Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

1 AtfUSTOS 2003 CUMA • • • • + CUMH'JRİYET SAYFA SPOR spor@currhuriyet.com.tr 19 Uzayan dinlenme süresifîzyolojiyi olumsuz yönde etkiliyor, sakatlık riski artıyor utbolculanntatil lüksü yokÖzünde eğerfutbolcuya aktif veyapasif dinlenme yerine y&ğunluğu azaltılmış ve içersine futbolculann ö'zlediği seyahat, deniz kenarı veya ailesiyle birlikte olma gibi imkânlar serpiştirilmiş bir çalışma dönemi yaşatılsa, bu tip kamp çalışmalanna ihtiyaç kalmaz. Ligin eli kulağında. Kamp dönemini bitirip yur- da dönüşler başladı. Bugünkü konumuz hazırlık dönemi, kamplarve hazırlık maçlan. Ancak lıg bit- tikten sonra kımi futbolcular Konfederasyon maç- lan ile yoğun bır dönem geçirdikten sonra takım- lannın Avrupa 'daki turnuvalanna da katüdılar. Ko- nuğumuz Turgay Renklikurt ile üçlü futbol soh- betimızde hazırlık dönemınin amacını, süresini, ye- rinı konuşacak, yeterliliğini ya da yetersizliğini tartışacağız. Sayın Renklikurt sohbetimıze hoşgeldiniz. Ant- renman bılımcisi olarak ilk sorum size. ÖzellikJe 3 büyükler kamp çalışmalannı bedavaya getirmek için Avrupa'da kamp yapıyorlar. Bu kamplar ha- zırlık döneminin amacına uygun mu ? RENKLİKURT - Hazırlık dönemi kavramı gü- nümüzde terkedilmiştir. Çünkü üst düzey profes- yonel futbol takımlan süresiz çalışma anlayışı için- de hareket ediyor. Artık belirli dönemi kapsayan hazırlık dönemi çalışmalan yerine bütün yıl devam eden hazırlık çalışmalan uygulamasına geçildi. Futbolcu normal bir insan yapısından üst düzey per- formans gösterecek yapıya antrenmalarla kavuş- turulur. Dolayısıyla onun kalbi, kan değerlilikle- ri, akciğer kapasıtesi, hücre kimyasal yapısı çok farldı hale getirilmiştir. Ona verilecek pasif din- lenme veya iyi planlanmamış bir dinlenme döne- mi, onun yeniden normal insan yapısma dönme- sine neden olur. Bu ise üst düzey bir profesyone- le yapılabilecek en büyük hatadır. Bir örnek; in- san çalışmadığı zaman da- 77'utbolculann n a 48'inci saatte en basiti ± seçirdikleri kuvvet kapasitesinde ek- silme başlar. Hele Türldye gibi mutfağı normal insa- nın kan değerlililderini al- lak bullak eden bir ülkede, plansız ve programsız bir dinlenme imkânı vermek, her istediğini yeme ve iç- me hakkı vermek onun kan tablosunu perişan etmekle eşanlamlıdır. YÜCELMAN-Yılmaz hocam; sen de Almanya Giessen Üniversitesi'nde spor biliminde yüksek öğ- renim ve master, spor yük- sek okulu Köln'de de dok- • ^ ^ — ^ — ^ — — — tora çalışmalan yaptın, bu konuda ne söyleyeceksın? ' YÜCETÜRK-Hocamabirikinoktadakatılmı- yorum. 1 - Futbolculann geçirdikleri yoğun bir se- zondan sonra kesin olarak hem fızyolojik hem de psikolojik açıdan bir aktif dinlenmeye ihtiyaçlan var. Bu aktif dinlenme döneminde bırakm topa ayaklannı sürmeyi, futbol lafînı bile etmemeliler. Günümüzde artık pasif dinlenme dönemi kalk- tı, fiıtbolcular bilinçlendi. Teknik adamlar bu dö- nem ıçin programlar veriyor. 2- Bu üç haftalık aktif dinlenme döneminden son- ra da kombine antrenmanlar (aerob - devamJılık, topla çalışmalar) ile başlayacak olan hazırlık dö- neminin üç ve dördüncü haftalannda; yoğun, ağır ve şok yüklemelerle organizmanın sınırlan zorlan- mahj kapasiteleri aşmaya çalışılmalı. YÜCELMAN - Hocam, lıg 25 Mayıs'ta bitti, 8 Ağustos'ta başlayacak. 11 haftalık dönem hem dinlenme hem hazırlık dönemi için yeterli mi ? YÜCETÜRK- Futbolda aktif dinlenme döne- mi 3-4 hafta, hazırlık dönemi için de 7 hafta ge- reklidır. 11 hafta yeterli, ancak Trabzonspor ve birkaç kulüp dışında özellikle 3 büyükler geçiş dönemini uzatarak hazırlık dönemini bir hafta b - salttılar. Bu arada transfer gibi bazı zorunluluklar da program değişikliğine neden olabiliyor. Hazır- lık dönemi müsabaka döneminin ilk bir ayını da kapsar, iç içedir. Avrupa'da cumartesi, çarşamba maçlannın bu dönemde yapılması tercih edilir. YÜCELMAN- Turgay hocam bu hazırlık kamp- lan gerekli mi ? RENKLİKUKT- Hazırlık kamplan şu uygula- ma içinde gerekJı. Çünkü aktif denilmiş olmasına rağmen futbolculann çoğuna pasif niteliği fazia olan uzun dinlenme süreleri veriliyor. Bu uzun sürenin vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırmak için hızlandınlmış antrenman uygulaması yapabilme adına, bu kamp çalışmalan yapılmaktadır. Özün- de eğer futbolcuya aktif veya pasif dinlenme ye- rine yoğunluğu azaltılmış ve içersine futbolcula- nn özlediği seyahat, deniz kenan veya ailesiyle bir- likte olma gibi imkânlar serpiştirilmiş bir çalışma dönemi yaş< alsa, bu tip kamp çalışmalanna ihti- yaç kalmaz. YÜCELMAN - Bu gibi hazırlık k amplan ve maçlan kendi ülkemizde yapılamaz mı? YÜCETÜRK - Yapılabilir, yapanlar da var. Yurtdışında yapılmasının birinci nedeni para. Ör- neğin Beşiktaş'ın Kore macerası. fîdncisi ise kendi takımlanmızla yapılan maç- lar ilgi çekmıyor. Aynca istenmiyor. Avrupa "nm ünlü takımlan ile oynamak hem iîgi çekiyor, hem TV'lerin de işine geliyor. Amaç ekonomi. Bu ara- da UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlan göz önüne alınarak yabancı takımlarla maç yapmak tercih ediliyor. YÜCELMAN - 0 kadar çok turnuva ve maç var ki bir teknik direktörün futbolculan ile baş başa bir taktik çalışması bile yapacak zamanı olmuyor. Turgay hocam ne dıyorsun bu konuda? RENKLİKURT- Hazırlık maçlan değışık amaç- larla yapılır. Rakipler ku\"vetli veya zayıf olabilir. Defansı çabuk kapanan bir takım olabilir. Kanat akınlannı süratle yapan takımlar olabilir. Açıkça- sı hazırlık maçında teknik direktör çözmek istedi- ği sorunu rakibe karşı uygulayarak bulabilir. .An- cak gel gör ki bizde uygulama böyle değil. Çün- kü hangi takımla karşılaşacağını sadece organizas- yonu yapan organizatörler biliyor. 1 utbolculann geçirdikleri yoğun bir sezon- dan sonra kesin olarak hem fız- yolojik hem de psikolojik açı- dan bir aktifdin- lenmeye ihtiyaç- lan var. Bu aktif dinlenme döne- minde bırakın topa ayaklannı sürmeyi, futbol lafını bile etmemeliler. Sakat oyuncular tedaviyi değil tatili düşünüyor YUCETURK- Futbolcular tatillerini aktif dinlenerek ge- çirirlerse ve hazırlıklar ölçü- lü, birden yüklenilerek başla- mazsa sorun olmaz. Ufak te- fek sakatlıklann olması nor- mal. Ancak sakat olanlar teda- vilerini yaptıracak yerde tatil yapıyor, gezip tozuyorlar. ha- zırlıklar başlayınca "sakatb- ğım nüksetfl" diye tedaviye başlayıp takımı yalnız bırakı- yorlar.Çok hatalı ve ayıp. Ay- nca hazırlık dönemini değer- lendiremedikleri için de sakat- lıklan düzelse bile sezonda sı- kıntı çekiyorlar. YÜCELMAN - Hazırlık maçlannda çok futbolcu de- neniyor. Örneğin 80'inci daki- kada ovuna alınan futbolcu • Sakat olanlar tedavilerini yaptıracak yerde tatil yapıyor, gezip tozuyorlar, hazırlıklar başlayınca "sakathğım nüksetti" diye tedaviye başlayıp takımı yalnız bırakıyorlar. Çok hatalı ve ayıp. A kendisini nasıl gösterebilir. Bu değişiklikler laf olsun diye mi yapılıyor? RENKLİKURT- Futbol bi- reysel değerlilikleri özel çalış- malarla kolektif değerlilikler- le bütünleştirme çalışmalan- dır. O nedenle takımın bünye- sinde yer alacak olan oyuncu- larne kadar çok bir arada olur- larsa kolektif değerlilikleri de o kadar çok gelişir. Ama nor- mahn çok daha ötesinde oyun- cu değişikliklerine gidildiğin- de bu bir taktik ve kolektif de- ğer geliştirme çalıştırması ni- teliğinı kavbeder, oyuncu tam- ma amaçlı maç hmayetine bü- rünür. sizin vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi... \"ÜCELMAN- Sohbetimı- ze katıldığı için Turgay Renk- Bkurt'a teşekkür ediyor ve lig- de tüm takımlara, futbolcula- ra ve hakemlere başanlar dili- yoruz. FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KOŞU: F: Jım's Legend C7 ). P: Hanze(6).PP:Tuluyhan(4ı.S:Çap- raz Ateş (5) 1 KOŞU: F: Common Baby ı2). P: Hücum (3). PP: Arch Bıshop (1). S: Çılgınkız(6). 3. KOŞU: F: Bılgecan (1). P: Sezal- kız (] 2), PP: Rıma Yıldızı (] 1), S: Sa- yan(2). 4. KOŞU: F: Muş Fatıhı (5), P: My Mıntıka (9). PP: Sımaşık (4), S: High Daughter(8). 5. KOŞU: F: Agunda (2). P: Emirat (7). PP: Bûrhan (3). S: Cesur tskoç (5). 6. KOŞU: F: Baba Baydan (11), P: Şamşevtanı (1). PP: Kara Çalduan (12),S:Mesutbey(9). 7. KOŞU: F: Balıkhan (8), P: S.Me The Monney (4), PP: Ejderha (2), S: Ergunbaba (6). 8. KOŞU: F: Seısmo (6), P: Ctücü (2), PP: King ArthurCl 8). S: Tacibey (1), SS:MsTroıa(5) 9. KOŞU: F: Nadya (7), P: Katıbey (12),PP:Kutlu(4).S:Tuğte(16).' GününtkiUsi 7 Koşu:8'4 2. Çifte Bahis: 4. Çıfte: 6 7. TabelaBahis: 6.2.18.1.5. ALTIUGANY4N 5 2 11 8 6 7 8 7 1 2 4 3 12 18 8 5 8 1 7 10-5 TSYD KARADENİZ TURNUVASM SAMSUNSPOR'U 2-0 YENEREK KAZANDI Dk kupa Trabzonspor'un Samsunspor engelini D'Haene'in goDertvif*geçtt Trabzon: 2 - Samsun: 0 SîTAIıAvniAker HAKEMLER: Kemal Çakmak (6), Yaşar Ulusoy (6), Serdar Dhadin (TRABZONSPOR: Petkavıç (6), Emrah (6), Erdinç (5)(Dk. 46 Recep 5), Oumar (4), D Haene (8), Hasan (6), Hüseyin (6), DePaar (6) (dk.60 Gökdemz 6), Ali Şen (5) (dk. 58 Emre Toraman 5), Mehmet Yılmaz (6), Yattam (5) (dk 72 Emre Avgün 5) SAMSUNSPOR: Fevzi (4) Adnan (S), Milton (3), Kenan (5), Musa (3)(dk. 46Ertan 4), Krita (6), Mehmet (4), Evren (3) (dk 46 Muhammet 4), Da Silva (6), Caner (4) (dk. 72 Taner 4), Regilson (4) (dk 46 Christian 4} GOLLER: Dk. 7, Dk. 75 D haene SARIKART: Kenan, Ertan (Samsun), Recep, Hüseym (Trabzon) HAYRİGÜNER TRABZON-Türki- ye Spor Yazarlan Der- neğı (TSYD) Karade- niz Futbol Turnuvası'nı füıalde Samsunspor'u 2-0 yenen Trabzonspor kazandı. 7. dakikada Yattara'nın ortasını ar- ka direkte kafayla ta- mamlayan D'Haeneta- kımını 1-0 öne geçirdi. 75. dakikada Gökde- niz'in korner atışında iyi yükselen Karel D'Haene , Trabzons- por'un ve kendisinin ikinci golünü atarak ma- çın sonucunu belirledi. Bordo-Mavililer Au- gustineileyann sözleş- me imzalayacak. Turnuvada Rize- spor'u 3-2 yenen A. Se- batspor 3. oldu. A- Geçen sezonun sonuna doğru takımdan uzaklaştırüan FenerbahçeK Yusuf, uzun bir süre dinlenme firsab buldu. aşk tutkunu Lucescu ve Daum'un görüşleri farklı YÜCELMAN - Yılmaz hocam, takımlar hazırlık maçlan ve kamp çalışmalan sırasında sakatlanan futbolcular ve geçen sezondan sakatlanmış olanlarla lige giriyor. Örneğın Ühan Mansız. Bu sorunu her yıl yaşıyoruz. Burada bir yanlışhk olmalı. YÜCETÜRK - Kadrosu otunnuş takımlar için yeni gelenleri oynatmak, denemek çok dogru. Örneğm Beşiktaş'ta Lucescn'nun yaptığı. Ama yeni bır kadro kurmaya çalışanlarda takımın oturması, uyumu için belirli bir ıskelerte ısrar etmeli; Daıun Fenerbahçe'de bunu yaptı, kafasında belirlediği bir onbiri devamlı oynatmaya çalıştı. Hazırlık maçlannda gördüğümüz kadan ile her hazırlık maçında olaylar çıkıyor. Yanda kalan maçlar var. Futbolcular, teknik adamlar çok agresif, Bunun nedeni nedir? Psikolojik ve flzlksel savas YÜCELMAN - Kamp, hazırlık dönemi ve maçlar uzun sürüyor. Futbolcular henüz tam dinlenmeden kampa giriyorlar. 10 günden fazla süren kamplarda stres başlar. Çocuklanndan ve eşlerinden uzak kalan futbolculann morali bozuktur. Bu moral bozukluğu ve stres maçlann çok sert geçmesine neden oluyor. Aynca kadro fazlalığı nedeniyle futbolcular arasında forma savaşı var. Herkes kendisini teknik direktörüne beğendirmek zorunda. Bu psikolojik savaş maç sırasında fiziksel savaşa dönüşüyor. Zlhlnsel ve ruhsal eğitlm ekslk RENKLİKURT- Sizin söylediklerinız de gerçek. Aynca söyledikleriniz aynı zamanda Türk futbolundaki bir eksikliği de ortaya koyuyor. Eğer Türk futbolculan fizik ve teknik yönden eğitildikleri kadar zihinsel ve ruhsal yönden de eğitime tabi tutulup öfke eğitiminden geçmiş olsalardı bugün bu gündem maddesı olmazdı. yön: griffin dunne oyn: meg ryan, matthevv broderick cuma terkeden sevgililerini kazanmak icin akıl almaz planlar yaparken aşık olurlar... "aşk tutkunu" romantik komedl sevenleriçin! esas show bu show! www.showtvnet.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog