Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

1 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yoksul çocuklara özel okullarda eğitim ve okullann satışına ilişkin tasan TBMM'de kabul edildi Oğrenci 'cemaate'teslim• CHP'li Gazalcı, 10 bin öğrencinin beşte birinin Fethullah Gülen okullanna yerleştirileceğini belirterek "Birilerine diyet borcunuz mu var, militan mı yetiştirmek istiyorsunuz" dedi. ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) - Ya- pılacak sınavda başanh olan öğrencile- rin masraflan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafindan karşüanarak özel okul- larda okutulması ve arsası değerli okul- lann satılmasını öngören tasan, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüsmeler sırasında 23 Ağustos'taki sı- nav sonucu seçilecek yoksul çocuklann özel okullara gönderilmesine ilişkin dü- zenleme sert tartışmalara yol açtı. CHP Denizli Milletvekili MustafaGa- zaka, 10 bin öğrencinin özel okullarda oku- tulmasıyla ilgili karan Danıştay'ın dur- durduğunu, MEB'in buna itiraz ettığinı anımsatarak itirazın sonucu alınmadan konunun alelacele TBMM'ye getirilme- sini eleştirdi. Gazalcı, "TüridyeCumhu- riyeti Devleti, ilk kez bu tasan Ue 'ben ni- telikli eğitim yapamıyorum' diyor. 10 bin öğrencininyaldaşıkbeştebiri FedıuHahGû- lenyanhsıokullarayerteştirilecek. Hem pa- ramız yok diye okullan saüşa çıkarryor- sunuz hem de 30 trilyon lirayı özel okul- lara aktanyorsunuz. Birilerine diyet bor- cunuz mu var? Militan mı yetiştirmek is- tiyorsunuz? İnanıyorum ki. bu düzenle- me hukuktan dönecektir" dedi. Hüku- metin "gücü yetiyorsa" okullan satmak yerine yenilerini yapması gerektiğini vur- gulayan Gazalcı, "Lütfen okullan. gele- ceğinıizi,eğitiminıizi,insanımızısatnıa>Tn'< dedi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise özel okullarda öğrenim görecek öğ- rencilerin gideceklen okullan belirleme- lerinde bakanlığın bır müdahalesi olma- yacağını savundu. Çeîik, StT alanı içinde yer alan, tescıl- lı tarıhi okul binalannın satışının söz ko- nusu olmadığını kaydetti. Uzmanlardan uyari: Ek kontenjan şansuıız var ESRAAÇIKGÖZ "Ortaöğretim Kurumlan Oğrenci Seçme ve Yerleştirme SınavTyla (OÖSYS) oğrenci alan okullann kayıtlan 18-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Puanlan bu okullara girmeye yetmeyen öğrencilerin ise ek kontenjanlan beklemesi gerekiyor. Ek konjenjanlara 26-29 Ağustos tarihleri arasında ön kayıt sistemiyle oğrenci almacak. Uzmanlar, aileleri açık kontenjanlan iyi takip etmeleri gerektiği konusunda uyararak açıklanan puanlann son ve kesin puanlar olmadığına dikkat çekti. FKM Dershaneleri Genel Müdiirü Asuman Kuzuoğlu, özellıkle büyük kentlerde, asıl listede olduğu halde kayıt yaptırmayan çok sayıda oğrenci olduguna işaret ederek tt Bu durum. kontenjan açığı varaüyor. Böylece ön kayıt dönemi denilen süreç başbyor ve eski tercihlerin hiikmü kabmyor. Bu dönemde öğrencilerin yeniden 5 tercih yapma hakkı olacak. Ogrenciler, tercih yaparken baa okullann kontenjanlannın yüzde 25'üıin boş kaldığnu unutmamablar. Dolayısryla öğrencfler için yeni bir şans doğacak." dedi. Kuzuoğlu, bu durumu şu örnekle açıkladı: "Şu anda Cağaloğhı Anadohı LJsesi'nin asıl Kstesinde yer alan 890.000 puan alnuş bir oğrenci varsayahm. Bu öğrencinin şu anda girememiş gibi göründüğü Kadıköy Anadolu Lisesi, Sabancı Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi gibi okullar için şansı oldukça yüksek. Bu oğrenci puan durumlannı sürekli takip ederek bu şananı >Ttirmemeödir." AAn\i]nV ÎTTVMİİ tftnmnv kanbul TetadkÜııiventai(İTÜ) /llHlyllll 11%J l/li UllllyUt AyazağaKampıısu'nda^IJniversjh ^ * * te Tanıüm Günü" düzenledi. JTÜ Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, törende >*apuğı konuşmada öğrencilerin puanlaruun cazi- besine kapılmavıp istedikleri bölümü \azmalan gerektiğini MirguladL Prof. Sağlamer, İTİ 'nün 7İ BİTAK ödülü alnuş hocalannın, birikimlerini, \crdiklcri eğitime yansıtnklannı anlatn. Dün başlavan tanıüm günJeri 2 .Ağustos'akadar sürecek (Fotoğraf ENGİN KAMACI) 160 ÖĞRETMEN GÖREVDEN ALINDI Çelik'ten TTKlayımı MAHMITGÜRER Prof. Sağlamer ve Prof. Alkış'tan YÖK taslağına eleştiri: Üniversite siyasallaşacak İstanbul Haber Servisi- tstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağla- mer. "Yeni YÖK yasa taslağuun ünhersitele- ri siyasallaşuracağınr belirtırken YTÜ Rek- törü Prof. Dr. Ayhan Alkış da "taslakta, de- neyimli, yönetici kadrolann tasfryesinin ön- görüldüğüne" dikkat çektı. Taslağın yeni halinin önceki taslak metin- den fazla farkı olmadığıru belirten Prof. Sağ- lamer, "Bu taslak akadenıiközerkliğiortadan kalduıyor ve öğretim etemanlaruun merkez- den ataıunası gerektiğini vurguluyor" dıye konustu. Prof. Ayhan Alkış da yeni düzen- lemenin, yüksekögretimin temel sorunlanna çözüm getinnekten çok uzak olduğunu söy- Iedi. Alkış, çağdaş bir üniversitenin, "Bilim- seüiktemelinde,özgürlüğü,akaderniklhaka- ü, demokratik kaübmı ve akademik rekabe- ti hedefleyen yönetsei ve mali özerkliğe daya- h bir sistetn" olduguna dikkat çekti. ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çetik, üst düzey bürokratlannın tamamen değiştirdiği Talim ve Terbiye Kurulu'nun (TTK) alt kadrosunda da büyük bir "layım operasyonu" yaptı. Çelik, kurulda görev yapan 200 öğretmenden 160'ını birçoğunun hakkında soruşturma bile açmadan görevden aldı. AKP, bakanlddann kilit noktalannda kadrolaşmaya de\ r am ediyor. Türk eğitim sisteminın gelişimıni ve programlannı belirleyen, TTK'nin daha önce üst kadrosunun tamamına yakımnı değiştiren Bakan Çelik, bu kez de tümü kitap ınceleme komisyonlannda çalışan öğretmerîlen görevden aldı. Bakan Çelik öğretmenler hakkında "hataü eğitim araçlannı üst kurula göndermekten" 4 ay önce inceleme başlatmıştı. tncelemenin sona erdinlmesinin ardından, öğretmenlerin birçoğunun savunmasına bile başvurulmadan görevlerinden alındığı belirtılirken söz konusu öğretmenlerin tümü, Bakan Çelik tarafindan Ankara ll Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevlendirildi.Eğıtim-Sen Genel Baskanı Alaaddin Dincer, AKPnin kadrolaşmanın devamı olarak eğitim polifikalanna yön veren TTK öğretmenlennı seçtiğine dikkat çekti. Dinçer. "200 öğretmen hakkında asüsız soruştunna açıkü. Bakan asüsc iddia ve savlaıia TTK'yi kamuoyuna şaibeü gibi göstermeye çalışü" diye konuştu. Kıyımın ardından dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan bir grup öğretmen, alkış ve sloganlarla protesto gösterisinde bulundu. GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Başardıöğrenciyedestek Oğrenci Seçme Sına- vı'nda (ÖSS) Türkiye 95'incisi olan Halit Pa- tanveTürkiye603'üncü- sü olan Engin Demiroğ, EsenyurtBeiedhcBaşka- nı Dr. Gürbüz Çapanı ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini dile geti* ren Çapan, Esenyurt'ta yetişen Patan ve Demi- roğ'utebriketti. Çapan ÖSS'deönemü dereceler kazanan Patan ve De- miroğ'uneğitim masraf- larnu Esenyurt Beledi- yesi olarak üstiendikk- rinisövledi •• •• UAKBaşkanı Erem: YOKtaslağı için komisyon oluşturulması gündemde değil Bakaııa 'komisyon' yalanlamasıANKARA (Cumhuriyet Büro- su) -Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) toplantısına katılan Mil- li Eğitim Bakanı Hüseyin Çe- Kk'in, taslağın değerlendinlme- si için ÜAK bünyesinde komis- yon oluşturulması konusunda anlaşmaya vanldığını açıklama- sı, kurul başkanı tarafindan ya- lanlandı. Toplantı sırasında aynı bina- daki makamında bulunan YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz, kendisine Milli Eğitim Bakan- lığı'ndan, Çelik'in toplantıda dirilmesi konusunda anlaştıkla- nnı ileri sürdü. Çelik, bunun için bir komisyon oluşturacağını söy- lerken Gürüz'ün, ÜAK Başka- nı Tunç Erem'e. "Bu süreçte ko- misyon kurulması gibi bir şey söz konusu olmamalf' dediği öğreniidi. Toplantı sonrasında sorulan yanıtlayan Tunç Erem, Hüseyin Çelik'in komisyon açıklaması- nın hatırlatılması üzerine, "Ba- kan Bey onu kendi söylemiş, bu- gün için böyle bir şey söz konu- su değil. Ünhersitelerden göriiş BAŞINA DARBE ALAN PINAR SELEK'ÎN BÎLlNCl KAPALI Selek ailesi kaza geçirdi GATA'da 4 hastaya opgan nakli • ANKARA (AA) - Gülhane Asken Tıp Akademisi'nde (GA- TA) organ nakli için bekleyen 4 hastaya. geçen iki hafta içinde başanyla karacığer ve böbrek nakli yapıldığı bildirildi. tlk ola- rak 12 Temmuz 2003 günü tra- fık kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 15 ya^ındaki donör- den alınan karaciğer, bir ere ba- şanyla nakledildı. 27 Tem- muz"da da Yüzbaşı Cem Ekber Istanbullu'nun karacığeri, bir kadına. böbreklerinden bırisi bir öğretmene, diğeri de yeşil kart sahibı bir yurttasa nakledildi. Bakan Akdağ'dan ishal uyarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Sağlık Bakanı Recep Ak- dağ, yaz aylannda ishalin arttı- gına dikkat çekerek vaırnaşlan dikkatli olmalan konusunda uyardı. Ishalden dolayı çocuk ölümlerinin en fazla ağustos ayında olduguna dikkat çeken Akdağ, her yıl yaklaşık 3 bm çocuğun ishalden öldüğünü söyledi Akdağ. içme sulannın ka>Tiatılması, sebze, meyve ve diğer yiyeceklerin iyice yıkan- ması gereknğını söyledi. tstanbul Haber Servisi - "Mısır Çarşısı'' davasında yargılanarak tahliye edilen sosyolog Pınar Selek babası Avukat Alp Selek ve tiyatro sanatçısı Jüb'deKural Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafık kazası geçirdi. Şeyda Selek yönetimindeki 34 VM 1185 plakalı otomobil Gehbolu'nun E\Teşe beldesi yakınlannda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesı sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Pınar Selek ve babaannesi Şebnem Selek Edirne Tıp Fakültesı Hastanesi'ne, sanatçı Jülide Kural ve baba Alp Selek ise SSK Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Başından darbe alan Pınar Selek'in bilincinin kapalı olduğu belirtilirken diğer yaralılann durumunun iyi olduğu kaydedildi. Sekreterleri şikâyet ettller Valüiktesıkhk sürgünü GURKANATA ERZURUM - Erzurum vali yardımcılan İbra- him Aran ve îbrabimY'urdakul'un sekreteri Mehtap Fu^t, Aydın Ölmez'in sekreteri Melike Danışık, Aslan Karanfıl ile Gülistan Mgit ın emrinde görevli Güzide Akdal. bır yurttaşın İçişleri Bakanlığı'na gönderdiğı "çokşıkve açık giyindikleri, sekreterden çok bir manken ha\ ası yaratarak kurum içerisinde dolaşbklan" içerikli dilekçe üzerine başka kurumlara gön- denldi. Fırat ve Akdal, Erzurum Tapu ve Ka- dastro Müdürlüğü emrine verilirken Danışık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfVna bağlı kömür tevzi servisine gönderildi. bulunacağı konusunda birbildi- rim yapılmadığı için toplantıya katılrnadı. Çelik in "Beni toplain- tıyaÜnK«rsitelerarası Kurul Baş- kanı Tunç Erem davet etti" de- mesine karşın Erem, Bakan Çe- lik'e şahsi bir davette bulunma- dığını söyledi. ÜAK dün Milli Eğitim Ba- kanı Çelik başkanlığında Yük- seköğretim Kurulu binasında toplandı. Verilen arada toplantıdan ay- nlan Hüsayin Çelik, ÜAK ile taslağın en kısa sürede değerlen- T.C. İ S T A N B U L ^ KULTUR UNIVERSITESI "Kültürlü Olmanın Ayncalığına Çağn' • 70 yıllık eğitim geleneği • Her yanyıl sabit dolar kunı • Çeşitli burs olanaklan • Kapsamh sağlık hizmeti • Yeni yerleşke ile bütünleşen Keııt tniversitesi avantajlan ve ulaşuıt kolayhğı • Seçkin, tam zamanlı öğretim kadrosıı • Başanlan ödüllerle kanıtlanmış mutlu öğrenciler • İş hayahna başan ile başlayan binden çok mezun ve kurdııkları dayanışma ağı E5 Karayolu Uzeri, Bahçelievler 34 191 /İstanbul Tel: (0212) 639 30 24 Pbx Faks: (0212) 551 11 89 E-posta: kultur@iku.edu.tr www.iku.edu.tr (Sesli Telefon Yanıt Sistemimizden yararianabiiirsiniz,} ahnnıası kanaatine vardık" diye konuştu. ÜAK'den bfldiri Toplantının yayımlanan ÜAK bildinsinde, AKP'nin taslağı- nın üniversitelerde karmaşaya neden olacağı ve tüm yükseköğ- retim sisteminin kilitleneceği vurgulandı. Yasa taslağuun, yük- seköğretim sistemini siyasi ik- tidann etki alanına alma amacı- nı taşıdığının belirtildiği bildi- ride, "Taslak refonn nitebği ta- şımamaktadır" denildi. 'Nasyonal Sosyalisf Dışişleri Bakanı Gül'ün Amerika gezisinde verdi- ği mesajlann perde arkasını gazeteci arkadaşımız Yasemin Çongar'dan okumuştuk. (Milliyet, 28 Temmuz 2003). Bu mesajlardan biri, sivilleşmeydi. Askerin "siyasete müdahalesinin kurumsal zemin- lerinin tasfıyesi" sivilleşmenin bir yönüydü. Ikincisi ise, "Kuzey Irak'ın yeniden sivil hükümetin yetkisi- ne alınması "ydı. MGK ile ilgili düzenlemeler önceki gün Mec- lis'ten geçti. MGK, eskisi kadar etkin olmayacak- mış. Kuzey Irak'la ilgili "sivilleşme" süreci de devam ediyor. Bir adımı yine Meclis'te kabul edilen "Top- luma Kazandırma Yasası". Diğeri henüz bilinmiyor. Büyük olasılıkla bu çabalan Türkiye adına Amerika sürdürüyor. Havada projeler uçuşuyor. Çongar'ın yazısında Gül'ün verdiği mesajlarla il- gili bir konu daha vardı ki, üzerinde ciddi ciddi dü- şünmek gerekiyor. ABD'li yetkililer, Türkiye'de gi- derek yükselen "Amerikan düşmanlığı"n\ çok önemsiyorlarmış. AKP'nin bu süreci sessizce izle- mesinden, kamuoyuna ortak çıkarlar konusunda rnesaj vermemesinden yakınıyorlarmış. Gül, AKP'nin siyasi çizgisinin Amerikan değerleri ile örtüştüğünü, Irak pazarlığı ve Süleymaniye bas- kını sırasındaki tutumuyla ABD'ye yönelik öfkeyi yatıştırıcı rol oynadığını düşünüyormuş. Dışişleri Bakanı, Amerikan düşmanlığını bir ucundan da aşın milliyetçi söylemin yaygınlaşmasıyla bağlantılı sayıyor ve bunun Türkiye'de "nasyonal sosyalizm" tehlikesine işaret ettiğine inanıyormuş. ABD'liler, Gül'ün kaygısını paylaşıyorlarmış. Hat- ta CHP'nin kullandığı söylemin de bu milliyetçi tır- manışı beslediği izlenimindeymişler Her ne kadar CHP'liler, "Biz anti-Amerikan, anti-Semitik değiliz, bu görüşler esas AKP içinde mevcut" mesajını çeşitli kanallardan VVashington'a verseler de Türk siyasetini yakından izleyen ABD'lilerin, CHP'ye ba- kışı giderek daha olumsuzlaşıyormuş. "Nasyonal sosyalizm"\n ne demek olduğunu ço- ğu kişi bilir. Isterseniz Nazizim de diyebilirsiniz. Dünyayı Ikinci Dünya Savaşı'na atan, Almanya'da ve işgal ettiği yerlerde milyonlarca insanı öldüren, toplama ve esir kamplarında insanlan yakan Hrt- ler'in ve partisinin hareketi. Italya'daki faşizmin ge- liştirilmiş modeli. Aklınıza ne kadar canavarlık geli- yorsa, nasyonal sosyalizmin tanımına ekleyebilirsi- niz. Çok oimaz. Şimdi Türkiye'de böyle bir tehlike vanmış. Ne kadar ürkütücü. öncelikle bu tehlikenin nereden geldiğini bulmak gerek herhalde. Yazıda adı geçen tek "zanlı" CHP gibi görünüyor. Gerçi nasyonal sosyalist olduğu id- dialanna yanıt vermek (ya da vermemek) CHP'nin bileceğı iştir ama, AKP ile biıiikte 7'nci uyum pake- tini bir çırpıda Meclis'ten geçiren bir CHP ne kadar "tehlikeli"d\r ki? Bu "nasyonal sosyalist tehlike"ri\n kaynağını bulmak gerek. Kim bunlar? Nerededirler? Ne yer ne içerler? Hükümet olamaz. Çünkü bizzat Dışişleri Bakanı, AKP'nin Amerikan değerleri ile örtüştüğünü söylü- yor. Asker de olamaz. Çünkü, "sivilleşme atılımla- n" ile askerin "siyasete müdahalesinin kurumsal zeminleri tasfiye" edildi. Geriye kala kala parla- mento içinde ya da dışında birkaç küçük parti kalı- yor ki, onlar da kendi canlannın derdine düşmüş- ler. Ama bir dakika... Amerikan araştırma kurumları- nın yaptığı anketlere göre Türkiye'de halkın en az yüzde 85'i Amerika'ya karşıymış. Eğer, Amerika'ya karşı olanlar bundan böyle nasyonal sosyalist ol- makla suçlanacaksa, Türkiye'de 60 milyon kişi gö- zaltında demektir. hikmetbila <' ntv.com.tr Silivpi'de sağanak yağış ve fırüna B tstanbul Haber Servisi - Sılıvn'de dün akşam saatlennde başlayan sağanak yağış, bır süre sonra şiddetlı rüzgârla bırlıkte doluya dönüştü. Itfaiye yetkılıleri bazı binalann bodriım katlanndaki ev ve işyerlerinde de su baskını yaşandığını bildirdiler. Yağışla bırlikte etkilı olan firtına nedenıyle bazı ağaçlann devnldığı, sahıldekı bazı çay bahçelerinin de zarar gördüğü belirtildi. 2003 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlan Kılavuzu'na Göre Oğrenci Alacağımız Bölümler Terah Kodu Böliim veya Fakülte 2I3I059 Hukuk 2I3I067 Hukuk (Burslu) 2I3I I36 Bilgisayar Mühendisliği (Ingilizce) 2I3II44 Bilgisayar Mühendisliği (Ingilizce) (Burslu; 2131152 Endüstri Mühendislifi (ingilizce) 2131169 Endüstri Mühendisliği (Ingilizce) (Burslu) 2131177 Inşaat Mühendisliği (Ingilizce) 2131 185 İnşaat Mühendisliği (ingilizce) (Burslu) 2I3II93 Mimarlık 2I3I205 Mimarlık (Burslu) 2I3I09I Iktisat 2I3II03 Iktisat (Burslu) 2I3I075 Işletme 2I3I083 Işletme (Burslu) 2131111 Uluslararası llişkiler (Ingilizce) 2131128 Uluslararası llişkiler (Ingilizce) (Burslu) 2131246 Iletişim Sanatları 2131018 Ingiliz Dili ve Edebiyatı 2131026 Ingiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) 2131034 Matematık - Bilgisayar 2131042 Matematik - Bilgisayar (Burslu) 2I3I2I3 Türk Dili ve Edebiyatı 2131221 Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Özel Yetenek Sınavı ile Oğrenci Alacağımız Bolüm Puan Türii En Iletişim Tasarımı (Multimedya) Özel Yetenek Sanat Yönetimi Özel Yetenek Iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Özel Yetenek Puan Türii EA SAY ) SAY SAY SAY SAY SAY SAY SAY EA EA EA EA EA EA SÖZ DİL DİL SAY SAY SÖZ SÖZ Kontenjan I40 15 85 10 70 10 70 10 70 10 30 3 90 5 30 3 40 20 25 30 20 40 10 Bölümler h Pua/ı I60 I60 I60 Kontenjan I00 50 50 I Özel Yetenek Sınavı ön kayıtlan: 01-17 Ağustos 2003 I Özel Yetenek Smavlan: 22 - 28 Ağustos 2003
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog