazı ilginç bulgu- lar da ortaya çıkıyor... 1976'da Pakistan'daki şeriat kongresinde alınan kararlarda Türkiye'nin de imzası var... Kararlann bazılan şöyle: 1- Bütün daire ve işyerleri, okullar, üniversite- leryani tüm devlet kurumlannda imam bulunma- lı, mescit açılmalıdır. 2- Buralarda Islami ahlak ve değeheranlatılmalı, kadınlann Islami esaslara gö- re giyinmeleri için çalışılmalıdır. 3- Kongreye ka- tılan taraflar, Islami öğretiyi ilkokuldan üniversite seviyesine kadar ders olarak okutmalıdır. • • • Görüldüğü gibi 1976'da Pakistan'daki Rabı- ta'nın desteklediği 'Şeriat Kongresi'nde alınan üç önemli karar yaklaşık otuz yıllık bir süreçte Türki- ye'de yaşama geçirilmiştir... Rabıta'nın Türkiye'deki siyasi ayağı 3 Kasım 2002'de çarpık seçim sistemi sayesinde tek ba- şına iktidara gelmiştir... Aslında, 'Şeriat Kongresi'nin kararlan yıllar ön- ce yavaş yavaş uygulanmaya başlanmıştır... _ Süleyman Demirel'den Bülent Ecevit'e, Turgut Özal'dan Tansu Çillere, Necmettin Erbakan'dan Mesut Yılmaz a Erdal Inönü'den Deniz Baykal'a dek başbakanların, bakanlann AKP'nin tek başı- na iktidara gelmesinde bilerek ya da bilmeyerek katkıları büyüktür... Kimse AKP "devleti ele geçiriyor" diye ağlayıp sızlamasın!.. hikmet.cetinkaya@ cumhuriyetcom.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Topluma Kazandırma Yasası Hükümet2 bin boşvuru bekliyor ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu)-Hükümetin 2binPKKKADEKmı- litanının yararlanmasını beklediği Topluma Ka- zandırmaYasası için Içiş- leri Bakanhğı, 20 bin afış bastırdı. Bakanlığın ılle- re dagıtacağı afışlerle mi- litanlara yasadan yarar- lanma çağnsı yapılacak. Hafta başında Irak'a gi- decek olan DEHAP yö- netimi ise yasadan ya- rarlanmak için beklene- nin tersine en fazla 50 kişinin başvuracağını sa- vunuyor. ABD'nin Irak'ı işgali- nin ardından Kuzey Irak'tasıkışanPKK'TCA- DEK örgütünü çökert- me gerekçesiyle çıkanlan Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararianrnak için 213 militamn baş- vunıda bulunduğu iddia edildi. Ancak bu bilgi gü- venlik güçleri tarafından doğrulanmadı. Içişleri Bakanlığı 'nda yasadan yararlanmak için başvu- ruda bulunanlann güven- hklerinin sağlanması ko- nusunda yapılacaklar de- ğerlendiriliyor. Bu arada yasaya karşı çıkanDEHAP lideri Tun- cer Bakırhan. bugün dü- zenleyeceği basuı top- lantısı ile yeni "Çözüm Paketi"ni açıklayacak. Pakette PKK-TCADEK'in siyasal yasama katılma yönündeki tutumunu ka- rarlı biçimde sürdürme- si, ancak bunun karşılı- ğında hükümetin de ge- rekli adımlan atması is- teniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog