Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı FENERBAHÇE CUM. VE CUMHURBAŞKANLIĞI Halit Deringör »*'CumhUriYet Çag Pazaıüma VŞ TnkocagiCad.No 39 41 \^kHap kulübû 134334) CagaJoğhı-lsonbulTel (212(51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı PAYLAŞILANTUTKU SÎNEMA Gönül Dönmez Colin CumhurNfet C ^ Pazarlama A Ş Tûıkocagj Cad No 39 41 »^ kitap kulübû <34334>Ca#ak)g)u-lsanbulTel (212S5140196 79. YIL SAYI: 28277 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 MART 2003 PAZAR Iftİy, V Fen Bilimleri Merkezi işbirliğiyle Cumhuriyet üniversiteyehazırlıyor Yarın ve Her Pazartesi DERBÎNÎN GALİBÎ G.SARAY G.SARAY F.BAHCE v: pdrasız özel ek Cumhuriyet ' l e b i r l i k t e . SAYFA Haberfer v. Jot rrrrfar spor sayfasmds. Limandan izinsiz olarak çıkmak isteyenABD'liler engellenince Türk askerine silah çekti îskenderun'dagerginlik Askerler yere yatırıldı Sivil bir otobüsle îs- kenderun Limanı'ndan dışarı çıkmak isteyen ABD askerleri, çıkış belgeleri olmadığı gerekçesiyle Türk askerleri tarafmdan engellenince silahlannı çekti. Yere yatı- nlarak silahlan alman ABD'liler liman içerisinde konuşlan- dıklan sahaya gönderildi. Limanda güvenlikten sorumlu bir Türk binbaşının görevden alındığı ileri sürüldü. Olay üzeri- ne askeri malzeme yüklü Panama bandıralı 33 bin groston- luk "Rokıadelmas" adlı yanm Ro-Ro gemisinin limana gi- rişi geciktirildi. AKIN BODUR'un haberi • 16. Sayfada K. IRAK'A TEK BAŞINA GlRME BASKISI ABD'nin tavrı Kürt grupları cesaretlendirdi "Aba altindan SOpa' Washington'ın "Türkiye tek başına bölgeye girmemeli" açıklamasıyla Kürt gruplannın Türkiye aleyhine propagandaya hız ver- mesının aynı dönemde başlamasına dıkkat çekıli- yor. Türkmenlenn dışlanmasına müdahale etmeyen ABD, tezkereyı Meclis'e sunması beklenen AKP hükümetıne "aba altından sopa" gösteriyor. Ankara tepki gösterdi ABD'nin K. irak'ia ügıiı yaptığı farklı açıklamalar Ankara'nın sert tepkısıne neden oldu. Dışışlen Bakanlığı Sözcü Vekıli Din- öz, "Bu durum aramızdakı ittifak ve işbirliğı ilişkı- sinin özünü zedelemektedır" dedı. • 13. Sayfada BM ÜYELERÎNÎN TAVRI DEĞÎŞMEDl Konsey'de Irak çaüağı büyüyor # ABD ve Ingiltere'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlık Konseyı'ne sunduklan ve Irak'ın silahsızlanması için 17 Mart'a kadar süre tanıyan değışiklik öner- gesi, Konsey'deki bölünmeyi daha da dennleştırdi. 2. tasannın salı günü Konsey'de oylanması beklenı- yor. Ingiltere'nin BM Temsilcisi Greenstock, Irak'ın 17 Mart'a kadar adım atmaması durumunda "operasyon olacağını" bildirdi. • 13. Sayfada Arınç: Gensoru verilsin TBMM Başkanı Bü- lent Arınç, tezkere çıkmamasına karşın ABD askerleri ve araçlannın sevkıyatmm sürdüğünü belir- terek milletvekillerine soru, araştırma ya da gensoru öner- gesi vermeleri çağnsında bulundu. Genelkurmay Başkan- lığı'nın "sevkıyatlann birinci tezkere çerçevesinde yapıl- dığı" yönündeki açıklamalannı anımsatan Annç, "Ancak TV'lerden izlediğim görüntülerbeni fevkalade rahatsız edi- yor, tüylerim diken diken oluyor. Eğer endişeleriniz varsa denetim mekanizması çalıştınlmah" dedi. • 4. Sayfada ABD her yeri kiralıyor Kızıltepe'yi lojistik destek üssü olarak " ~~' belirleyen ABD as- keri yetkilileri, kiraladıklan tesislerde bir haftadır altyapı çalışmalannı sürdürüyor. KİDAŞ Iplik Fabrikası'nda da arazi düzeltme ve restorasyon çahşmalanna başlandı. Nu- saybin Sanayi Sitesi'nde 150 dükkânı kiralayan ABD askeri yetkilileri, Habur Sınır Kapısı'na giden transit yol üzerinde bulunan köylerde de 10 bin dönüm arazi kirala- dı. Yetkililer 150 dükkân için 253 bin dolar, bir dönüm ara- zi için ise 200 dolar ödemeyi taahhüt ettiler. • 4. Sayfada Kadınlardan Banş îçin Süreklı Kadın Platformu tarafın- dan Ankara'da düzenlenen miting için yak- laşık 1000 kadın, Toros Sokak'ta buluştuktan sonra savaş ve şiddet karşıtı sloganlar atarak Abdı Ipekçi Parkı'na yürüdü. Mitıngde, ba- nşın, savaşı kadınlar sayesinde yenebileceğı- ni betimleyen bir tiyatro oyunu sergilendi. savaşa hayır# 8 Mart Kadın Platformu 'nun Istanbul Abi- de-ı Hürriyet Meydanfnda düzenlediği mi- tinge katılan binlerce kadın, ABD'nın Irak'a olası operasyonunu kınayarak hep bir ağız- dan banş ısteklerini yıneledı. "Kadınız, sava- şı durduracağız"' dıye slogan atan kadınlar, banşı örmek ıçın örgütlenme çağnsı yaptılar • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HABER VE FOTOĞRAFLARI M6.ve7. Sayfada 119 bin seçmen sandığa gidecek Siirt seçime hazır• Bugün sandık başına gidecek olan Sıırtlıler par- lamentonun üç yenı üyesı- ni behrleyecekler. 119 bin 207 seçmen, sadece parla- mento üyelennı belirle- mekle kalmayıp başbakan ve Bakanlar Kurulu'nda değişiklik olup olmayaca- ğını da oylayacak. Valı Nuri Okutan'a göre, gayri resmi seçım sonuçlan saat 20.00'de belh olacak. MtYASE tLKNUR'un izlenimleri • 8. Sayfada Erdoğan'danhazırlık Kabine küçülecek • AKP 58. hükümetın ar- dından Siirt seçimleriyle birlikte 59. hükümete ha- zırlanıyor. AKP Genel Başkanı Tayyıp Erdoğan, "Acil eylem planında ba- kanlık sayısının azaltılma- sı zaten vaadımızdı. Te- mennımız odur ki, bu va- adımizı bu dönemde ger- çekleştirelim" diyerek "kabıneyı küçültme" sin- yali verdı. • 5. Sayfada RaufDenktas uyardı: Türk'etuzak kuruluyor • KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Annan planırın, Türk tapusunu geçersiz saydığını, Rum tapusunu yasallaştırarak Rumlara gen dönme hakkını verdi- ğinı söyledi. Türklere tu- zak hazırlandığını belirten Denktaş, "O tarafta yüzde yüz Rumlardan oluşan ıda- re bulunacak. Bızım ıçtmiz karma olacak" dedı. LEYLA TAVŞANOĞLl^nun röportajı H 14. Sayfada IMF İSTEDÎ TÜRKİYE REDDETTİ M15. Sayfada EUROVISION TARTIŞMASI SÜRÜYOR U10. Sayfada PIER'DE USULŞÜZLÜK BÜYÜDÜ • 9. Sayfada ALMAN TURİST TEDlRGtN • 9. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Fır Dondu Başkan Bush, Türkiye'siz de Irak operasyonunu başaracaklarını öne sürerken Büyükelçileri Pearson "neden kuzey cephesi" sorusuna çok Amerıkanca yeni bir gerekçe buldu. Büyükelçi, üslerde ve lımanlarda modernizasyon amacıyla bir milyar doları aşan yatırım yaptıklarmı, "bu kadar büyük yatınm yaptıktan sonra Türkiye al- ternatifinden vazgeçemeyeceklerıni" söylüyor. MArkası Sa. 16, Sü. 1 'de Yeni Türkü hâlâ yaşıyor # Yenı Türkü'nün dılden dıle dolaşan ve 25 yıldır söylenen şarkılan 3 CD'lik bir koleksi- yon albümde toplandı. Grubu, 1990'lann sonuna doğru aynl- malara, çalkantılara karşın "inatla" ayakta tutmayı başa- ran Derya Köroğlu'yla Yenı Türkü'nün geçmışını ve geleceğinı konuştuk. R4TİCE TLTSCER'in röportajı • //. Sayfada Türkiye'nin Andy Warhol'u üMonit • Fransız Le Monde gazetesı 'Bedn Baykam, Kemalızm ve Pop Sa- nat' başlıklı bir makale yayımladı Gazeteci Ni- colas Monceau tarafin- dan kaleme alınan Baykam'ın hem siyasi hem de sanatsal kimliğını tanıtmayı amaçla- yan makalede sanatçıdan Türkiye'nin Andy Warhol'u olarak söz edildi. I 79. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'li Diplomatın İstifa Mektubu... ABD'nin Atina Büyükelçiliği Siyasi Müsteşan Johr Brady Kiesling'in 27 Şubat 2003'te Dışişleri Baka- nı Colin Povvell'a gönderdiği istifa mektubu Yuna- nistan'daki gazetelerde büyüdü ama, Türkiye'de fazla yankı bulmadı. İstifa mektubunu üç kez oku- duktan sonra okurla da paylaşmadan edemedim MArkasıSa.l6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog