Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 AĞUSTOS 2003 CUMA HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ SİRMEN 'Anti-Amerikan Olmayalım' Diye Diye Yirmı yıl kadar once, Rus edebıyatına ve dılıne vâkıf btr dostuma, kemal-ı safıyetle sormuştum - Neden buyuk Rus romanı geleneğı, Sovyet devnmınden sonra surmedı? Oysa o donemd, Rus- ya, dunyanın en buyuk değışımının odağındaydı AJdığım yanıt dudaklanmı uçuklattı - Bu duşunce ant-Sovyetzm ve antı-komunızm- dır özgurduşunceye karşı solun bağnazlan, ant-Sov- yetızm, antı-komunızm, sağın bağnazlan da antı- Amenkanızm etıketını yapıştınvenrierdı Bır duşuncenın, salt karşıtlığa dayanması buda- lalıktır Duşunce kendı ıçınde tutartı olmalıdır Zrtlık ve benzeriık bağımsız duşuncenın bır sonucudur Ama "karşıt" yada "dûşman" buimadan duşun- ce uretemeyen, davranış belırleyemeyen ınsanlar ve kafalar bu gerçeğı goremezler Turkıye'nın attmış yılayaklaşan çokpartılı rejımı- nın bır turlu toplumsal uzlaşmaya varamamasının nedenı, karşrt veya duşman kavramına dayanma- dan polıtıka yapamayan yapısının ve onun urunu olan polıtıkacısının sonucudur • • • Turkıye 2 Dunya Savaşı'nı ızleyen yıllarda, ıç ve dış polıtkasında, ant-sovyet, pro-Amenkan btrçız- gı ızledı Ankara'nın Moskova'ya duyduğu tepkı neden- sız değıldı Stalin'ın savaşın sonundakı talepten, Inö- nü'yu telaşlandırmış, yenı muttefikler aramaya ıt- mışn. BeJırttığım gıbı, bu kaçınılmaz bır seçenektı Ama, boyle bır olgudan hareketle, ıç ve dış po- lıtıkamızı, antı-Sovyet pro-Amenkan çızgıye çek- mek yanhştı Bu yanlışın bedelını hem ıçerde odedık, hem de dışarda Yıllardırartanbtrbınkımınsonucunda,Turkıye'de bugun antı-Amenkan bır havanın varlığı yadsına- maz Bu duygunun dayanaksız ve haksız olduğunu soy- lemek de mumkun değıl Ama Turkıye'nın polıtıkasını antı-Amenkan duy- gulann doğrultusuna oturtmak, çılgınlık bıle değıl, olsa olsa ahmaklıktır ABD'nın her soyledığının, her ıstedığının otoma- tık olarak karşısına çıkan bır polıtıka oluşturmanın ahmaklığını yadsımamak olanaksız Bu davranışın tam zıddı gıbı gorunen davranış- da, yanı ABD'nın her ıstemıne "evet" denmesınde ulusal çıkar arayan goruş de aslında, aynı mantı- ğın ya da daha doğru deşıyışle, aynı mantıksızlığın urunu bır ahmaklıktır ••• Mutlaka dıkkatınızı çekmıştır ABD'nın Turkıye'den askertalebı uzenne başla- yan tarüşmalarda, ısteme, kesınlıkle ve koşulsuz evet denmesını savunanlar, sakıncalan ılen surenlere karşı hep, antı-Amenkanızm savına sanlıyorlar Hatta onlara gore, eskı ve hâlâ donmemış sol- cular ıle fanatık Islamcılar arasında bu konuda çok ganp bır ıttıfak da oluşmuştur Boyle bır tutum, tartışmayı baştan durdurmaya yonelıktır Turkıye hıç kuşku yok kı, ABD'nın asker talebı- nı, ne salt VVashıngton'dan geldığı ıçın elının ter- sıyle rtmek durumundadır, ne de ıkıncı tezkere ola- yının ardından oluşan, gereksız kompleksın etkı- sıyle, "aman bır fırsatı kaçırdık, ban bu defa kaçır- mayalım da başımıza daha büyuk ışleraçılmasın" telaşı ıle alelacele kabul etmek konumundadır Askenn, hangı amaca yonelık olarak, hangı çer- çevede ıstendığı, nerede, hangı sureyle kullanıla- cağı, buna karşılık hangı guvencelenn venleceğı, boylefcwrasker gondermeden Turkıye'nın kazanç- lan ıle kayıplannın ne olacağı tartılmalı ve ona go- re bır karar venlmelıdır Aynca bu tartşma surerken kımı ımalaria butun yuku kurumlardan bınnın sırtına yuklemek ve son- ra meydana gelecek sonuçlardan daha başlangıç- ta onu sorumlu tutmak da yanlıştır Açıkçası, bu sıyası bır karardır ve kararda sıyası ıradenın ağıriığı olmalıdır Yoksafcnryandan,"sıyasette askenn ağıriığını azal- tacağım derken öte yandan, yaşamsal sıyasal bır konuda korkup karann sorumluluğu askerdedır" demek tutarsızlığın ta kendısıdır Konumuzla hem ılgılı hem de ılgısız bır son söz Sap ıle samanı, okuz ıle atı bırbınne kanştırma- mak gerek At, okuz gıbı tepkısız değıldır, okuze bı- ner gıbı, tepkısını hesaplamadan ata bınmenın sonucu vahım olabılır SSK Okmeydanı Hastanesi Sağlıkçılardan iş bırakma eylemi tstanbul Haber Ser- visi - SSK Okmeydanı Hastanesi'nde çahşan Sağlık ve Sosyal Hız- met Emekçılen Sendı- kası (SES) uyelen, dun zorunlu tasarruflann anaparalannın oden- memesı, çahşma saat- lennın elvenşsızhğı ve ozelleştırmelenn ya- rattığı personel yeter- sızlığı gıbı sorunlanna çozum getırılmesını sağlamak amacıyla ış bırakma eylemi yaptı Hastane acıl servısı yanında toplanan grup adına basın açıklama- sı yapan SES Işyerı Temsılcısı Rabia Tun- cer, AKP hukumetının, sıkardığı yasalarla SSK'len buyuk bır çık- maza surukledığını soyledı Rabıa Tuncer, "Hü- kümet, Sağükta Dönü- şüm Programı9e insan sağhğmıpazarlardaab- nıp sablabilen bir me- taya dönüştüruyor. tn- sanca yaşam ve çahş- makoşufianiçmvesağ- hk hakkma sahip çık- mak için buradayız, mücadeiemiz sürecek" dedı Açıklamanın ardın- dan başhekımlık bına- sının onune kadar yu- ruyen SES uyelen, "Hastaneler halkındır, saülamaz", "Tasarnıf- lanmız hemen öden- sbı" sloganlan attı Kızılağaç ve aşılı kestanelikleri orman kapsamı dışına çıkaran düzenleme de Meclis'ten geçti Şirketeözel ormankıyımıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kızılağaç ve aşılı kestanelıklenn or- man alanı dışına çıkanlmasını ıçeren yasa TBMM Genel Kurulu'nda ka- bul edıldı 208 bın hektarük onnan ala- nını tehdıt ettığı ılen surulen duzen- lenme, Enerjı Tabu KaynaklarBaka- nı HilmiGülerın geçmışte yonehcı- sı olduğu Çamsan şırketının ham- madde gereksınımı de karşılaması nedenıyle "özel yasa" olarak eleştı- nlıyor Adapazan \ e Karadenız'de kurulu sdaştınlmış le\ ha sanayıcılennın Rus- ya'dan hammadde sağlamakta güçluk çekmelen üzerıne AKP ıktıdannca gundeme gehnlen vasa, ozellıkle Ka- radenız'dekı orman alanlarının onem- lı olçude daraltılması tehlıkesuıı ıçe- nyor Yasaya gore, kızılağaç \e aşılı kestanelıkler orman statusunden çı- Haydar Yılmaz: • Enerji Bakanı Hilmi Güler'in geçmişte yöneticiliğini yaptığı Çamsan şirketinin hammadde gereksıniminı de karşılayacağı için 'özel yasa' olarak eleştinlen düzenleme, 208 bın hektar ormanlık alanı tehdıt ediyor. CHP mılletvekilleri, düzenlemenın anayasaya aykın olduğunu vurguladı. kanlıyor Aynca 3 hektardan buyuk sahıplı ağaçlıklar ozel orman statu- sunden çıkanhyor Kızılağaçlar ıle aşılı kestanelıklenn sahıplennın her turlu yapacak \e yakacak gereksını- mı ıle pazar satışlan ıçın yapacakla- n kesım ıçın de koy muhtarhğınca duzenlenecek belge yeterlı olacak Parklara özel işletme Tasannın kapalı otunımla goruşul- duğu Tanm, Orman ve Koyışlen Ko- mısyonu'nda eklenen bır maddeyle ulusal parklar da ozel ışletmeye açı- lıyor Bu maddeye gore, Mıllı Park- lar Yasası'na bağlı alanlarda bulunan yerler ıle uzenndekı yapı v e tesısler 29 yıla kadar kıraya venlebılecek CHP mılletvekıllen, düzenleme- nın, anayasanın "ormanlann konın- ması ve geKştirilmesi" başlıklı 169 maddesı ıle "OrmanKoylusununKo- runmasr başlıklı 170 maddesıne ay- kın duştuğunu vurguladı CHP Gıresun Mılletvekıh Mehnıet Işık, de\ let ormanı starusundekı 109 bın hektarkestane ağacı ıle 99 bın hek- tar kızılağaç alanının yok olabılece- ğını belırttı 3 hektardan buyuk olan ve Karadenız'de yer yer 50-100 hek- tan bulan arazılenn bır muhtar bel- gesıyle kesılebıleceğını, orman ıda- resının devre dışı kaldığını belırten Işık, "Bu apaçık deviet ormanlann- daki kestaneve kıalağaçlarmyokedO- mesidir'' dedı Işık, "Esas amaç, kızılağaç ve kes- tane ormanlannı tamamen özel sek- törün talepleri doğrultusunda, onla- nn hammadde ihti\acına tahsis et- mektir. Bir Sayın Bakan"ın ve Orman Bakanı'nın bu konudald iüşkileri ar- nk kamuyouna yansımış dunımda- dır. Bu iüşkınin gizlenecek bir tarafi kabnanuşbr. Bakanın niyeti. vatan- Kent suçları mahkemesi kurulmalı • Çankaya Beledıye Başkanı Haydar Yılmaz, kente ve kentlılere karşı ışlenmış ve ışlenecek bütün hukuksuzluklann önüne geçmek ıçın ıhtısas mahkemelennın kurulması gerektığını belırttı Istanbul Haber Servi- si - Çankaya Beledıye Başkanı Haydar Yıbnaz, Turkıye'de orneklen hız- la çoğalan 'kent suçlan- na' karşı acılen onlemler almanın demokrasuun ve msanca yaşamanın gere- ğı olduğuna dıkkat çeke- rek, "Kent İhtisas Mah- kemeleri"nın kurulması- nı ıstedı Çankaya Beledıye Baş- kam Haydar Yılmaz yap- tığı açıklamada, kamu yaran ve sağhklı kent- leşme ılkelerı çerçe\e- sınde hızlı, etkılı onlem- ler alabılen, sahıp oldu- ğu uzmanlık nedenı ıle bu konulara daha bılınç- Iı bır bıçımde yaklaşabı- len "KentthüsasMahke- meJeri"nın kurulmasının artık bır zorunluluk ha- lıne geldığını belırttı Kente ve kentlılere kar- şı ışlenmış ve ışlenecek butun hukuksuzluklann onune geçmek gerektı- ğını ıfade eden Yılmaz, "Kentin doğal yapısına karşı işlenmiş birer suç olarak kabul edikbilecek olan sozde projelere kar- şı kentlerimizin daha et- kfli bir yargısal güvence- ye kavuşturulması artık bir zorunluluktur. Me\- cut hukuk sistemimiz ne yazık ki, bu soruna >ete- rince yanıt veremi>or ve doğal olarak aksakhklar >aşanı>x)r''dedı Yılmaz, ılk adımda kuçuk olçek- Iı sorunlarla ılgılı prob- lemlen goruşen "Kent Sorunlan Hakem He\e- ti" veya "Kent Parlamen- tosu Heyeti" kurulabıle- ceğını ıfade ederek he- yetın, Mımarlar Odası, Inşaat Muhendıslen Oda- sı, Şehır \e Bolge Plan- lamacılan Odası, çevre ve semt derneklen ıle sos- yolojı, psıkolojı ve hu- kuk derneklen gıbı sıvıl toplum orgutlen temsıl- cılenyle muhtarlar ve dı- ğer yerel yonetım tem- sılcılerınden oluşabıle- ceğını soyledı Yılmaz, herhangı bır yurttaş, bınm ya da ku- rum tarafından yapılan başvurunun ılk etapta bu kurulda goruşuleceğını belırterek şoyle devam ettı u Budurum,demok- rasinin 'olmazsa olmaz'ı olan kaülım düzeyini de arttırma\a katkıda bulu- nur. Halkın vapüanlan daha fazla benimsemesi- ni, sahiplenip koruması- nı da sağlar. Kent esteti- ğini bozan, binasını bo- jatmayany& da çirkin hal- de bırakan kişilere karşı da bu hevetve mahkeme- ler bir hiznıet uretebilir- ler. Merkezi otorite bile olsa, hiç kimsenin kent dokusunu bozma ya da kentiçirkingöstermehak ve yetkisi ofanamahdır. Bu ihtisas mahkemeleri ay- nızamanda ilçe beledn e- leri ile büyukşehir beie- diyeJeri arasmdaki huku- ld anlaşmaznldan dayar- gısal bir sürece kavuştu- rarak, sorunlann kang- ren oünadan bir an önce çözümünü sağiamış ohnf İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇtN daşın sorununu çözmek mL yoksa or- man urunu ışleyen kuruluşlara ucuz ve kolay hammaddetemin etmek mi?" diye sordu Işık, kızılağaç ve kesta- nenın hızla gelışen çabuk kok surgu- nu veren bır tur olmasına karşın ke- sımlık çağa gelmesının 30-40 yıl al- dığına dıkkat çektı CHP Muğla Mılletvekıh GürolEr- gin de " Vapılacak tek şey kmlağaçla- n tumden kestirmek. Doğu Karade- niz'in tamamen ormansKJaşünlma- sı gibi bir durumla karşı karşrvayız" dedı Ergın, ulusal parklarla ılgılı dü- zenleme konusunda ıse "Bu madde, Milli Parklar Yasası'ndaki en az 4 maddeye aykın. Getirilen dıizenle- meyle,miDi parklann ozel kesimeaçd- masıvla milli parklar hem milli ol- maktan hem de park olmaktan çıka- nnyor" goruşunu dıle getırdı Operasyonda 2. perde BOTAŞ vurgununda 11 tutuklama BURSA (Cumhuriyet) - Bursa'da, Ataturkçu Duşunce Derneğı Bursa Şubesı tarafindan yapılan suç duyurusu uzenne başlatılan "Etoğalgaz Vurgunu" operasyonunun ıkıncı bolumunde gozalnna alınan 39 kışıden 10'u rutuklanırken 1 kışı hakkında gıyabı tutuklama karan venldı Yaklaşık 25 tnlyon lıralık vurgunla ılgılı tutuklananlar arasında ANAP donemının gozde ısımlenyle AKP'nın terfı ettırdığı BOTAŞ çalışanlan da bulunuyor Emnıyettekı ışlemlen tamamlanan 38 kışı nobetçı mahkemeye sevk edıldı Nobetçı mahkeme, eskı BOTAŞ işletme Mudurlen Turgay Topaloğlu, trfan Sungutay Şerafettinoğlu, Mehmet \ldf Ergez, mudur>ardımcısı Ertuğrul Yavuz'un yanı sıra Izmır BOTAŞ Mudur Yardımcısı Efcndi Bingol ıle çalışanlar Burhan NaharcL Rıflo Yetkiner, Fikret Onav dın, Halil Hiçyıhnam \ e Denız Onal'ı "gorevi kotuve kullanmak ve teşekkül halinde cebri irtikap" suçlanndan tutuklarken BOTAŞ gorevlısı Sadi Kılıç hakkında da gıyabı tutuklama karan v erdı Batman Milletvekili Nezir Nasıroğlu da istifa etti. îstifacılar AKP yolunda CHP'de 'toplumakazandırma' çatlağıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ağn Mılletvekıh Ce- mal Kaja' nın ardından, Bat- man Mılletvekıh NezirNaaroğ- luda dun CHP'den ıstıfa ettı CHP yonetımuıın sert muhale- fetıne karşın Topluma Kazan- dırma Yasası'nı destekleyen ıkı mılletvekılmın AKP'ye ge- çebıleceklen bıldınldı Cemal Kaya, "Bundan sonra bize oy verenler nasıl yönlendirirse ona göre karar vereceğiın. Seçmen, AKP derse doğrusunu AKP yaprvor demektir" sozlenyle AKP'ye geçebıleceğı ışaretını verdı Nasıroğlu da, "anti-de- mokratikuvgulamalar" nede- nıye CHP'den ıstıfa ettığını açıkladı Istıfalarla CHP'nın sandalye sayısı 175'e ındı Topluma Kazandırma Yasa Tasansı, CHP ıçınde goruş ay- rıhklarına neden oldu Ağrı Doğu ve Guneydoğu koken- lı bazı mılletvekıllerının de CHP yonetımının bu tasanya muhalefetınden rahatsız oldu- ğu vurgulandı Cemal Kaya • CHP yonetımının Topluma Kazandırma Yasası'na karşı ohnası Doğu ve Guneydoğu kokenlı bazı mılletvekıllennde rahatsızlık yaratmıştı. Öncekı gün ıstıfa eden Cemal Kaya'mn ardından dun de Nezır Nasıroğlu partıden ıstıfa ettı. Istıfacılann AKP'ye verdıklen ılımlı mesajlar dıkkat çekti mılletvekıllen Cemal Kaya ve Naci Aslan ıle Şanlıurfa mıllet- vekıh Turhan Tüysüz ve Bat- man mılletvekıh Nezır Nasıroğ- lu tasanya destek verdı oncekı gun partısınden ıstıfa ederken, dun de Nasıroğlu ıs- tıfasını verdı Nezır Nasıroğ- lu, "CHP'nin son dönemlerde gerek kamuoyunda, gerek iç yapısında uygulamış olduğu anti-demokratik uygulamala- rryla bir millerveküi olarak ne şahsıma, ne de söz verdiğim halkmuza u\gun düşmediği dü- şüncesindeyim. Bu durum ka- muoyu vicdanında derin yara- lar açmaktadır" dedı Cemal Kaya ve Nezır Nası- roğlu'nun onumuzdekı gun- lerde AKP'ye geçebıleceklen bıldınldı Kaya, dun duzenle- dığı basın toplantısmda ıstıfa gerekçelennı açıklarken, "son 4 aydır CHP'nm sosyal demok- rat bir parti gibi davranmadı- ğınL içe kapalu eskimiş, anti-de- mokratik bir muhalefet sergi- lediğini" soyledı IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr 68 Mulk/yesı'nın (Ankara Sıyasal Bıl- gıler Fakultesı) en yakışıklısıydı 1968'lı yıllardakı mıtınglenn en onunde, uzun boyu, gulumseyen yuzuyle hep onu go- rurdunuz 1969yılındaDılTanhCoğraf- ya Fakuttesfnın onunden başlayan yu- ruyuşumuz Kızılay'a yonelmış, oradan da ABD'ye aıt Tuslog bınasının onun- de son bulmuştu Gosterıde ses bom- balan, molotoflar ve sloganlar atılmış- tı Polısten kaçıp SBF'ye donerken Os- man (Tokcan)'la bffiıkteydık. Herzaman- kı muzıplığı ustundeydı "Bızımkılerses bombası yapmışlardı Hepsı ellennde patladı Mustafa, Oktay, Hüseyin ken- dı kendılennı yaraladılar Halbukı en yuk- sek pencereyı ben kırdım " SBF kantı- nınde gunlerce kendı kendılennı yara- layan bombacılar konuşulmuştu Os- man'a "Sen de atmış mıydın?" diye sor- duğumda, "Delı mısın, bılıyordum be- ceremedıklennr dıyerek guluyordu Moda'nındaenyakışıkfısıydı 1960'lar- da Duygu'dan Ajda'ya kadar butun Moda'nın kızlan ona âşıktı "Güzel Os- man" adını Modalılar mı, Mulkıye'nın 68 Mülkiyesi'nin 'Güzel Osman'ı kızlan mı koymuştu, tam bılemıyorum Osman, once Saınt Joseph'ı, 1969 yı- lında SBF'yı bıtırdı Ve eğıtım ıçın Fran- sa'yagıtb MahirÇayanve Hüseyin Ce- vahir, Maltepe'dekı bır evde kıstırılıp oldurulduğunde Osman Parıs'teydı Mahır de, Huseyın de onun çok yakın arkadaşıydı Huseyın Cevahır oldurulmeden bır gun once Osman'ın Istanbul'dakı ba- baevınegelmıştı Babasına Osman'ı sor- muş ve bır sure oturmuştu Bellı kı, Hu- seyın çok sıkışık durumdaydı ve kala- cak yer anyordu Ahmet Amca, Os- man'ın Fransa'da olduğunu soylemış ve Huseyın'ı yolcu etmıştı Osman, baba- sından bu oykuyu oğrendığınde çok hayıflanmıştı Her Huseyın'ı andığımız- da "Keşke, Pans'te değıl de o zaman Istanbul'da olsaydım, belkı de Huse- yın şımdı yasıyor olacaktı" derdı "Denızlerldama Gıderken" kAab\ ıçın onun da anılannı yazmasını ıstemıştım Deniz Gezmiş de çok yakın arkadaşıy- dı O da çok ıstıyordu O sırada hasta- landı "ÇokyorgunumOral.bıraztopar- lanırsamyazacağım" dıyordu Artık ya- zamayacağını bılıyorduk Kemoterapı, el sınırlennı harap etmıştı Parmaklanka- lem tutmuyordu ••• Butun kızlann âşık olduğu Guzel Os- man, 1971 yılında Pans'te ıken Fıliz'le evlendı Önce Ceylan doğdu sonra Se- len Osman'dan dınledığımız hoş oy- kulerden bınsı de Pans'te bır evın altı- na kazdıklan tuneldı Geçenlerde kay- bettığımız bır Mulloyelı arkadaşımız Ha- san Ercan Ercıyes de o donemde Pa- ns'teydı Mahırienn (Çayan) cezaevın- den kaçtıklan donemde, Hasan da yurt- dışındakı orgut şefi olarak ne akla hız- metse tunel kazmaya karar vermıştı Fılız, tunel macerasını şoyle anlattı "Ceylan yenı doğmuştu Hasan'lann evı Pans dışında bıryerdeydı Osman, Ceylan'ı kucağına alıp Hasan'ın evıne gıdıyordu Hasan onlara orada tunel kazdırmıştı Sonunda bu tünelı Fransız polısı haberalıyor ve eve baskın düzen- lıyor Osman, bu komık tunel faalıyetı yözünden 4 ay Pans'te hapıs yattı " Osman, tunel oykusunu her anlattığın- daTuğrul (Eryılmaz) dayanamaz, "Bu zaten bıraz saf" dıyerek Osman'a sa- taşırdı Osman, Turkıye'ye dondukten son- ra, bırdonem Yılmaz Güney'ın Guney Fılm'cılığınde çalıştı 1974 affıyla çıkıp Tarsus'a gıttığımde "Endışe" fîlmının çekımlenyle uğraşıyordu Yılmaz Gu- ney hapse gırmıştı Guney Fılm uzun omurlu olamadı Yazı çızı ışlennde hep gozu olsa da Osman uzun yıllar To- faş'ta çalıştı, mudurluk yaptı ve oradan uç yıl once emeklı oldu Ahmet, Fer- han, Zeynep, Tevfik, Srtkı, Bumin gı- bı 68'lı arkadaşlanmızla bırlıkte Bod- rum Gumuşluk'e yerleştı Fılız resım yapıyor, Osman da Fransızca'dan çe- vın ışıyle uğraşıyordu Kız kardeşı Okşan ve onun eşı yıne Sıyasal'dan arkadaşımız Süha, Bod- rum'a daha once yerleşenlerdendı Ke- yıflı gunler geçırıyorlardı Bodrum'a, oradan Gumuşluk'e gıtmek bızım ıçın buyuk bır eğlence oluyor orada eskı gençlık gunlenmıze donuyorduk Fılız, Maltepe ressamlannın kurucu- su Kasım Koçak ve Aysu Koçak'ın atolyesınde çalıştı Osman, "Oral butun paralar fırçalara boyalara gıdıyor Ba- kalım bu kadaryatınmı çıkarabılecekmı- yız?" dıyerek eğlenıyordu Fılız, çok lyı bır ressam oldu Geçen mart ayında Mıllı Reasurans Sanat GaJensı'nde ser- gı açtı Ne yazık kı, Osman hasta yata- ğından gelıp sergının açılışına katıla- madı Sergının başanlı olduğunu gor- du ve mutlu oldu Melıh Aşık, onun hastalandığını duy- duğunda şoyle demıştı "Nazar değdı çocuga Ne hoş, ne gûzel, ne sevımlı adamdı" 1968 Mulkıyesı'nın "GüzelOs- man"\, hepımızın sevgılısı, olunceye ka- dar devnmcılığını, sıyası duaışunu ko- rumuş Osman'ımızı bugun yolcu edıyoruz Onun yennı hıçbır şey dol- duramaz Uğurlarolsun, Guzel Osman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog