Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

4- Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SENÎN İÇİN EY DEMOKRASÎ Necati Cumalı _"* CufflhUTTYfet *^a - P^ariama ^ S Turkocagı Cad. No 39 41 * * kftap k u l ü b ü ,14334i Ca|aloglu-lstanbul Tel (212)512 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ULUS OLMAK Necati Cumalı C u y C C 3 * Pazarlama A Ş Tüıiocağı Cad No 3941 k i t a p k u l û b ü {34334) Cagaloglu-lstanbuiTel (212) M2 0505 80. YIL SAYI: 28422 / 500,000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) TOS 2003 CUMA Mersin'in gerikalmışbelediyelerindenToroslar, 1.4 milyardolarbkeğlenceparkıkuracak aşırtanihale Benzep^e İsnınkıtlt ! <Ml GÖKÇEK ELEŞTİRİ SEVMİYOR Korumdardan muhtara tluyıık Ankara ve köylerindeki muhtarlan top- lantıya çağıran Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, eleştiriler karşısında si- nirlendi. Gökçek, muhtarlan CHP'li ol- makla suçlarken korumalan olduğu be- lirtilen kişiler 4 muhtan dövdü. Anıttepe Mahallesi Muhtan Kaplan ile Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Muhtan Ege'ye adli tıptan 1 'er günlük rapor verildi. Top- lantıya katılan 15 muhtar. Aydınlıkevler Polis Karakolu'na giderek şikâyette bu- lundu. CHP milletvekili Değerli, konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını dile getirdi. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi • 5. Sayfada Tek firma katıldı MHP'Ü belediye, MHP'li koalisyonun son günlerinde aldığı yetkiyle Torosland 2000 proje- sini hayata geçirmek istiyor. Yalnızca bir Italyan firmasınm katıldığı ihale- nin kesin sonucuyla ilgili karan Da- nıştay ve Başbakanlık Yüksek Plan- lama Kurulu verecek. Proje yap-iş- let-devret modeliyle yürütülecek. 700 hektarllk proje Torosland'da akvaryum merkezi, amfi tiyatro, mo- del uçak merkezi, 3 otel, konferans merkezi, kapalı çarşı, helikopter pis- ti, mini golf merkezi, kule lokantası, çocuk eğlence merkezi, buz pateni pisti, atçılık merkezi, açık spor saha- lan, spor salonlan, hayvanat bahçesi, şelale, çeşme ve köprüler bulunacak. NAZMİAKDAĞ MERSİN - Mersin'in altyapı sorunlanyla boğuşan geri kalmış belde belediyelerinden Toroslar, 1.4 milyar dolarlık "Torosland 20001leri Teknoloji ve Eğlence Merkezi Projesi"ni yaşama ge- çirmek için harekete geçti. Yal- nızca Italyan CGI firmasının ka- tıldığı ihalenin kesin sonucuyla ilgili karan Danıştay ve Başba- kanlık Yüksek Planlama Kurulu (YPK) verecek. Kurulun, proje ile ilgili tüm yetkileri MHP'li ko- alisyonun son günlerinde beledi- yeye vermiş olması dikkat çeki- yor. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan Torosland 2000 Projesi için MHP'li Toroslar Belediye- si'nde yapılan ihaleyi Başkan Yardımcısı Muhammet Göçer yönetirken, Italyan CGI firması adına Bekir Yüksekdal katıldı. Projenin yap-işlet-devret mode- liyle yürütüleceğini belirten Mu- hammet Göçer, "tlk etapta ma- li ve teknik açıdan inceleme ya- pacağız. thalenin sonucu önü- müzdeki günlerde açıklana- cak, ancak son karan Danıştay ve YPK verecek" dedi. Italyan CGI firmasının mali teklifı hakkında bilgi veremeye- ceklerini ifade eden Göçer, fir- manın ihale için gerekli tüm iş- lemleri tamamladığını, tesisin yap-işlet-de\Tet modeliyle yapı- lacak olması nedeniyle de firma sayısının önemli olmadığını söy- ledi. MHP'li Toroslar Belediye Başkanı Mustafa Demirci, pro- jenin tamamlanmasıyla 18 binki- şiye iş olanağı yaratılacağını, Ha- MArkasıSa.8,Sü. 3'te • 75 TRİLYON LİRALIK YOLÎLKYAĞMURDA KAPANDI • 8. Sayfada sinde KentinVılhk larlık töplam turij lirinin milyon den geliyor. Bu rakanv^aris'te 3.5 milyar Euro, Londra'da 2 milyar dolar, Las Vegas'ta ise 800 milyon dolar düzeyinde. tSTANBUL (AA) - Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın önde gelen tu- ristik kentleri arasında yer alan Istanbul, benzeri şehirlere oranla eğlence sektörün- de hak ettiği geliri kazanamıyor. Turizm Gazeteci ve Yazarlan Derneği (TUYED), Istanbul, Paris, Londra ve Las Vegas'taki eğlence olanaklan ile turistik amaçlı eğ- lenceden elde edilen geliri karşılaştırdı- ğı bır rapor hazırladı. Istanbul'a gelen yılda ortalama 2 milyon yabancı rurist- ten eğlence için sadece 50 milyon do- lar döviz elde ediliyor. Paris'e giden 26 milyon turist eğlence merkezlerine yılda 3.5 milyar Euro, Londra'yı zi- yaret eden 27 milyon turist 2 milyar dolar, Las Vegas'a giden 36 milyon turist de 800 milyon dolar harcıyor. TUYED'in Istanbul'u dünyanın di- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te îçi boşaltılan Kamu İhaleYasası'ndaki değişiklikler TBMM'de yapılan oylamada kabul edildi Dıale gftti, adı kaldıKapsam büyük ölçüde daraltıldı • Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörü kapsam dışı ^ Kamunun 2.3 trilyona kadar alımlan kapsam dışı ^ Kamudakı 50 milyar liraya kadar olan alım yapım işleri kapsam dışı •* Savunma ihaleleri kapsam dışı ^ Vakıf üniversiteleri kapsam dışı • Orman Yasası'na bağlı alımlar kapsam dışı. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Kamu thale Yasası'nda yapılan değişiklikler, yasanuı içini boşaltırken kamuda yeni yolsuzluklann da önünü açtı. TBMM'de kabul edilen tasanyla enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sek- törleri, vakıf üniversitelerinin alımlan, KİT ve kamu şirketlerinin 2.3 trilyonu aşmayan alımla- n, idarelerin maliyeti 50 milyar liraya kadar olan ahm-yapım işleri, Orman Yasası gereğince ya- pılacak almılar ve savunma ihaleleri Kamu iha- le Yasası kapsamından çıkanldı. Kamu ihale Ku- rumu'nun gelirlerini de yüzde 50 azaltan tasan- da, ilaç ve malzeme alımlanndaki yolsuzlukla- nn devamına neden olabilecek düzenlemeler de yapıldı. Buna göre, ilaç alımlannda ciddi yolsuz- İuklara neden olan "protokol sistemine" yeni- den yasal kılıf kazandınldı. Kamu ihale Yasa- sı'nı büyük ölçüde değiştiren tasan, TBMM Ge- nel Kurulu'nda önceki gece kabul edildi. Kabul edilen tasanyla, yasanın kapsamı büyük ölçüde daraltıldı. Buna göre yapılan düzenlemelerin yansıması, özetle şöyle olacak: Son ana kadar yasayı deldiler: AKP hüküme- ti, son ana kadar Kamu ihale Yasasf nın kapsa- mını daraltıcı düzenlemeler yaptı. Yasada deği- MArkasıSa. 8,Sü. l'de ERDOĞAN'IN TAVRI MERAK KONUSU YAŞ bugün toplanıyor Yoksul öğrenci Hükümet Danıştay h dinlemedi Yoksul öğrencilerin özel okullarda okutul- ması ve arsası değerli okullann satışına ilişkin tasan Meclis'ten geçtı. Danıştay'ın yoksul öğ- rencilerle ilgili karan durdurduğunu anımsa- tan CHP'li Gazalcı" 10 bin öğrencinin beşte biri Gülen okullanna yerleş- tirilecek. Militan mı ye- tıştirmek ıstıyorsunuz" dedi. 1 3 . Sayfada Bakan Celik Oğretmen hyımı MİHİ Eğitım Bakanı Çelik, Talim Terbiye Ku- rulu'nun üst düzey bü- rokratlannın ardından alt kadroda görev yapan 160 öğretmenı de görev- den aldı.Öğretmenlerin birçoğunun savunması- na bile başvunılmadan görevlerinden alındığı belirtildi. • 3. Sayfada Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün Başba- kan Erdoğan başkan- lığında toplanacak. YAŞ'ta general, ami- ral ve generalliğe voik- selecek albaylann du- rumu karara bağlana- cak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 15 orgeneralden 5'inin bu YAŞ'ta emekli ol- ması bekleniyor. Şûrada disiplinsizlik nedeniyle ihraç edil- mesi gündeme gelen personelin dosyalan da ele alınacak. YAŞ'a ilk kez başkan- lık edecek olan Erdo- ğan'ın bu dosyalann görüşühnesi sırasın- daki tavTi merak konusu. • 8. Sayfada Türkiye afişi çok beğenildi Kültür ve Turizm Bakanbğı'nca hazırlanan veTürkiye'nin tanıtım kampanyasında kulla- nılan reklam afişi, Almanya'da en fazla beğenilen afİş oldu. Alman IMAS adlı araştırma enstitüsü tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre söz konusu reklam afişi, haziranın en çok beğenilen ve akılda kalan afişlerinden biri oldu. Ankette ayrıca, en çok göze çarpan başlıca 3 tatil ülkesi arasında Türkiye; Yunanistan ve Isviçre'den önce ilk sırada yer aldı. GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Tkspres Kanunlap' 195O'ye kadar CHP iktidannın kullandığı, muhalefet- teyken CHP'yi şiddet ve hiddetle eleştiren Demokrat Parti iktidannın 1950-60 yılları arasında benimsediği yöntem döndü dolaştı, yıllar sonra Aaa-Kee-Pee ikti- darınca uygulamaya alındı. Yöntemin adı "ekspres kanunlar". Bütün bir yıl gün- leri laklaka ile geçiren iktidar, tatile girmeye üç beş gün kala Meclis'teki sayısal çoğunluğuna dayanarak elde, MArkasıSa. 8,Sü. l'de Aliyev 'in sağlık durumu ciddi GATA'da tedavı gören Azer- baycan Cumhurbaşkanı Ali- yev'ın durumu ciddiyetıni koru- yor. Yaşamsal tehlikesi bulundu- ğu belirtilen Aliyev'in sağlığına ilişkin resmi bir açıklama olma- masına karşın bazı haber sitele- ri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'- nın yaşamını yitirdiği iddia- sında bulund*ılar. • S. Sayfada + Irak'ta kültür talanı sürüyor Londra'da Asurbıhmcıienn toplantısına katılan arkeolog Dr. Gül Pulhan'a göre Babıl, Ur. Unık, Eridu, Girsu. Larsa. Nippur, Ninova bir yandan Amerikan askerlerinin karar- gâhma dönüşürken bır vandan da buralarda yağma sürüyor. ZEYNEP ORAL'ın söyleşisi • 6. Sayfa.}a 4.26 milyar dolar ceza verildi Uzan ailesine kötü haber New York Federal Bölge Mahkemesi, Uzan ailesinin Motorola firmasına 4.26 mil- yar dolar ödemesine karar verdi. Mahkeme a>nca yetki- si kapsamına giren bölgelere Uzanlar'ın gelmeleri halinde tutuklanmalannı ve Telsim hisselerinin yüzde 73.5'lik bölümünün Nokıa'ya bir haf- ta içinde aktanlmasını karar- laştırdı. 1 1 3 . Sayfada Bir istifa daha CHP'de 'çatlak' Topluma Kazandırma Yasası CHP'de görüş aynlı- ğına neden oldu. Parti yöne- timinin sert muhalefetine karşın yasayı destekleyen Cemal Kaya'nın ardından Nezir Nasıroğlu da CHP'den istifa etti. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Mantığı: 'Yicde 35 Yüzde 10O'den Büyüktür' TBMM'nın 22. dönem, 1. yasama yılı sona erdı. 11 yıl süren koalisyonların ardından 3 Kasım 2002'de tek ba- şına iktidara gelen AKP'nin icraat yöntemi başlıktaki gi- bı özetlenebilir. "Mademki ben yüzde 357e tek başıma iktidara geldim, tüm devlet kurumlannın da bana bağlı olması gerekif MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog