Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 AĞUSTOS2003CUMA 10 DIŞ HABERLER dishabo cumhuriyet.com.tr ABD'den sığınmaya yalanlama • AJNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Büyükelçiliği, ABD'nin PKK/KADEK liderleri için üçüncü ülkelerde siyasal sığınma sağlama çabası içinde olduğu iddialannı 'gerçekdışı' olarak nitelendirdi. Büyükelçilik yaptığı açıklamada, PKK/KADEK'in ABD yasalanna göre terörist bir örgüt olduğu belirtilerek, 'ABD'nin PKK/KADEK liderleri için üçüncü ülkelerde siyasal sığınma sağlama çabası içinde olduğu iddia edilmiştir. Bu haberler, tamamiyle gerçekdışıdır. ABD, Türkiye ile eşgüdüm içinde, PKK/KADEK tehdidini bertaraf etmeye kararlıdır' denildi. Şaddam'ın kızları Ündün'de • AMMAN(AA)- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızlan Rana ve Raghad'ın, 9 çocuğuyla beraber Crdün'e geldiği açıklandı. AFP'ye açıklamalarda bulunan üst düzey Ürdünlü yetkili, "Rana ve Raghad, Ürdün korumasından yararlanmaktadır" dedi. Dubai'deki El Arabiya televizyonu da, Ürdün Kralı Abdullah'ın, Şaddam'ın kızlannın ülkeye kabul edilmesi konusunda bir karar çıkardığını, Rana ve Raghad'ın Amman'da bulunduklannı duyurdu.Televizyon, konuyla ilgili aynntılı bilgi vermedi. Uday'ın sopası da açık artdrmada • BAĞDAT(AA)- Devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'ın kişisel eşyalan açık arttırma yoluyla satışa sunulacak. El Adala gazetesindeki habere göre Bağdat'ta satılacak eşyalar arasında, Uday'ın 193 sopası bulunuyor. Uday'ın, sopalardan biriyle babasının korumasını döverek öldürdüğü öne sürülüyor. İngiltere'nin Bağdat temsilcisi Sawers, Türk birlikleri Kuzey Irak dışmda görev yapmalı dedi Londra da askeristiyorANKARA (CumhuriyetBürosu) - ABD'nin ardından Ingilterede, iş- gal ettikleri Irak'ta oluşturulacak uluslararası "istikrargücüne" Tür- kiye'nin katılmasını istedi. Ingilte- re Başbakaru TonyBlair'in Irak Tem- silcisi John Sawers, Türkiye'nin Irak'a asker göndermesinden mem- nuniyet duyacaklannı belirtirken, Türk askerinin kuzey Irak'ta görev yapmasının "akıllıcaolnıayacağını*' öne sürdü. Dışişleri Bakanı AbduDahGül'ün VVashington ziyaretinde Irak için asker gönderme talebini almasının ardından Ankara'da diplomasi tra- fiği yoğunluk kazandı. ingiltere'nin Irak Temsilcisi John Sawers ile Irak'ın son kralı Ütinci Faysal'ın ku- zeni ve Irak Anayasal Monarşi Ha- reketi'nin lideri ŞerifAB Bin Hüse- yin, dün başkentte temaslarda bulun- dular. Ingiliz Temsilci, Dışişleri Baka- nı Gül, CHP lideri Deniz Batykal ve Dışişleri Bakanlığı müsteşan Uğur Z),'ışişleri Bakanı Gül'ün ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönük Irak trafiği yeniden hızlandı. Blair'in Irak temsilcisi Sawers'ın (solda) temaslannda öne çıkan konu Türk askerinin Irak'ta kurulacak İstikrar Gücü'ne katılımı oldu. Irak tahtının vârisi Şerif Ali Bin Hüseyin de Ankara'ya geldi. Ziyal ile görüşmelerinde, Türk as- kerini Irak'ta görmek istedikleri me- sajını verdi. Temaslanna Deniz Baykal ile gö- rüşerek başlayan Sawers, koalisyon güçlerinin Irak'ın büyük bölümün- de güvenliği sağladığını, ancak ba- zı bölgelerde sıkıntı yaşandığını an- lattı. Sawers, CHP'nin Türkiye'nin Irak'a asker göndermesi konusun- daki görüşlerini de sordu. CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal ise Tür- kiye'nin başka bir ülkeye asker gön- dermesi için uluslararası meşruiyet bulunması gerektiğinı, bunun bir anayasal zorunluluk olduğunu kay- detti. Savvers daha sonra geçtiği Dı- şişleri'nde Bakan Gül ve Müsteşar Uğur Ziyal ile bir araya geldi. Gö- rüşmelerinardından bakanlıktan çı- karken sorulan yanıtlayan Sawers, "Türkiye'nin Irak'a asker gönder- nıesinin çok sıcak karşılanacağuu düşünüyorum" dedi. Irak'taki Geçici Konsey'de Türk- menlerin yeterli sayıda temsil edil- mediği eleştirilerine katılmadığını belirten Savvers, "Kerkük'ün ken- di konseyi var ve burada Türkmen- ler iyitemsilediliyor. Kerkük'ün tek temsilcisigeçici yönetim konseyinde. o da Türkmen" diye konuştu. Savvers, NTV'nin sorulannı yanıt- larken de, Türk askerinin kuzey Irak'ta görev yapmasının "akübca ofanayacağuıT, sünni ve Araplann yogun olduğu bölgelerde olması- nın daha uygun olacağını savundu. Ingiliz Temsilci, Iraklı Kürtlerin ay- n bir devlet kurmasının söz konu- su olmadığuıı da öne sürdü. Edınilen bilgiye göre, görüşme- de Savvers'a Ankara tarafından, "Irak halkımn düzgün temsil edil- mesininönemtaşıdıgLlrak'mherye- rinde aynı uygulamanın olması ve Iraklılaruı kendi kendilerini vönet- meahşkanhğıka/anmalannınönem- li olduğu" mesajlan venldi. Diplomatik kaynaklar, görüşme- de tarafların Irak'la ilgili istedikle- rinin örtüştüğünü kaydettiler. Türk yetkililer aynca, Savvers'ın Irak'ın güvenliği ile ilgili fazla pembe tab- lo çizdiği görüşünde olduklannı ifa- de ettiler. Hüseyin: Türk askeri ABD'nJn hatasmı yapmaz Irak'ın son kralı tkinci Faysal'ın kuzeni olan Irak Anayasal Monar- şi Hareketi lideri Şertf An" Bin Hü- seyin de, dün başkentte bir dizi te- masta bulundu. Hüseyin, Dışişleri Bakanı Gül ile görüşmesinin ardından yaptığı açık- lamada, Türk askerinin Irak istikrar gücüne katılımının yararlı olacağı- nı belirterek, Irak'ın kültürel, dini ve etnik yapısını daha yakından ta- nıyan Türk askerlerinin ABD'lile- rin yaptığı bazı hatalan yapmayaca- ğını kaydetti. tNTDIŞlŞLERlBAKANI 27 yıl sonra üst düzey ziyaret ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hindistan Dışişleri Bakanı Yaşwant Sinha. resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geliyor 4 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da temaslarda bulunması beklenen Sinha, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Dışişleri Bakanı AbduDah Gül ile bir araya gelecek. Hindistan'la 1976 yılından bu yana dışişleri bakanı düzeyinde yapılacak ılk temas olması bakımmdan önem taşıyan ziyarette, iki ülke arasında ilişkilerin daha yakınlaştınlması hedefleniyor. Bölgesd konular da ele ahnacak tkili konulann ele alınacağı görüşmelerde, ekonomi, bilim, eğitim, inşaat, turizm gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyarette aynca, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konulann gündemde olduğu bildirildi. Sinha, 5 Ağustos Salı günü Ankara'dan aynlacak. Hindistan bir süre önce, ABD'nin Irak'a banş gücü askeri göndermesine ilişkin talebini geri çevirmiş, ancak Irak'a BM komutasında banş gücü askeri konuşlandınlması halinde birlik gönderebileceklerini belirtmişti. İslami Cihad'la Hamas'ın ateşkesi bozabileceği tehdidi üzerine alarma geçildi Israil yine diken üstünde altı yaşın altındaki Filistinli gençler Gazze'de askeri eğitim göriiyor. (Fotoğraf: REUTERS) Dış Haberler Servisi - Filistin ve Israil güvenlik yetkilileri, Israil'inçekilece- ği kentlere ilişkin bir anlaş- maya varamadı. Israil Sa- vunma Bakanı Şaul Mofaz ise, Hamas ve islami Ci- had'ın önceki günkü açık- lamalannın ardından, "te- rörist saldın" olasılığına karşı orduya hazırlıklı ol- ması emrini verdi. Mofaz'ın Filis- tinli radikal örgüt- ler tarafından ilan edilen ateşkesin kesintiye uğrama- sı durumunda sal- dınlann başlaya- bileceği olasılığı- na karşı orduya hazırlıklı olması emrini verdi.Filistin Gü- venlik Şefi Muhammed Dahlan'la görüşen Mofaz, bölgedeki güvenlik duru- munun haziran ayuıda ger- çekleşen Akabe zirvesin- den önceki dönemden de kötü olabileceği endişesi- ni taşıdığını ifade erti. Hamas ile İslami Cihad, önceki gün, ABD ve Israil'i Filistin'de iç savaş çıkarma- f1 ilistin ve tsrail, ordunun nerelerden çekileceği konusunda anlaşamadı. ya çalışmakla suçlamışlar- dı. tsrail'in güvenlik duva- rının inşaatını durdurma- masına tepki gösteren ör- gütler, ateşkes sürecini göz- den geçirme tehdidinde bu- lunmuştu. Mofazla Dahlan'ın Ku- düs'te gerçekleştirdikleri toplantıda, Dahlan'ın, de- netimi Filistinlilere bırakı- lacak kentlerden birinin Ramallah, 2. kentin de Kal- kilyayadaNablus olmasını istediği bildirildi. Isıailtı yclkililcı ise görüşmeden önce yaptıkları açıklamada, Filis- tin yönetiminin Batı Şeria'daki merkezi Ra- mallah'tan çekilme niyetin- de olmadıklannı, ancak Kal- kilya ve Eriha'nın deneti- mini Filistinlilere verebile- ceklerinı söylemişlerdi. Israil'in güneyindeki Aş- kelon kentindeki bir ceza- evindeyse Filistin tutuklular ayaklandı. Israil polisi, ayak- lanmayı bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Richard Armitage: BM kararı işimize gelmez • Irak'a asker gönderilmesi konusunda Türkiye'yle görüşmelerin sürdüğünü belirten ABD'li yetkili, bu konudaki bir BM karannın ülkesinin çıkanna uygun olmayabileceğini söyledi. Dış Haberler Servisi - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Armitage, George Bush yönetiminin, Irak'a istikrar gücü göndermek için Birleşmiş Milletler (BM) karan alınması konusunda istekli olmadığını belirtti. Armitage, Türkiye, Pakistan ve FasTa asker konusundaki ikili görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Armitage, Avrupa'nın beş gazetesinin sorulannı yanıtlarken ülkesinin, Irak'a konuşlandınlacak istikrar gücü için karar çıkarmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne başvurmaya hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Henüz hazır değiHz'' yanıtını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Ptavefl'ın, yeni bir karar tasansı olasılığı konusunda meslektaşlannın nabzını tuttuğunu anlatan Armitage, ağustos sonuna kadar böyle bir girişimin beklenmeyeceğini söyledi. Karar Pentagon'un Armitage, "Güvenfik Konseyi'nûı kih't üyeleri arasında bir aıüaşmaya vanbnası zor olur mu" sorusuna şu yanıtı verdi: "Pakistan, Türkiye ve Fas gibi bazı ülkelerle ikili göruşmeler yapıyoruz. Ne yapacaklanna Pentagon karar verecek. Ancak, konseyin daimi ve daimi ohnayan üyeleri ile 15'ler olarak bir görüşme başlaührsa, çıkarlara uymayan bir kararla karşı karşıya kahnabilir. Bu, bizim göz önünde buhındurduğumuz bir unsurdur. 1483 sayıh karar Irak'ta çahşmak için bize yeterli görünüyor. Gerekİi olnıadığı sürece karann bazı yönlerine Uişkin bir tarbşmayı yeniden açmak istemiyoruz." Armitage, "Sizi korkutan nedfa-" sorusuna karşılık olaraksa konseyde geçmiştekine benzer bir tartışmaya yeniden girmek istemediklerini söyledi. ULUStötfOCOSl fflTfWQTIOtlOl OPttflVt MlfffSTlVlUI 14 • 17 Haziran/June 2003 AIDA G. Verdi Opera'Opera Devlet Opera ve Batesı Genei Müdürtuğu : Dtredcrate General ol State Opera and BaHet 21 HaziranjJune 2003 HAREM . Osmanlı Usul Muziğı Bale' Baüe: Deviet Opera ve Balesı Gene! Mudürtuğu / Ongınal Otloman Musıc Dtrectorate General of State Opera and Baltet 25 • 26 HazıranUune 2003 TURANDOT G. Puccını Sofya Ulusai Operası / The Soda Natıonal Opera 03 Temmuz/July 2003 SPARTACUS A. Khachiaturian Rusya N Kasatkına ve VVasıfyov Büyütt fAıskova Klaak Batea / Russıa, Grand Mosccm Classıcal Battel of N Kasattona and V Vasdym 09-10 Temmuz /July 2003 PRENSIGOR / PRINCEICOR A. Borodin Istanbul Devtet Opera ve Balesi / Istanbul State Opera and BaHet 16 -17 TemmuzJJuly 2003 NABUCCO G. Verdi Izmır Devlet Opera ve Balesı' iznw Sfafe Opera and Baltet 23Temmuzı'Ju!y2003 ROMEO & JULİETTE S. Prokofiev Mersın Dev'et Opera ve Balesi' Vtersm Sfâte Opera and Ballet 30 - 31 Temmuz /July 2003 LA TRAVIATA G Verdi Antafva Devlet Opera ve Balesı / AntaSya State Opera and Ballet 06 Ağustos/August 2003 G1SELLE A.Adam Antalya Devlet Opera ve Balesı.' Antatya State Opera and Baltet 09 Ağustos/August 2003 CARMINA BURANA C Orff Antalya Devlet Opera ve Balesı' Antalya Stale Opera and Ballet 13 Ağustos/August 2003 CAVALLERIA RUST1CANA P Mascagnı IPAGUACCI R Leoncavallo Antalya Devlet Opera ve Balesi / Antalya State Opera and Ballet 16 Ağustos/August 2003 FINDIKKJRAN / THE NUTCRACKER P I.Tchaıkovvsky Kırgız CumhunyeO Ulusal Akademik Opera ve Baıesı • Republıc ol Kyrgy2S Natıonal Academc Opera and Ballet Opera' Opera Bale / Sallet Opera/Opera Opera/Opera BateSaiiel Opera; Opera Bale / Ballet Konser / Concert Opera / Opera Opera ı Opera Bale • Sallet DANIŞMA / IMFORMATfON: Antalya Tanıtım Ofisı An«stya irtıbat Burosu AnlHrı Art»ok)|i Huını Antalya DfM Ocm v. BMSi W»!«:»S«1MI T« 02»22«W49 Faks. 0.242.243 n 27 •Katkılanndan dolay:. ATV CNN TÜRK ETV SHOW TV, SKY TÜRK TRT, 7V8. NTV RADYO. RADYO ODTÜ. AK$AM CUMHURİYET HÛRRİYET MİLLİYET, RADİKAL, SABAH, TURKISH DAILY NEWS, ANKARA MAGAZİN. MEDIA CAT TOURISM WORLD e teşekkur edenz ' KASTAMOMJ-BOZKUKT İLÇESİ ASLİYEHUKUK(İŞ) MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 20O0 10 Esas 2003 30 Karar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tara- fından davalılar Özka-Elektrik inşaat Taahhüt ve Tica- ret ve Sanayi Lld. Şirketi ve Esat Akgün aleyhine açtı- ğı alacak davasının yapılan yargılaması sonunda 4.6.2003 tarih 2000 lO^Esas 2003'30 sayıh karar dava- lı Esat Akgün'e adresi tespit edilemediğınden tebligat yapılamadığı. yıne temyız dilekçesinin de tebliğ edile- medıginden ilanen tebliğine karar verilmiş olup. Mahkememızden verilen 4.6.2003 tarıh 2000 10 Esas 2003 30 sayıh karar ile davaeının davasının kabu- lü ile bilirkışi ra'porunda belırlenen 10.986.217.193 lı- ra alacağın gelir bağlama kararlannın onay tarihi ile sarf ve tediye tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle davaklardan müştereken ve müteselsilen tahsi- line, 593.255.718 TL. nispi harcuı davalılardan müşte- reken ve müteselsilen tahsiline, 859.173.000.-TL. üc- reti vekâletin davacı vekiline verilmesine, Bilırkişi raporunda belırlenen 9.235.813.678.-TL. alacağın gelir bağlama kararlarmın onay tarihi ve sarf ve tediye tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 754.148.780.-TL'nin davacı vekiline öden- mesine, 498.733.902.-TL. harcın davalılardan müşte- reken ve müteselsilen tahsiline karar verildiği. işbu ka- rann davalı Esat Akgün'e ilanen tebliğine. ılan tanhin- den 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen teb- liğ olunur. Basın: 37160 Cumhuriyet Mahallesi'nde SATILIK KONUT Kabası bitmiş Tip 04 (iki katlı - iki konut) Maliyeti 6 milyar TL. olup ihtiyaçtan 40 milyar TL.'sına satılıktır. 0 532 2445 67 27 ALAÇAM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Dosya No: 2003 197 Takip müstenidi: Ilamsız takiplerde ödeme emri Alacaklı: Hasan Paralı Vekıli: Av. Kenan Aygın - Bafra Cad. No: 37 Ala- çam Borçlu: Bekir Ay - (Mustafa oglu) Cumhuriyet Cad. Aksoy Apt. K: 4Yakakent Borç miktan: 3.488.038.000.-TL. (faiz ve masraf hariç.) Yukandaki alacağın tahsili için aleyhinize ya- pılan icra takibinde adresinize gönderilen örnek 49 nolu ödeme emn tebliğ edilememiş ve zabıta tahkikatı neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmıştır. Yu- kandaki yazıh borç ve masraflan işbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içinde ödemeniz (te- minatı vermeniz). borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkma daır bir itirazı- nız varsa yine bu 20 gün süre içinde bıldirmeniz. bor- ca itirazınızı yazıh veya sözlü olarak icra müdürlüğü- ne bu süre içerisinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksı takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın be- yanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ila- nen ihtar ve tebliğ olunur. Basın: 37139 GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA n^NIKORKTjrELİ İCR4 MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2002-886 Ta. Bir borçtan dolayı hacizlı bulunan: Tapu Kaydı: Taşınmaz Korkuteli ilçesi Bayat köyü Ak- taşlar mevkii 964 parsel ve 56.250 m2 alanlı taşınmazda borçlu hissesine ısabet eden 12 hisse miktan olan 28.115 m2 taşınmaz. Özellikleri: Taşınmaz üzerinde 1-2 yaşlarında elma, erik. kayısı ve şeftali fıdanlan mevcut olup tabanlan sula- nır özellik taşımaktadır. tmar durumu: Hacizlı taşınmaz bahçe vasfında olup. ımar uyeulaması görmemiştir. DeSen: 100.968.750.000 TL. Satışsaati: 14.00- 14.10 Açık arttırma suretıyle satılarak paraya çe\rilecektir. Satış şartlan: 1. Satış 12.09.2003 Salı günü yukarıda yazıh saatler arasında Korkuteli tcra Müdürlüğûnde açık artırma sure- tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kı>-metın °o 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü bakil kalmak şartiyle 22.09.2003 Cuma günü aynı saat ve yerde ikincı arttırma>a çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gavrimenkul en çok arttıranın taahhüdü sakh kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet so- nunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttır- ma bedehnın mahn tahmin edilen kıymetınin o c40'ını bul- ması \e satış ıste>enin alacağına riiçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelîe ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıyme- tınin o o20'si nispetinde pe> akçesi (T. Lirası \eya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeeyecektir) veya bu miktar kadar mılli bir bankanın temmat mektubunu ver- meleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellahye resmı. tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmı. tahlıye ve teslım masraflan ile KDV. tapu alım harcı ahcı- >a aıttir. Birikmiş vergıler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gay- nmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün için- de Dairemize bildirmeleri. 4. İhaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefil- leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fa- ızı aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemızce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alına- caktır. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde ıste- yen alıcıya bir ömeği göndenlebılır. 6. Satışa iştirak edenlenn şartnameji görmüş ve münde- recatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bilgi almak ıs- tevenlerin yukanda yazıh dosya numarası ile Müdürlüğü- müze başvurmaları ile satış ılanın tebliğ edilemeyen alaka- darlara tebliğ yenne kaım olacağı ilan olunur. 21.7.2003. (*l ÎİEililer tabırine ırtifak hakkı sahıplen de dahıldır. Basın: 3" 1 129 SİNOP SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (İZALEYİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUGU) GAYRtMENKULÜN AÇIK AKrnRMA İLANI Sa\ı:20O3 4tz. Şüvu satış Satılmasına karar venlen gavrımenkulün cinsı. kıymetı. adedı. evsafı: Tapu kaydı ve kıvmeti: 1- Smop merkez Gelincik Ma- hallesi'nde kâın tapunur, kütük sayfa 1249. cılt 12, ada 3. parsel 48 savılı 912 m2 miktarlı taşınmaz üzerinde kurulu kat ırtifakına göre 97 m2 miktarlı 13 No'lu bağımsız bölüm. 1 salon. 2 yatak odası. banyo. mutfak ve \VC'den oluşmakta olup. yerler halıfleks döveme. ıslak hacımler seramik, duvar ve tavanlar kıreç badana. doğramalar ahşap olup düz camlı bulundugu. vapı betonarme karkas olup kalorifersız ve asan- sörsüz sosval konut olupbu halıvle III sınıf A grubu vapı sı- nıfından olduğu ve bıhrkış'ılerce toplam değerınin 24.600.857.143 lira olduğu mütalaa edilmiştir. tmar durumu: Sınop Beledıve Başkanhğı'ndan ahnan cevabı 19.6.2003 tarih vc 1394 savılı vazıva göre söz konusu bınada 13 No'lu bağımsi/ bölüm 3. nörma'l katta olup, proje- sinde mesken olarak 1 salon. 2 vatak odası. 1 mutfak. I ban- vo ve 1 lavabo 1 WC ve -,]r holden oluştusu bıldırilmiştir. Satış şartlan: 1- Satış. 15 09.2003 günü Sınop Hükümet Konağı Hukuk Mahkemeleri VazıışlerT Müdürlüğü odasın- da. açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde "5'ini ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur Bövle bir b-delle alıcı çıkmazsa. en çok arttıra- nın taahhüdü baki kalma* şartıvla 25.09.2003 günü avnı ver ve saatlerde ıkıncı arrtırnaya çıkartılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılenemişse gavrimenkul en çok arttıra- nın taahhüdü saklı kalmUc üzere"arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok ırrtırana ihale edilecektir Şu kadar kı arttırma bedelinin maın tahmin edilen kıvmetinin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan ala- caklann toplamından fa<la~ olması ve bundan başka paraya çev irme \e pav laştırma rasraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkma.sa satış talebi düşecektir. 2- Arttır- mava iştirak edeceklenn. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetinde pev akçesi \e a bu miktar kad'ar milli'bır banka- nın teminat mektubunu ^rmeleri lazımdır Satış. peşin para ıledır. Alıcı istediğinde 2j günü geçmemek üzere mehıl ven- lebılir. Tellahye resmı, ıfole pulu. tapu harç ve masrafları ile K.DV ahcıya aittir. Birikinş %ergıler satış bedelinden ödenir 3- Ipotek sahibi alacakllarla diğer ılgılılenn (*) bu gavri- menkul üzerindeki hakls-ım hususıvie" faız v e masrafa daır olan ıddıalarını dayanağ belgeleri lİe on beş gün içinde da- ıremıze bildirmeleri lazmdırT Aksi takdirde haklan tapu sı- cıli ile sabıt olmadıkça pjvlaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katıhp daha sınra ihale bedelini vatırmamak sure- tıyle ihalenin feshine seb-p olan tüm ahcılar ve kefillerı. tek- hf ettikleri bedel ile sor ihale bedeli arasmdakı farktan ve diğer zararlardan ve avrca temerrüt faızınden müteselsilen mesul olacaklardır Ihakfarkı ve temerrüt faızı ayrıca hük- me hacet kalmaksızın dıremizce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bdelinden alınacaktır 5- Şartname! ılan tarihinden itibaren terkesin görebılmesı ıçın memurlu- ğumuzda açık olup masnf, \enldığı takdirde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebilır 6- Satışa iştirak edenle'rın şartna- meyi görmüş ve mündtrecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteenlerın memurluğumuzun 2003 4 lz. Şüyu sayıh dosya nu.na rası ile başvurmaları ılan olunur 21.07.2003 (*) tlgıliler tairine irtifak hakkı sahıpleri de da- hıldır Basın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog