Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

7 MART 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA MEDYA İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK DÜRÜST TAEİ/.TLî ÎSTASBUL ETEKDÎSİ AEDÜLCAKBA2' HARİKULADE MAC2RALAEI 22,KISIM ı'(4- bEHA ' N\CWEstDiS ÛNUM vE OİAVfDlR-BM.. Islamcı basın tezkerenin geri çevrilmesini demokrasinin zaferi olarakyorumladı İktidara Meclistokadı medyaaynası@cumhunyet com tr Meclis in, hükümetin tezkeresini reddetmesi- nin ardından AKP'deki Erdoğan- Gülve Armç çekişmesi su üstiine çıkarken, Islamcı basında geçen hafia, konu değişik görüşlerle irdelendi. Saadet Partisi"ne yakınlığıyla bilinen Milli Ga- zete, "Savaş değU, banş kazandL İktidara Meclis tokadı'' değerlendirmesini yaparken şu görüşler yansıtıldı: "HükümetiıukabuledOmesiiçinbüyük çaba harcadığı. günlerce millervekillerini 'ikna' için uğraşüğı tezkere Meclis'te MiDi İrade duva- nna çarpn. AKP grubu oylamada 100 fıre verdL Hükümetin siyasi olarak sonuna kadar arkasm- da yer aldığı tezkerenin Meclis'ten geçmemesi,hü- kümete'güvensızhk' olarakdeğeriendirilhw. Hü- Ozkök manşeûerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün açıklaması gazetelerin manşetlerinde şöyle değerlendirildi: Hürrryet: Asker tezkeresi. Hükümetin tezkeresini destekliyoruz çünkü hiç katılmamakla savaşın aynı zarannı göreceğiz.' Sabah: Asker tezkere dedi. Genelkurmay Başkanı Özkök, Meclis'in geri çevirdiğı hükümet tezkeresine sahip çıktı. Milliyet: 'En kötüsü dışında kalmak'. Askerden tezkere ve hükümete destek geldi. Vatan: Dünya dün iki generali dinledi. Özkök: Savaşın dışında kalmak Türkiye'ye zarar verir. Myers: Türkiye olmasa da Kuzey'den cephe açacağız. kümetin istifasını gerek- tirdiği ifade edifiyor." Ilıcaklann Tercüman gazetesi, "AmerikaMec- hs'ten tezkere alamadı" başlığını kullandı. Aynı gazete yazarlarından CengizÇandar. "AKPN* suikast" başhklı yazısın- da, şunlan yazdı: "Tezke- re'nin altmda Başbakan GüTün imzası bulunma- sına rağmen 264 'evet'le suıırhkahnasıbirtür'tk- tidar Intihan'dır, ya da TBMM Ak Parti'ye su- ikast yapü desek, abart- ıruş olur muyuz?" Vakit gazetesi "ABiyye rest" göriişünü belirttiği haberinde, "Bundan ön- ceki iktidar, EVIF ve ABD'den gelen her isteğe boyun eğerken, günler- dir sürdürülen ikna bombardımanına rağmen, AK partili milletvekilleri savaş tezkeresinin aley- hinde oy kuIlandT denildi. Aynı gazeteye göre. (...) Genelkurmay Baş- kanı'nın açıkJaması, hü- kümetin elini kuvvetlen- dirdi. Üstelik Meclis'e müdahale olmasuı diye MGK'nın görüş bildirmediğini söylemesi içimize su serpti. Demek, milli güvenlik konusunda dahi, Meclis'i etki altına almak istemeyen son derece demokratik bir zih- niyet ile karşı karşıyayız. Bizim de asker- den beklediğimiz zaten buydu.fDünden Bugüne Tercüman, Nazlı Ilıcak) (...) Genelkurmay Başkanı'nın konuşma- sı, konuşmanın zamanlaması ve sahr arala- n ikinci tezkere konusuna doğrudan işaret ermekte ve temelde bu niyetle yapıldığını akla getirmektedir. Görünen o ki, ikinci tez- kere iyice ısıtılmaya başladı. (Yeni şafak, Ali Bayramoğlu.) (...) Gerek hükümet yetkililerinin, gerek- ikinci tezkere ısıtılmaya başladı se Genelkurmay Baş- kanı Hilmi Özkök'ün açıklamalannda çok net bir husus var: Irak'a yönelik saldın- nın hukuki meşruiyeti yok. Bunu çok net ola- rak söylemiyorlar ama, yapılacak saldınnın meşruiyetini savunmadıklanna, savunama- dıklanna göre, bu sonuca varmamız kaçı- nılmaz. (VakitfAli Karahasanoğlu.) (...) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök açıkla- ma yaph. Özkök, Genelkurmay'ın tezke- renin arkasında olduğunu belirrmekle kal- mamış, aynı zamanda son derece dikkat- le seçilen kelimelerle bu konuda hükü- metle de aynı düşündüklerini ifade etmiş- tir. Yani, hükümeti kelime olarak zikret- mekten kaçınmamışhr. (Halka ve Olay- lara Tercüman, Mim Kemal öke). " Savaşa Hayır" diyen AK parti milletvekillerine tebrik telefonlan yağdı. Vakit'in yazarlanndan Abdurrahman Dili- pak'ın, "Teşekkürler Türkiye'' başlıklı yazısın- daki görüşleri ise şöyle: "Şimdi sıra bizde. Kucak- laşabm. (_).\BD'nin da>atma- g vekışkmmalannakarşıuya- nık olahm. Banşın bir bedefa' var. Evet,gerekirse şimdibizbu bedeü ödeyeceğiz.'' Türkiye gazetesi, Erdoğan ve Gül'ün çabalannın yetmedi- ğini bildirirken, "Tarihitezke- renin Meclis'tenvetoyediğini'' savundu. Zaman gazetesi, Meclis'in tezkereye hayır de- diğini hahrlatırken, hüküme- tin 'çüaş aradığnıı' yazdı. Yeni Şafak gazetesi yazan Fehmi Koru'ya göre, TBMM'den yükselen 'Hayır' cevabını BM üyesi ülkeler de tekrarlayacak ve anlamsız sa- vaş desteksiz kalacak. Koru, şöyle diyor: u İkride bugünleri yazacak olanlar, TBMM'nin uğursuz bir gidişi durduran cesur üyelerini de mutlaka kayda geçirecekler. Arbk bir sonraki ka- reve bakabifiriz." ri Posta: Asker de tezkereci. Genelkurmay Başkam Özkök dün yaptığı sürpriz açıklamayla askerin hükümete ve tezkereye destek verdiğini söyledi: Savaşa kahlmazsak zararlanmızı telafi edemeyiz, gelecekte bölgede söz sahibi olamayız. Radikal: Tezkereye asker desteği. Özkök: Meclis iradesi en üstte. Hükümetle fikrimiz aynı. ABD'ye destek zaran azaltır. Habertürk: 2. Tezkereye yeşil ışık. Genelkurmay Başkanı, ikinci tezkere hedefleyen hükümeti rahatlatı. Kuzey Cephesi'ne Akşam: Kuzey cephesine askerden vize. Genelkurmay Başkanı Özkök, 'Aynı göriişteyiz' diyerek hükümeti yeni tezkere için rahatlattı. Bu gelişmede, Kuzey Irak'ta Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya gelmesi endişesi büyük rol oynadı. CEKİRDEGİ • Elektriğe ne kadar bağımlı hale geldiğimizi cereyanlar kesildiği zaman anlıyoruz. Yüksel Aytuğ, Sabah • Yazılanmda olmasını istediklerimi bir tarafa bırakıp biz sıradan insanlann iradesi dışında olması muhtemel olanlan irdeledim. Serdar Turgut, Akşam • Savaş hemen başlar ve hemen biterse daha mı iyi drye düşünmeden de edemryor insan. Mehmet Y. Yılmaz, Milliyet • Bu ülkede o kadar güçlü, o kadar dinlenir kişiler var ki vallahi korkmamak elde değil. Ahmet Vardar, Vatan • Soru ile başlayan başlıkları sevmiyorum. Taki Doğan, Habertürk • Hukukperestliğin bu kadarı saflığı da aşıyor. Coşkun Kırca, Akşam • Eğer işimize geleni kabul edip, gelmeyeni reddedeceksek bilelim. Mehmet Ali Birand, Posta •Demokrasi demokrasidir. Deniz Gökçe, Akşam • Bazı gazeteci ve köşe yazan kendi yazısından başkasını okumaz. Ruhat Mengi, Vatan • Daha da önemlisi ben futbol takımının bir teknik direktörün aynadaki görüntüsü olduğunu da yüz senedir biliyorum. Turgay Şeren, Star • islam âlimleri ve konu uzmanları, bu hadis-i şerrf hakkında yanlış bir şey yazdıysam beni düzeltsinler. Irfan Sapmaz, Star Ivalkıııamaıııış Miislümatılar Stan Tezkerenin arkasındayız. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, 'Hükümetle aynı görüşteyiz' dedi. Meral Tamer (Milliyet, 27 Şu- bat),ABDOrta- doğu'nunharita- sını değiştirmeye kalkışırken, dün- yada neden kal- kınmış bir tek Müslüman ülkenin bile bulunmadı- ğmı sorarak tartışma başlatmca ilk yanıt Ömer Lütfi Mete'den (Sabah, 28 Şubat) geldi: "Hemen belirteyim ki, böyle bir soruyu' Islam kalkınmaya engel mi' şeklinde okuyup Tamer'in merarrun- da 'gavur'luk arayacak değilim. Ak- sine, zihnimin beni, 'îslam kalkm- maya engel' yargısuıa götürmesine bile hazınm... Yine de şahsen, zalim bir kalkınmış ülkeye mensup bulun- maktansa yoksul ve mazlum tarafın vatandaşı olmayı tercih ederim. Ba- tı refahnıı ne kü- çümsüyor, ne kutsuyorum. Ku- ramsal olarak al- ternatifsiz deği- liz. Çünkü -doğa ve insanlık aley- hine işlemeyen- 'sürdürülebilir' bir kalkrnmanın ola- bileceğine ınanıyorum." Tamer (Milliyet, 1 Mart), Ömer Lütfi Mete'ye "ÖmerFarukMete" diyerek yanıt verdi: Bir deli bir kuyuya bir taş atmış, bin akıllı çıkartamamış misali... Ben de safiyane öyle bir soru ortaya at- mış bulunmaktayırn ki, çıkabilirsen çık işin içinden... Ömer Faruk Mete ise dün Sabah'taki köşesinde benim ortaya attığım soru etrafrnda düşü- nürken, çok kayda değer farkh bir bo- yuta vurgu yapıyor: Batı'nm geldi- ği kalkınmışlık düzeyi, hedeflene- cek bir değer midir? Buna erişmek için debelenmek şart mıdrr? Yoksa başka bir değer hedeflenebüir mi? Bu- yurun size derin ve anlamlı bir tar- tışma konusu daha." Tamer (Milliyet 2 Mart), ilk gün sorduğu soruya okurlanndan gelen yanıtlann kolaycı bir yaklaşımla iki farklı boyutta toplandığrnı yazdı: "1- Laiklere göre Türkiye, Isla- miyet yüzünden geri kaldı. 2- Islam- cılara göre Islamiyet dünyanın hâki- miydi, birileri çelme taktı, o yüzden geri kaldık." Ahmet Hakan (Sabah, 2 Mart), Mete'den sonra Tamer'in sorusuna yanıt verme gereği duyan ikinci ga- zeteci oldu: "Neden kal- kınmış tek Müs- lüman ülke yok başlıklı yazı ve bu yazıya gelen eleştirileri oku- yunca, 'münaza- ra günleri'ne geri döndüm. Ne bit- mek tükenmek bilmeyen bir konu- dur bu! îşte 70'lerin sonunda bir okulda yapılan ve taraflann sınıfsal konumlannın görüşlerini belirledi- ği bir münazara!" DUZYAZI ORHAN BİRGİT Siirt Saylavı... Pazar günü, saatler 15.00'i gösterdiği sırada Siirt'te sonunda, "milli irade tecelli edecek". öylece, Tayyip Erdoğan Siirt saylavı seçilmiş ola- cak. Bugünkü kuşak, bu "saylav" sözcüğünü pek bil- mez. Meşrutiyetin ve ilk Cumhuriyetyıllannın "mebus" diye isimlendirdiği Millet Meclisi üyelerine, an Türkçe uygulaması sırasında "saylav" adı verilmişti. Tek parti döneminin halktemsilctlerini, listeye son şek- lini veren Çankaya belirierdi. CHP Genel Sekreterii- ği'nin, Anadolu Ajansı aracılığı ile Ankara Radyosu'nda açıklattığı bu listede adı olanlann, ikinci seçmenlerta- rafından açıklamayı izleyen ilk pazar günü parti bina- sındaki sandığa atılmış oylarla saylav seçilecekleri bi- linirdi. Siirt'in o dönemde kendisine özgü bir özel durumu- nu, kayıtlara geçirtmekte yarar var. Çoğu seçim böl- gesinde, o ilin eşrafı ya da ağzı laf yapan bir evladı, par- ti aracılığı ile Ankara'nın dikkatini çektiği için aday gös- terilirken, Güneydoğu'nun bu battaniyesi ve fıstığı ile ünlü kentinde, Çankaya'nın gözde isimlerinin saylav- lık mazbatası alması yeğlenirdi. Siirt'ten TBMM'ye gelecek kimse yokmuşçasına, örneğin Atatürk'ün önce saylav yaptınp daha sonra Iş Bankası'ndan sağlattığı kredi ile, o dönemin "Milli- yet" gazetesini yayımlattığı Mahmut Bey öyleydi. Ben- zer bir uygulamayı da Milli Şef, Son Telgraf gazetesini yayımlayan Etem Izzet Benice için yapmıştı. Benice'nin Siirt'i haritadan gördüğü ve bir kez bile ayak basma- dığı da söylenilirdi. Çok partili yaşam, bu tür uygulamalan ne kadar al- tüst edip tarihin arşivine bırakmış olsa da, Siirt'i kendi heveslerini tatmin için laboratuvar gibi görenlerin ta- mamen silinmediği anlaşılıyor. O ünlü minareli, migfer ve minberli şiiri bir Siirt eniş- tesi olarak, kentte yapılan FP toplantısında okuma- saydı; Erdoğan belki de bugün bir partinin kurucusu bile değildi. Belediye başkanı olarak, kiminden hâlâ yargılandı- ğı, kiminden jet hızı ile beraat ettiği davalardaki arka- daşlan ile birtikte doğup büyüdüğü Istanbul'a hizmet vermeye çalışıyordu. Ama kader, Erdoğan'ı, arkaik yasalanmızın gereksiz biçimde gadre uğrattığı bir demokrasi kahramanı ha- line getirdi. ömürlerini, gerçek demokrasiye bir arpa boyu yol aldırtmak amacıyla zindanlarda geçirenlerin aksine o, birkaç aylık mahkûmiyetini tamamlar ta- mamlamaz, kendisini politika kulvannın tam ortasın- da buldu. Çünkü, yine kader Milli Görüş'ün o dönem- deki siyasal örgütü olan FP'yi sahneden silmiş, yerine yeni oluşumlann gelmesi için kapı aralamıştı. Erdoğan, hiçbir komplekse aldınş etmeden, Was- hington'ın ve AB'nin 2003 dünyasında yer alacak ye- ni Islamcılar lobisine yapıştı. O yapışmadır ki, AKP'yi harca harca bitmez bir pa- ragücünün desteğindeki seçim kampanyasıyla veTürk entellerinin de umudu olarak iktidara taşıdı. Boşluk, o iktidann başının ülkenin başbakanı olarak yıllardır için- de gizlediği tüm maharetini sergilemesine olanak ve- rilmeyişindeydi. Maşallah Yüksek Seçim Kurulu'nun, Siirt seçimleri- ni iptal ve yenilemenin nasıl yapılacağını belirlemek için, yörenin ünlü yağından kıl çekercesine gösterdiği, tek kelime ile şapka çıkartılacak kararlan ile bugüne ka- dar geldik. Pazar günü Siirt'te seçim varmış. 3 Kasım'ın yeni- lenmesiymiş, bir ara seçimiymiş. Onu geleceğin hukuk fakültelerinde, bu olup bitenleri ders olarak okutacak akademisyenler düşünsün. Gazeteler, YSK'ye gönderme yaparak, pazar gûnü sandıklann saat 15.00'te açılacağını, Erdoğan'a maz- batasının hızlı bir çalışma ile belki de salı günü verile- ceğini yazıyorlar. Ondan sonrası, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. baş- bakanının atanmasına ve mazbatayı alır almaz, savaş tezkeresini Meclis'e göndermesine kalıyor. Az kaldı unutuyordum. Kampanyayı izlemeye giden bir meslektaşım, telefonda bana gözlemlerini iletiyor- du: "Nakşibendi tarikatının Halidi kolunun lideri Şeyh Muiniddin Aydın, beyaz takkeli, beyaz entariliyüz ka- dar müridini toplayıp, oyunu AKP'ye vereceğini açık- Iayarak59. başbakanımıza yüzde 70'likbirdestekten söz ediyormuş." Yaşasın Siirt'in yeni saylavı. Yaşasın Siirt'te -şayet var- sa- Cumhuriyet yasalannı uygulamakla yükümlü ma- kamlar ve cümle şeyh hazretleri ile onlann aramıza ka- dar sızan çağdaş müritleri. Ve yaşasın Türkiye'yi bugüne taşıyan 3 Kasım se- çimlerinin uluslararası ve yerii tezgâhçılan! Faks: 0212- 677 07 6 2 obirgit(5 e-kolay.net KOMEDYA Hımm... Medya zehirlenmesi... Size günde üç öğün "televizyon ve gazetelerden uzak durma " yazıyorum! Eriinç Utku NASA'da bir muhabir Oylum Tahı (Haber- türk, 3 Mart), uzay me- kiği Colombia'mn dün- yaya dönerken parçaan- masından sonra IİA- SA'ya giren ilk Türk ol- du ancak yazdığı böjle- sine "önemti'' bir hi>er gazetesinin birinci sarfa- sındayerbulamadı. 't la- bertürk kazadan soıra NASA'da" başlıklı ba- ber, üçüncü sayfadanv e- rildi. Sayfadaki foüğ- raflardan birine "Muhabirimiz kalkış bölümüniin- celerken" yazılmasma karşın Oylum Talu, habein- de kalkış bölümünde nasıl bir "inceleme" yaptıjın- dan ve "incelemerı sinin so>nucundan söz etmedi.. Ali Atıf Bir'in savunması AliAüfBirfHünyet 2 Mart), tavuk üretrisi Banvit'in danışmalı- ğvnı yaparken rakipiir- ket Köy-Tür aleyhine yazı yazmasıyla ilgili eleştnle- re köşesinden yanıt verdi. "Sanki hiçbirinizin gazetan- de fîrmalarla dibine kadar flîşkileri olan köşeyazan yk, halkla ilişkiler şirketi sahibi yazar yok, çeşitJi şirketlrin yönetim kuruDannda üye oLan yazar yok, bu yazarbm hiçbiri bağlantılan olan sektörierin, firmalarm kapa- mı alanına giren konularta ilgili olumhı ya da ohucoz yan yazmıyor. Ö>1e mi? Bir Kste ister misiniz? Ya daek tek yazılan paylaşahm mı? Gerek yok. Çünkü çoğm siz de bilivorsunuz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog