Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MART 2003 CUMA HABERLER Halk başbakan seçeceği içitı mutlu ama çok sevdikleri Akgündüz seçime giremediği için biraz buruk Siirt oğlunu enişteye feda ettiMİYASE İLKNUR SÜKT - Siirt Siirt olalı böyle itibar görmedi. Her Siirtli yatıp kalkıp se- çimin iptaline yol açan Doğanköylü- lere dua etsin. Doğanköylülerin pro- testolan olmasaydı bugün Siirt'e de- ğil Başbakan ve bakanlar, ihtimaldir ki kendi milletvekilleri dahi uğrama- yacaktı. Her ne kadar necip Türk basının Doğanköylülerin seçimi protesto ne- denine ilişkin yazdığı çarpıcı senar- yolar genel bir kabul gördüyse de ka- zın ayağı öyle değil. Basınımızın yaz- dığı senaryoya göre Doğanköylüler güya "köye hiznıet gdmediği için san- dık başına" gitmemişti. Gerçekten böyle büinçli seçmen olsa kentin ha- li böyle mi olurdu? 700 seçmeni, 2 bin nüfusu olan Doğanköy, Pervari'ye bağh, Kandil Dağı'nın eteğinde kuru- lu büyükçe bir köy. Hani terörün o azgın dönemlerinde sık sık haberler- de "güvenKkgüçleriyle teröristier ara- sında Kandil Dağrnda sıcak temas sağJandı" diye adı geçen dağ var ya işte Doğanköy bu dağın eteğinde ku- rulu. Köylülerln Inadı Anlatılanlara göre, seçimlerde kö- yün yanıbaşındaki karakol komutanı köylüleri şöyle tehdit etmiş: "Sandık- tan DEHAP'a bir oy çıksın olacaklar- dan ben sorumhı değÜHn™" Bu anla- tımın bir başka versıyonu da, "MHP'ye oy vermezseniz ben yapacağmn bffi- rim_" O nedenle köylûler de inat edip sandığa gitmemişler. Bir başka riva- yet ise Fadıl Akgündüz'ün Doğan- köylülere gönderdiği seçim rüşvetinin aracı tarafindan İç edilmesT ve yeri- ne ulaştınlamaması. Köylülerin pro- testosu "ya parayı verirsiniz ya da oy kullanınayız" şeklinde olmuş. Siirt'te kimle konuştuysak protes- tonun eksik hizmetten değil baskıdan kaynaklandığını söylediler. Yine de köylûler üzerinde terör estirdiği id- dia edilen o komutana da Siirtliler te- şekkür borçlu. Siirt'e son bir haftada 50'ye yakın mületvekili geldi. Bakanlar ise işi nö- bete bindirmiş. Mesela dün Siirt'te "nöbetçi bakan" Kültür Bakanı Hü- seyin Çelik'tı, ondan önceki gün Çev- re Bakanı tmdat Sütlüoğiu nöbetçiy- miş. Bugün ise Siirt, Başbakan Abdul- iah Güi'ü ağırlayacakBaşbakanın yü- zü suyu hürmetine Batman-Sıırt tara- findaki bozuk yollar tamir edilmiş. Önceki gece Yalçm Bayer'in cebren ve hileyle meyhaneye çağirdığı Tayyip Er- • 3 Kasım'da, 'köye hizmet gelmediği' için sandık başına gitmediği rivayet edilen Doğanköylüler, son günlerde 50'ye yakın milletvekili ve bakan ağırladılar. Seçim nedeniyle oteller, lokantalar bayram yaparken Siirtliler "Buradan çıktı, bizi unutmadı" dedikleri Fadıl Akgündüz'e 'reva görülenler' yüzünden özellikle CHP'ye kırgınlar. •sü Yayolumuzuyapın ya da oyu unutun ALİBİLGİLİ SllRT - Siirt'te pazar günü yapılacak yenileme seçimleri öncesınde AKP'li ve CHP'li milletvekilleri kente akın ederken, Türkiye'de yolu bulunmayan tek ^ _ ^ _ köy olan Dolusalkım Köyü Muhtan Hakün Avşin, bakan ve milletvekilleri arasında mekik dokuyor. Avşin, yol yapımı için söz alamadıklan takdirde Doğanköylüler gibi seçimi protesto edeceklerini açıkladı. • Türktye'deyolu bulunmayan tek köy olan Dolusalkım Köyü Muhtan Avşin, \vl yapımı için söz alamazlarsa seçimi protesto edeceklerini söyledi. Dolusalkım ve Çavusin köylerine 9 Mart seçimi için sandüdaryine katır sırtmda götürülecek. 9 Mart'ta yapılacak seçim öncesinde hazırlıklar sürerken, 3 milletvekilinin seçilmesi için oylann atılacağı 151 sandık okullara gönderildi. Çevre Bakanı tmdat Sütiüoğhı da dün Eruh ilçesınde görüşmelerde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Sütlüoğiu, "SürtiüerçokşansİL Çünkü ülkenin başbakanını seçecekler. Gend Başkanunız Tayyip Erdoğan Siirtiilere güveniyor" dedi. AKP'li ve CHP'li milletvekilleri çalışmalannı sürdürürken, Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım Köyü Muhtan Haİtim Avşin, yol sözü alabilmek için Siirt yollannı aşındınyor. Patika yollan kullanmak zonında kaldıklannı, köyde sağlık ocağı da bulunmadığına dikkat çeken Avşin 58. hükümete 100'denfazla dilekçe verdiğini belirterek, "Yol yapımı için kesin söz alamazsak biz de Doğanköy gibi sandık başına gitmeverek seçimi protesto edeceğfa" dedi. Dolusalkım ve Çavuşin köylerine seçim sandıklan ve sandık görevlileri katır sırtında götürülecek. doğan'ın dış ilişkilerden sorumlu da- mşmanı Egemen Bağış'tan edindiği- miz izlenim; Aslmda Erdoğan'ın Si- irt'te aman aman bir desteğe ihtiyacı yok. Ama Gül, tezkere olaymda oldu- ğu gibi, yanlış anlamaya mahal ver- memek için Siirt'e geliyormuş. Egemen Bağış, her ne kadar "Tay- yip Bey'in taümaö var. Seçmene M- reysel vaattebulunuhnayacak" dese de bakan ve milletvekilleriyle seçmen arasında "Hanuü kartyaknumdır. Ge- reğmin yapümasın]" türünden alışve- nşlere hemen her köşede rastlamak mümkün. Şehir esnafinın ilk kez bu kadar yü- zü gülüyor. Otel ve lokantalar ful çe- kıyor. Sıırtın meşhur fıstığı, Pervari balı, Bıttm sabunu. battaniyesini sa- tan dükkânlar adeta istila edilmiş du- rumda. 5 yıl önce kaldığımız Öğret- men Evi adeta dökülüyordu. Dün Öğretmen Evi'nde nevresim ve havlulann tümünün yenilendiğine ta- nık olduk. Etiketleri de üzerinde unu- tulmuş. Öğretmen Evi'ndeki yetküi bir milletvekiline ihtiyaç listesini yazdı- nyordu, firsat bu firsat deyip. Siirt'te 3 Kasım seçimlerinde 85 bin oy kullanıldı. 85 bin oyun yüzde 33'ünü DEHAP alarak birinci parti oldu. Si- irt'te 1. parti olan DEHAP ülke bara- jına takıldığı ıçın millervekili çıkara- madı. Şimdi gözler DEHAP'ın aldı- ğı 27 bin oyda... Yüksek Seçim Ku- rulu ülke barajırun Siirt seçimlerinde de geçerli olacağuıı açıklayınca DE- HAP ve baraja takılan diğer partiler Siirt'te seçime katümıyorlar. Baraja ta- kılan diğer partiler seçmenlerini ser- best bırakırken DEHAP sandığa git- meme çağnsı yaptı. Merkezde güçlü olan DEHAP'ın pek çok sayıda seçmen üzerinde etki- li olması bekleniyor. Özellikle Çak- mak Mahallesi'nde bu karann dışına hiç kimsenin çıkmıyacağı ve DE- HAP'lılar tarafindan tırnak kontrolü yapılacağı iddia ediliyor. Kendisi de Siirtli olan Istanbul Mil- letvekili Egemen Bağış, DEHAP'ın bu kararuıı zekice buluyor. KJŞ nedeniy- le baa köy ve ilçelerde seçmenin san- dığa gidemeyeceğini belirten Bağış, bazı seçmenİerin de tayin ve başka hedenlerle şehri terk ettiğini, DE- HAP'ın bunlan da boykotcular hane- sine yazdıracağını söyledi. Kış şartlan gerçekten Siirtlileri zor- luyor. Ornegin protestocu Doğanköy'e ulaşım sağlanamıyor. Buraya gitmek isteyen gazeteciler de yan yoldan ge- ri dönmek zonında kaldılar. Kann yüksekliği yeryer birkaç metreyi bu- luyor. Doğanköy bu kez de oy kulla- namazsa şaşmamak gerek. Tek çare sandıklann helikopterle götürülüp getırilmesı. Akgündüz'den AKP'ye destek kararı Fadıl Akgündüz ile AKP'Hlerarasın- daki pazarhk sonuç verdL Siirt seçimi öncesı pazarhklar yo- ğunlaştı. Fadıl Akgündüz'ün avukatı Veysd Yaşar ve AKP kurmaylan arasında yapılan pazarhklar sonuç verdi. Akgündüz taraftarlan AKP'yi destekleme karan aldılar. Akgün- düz'ün avakatlan kentte hanl hanl AKP'ye çahşıyorlar. Hükümetten bazı güvence aldıklan ve içerideki patronlannı kurtarmak için iktidara yaklaştıklan söyleniyor. Dün akşarn Siirt Halk Eğitim merkezi salonunda AKP milletvekilleri, Akgündüz'ün avukatları ve taraftarlan biraraya geldi. Veysel Yaşar, mikrofondan Fadıl Akgündüz'ün AKP lideri Re- cep Tayyip Erdoğan'a destek veril- mesini ricasında bulunduğunu açık- ladı. Bu açıklama üzenne Akgündüz taraftarlan da "Fadıl nerede biz ora- dayız" şeklinde slogan atmaya başla- dılar. Siirt halkı seçimin yenilenecek ol- masından dolayı hem mutlu hem de- ğil. Mutlu çünkü sadece parlamento- ya millervekili değil, ülkeye başba- kan seçeceklerinin farkındalar. Hü- zünlüler, çok sevdikleri "Fado" se- çim iptal edilince okkanın altına git- ti. "Fado" deyince aklınıza Portekiz folk müziği gelmesin. Siirtlinin Fa- do'dan kastı Fadıl Akgündüz. Namı diğer Jet FadıL Sağcısı solcusu, Ara- bı Kürt'ü hepsi Fadıl'a hayran. Ona söylenecek en ufak bir kem söz zülfü yâre dokunuyor. O nedenle CHP'ye de bir hayli kırgınlar. Mec- lis'te Fadıl yemin ederken CHP'lile- rin salonu boşaltmasını hazmedemi- yorlar. Genel Başkan Deniz Bay- kal'ın yolsuzluklardan söz ederken sadece onu hedef almasına da bir hayli içerlemişler. Jet Fadıl'ı niye se- viyorsunuz sorusuna Siirtliler şu ya- nıtı veriyorlar: "Buradan çıko, bizi unuünadL Fabrika kuramadıysa da canı sağ olsun. Siirfin adını her yere dıryurdu. Takımı birinci lige çıkarta- rak Siirt'e 3 gün 3 gece bayram yap- ürtu. Askerdey ken Siirtlrvim dedigî- nizde Sört'in varnğmdan bile haber- dar olunmadıguu görüp üzülü\ ı or- duk. Her ay burda 250 aileye bakbğı bih'nrvor. Bir de mağdurdur, kansma, çocuğuna ve memleketine hasret bı- rakılnuştır. Siirt halkı mağdurlara sa- hip çıkar, aynen Erdoğan'a sahip çık- Oğı gibL." Konuştuğumuz Siirtiilere "Sürt ülkevi savaşa sokacak bir Baş- bakan seçmenin sorumlulugunu ala- cak mı" sorusunu yönelttiğimızde ise "Önce Siirt sonra ülke" yanıtını alıyoruz. Sizın anlayacağınız Siirt'te benim hırsızım iyidir ve enişte mu- habbeti bir hayli revaçta. Erdoğan, Başbakanlıgı Siirt'te kaybetmişti, Si- irt'te bulacak. Siirtliler. "Enişteye sa- hip çıkacagız. Vasagı Siirt konuşması nedenhie aldL onu başbakan vapa- rak bunu telafi edeceğiz" havasında- lar. Ancak unutulmamalı ki o Siirt konuşması olmasa Erdoğan mağdur rolünü oynayıp belki de bu yerlere gelemeyecektı. O nedenle Erdoğan bugünkü siyasi kariyerini Siirt'e borçlu desek yanlış olmaz. ÇAVELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo:2003 61 Davacı TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtun A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili Av. Mustafa Beyhan tarafindan davalı zil- yet Osman Küçük aleyhıne mahkememıze açılan bedel tespiti ve idare adına tescil davasının yapılan açık yargılama- sı sırasında venlen ara karan uyannca; Dava konusu Rize, Çayelı, Kaptanpaşa köyü mevkiinde kain doğusu dere, batısı yol, kuzeyi llyas Küçük, güneyi Cemal Bilgin ile çevrili çimenligin 277.72 m2 yüzölçümlü taşınmazın 176.10 m2'lik kısmı üzerinde TEDAŞ AŞ Ri- ze Müessese Müdürlüğü tarafindan irtifak kamulaştırması yapılacağından. bedehnın 88.050.000 tepit edildiği. taraf- lann bedel konusunda anlaştıklan ve davacı kurumca bedelın T.C. Çayeb Zıraat Bankası Şube Müdürlüü'ne zilyet Osman Küçük adına bloke edilmiş olup. konuya ve taşınmaz malın değenne ılışkın tüm savunma ve delillerin ıİan tanhinden itıbaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bıldirilmesı, hak sahıplerine son ilandan ıtibaren hazine ve üçüncü bir kımse tarafindan 1 ay içinde ıtıraz edilmediği takdırde kamulaştırma bedelinın zilyede ödeneceğtne karar venlecgi son kez ılgililere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SY. ile değışik 19 5 maddesı gereğince ilanen tebliğ olunur. 06.02.2003. Basın: 9159 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANIDİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ L ŞUYUU SATIŞ MEMURLUĞU Sayı: 2002 4 Satış Dikili Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 11.04.2001 tarih ve 1998 236 Esas. 2001 91 karar sayılı ilamı gereğince satılmasına karar verilen, Dikili - Ismetpaşa Mah. 77 ada. 17 parselde kayıtlı 175.48 m2 bahçeli kargır ev cınsinden olan taşınmazın tamamı KDV hariç, 13.027.257.0O0- TL. (Onüçmilyaryırmiyedimilyonikiyüzelliyedıbınlira)'dan satışı yapılacaktır. SATIŞ ŞARTLARl: 1 Satış 22 Nisan 2003 Salı günü saat 10.00 ile 10.10 arasında Dikili Adliyesi yanında bulunan seçim müdürlüğü bahçe- sinde yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sa- tış masraflannı geçmek şartı ile en çok artırana ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artırantn taahhüdü bakı kalmak koşulu ile 02 Mayıs 2003 Cuma günü aynı yer ve aynı saatlerde ıkıncı artırma yapılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını, takdir edilen kıymetin "MO'mı ve satış masraflannı geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. 2. thaleye ıştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban- kanın teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para ile olup, isteyen alıcıya 20 günü geçmemek üzere me- hil verilebilir. Damga vergisi. tellaliye harcı. katma değer vergısı ve tapu masraflan alıcıya aittir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diger ılgililerin bu gaynmenkul üzerindeki haklannı, faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde mahkememize bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sa- bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise, ÎÎK'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. tki ihale arasındakı farktan ve %10 aylık faizden alıcı ve kefılleri mesul tutularak hıçbir hükme hacet kahnaksızın kendilerinden tahsil olunur 5. Şartname dairede herkesin görebilmesi için açıktır. Satışa iştırak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılacaklan. fazla bilgi almak isteyenlerin dosyasuıa müracaatlan ILAN OLUNUR. Basın: 9077 ÇAYELİ SULH HUKUK MAHKEMESt Esas No:2001'376 Davacı lshak Abanoz ve ark., vekılı Av Recep Ali Kaya, davalı Asiye Abanoz ve ark. aleyhine; dava konusu Rize ıli Çayelı ilçesi Yenipazar köyü 136 ada, 24 parsel, 136 ada, 23 parsel, 154 ada, 1 parsel numarada kayıtlı taşınmazlann taksımi konusun- da mahkememıze açılan taksim davasının yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karar gereğınce; Davalı Rize ılı. Çayelı ilçesi, Musadâğı köyü N.K. Hasan ve Mahmure oğlu. (Hasan ve Fatma Fettahoğlu'nun evlatlığı) 12 08 1980 doğumlu, dava- Iı Nazım Fettahoğlu, a\Tiı yerde nüfiısa kayıtlı .Ahmet ve Fatma oglu, 1933 doğumlu, davalı Hasan Fettahoğlu; Rize ıli Çayelı ilçesi Şairler Mah. N.K Mehmet ve Mevlüde kızı 1326 doğumlu, davalı Hadıce Kurçenli, aynı yerde nüfusa kayıtlı Mustafa ve Fat- ma kızı 07.02.1959 Çayeli doğumlu. davalı lclal Balcı; Istanbul ili, Üsküdar ilçesi lcadiye Mah. N.K. davalı Recep Kurçenli, aynı yerde nüfusa kayıtlı Mustafa ve Baki- ye oğlu, 01.03.1973 doğumlu, davalı Serkan Kurçenlı'nin yapılan tüm araştırmalara rağmen adı geçenlerin adreslennin tespit edilemedıği %e adlanna teblıgat yapılamadı- ğı, Bu sebeple dava-dahili dava dılekçesi ve duruşma günü ve saahnin. davalılara ila- nen tebliğine karar verilmış olduğundan ilanen tebliğıne; bir nüshasıntn 1 ay süre ile mahkeme dıvanhanesine tahkine, durusmanın 08.04.2003 günü saat 09.00'a bırakıl- masına karar verilmiş olup, yukanda yazılı gün ve saatte duruşmada hazır olmadığı- nız veya kendinizı bir vekil ile temsil ettırmedığıniz, mazeret de bıldirmediğiniz, keza delil ibraz etmedığınız takdırde HUMK'nun 213 ve 377. maddeleri gereğince yargıla- manın gıyabınızda yapılacağına ve hüküm kurulacağuıa karar venlmekle dava dilek- çesi ve davetiye yenne kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur 18.02.2003.Basın: 9138 ŞİŞLİ 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No. 2002,1107 Davacı Istanbul Valılığı ll Özel tdaresı vekili tarafindan davalılar Fazilet Ezer ve Selim Alemdağ ve arkadaşlan aleyhlerine açılan tescil davası sebebiyle \enlen ara karan uyann- ca: Balmumcu Necatı Alburs Sokak Şekır Apt. 13 9 Beşıktaş adresındekı davalı Fazilet Ezer ile Balıkpazan Bızım Balıkçı Beşıktaşîstanbul adresındekı da\alı Selım Alemdağ adlanna dava dılekçesının tebliğ edilemedıği zabıta araştırmasmdan da ehenşlı adreslennin tespit edilemedığınden dava dilekçesı özetı ve duruşma gününün ilanen tebliğıne karar \enlmıştır. Yukanda isımlen yazılı davalılann 08.05 2003 duruşma günü saat 9.30'da mahkememiz- de hazır bulunmalan veya bir vekıl ile kendılennı temsil ettırmelen. delillerinı ıbraz etmele- n, duruşmaya gelmemelen veya mazeret bıldirmemelen halinde HUMK'nun 213. maddesı uyannca yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve hüküm kurulacağı dava dilekçesının teblığı yenne geçerli olmak üzere ılan olunur. 25 012003. Basın 9234 BIRBAKIMA SERVER TANİLLİ Barışın Adı Var... TBMM, ABD askerierinin Türkiye üzerinden Irak'a gitmesine izin isteyen hükümet tezkeresini kabul etmemekle, her şeyden önce, "ulusal onur"umu- zu kurtarmıştır. Çünkü, bir cinayete çağnlıyorduk! Dökülecek kan açık arttırmaya çıkarılmıştı. Üstelik, tehditler altındaydık... İşte, bu rezil oyun bozuldu. Şimdi herşeyi yeni- den, aklın aydınlığında ve onurumuzla değerlen- direbiliriz, değerlendirmeliyiz de... Savaş, yalnız bir tek halde meşru bizler için: Yur- dumuz saldınya uğramışsa ve bağımsızlığımız teh- like altına girmişse. Onun dışında savaşmayaca- ğımız gibi, faili kim olursa olsun bütün savaşlara da karşıyız. "Yurtta banş, dünyada banş": llkemiz bu! Ama bu barışın içerde de, dışarda da düşman- lan var Dışardaki açık ve seçik gözler önünde, ABD! Terörün kaynaklannı kurutacağım diye, birsüredir bizzat kendisi dünyada terör estirmekte, yeni şer torıumlan ekmekte. Aslında, petrol başta olmak üze- re, kendi çıkartanna göre bir dünya düzeni kurmak istiyor; uluslararası yasallık ve kurumlann da kar- şısında. Böylesi birgüçle "sfrafe///corta/c//k"ınızolabilirmi? Ve banş düşmanlan aynı zamanda içerde. Tek düşündükleri var: Piyasaya dolar sağlamak! Sat- mayacaklan hiçbirşey de yoktur; savaş çığırtkan- lığına soyunup, kanımızı bile paraya tahvil etme- nin hesabını yaptılar, daha da yapacaklardır. Kimlerdir bunlar? Başta, "liberalizm" adına dolaşanlar! Yıllardan beri, ulusal her türiü derlenip toparla- nışa karşı çıkarak beyni yıkanmak istenen genç- lere artık dönüp -var gücümüzle- seslenebiliriz: "Tanı bunlan, tanı da büyü!". Şimdi, bir "ikinci tezkere" için kolları sıvayanla- ra hatıriatmamız yine şu olacak: "Irak'ın bütünlü- ğü" için çalışınız; "ABD'nin uşağı" olmaktan çıkı- nız, o sürdükçe korktuklarınız başınıza gelecektir. Şu içinde çırpındığımız ekonomik dar boğazdan da kurtulamayız değil, kurtuluruz. Ama en başta kendi gücümüze dayanarak, halkımızla omuz omu- za ve her şeyden önce de onurumuzla! TBMM'deki son oylama, bu yolda bir başlangıçtır. Arkası gelmeli, gelecektir de... Yolları açanlara binlerce teşekkür... • Sevgili okurlanm, sizler bu yazımı okuduğunuz- da, ben Istanbul'da olacağım. Iki ay sürecek yo- ğun bir programla geliyorum: 11-16 Mart arası, Bur- sa'da ilk kez açılacak TÜYAP Kitap Fuan'na katı- lacağım; 12-20 Nisan arasında da, TÜYAP Izmir Kitap Fuan'na. Iki tarih arasında şiir resitalleri ve söyleşiler: 17- 19 Mart'ta, Eskişehir'de, "Çağdaş Türk şiirinde, savaşa karşı banş " adlı bir şiir reksitali ve arkasın- dan Anadolu Üniversitesi'nde "Aydınlanmanın Ne- resindeyiz?" konulu bir söyleşi. Yolu açan da, Es- kişehirTepebaşı Beledıyesi'nin zarif ve aydın Baş- kanı Ahmet Ataç'ın çağrısı oldu. O duraktan sonra, şu sayacağım yerierde ve ta- rihlerde "Nâzım Hikmetşiir resitalleri": Kütahya(20 Mart), Afyon (21 Mart). Akşehir (23 Mart), Burdur (25 Mart), Dinar (26 Mart), Fethiye (29 Mart), Köy- ceğiz (31 Mart), Marmaris (2 Nisan), Muğla (4 Ni- san), Aydın (5 Nisan), NazilM (6 Nisan) ve Salihti (9 Nisan). Yerine göre, Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Atatürkçü Düşünce Derneklerinin ya da bele- diyelerin davetlisiyim. Savaşa karşı banşta Nâzım'la beraber olacağız. Gayn dur-durak yok artık!.. Rl'HI Sl Kl'LTl'R VE S\\\T V\KFI O N S E BARIŞA TÜRKÜ •RÜHISUDÖSTIARRORÛSU # EMİNİGÜS * MUAMMER KETENCOCLU Dtnıtiyeltr Kuhi Sv Kiltir it Sanet Vtdtfndan tadıkây Halk Eğuim Mfriemukn temın tdıüilir BİLECİK İCRA IVltüÜRLÜĞÜNIEN (49) ÖRNEK ÖDEIVIE EMRtNİN İLAVEN TEBLİĞtotR Dosya No: 20)2/2215 Es. AlacakJı: Malhatun llkö|retim Okulu'nu temlen okul müdürü Ibrahım Efe Borçlu: Mehmet Emin Kaya, Ismetpaşa Mah. üe- cıkliler Yapı Koop, A Blok,Vo: 2 BilecEk. Borç miktan: 2.255.000.OX) TL. alacağm tak ta- rihınden ıtibaren 1.50O.000.CO0 TL. asıl alacagaşle- yecek %55 yasal faız ve masaf ile ödenaıesı emıür. Borcun sebebi: 30.12.200) tarihli Malhatun löğ- retim Okulu büfe. kantin ve çay ocağı kira sözlene- sınden do|an borç. Yukanda adı ve adresi \zıiı borçlu hakknıda yapılan ıcratakibinde: b»orçluya5n- derilen ödeme emnnın bıla tblig îade edılmesi, bı- ta marifetiyle yapılan tahkikıtta yeni adresinin tnin edılememesi nedeniyle ödeme emrınıa 7201 sılı Kanunun 28. maddesi gereğnce ilanen tebliğine rar venlmıştır. lşbu ilanın gazeede yayım tarihinclO gün ilavesiyle borcu ve takp masraflannı (1 7 .ıin içinde ödemeniz. (teminat vermemiz) borcun tanmı- na veya bir kısmma veya aıacalclının takıbat ÎÎSI hakkına daır itırazınız varsa ;ıne b u 17 g€in içinchy- nca ve açıkça bildirmeniz R>rc» itirazırLizı yazı e- ya sözlü olarak ıcra daireskın 1 7 gun hçınde brr- mediğiniz takdırde aynı müdjet içinde 74. madcfee- reğince mal beyanında bulurmanaz aksı halde hale tazyik olunacağnıız, mal be.anında bubunma-Z va hakıkate aykm beyanda buluıursanız ym»e hapisle- zalandınlacağınız, borç ödermez veya ıtıcraz edilz- se cebri icraya de\-am edıleceği tebliğ yerine kairl- mak üzere ilan ve ihtar olunu: Bası_n: 901 /
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog