Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

1 AĞUST0S2003CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishaby cumhuriyet.com.tr 11 Washington, bütün dünyada istediği her otomobili izleyip yolculann kimliğini belirleyecek Her kenteAmerikangözüDış Haberier Servisi - ABD'nin, bütün dünyada istediği her taşıt ara- cını izleyebilecek ve yolculann kim- liğini belırleyecek bir sistem üze- rinde çahştığı bildirildi. Intemetteki Drudge Report haber sitesine göre, aşamalı olarak yürür- Iiiğe girecek olan program öncelik- le ABD'nınüslerininbulunduğuül- kelerde uygulamaya konulacak. Savunma Bakanlığı tarafından yü- riitülen ve "Gören Savaş Bolgesi" adı verilen proje çerçevesinde, herhangi bir ülkedeki bir "isyancmm" kullan- dığı araç bınlerce alıcı (sensör) kul- lanan bir komuta ve denetim sistemi ABD'DEN ÖDÜN' • • parasını veriyor• Felluce'deki işgalci ABD askerleri, saldınlan önleyebilmek için öldürdükleri ya da yaraladıklan Iraklılann ailelerine 'kan parası' ödüyor. Dış Haberier Servisi - tngiliz The Times gazetesine göre, Irak'ın Felluce kentindeki işgalci Amerikan askerleri, kendilerine yönelik saldınlan önleyebilmek için, öldürdükleri ya da yaraladıklan Iraklılann ailelerine "kan parası" ödüyor. Gazetedekı haberde, "Kan parası ödemek, Amerikalılann, halka onlaruı tarannda olduklanm kanıtlamak için verdiği ilk kültürel ödünlerden biri" denildi. Habere göre, Felluce halkının büyük tepkisiyle karşılaşan ve kentte yoğun olarak saldınlara uğrayan Amerikan askerleri artık baskın yaptıklan evlerin kapısını tekmelemiyor, kadınlann üst aramalannı erkek askerlere yaptırmıyor. 'Öknler için 1500 dolar' Nisan'daki ayaklanmalar sırasında yaralanıp bacağı kesilen ve o zaman intikam isteyen Mutena SaBh de, artık bağışlamaktan söz ediyor ve şunlan söylüyor: "Yarahlara 500 dolar, ölenler için ise 1500 dolar ödediler. Hatalannı kabul ettiler; artık kin gütmüyorum. Aynca, inaıubnaz bir başka ödünle beledrye başkanının kendi silahlı nıilis grubunu kurmasına da izin verdiler. Ama kasabamn bazı sakinleri bundan pek memnun değfl." Ermeni lobisiyle ilişkili Sözde soykınma gazete desteği NEW YORK (AA) - ABD'de yayımlanan Boston Globe gazetesi, sözde Ermeni soykınmını kabul ettiğini ve bundan sonra sayfalannda ve eklerinde "soykınm" yazılanna yer vereceğini açıkladı. ABD"deki Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), gazetenin bu karanna karşı kampanya başlattı. TADF Başkanı Dr. Kayaalp Büyükataman, ABD'ye yaşayan Türklerin gazetenin editörlerinden Michael J. Larkin i telefon, faks ve elektronik posta bombardımanına tutmalannı istedi. Nevv York Times gazetesiyle aynı yayın grubu içinde yer alan ve Massachusetts eyaletinin en etkili yayın organı olan Boston Globe gazetesinin yönetimi tarafından alınan kararda, "Bundan sonra gazetemizde ve tünı eklerinde Ermeni soykınmını tanıyacağız" denildi.Söz konusu karann, Boston'daki Ermeni lobisinin girişimleri ve gazete yönetimiyle yakın ilişkıler kurması sonucu ahndığı öğrenildi. • Pentagon'un üzerinde çahştığı yeni programa göre, herhangi bir ülkedeki bir 'isyancmrn' kullandığı otomobil binlerce alıcı sayesinde izlenecek. Sistemin ilk aşamada Bağdat ve Kâbil'de uygulamaya konması bekleniyor. aracılığıyla izlemeye alınacak. Böy- lelikle, herhangi bir ülkenin herhan- gi bir kentindeki "şüphefinin" kullan- dığı otomobil ve içindeki yolculann kimliği, günün her saatinde ve her tür- lü hava koşulunda belirlenebilecek. tleri Savunma Ara$tırma Projele- ri Ajansı tarafından Pentagon adına yürütülen program, VVashington yö- netiminin, istediği kentte Amerikan askeri varlığı bulunmasa bile "is- yancılan" izleyip kimliğini sapta- masını hedefliyor. Yeni sistem, özel operasyon güçlerinin isyancılan iz- leyebılmesi için bölgesel bir komu- ta ve denetim merkezi oluşturulma- sını öngörüyor. Alıcılar alarm verecek Sisteme göre, izlemeye alınan kuş- kulu araçtaki kişi ya da kişilerin yüz- leri, aranan bir kaçağınkine uyuyor- sa ahcılar alarm verecek. Sistemde kullanılan yazılım programı saye- sinde aranan bir otomobil ya da is- yancı saptanabilecek. ABD'li yetkıliler, Gören Savaş Bölgeleri projesinin aşamalı olarak başlatılacağını belirtiyor. Buna gö- re. ilk aşamada, ABD topraklan dı- şmdaki .Amerikan üslerinin çevresin- deki hareketlilikleri izleyecek ve bir komuta ve denetim merkezine bağ- lı olarak çalışacak kamera ve ahcı- lar yerleştirilecek. Projenin ikinci aşamasındaysa, Amerikan askerlerinin konuşlu ol- duğu bir yabancı kentteki ayaklan- ma hareketleri ya da kuşkulu etkin- liklerin saptanması öngörülüyor. Bu kentin ABD askerlerinin bu- lunduğu Afganistan'ın başkenti Kâ- bil ya da Irak'ın başkenti Bağdat ol- duğu tahmin ediliyor. Projenin kap- samında. kentlerde şu anda var olan video kameralar aracılığıyla dev bir izleme sistemi kurulması da yer alı- yor. Savunma Bakanlığı, alışveriş merkezi, köprü, tünel, banka, hükü- met binalan gibi mekânlardaki bin- lerce kamerayı birbirine bağlayacak bir yazılım üzerinde de çalışıyor. İşgal güçleri, Irak liderine ne kadar yakın olduklannı yakalaymca anlayacak Saddam., kafaları kanşürdıDış Haberier Senisi - Ameri- kan askerleri Irak'ta kayıp ver- meyi sürdürürken ABD'li yet- kililer Irak'ın devrik lideri Sad- dam Hüseyin' in yakaianmasının "an mesetesi" olduğunu belirti- yor. Önceki gece ve dün gerçek- leşen çeşitli saldınlarda iki Ame- rikan askeri daha öldürüldü. Uday ve Kusav Hüseyin'i ge- çen hafta Musul'da öldüren ABD askerleri şimdi Saddam Hüse- yin'in peşine düştü. ABD'li yet- kililer de Saddam'ın yakalan- masıyla ilgili ilginç açıklamalar yapıyor. Başkan George Bush, önceki gün Saddam Hüseyin'ın yakalanmasına "az kaldığuu" ancak "Saddam'ı bulmaya ne ka- dar yaklaştıklannı bilemediği- ni" söyledi. Bush, "Saddam'ı bulmaya ne kadar yaklaşük bilmiyorum. Dii- ne oranla bugün daha da yakuuz sanıyorum" dedı. Rumsfeld: Komik bir soru Rumsfeld, önceki gün Kong- re'de senatörlerle yaptığı toplan- tıda Saddam'ın yakalanma ola- sılığıyla ilgili sorulan yanıtladı. Rumsfeld şunlan söyledi: "Bunun sorulması bana çokil- ginç getiyor. Çok komik bir soru bu. Saddam'ı yakalayana kadar ona yaklaşıp yaklaşmadığınızı nereden bileceksiniz... Bilemezsi- niz elbette. İşler yolunda giderse onu yakalavacağız ama şu ana dek yakalayamadık. Besbelli ki Saddam'a yakın olup olnıadığı- mızı söyleyecek halde değiliz ve bu- nu bilemiyoruz, çünkü onu daha ya- kalayamadık Ona ne kadar yakın olduğumuzu ancak onu yakaladığn mız zaman anlayacağız." Dışişleri Bakanı Colin Ptmeü da, Saddam'ın köşeye süaştığını ama ya- kaianmasının ne kadar süreceğini şu anda söyleyemeyeceğini belirt- ti.Saddam'ın artık "kötü haber" olamayacağını söyleyen Powell, Irak liderinin "temizlenmesigerekenbir pislik" olduğunu ıfade etti. Öte yandan, dün Bağdat hava- alanlan yakınlanndaki bir Amerikan zırhlı aracına bir otomobilden el bombası fırlatılması sonucu 1 asker öldü. 3'ü de yaralandı. Araç alevler içinde kalırken asker- ler cankurtaran helikopteriyle olay yerinden ahndı. Bakuba yakınlann- daki bir Amerikan üssüne önceki gece ateş açılması sonucu bir asker öldü, 2'si yaralandı. BD Başkanı George Bush, Saddam'ın yakalanmasına az kaldığını söylese de onu bulmaya ne kadar yakın olduklannı bilmiyor. Rumsfeld'e göreyse Irak liderine yaklaşılıp yaklaşılmadığı ancak yakalandığı zaman anlaşılacak. Saddam'ı bulamayan askerlerse liderin tablolannı 'yakalıyor'. (Fotoğraf: AP) Son saldınlarla, savaşın bittiği- nin açıklandığı 1 Mayıs'tan bu ya- na direnişçiler tarafından öldürülen Amerikan askerlerinin sayısı 52'ye yükseldi. Musul'da da bir Ameri- kan zırhlı aracı, RPG roketleriyle sal- dınya uğrarken olayda ölen ya da ya- ralanan olup olmadığı açıklanmadı. ZORLUKLARLA DOLU YAŞAM - Savaşın ar- lannı sûrdürmeye calışıyor. Saddam döneminde dından güç koşuDar altında yaşa> an köylülerle unutulduklannı söyleyen köylüler, ABDIilerin de çocuklan, tarialanna ektikleri ekinlerie yaşam- kendilerini unuttuğunu düşünüyor. (AP) Bremer: Seçimler 1 yıl içinde Dış Haberier Servisi - ABD'nin Irak'taki sivıl yö- neticisi Paul Bremer, ülkede seçimlerin en geç bir yıl için- de yapılabileceğini ve yasal- lığı uluslararası alanda tartış- ma yaratan geçici hükümet konseyinin değişebileceğini söyledi. Bremer, geçici hükümet konseyi üyeleriyle kısmen yeniden yapılandınlan Irak Dışişleri Bakanlığı'nı ziya- reti sırasında, 2004 yılı orta- sına kadar seçimlerin düzen- lenebileceğini behrtti. ABD'li yönetici. öncelikle bir anaya- sanın hazırlanması ve hal- koyuna sunulması gerektiği- ne işaret etti. Egemen bir hükümet ku- rulduktan sonra koalisyon güçlerinin yetkilerini bu hü- kümete devredeceğini söyle- yen Bremer, "O zaman be- nim buradaki görevim de bit- miş olacak" dıye konuştu. Burada, ABD birlikleri, çatışmalann en fazla yaşan- dığı Felluce ve Ramadi ka- sabalannı kapsayan El An- bar bölgesinde 44 üyeli bir konsey oluşturdu. Konseyin doğrudan o bölgenin başın- daki komutana bağlı olaca- ğı bildirildi. 2 ABD ASKERİ ÖLDÜ Irak'ta şimdi de gizemli hastalık Dış Haberier Servisi - Irak'ta ortaya çıkan ve ne- deni henüz saptanamayan bir hastalık, 2 Amerikan askerinin ölümüne yol açarken 19 asker de teda- vi altına ahndı. Amerikan The Lake Sun gazetesinin haberine göre, Bağdat'taki bir gö- lün yakınlannda operas- yonlara katılan askerler- den Josh Neusche, haziran sonunda gizemli bir has- talığa yakalandı. Almanya'daki Lands- tuhl Hastanesi'ne gönde- rilen Neusche ve ikinci bir asker 12 Temmuz'da burada öldü. Asken yet- kili Ike Skehon. Neusc- he'nin birimindeki 3 ya da 4 askerin daha rahatsız- landığını belirtti. Skelton, "Josh'un,Bağ- dar'ta bulunduğu sırada hastalandığmı büiyonım. Ancak ölen diğer askerin görevinitam olarak bOmi- yoruz" dedi. Haberde, en son ortaya çıkan 7 vakay- la birlikte hastalığa ya- kalanan asker sayısının 19'a ulaştığı bildirildi. Şüpheli hastalık nedeniy- le ABD ordusu sağlık so- rumlusu Yarbay James Peake'ın da, ölen ve ya- ralanan askerlerin, h-ak'a vardıklan andan itibaren yaptıklarını incelemek üzere uzman doktorlar ve epidemiyoloji uzman- lan görevlendirdiği kay- dedildi. ^ARSdeğu" Doktorlann ilk olarak Neusche'nin zatürreeye yakalandığından şüphe- lendiklerini kaydeden ga- zete, birkaç hafta içinde hastalığın kaslara, böb- reklere ve akciğerlere bü- yük zarar verdiğini ve as- kerin cankurtaranda öl- düğünü belirtti. Gazete, askerlerde gö- rülen hastalığın belırtilen- nın SARS'ın belirtilerine benzediğını kaydettı. An- cak Skelton, Peake'ın SARS iddiasını kesinlik- le reddettiğini söyledi. Uzmanlann, askerlerin kan ve doku örneklenni inceleyeceği açıklandı. Bir başka ekip de Irak ve Ku- veyt'teki toprak, su ve ha- vayı incelgyecek. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI İnsan Hakları, Üsler ve Sıntlanlar ABD ve ingıltere; hak, hukuk, Biıieşmiş Milletler karantanımıyoruz, Irak'ı işgal ediyoruzdedilerve iş- gal ettiler. Üstelik kendi halkına, kendi insanına da yalan söylediler, sadece dünyayı kandırmadılar. Inailtere, Ingiltere içinde "demokrasinin beşiği" bi- linir. Içerde güvercin, dışarda "canavar" bir yaratık gibı. İngıltere Avrupa Birliğı içinde, üç büyük dev- letten bir tanesi. ingiltere (ve ABD) Irak'ı bir haydut edası içinde, tarihteki ünlü cani Kaptan Blake gibi işgal ederken Ispanya, Portekiz, italya, Danimarka, Belçika ve Polonya ışgale destek verıyortar. Avrupa Birliği'nin yansı "haydutluk" yapıyor, hu- kuku ayaklar attına alıyor. İnsan haklannı ve insan- lığı yıkıyor. Ve aynı Avrupa, Türkiye'ye "Kopenhag kriterie- ri, insan hakları" diye dayatıyor. Bu işte birterslik, bir gariplik yok mu? Üstelik 40 yıldır kapıda tuttuğu, benim deyişim- le "bekleme odasında iğfal etmekte olduğu", kan- dırdığı Türkiye'den 6. paket, 7. paket, 10. paket ney- se bunları istiyor. Kendisi bir Haçlı Seferı zihniyeti içinde Korsan Blake'ten farksız bir biçimde bir ülkeye 380 bin ton bomba yağdırıyor. Bu Haçlı Seferi'ne Avrupa Bir- liği'nin yansı katılıyor, Ingiltere de baş aktöroluyor. Veardından, utanmadan Kopenhag kriterleri diyor. Üstelik bekleme odasında iğfal ettiği ve bir kuma gibi tek yanlı bağladığı; San Marino ve Andora ka- saba devletlerinin durumuna soktuğu Türkiye'ye, Kopenhag kriterleri diyor. Kabahat kimde? Avrupa, karşısında enayi bulursa kandıracaktır. Ancak, ıçimizde birileri Avrupa'nın gerçeğini gör- mezlikten gelip "kapitalizmin, emperyalizmin ve Haçlı Seferi'nin" Truva Atı olur iseler bizim soru- numuz "ıçimizde" demektir; Avrupa'nın tamamen tersi; - Avrupa'nın içerde somnu yok, sorunları dışar- da; içerde demokrasi, dışarda emperyalizm diyor ve sömürüyor; Türkiye de dahil olmak üzere... - Buna karşılık bizim sorunumuz içerde, içimiz- de Batı kapitalizminin çıkarları ile kendi çıkariannı bütünleştıren dar bir çevrede. BunlarTürk halkının değil emperyalizmin sözcü- leri ve temsilcileri. Hep yaşamadık mı, görmedik mi? Bunlarbugünün Ingiliz muhipleri, emperyaliz- min hizmetkârları... Ve Kıbrıs'taki askerler... - Irak işgal edilirken Kıbrıs'taki iki büyük Ingiliz (ve ABD) üssü askeriere, bombalara, füzelere, ro- ketlere yataklık ettiler; Ada'nın yüzde dokuzunu kap- sayan bu üsler ağzına kadar dolu: Saldırı için, sa- vunma değil. Saldın, işgal, öldürme amaçlı kullanılan dev üs- lere diğerleri de eklendi. - Kıbrıs'ta Yunanlılar iki büyük hava ve deniz üs- süne sahip, askerleri var, modern silahları var. - Rumlar uzun yıllardan beri her yıl ortalama 400 milyon dolar harcayarak adayı silahla doldurmuş- lar, en gelişmiş silahlar ile. Bütün bu üsler ve silahlar çevredeki Arap ülke- lerine, Iran'a ve "Türklere" yönelik. Ve halen kul- lanılmakta olan silahlar. - Ada'da Türk askeri de var. Onlar 20 Temmuz 1974'te niçın çıkmışlar? Türklere karşı soykınmı en- gellemek ve faşist lider Nikos Samson'un adayı Yunanistan'a ilhakını önlemek için. Yani savunma için çıkmışlar, işgalcileri ve katilleri durdurmak için oradalar. Ada'da Ingiliz, Amerikan, Yunan ve Rum üsleri ve askerleri var. Bunlar saldırgan olanlar, soykırım yapanlar; emperyalizmin emrindeki güçler, aynen Istanbul'daki, Izmir'deki mütareke güçleri gibi. Türk askerleri ise savunma için çıkmışlar. Avrupa ve ABD adayı ağzına kadar asker, silah, bomba, roket ve füze ile dolduranlara ses çıkar- mıyor, Türk askerine git diyor. Daha doğrusu, kurt- la kuzu masalında olduğu gibi, "Suyumu kirletiyor- sun" diyor aşağıdaki kuzuya, tepedeki kurt Ve içimizdeki birileri de "Kurt haklıdır" diyor. Bunlar saldırgan kurdun kaptığı avlardan kemik ve artık bekleyen sırtlanlar... Leş kargaları... www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali KÜLTÜR • SANAT I0111IM3M7I BEYOGLU BEYOGLU SINEMAS) 251 32 40 11 30 • 14 00 • 16 30 • 19 00 • 21 3254331 1235 -14:55-1710 -19 30-21.50 ANKARA KIZILIRMAK SINEMASI 425 53 93 1215 14 30-16 45-1900-2115
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog