Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MART 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sabancı'dan hükümete destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İşadamı Sakıp Sabancı, dün AKP Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile öğle yemeğinde bir araya geldı. Hükümete desteğini yineleyen Sabancı, "Benim güçlü, istikrarlı hükümet rüyamı Tayyip Bey ve arkadaşlan bize gösterdi" diye konuştu. HADEPdavası Siipfe takıldı • ANKARA (Cumhuriyet) - Anayasa Mahkemesi Başkanvekıli Haşim Kıhç, HADEP hakkındaki kapatma davasında karann önümüzdeki hafta çıkabileceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi, 26 Şubat'ta HADEP hakkındaki kapatma davasını esastan görüşmeye başladı. Aradan 1 hafta geçmesine karşın karar henüz açıklanmadı. Anayasa Mahkemesi Baskanvekili Kıhç, mahkemenin dünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada davayı bugün öğleden sonra görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Kıhç, karann önümüzdeki hafta çıkabileceğini bildirdi. DövnJe askerlik oylamaya kaldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurtdışında yaşayan ve daha önce dövizle askerlik uygulamasından yararlanmamış yurttaşlara yenı haklar tanıyan tasannın TBMM Genel Kurulu'ndaki göriişmeleri tamamlandı. Genel kurulda dün, tasannın geneli ve maddeleri üzerindeki göriişmeler tamamlandıktan sonra maddeler görüşülerek kabul edildi. Tasannın tümü üzerinde yapılacak olan açık oylama önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Aydın Ayaydın'a "zûnmer davası • tstanbul Haber Servisi - Eski Emlak Bankası Genel Müdürü ve 21. dönem milletvekili Aydın Ayaydın hakkında 'zımmet" suçundan 6 yıl ile 12 yıl arasında ağır hapis cezası istemıyle dava açıldı. Ayaydın'm yargılanmasma önümüzdeki günlerde Istanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Beethoyen yerine TÜPkmüziği • ANKARA (ANKA) - TBMM'de bu yıl Istiklal Marşı'nın kabul ediliş yıldönümü 12 Mart'ta, geçen yıllardan farklı olarak kapsamlı törenlerle kutlanacak. Ancak eserlerinde "Bizim müziğimiz de Batı müziğı gibi dinamik olmalıdır" tezini savunan tstiklal Marşı'nın yazan Mehmet Akif Ersoy için TBMM'de düzenlenecek anma töreninde "Batı müziği" değil, klasik Türk müziği konseri düzenlenecek. Cerrah davullarla karşılandı • Istanbul Haber Servisi - tstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine vekâleten atanan Celalettin Cerrah dün akşam kente gelişinde Çamlıca Tumikeler'de, emniyet müdür yardımcılan ve şube müdürlerinin yanı sıra kalabahk bir Sıvaslı grup tarafindan davul- zurna eşliğinde karşılandı. Açıklama • AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, gazetemizde 4 Mart 2003 tarihinde "Hesaplaşma Siirt'ten sonra" başlıklı haberimizde yer aldığı şekliyle "AKP grup toplantısında bir rapor sunmadığını, bu konuda genel başkan ile arasında bir diyalog geçmediğini" bildirdi. Özkök'ün değerlendirmeleri, Türkiye'nin Irak sorunundaki durumunu sergiledi devletiuyansıANKAR4(CumhuriyetBü- rosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yankı uyandıran değerlendir- meleri, Türkiye'nin Irak soru- nu ile ilgili konumunu net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'nin Irak sorununda çıkarlannı koru- mak için yapması gerekenleri sı- ralayan Ozkök, ocak ayı Milli öüvenlik Kurulu (MGK) büdirisinde dikkat çekilen "uluslararası meşruhet*' vurgusuna değinmedi. Ozkök, önceki gün yaptığı açıkJamasının sa- tır aralannda Türkiye'nin Kuzey Irak'taki bölgesel çıkarlanna gerektiği za- man müdahale edeceği sinyalini de verdi. Öz- • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Ozkök, önceki gün yaptığı açıklamasınm satır aralannda Türkiye'nin Kuzey Irak'taki bölgesel çıkarlanna gerektiği zaman müdahale edeceği sinyalini verdi. Özkök, "savaşanlara yardımın karşılığınm" Türkiye'ye katkılannı sıralarken, "Beklenmeyen gelişmelere müdahale etmek zorunda kalırsak, savaşanlar buna karşı çıkmayacaklardı" dedi. kök."savaşanlara yardımın karşı- 1 Türkiye'ye katkılannı sı- ralarken, "BekJenmeyengetişmele- re müdahale etmekzorunda kaar- sak, savaşanlar buna karşı çıkma- yacaklardı" diye konuştu. Öz- kök'ün bu cümle ile Türkiye'nin Kuzey Irak'ta olası bir Kürt dev- letini kastettiği dile getirildi. Öz- kök, açıklamayla Türkiye'nin 1990Tı yıllarda açıkladığı "Kürt devleti savaş nedenidir'' politaka- sına da atıfta bulunmuş oldu. Özkök, MGK'nın tezkere konu- sunda ikinci tavsiyede bulunmama- sı yönündeki beklentilere ilişkin düşüncelerini açıklarken, yapılan işlemlerin yasalara uygun olduğu- nu ortaya koydu. Özkök, yasalar ge- reği, tavsiyenin ocak ayı MGK bü- dirisinde yapıldığını dile gerirdi. Özkök, ocak ayı MGK bildirisin- de birkaç kez yer verilen "uhısla- rarasıyasalhk'' ilkesine ise konuş- Ordu siyasi mücadeleye katıldı NEW YORK (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün "Hükümean tezkeresini destektiyoruz" açıklaması ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta geniş yankı buldu. Gazete, "Ülkede devam eden, Irak anlaşmazlığında Türkiye'nin oynayacagı rolle ilgili siyasi mücadeleye Türk ordusu da katıldı ve Türk parlamentosunun geçen hafta Moke ettiği Amenkan askerlerinın Türk topraklannda konuşlandınlmasıyla ilgili' karara destek verdiğini açıkladT diye yazdı. Haberde, "Türk lideıİerin tezkereyi parlamentoya yeniden göndernıe ve bu kez başanya ulaşması için daha fazla çaba harcama karan aldıklarT da öne sürüldü. Gazete, tezkeri için AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasmın beklendiğini kaydetti. Gazetede aynca Arnerikalı diplomatlann, tezkereye ret oyu vermiş olan AKP millervekilleriyle özel görüşmeler yaptığını da yazdı. Bu milletvekıllerinden biri olan Emin Şirin gazeteye yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi: "Amerikah diplomatlar bana ikj ülke arasındaki iuşküeri iyfleştirmek için neler yapılabileceğini sordular, ancak oyumu değiştirmemi istemcdiler. Ancak Amerikan hükümeti daha cötnert bir ekonomik paket önerdigi takdirde oyumu değişnrmeyi düşünebilirim." Financial Times: GeneraUerden destek Financial Times gazetesinde ise Özkök'ün açıklamalan "Türkiye'nin generalleri hükümeti destekledi" başlığıyla verildi. Gazete, haberinde, "Türkiye'nin etkih" askeri tidertiği hükümetin Amerikan askerlerinin Irak'a karşı savaşta Türkiye topraklannda konuşlanmasuu kabul etme karannı tamamen destekkdiği konusunda millervekilkrine teminat vermek üzere harekete geçti" yorumunu yaptı. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART ınusakart(ö yahoo.com masında hiç yer vermedi. Ocak ayı büdirisinde Irak'a harekât sırasın- da Türkiye'nin ABD ile işbirliği yapmasınnı koşulu olarak bu ilke gösterilmişti. TSK'ye atfen yapüan haberler nedeniyle bir kez daha yakınan Özkök, TSK'de sadece kendisinin ve yine kendisi tarafindan görev- lendirilecek Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyüka- nrt, Genelkurmay Genel Sekrete- ri Tümgeneral Aslan Giiner'in ko- nuşacağuıa dikkat çekti. Özkök, TSK'nin enine boyuna incelen- miş, koordine edilmiş, akılcı ve kolektif tek birgörüşe sahip oldu- ğunu vurguladı. TSK hazırhldanııı tamamladı Genelkurmay'ın taliman ile baş- latılan 2. Ordu'nun ek- sUderinin tamamlanması çalışması da tamamlandı. Irak sınınndaki birlikle- rin teçhizat, malzeme ve personel eksüdüderi tam olarak dolduruldu. Birliklerin olası harbe hazırlıklan bitirildi. Bu kapsamda askerlerin yiyecek, giyecek, bann- ma NBC silahlanna kar- şı koruma sağlayan mal- zemeler ve diğer ihtiyaç- lanna yönelik takviyeler yapüdı. Bölgedeki askerlerin yiyecek ihtiyaçlannın gi- derilmesi amacıyla özel- lüde konserve takvıyesi bu sektördeki firmalar- dan alım yapılarak gide- rildi. TSK'nin savaş sırasın- da oluşabüecek her türlü gelişmeye karşı senaryo- lan da önceden hazırlan- mıştı. Buna göre gelişti- rilen harekât planlan da tamamlandı. Türkiye ola- sı savaş durumunda sı- nırlanna yönelecek mül- teci akınını Irak içlerin- de durdurmayı planlıyor. Bölgedeki çıkarlannı ko- rumaya yönelik olarak da her türlü olasıhğa göre önlemini alıyor. ABD'nin üsler ve limanlardaki varlığı 'işgal' olarak nitelendirildi: Türkiye katılırsa savaş büyür ANK\RA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye Insan Haklan Kurumu (TÎHAK) Genel Baş- kanı Nevzat Hervacı. Türki- ye'nin Irak savaşına katılma- sının beklenenden daha az kay- ba değil, savaşın Türkıye'yi de sararak daha da ge- nişlemesine neden ola- cağuıı bildirdi. Helvacı dün yaptığı yazüı açıklamada, Ge- nelkurmay Başkanı HD- mi Özkök'ün açıklama- sının, ABD Genelkur- ğunu gösterdiğini ileri sürdü. Helvacı, Türkiye'nin ulusla- rarası hukuka meydan okuyan işgal savaşının dışında kahna olanağını yitirmesine neden olan ve ülkenin *ya savaşa kar- şı çıkacağız ya da savaşa kab- lara yardımcı olmasmın, bek- lenenden daha az kayba değil, savaşın Türkiye'yi de sararak genişlemesine neden olacağı- nı belirten Helvacı, şunlan kaydetti: "Türkiye'ninKuzey Irak'ta Kürtdevİetinin kunu- • TİHAK Başkanı Nevzat Helvacı, Türkiye'nin hava ve deniz limanlannda konuşlanmış yabancı askerlerin tehdidi altında olduğunu söyledi. Sağlık-îş Genel Başkanı Mustafa Başoğlu ise Genelkurmay Başkanı Özkök'ün açıklamalarmın yeni bir tezkereye gerekçe olamayacağını belirtti. may Başkanı'nın "Türkiye'nin desteğiobnasa daABD'nin ku- zeyden ikinci cepheyi açaca- ğTnı belirten açıklamasıyla aynı güne rastlamasının Tür- kiye'nin hava ve deniz liman- lannda konuşlanmış yabancı askerlerin tehdidi alunda oldu- laıüara yanhma olacagjz" ıkı- lemine küitlenmesinin sorum- luluğunu TBMM karan olma- dan deniz ve hava limanlannı ABD'nin lojistüc üanaline ve ajanlanna açmış olanlarda ara- mak gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin savaşa katılan- nıasını önlemekiçin de oba sa- vaşanlarayardıma obnasnun, ABD'nin, güneyde Türldye'yi deiçersine alacak bir Kürtdev- letini kurmasını engellemeye- ceğini, Çekk; Güç'ün etkin- hklerinden çıkarsamak ola- nakhdır." Sağlık-îş Genel Başkanı Mustafa Başoğhı ise Genelkur- may Başkanı Özkök'ün açık- lamalarmın yeni tezkerenin TBMM'ye sunulma gerekçe- si yapılamayacağını belirterek "O tezkere Yüce Medis tara- findan reddedilmiş- rir. tkuıci bir tezkere- nin millervekillerinin onayına sunulabilme- si, onlan ikna edebi- lecek, inandıracak, gerçekçi verilere da- yandığı zaman bir an- lamifadeeder" dedi. Başoğlu, tezkereye karşı oy kullanan mületvekülerini baskı altına alarak kararlannı değiştirme- ye zorlamanın da "MecBs'in hür iradesi üzerinde asker bas- kısı okhığu" görüntüsünü mey- dana getireceğini kaydetti. Gül ve Erdoğan TBMM Başkanı Annç'la evinde bir araya gelerek ikinci tezkereyi görüştü Hükümetin gözü Birleşmiş Milletler'deANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Meclis'e yeni tezkere göndermekte ka- rarb olduğunu açüdayan AKP üctidan, "yeni koşul" sözü nedeniyle yüzünü uluslararası toplantılara döndü. AKP yönetimi, Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hilmi Özkök'ün açüdamalannın ret cephesüıde kaç mületveküini Uaıa et- tiğini kestiremezken, Birleşmiş Millet- ler Güvenlik Konseyi'nin tezkereye da- ha somut gerekçe oluşturmasını bekli- yor. TBMM Başkanı BülentArmç da ye- ni bir tezkere gelirse, bu oylamanın Mec- lis'in saygınlığma gölge düşürmeyece- ğini belirterek yeni bir tezkereye yeşil ışık yaktı. Başbakan AbduHah Gül ak- şam saatlerinde de TBMM Başkanı Bü- lent Armç ve AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Arınç'ın evinde gerçekleşen görüşme- de, yeni tezkere üzerinde görüş alışve- rişinde bulunulduğu belirtüdi. • Meclis'e yeni tezkere göndermekte kararlı olan iktidar, 'yeni koşul' sözüne BM Güvenlik Konseyi'nin gerekçe oluşturmasını bekliyor. tlk savaş tezkeresine direnç gösteren TBMM Başkanı Annç, yeni tezkereyle ilgili oylamanın Meclis'in saygınlığma gölge düşürmeyeceğini söyledi. Hükümet yeniden Meclis'e gehrile- cek olan savaş tezkeresi için "yöntem, içerik ve tarih" belirlemeye çalışıyor. Tezkerenin içeriğinde değişiklik yapıl- ması, ABD ile anlaşüırsa kapsamının ve- ya süresinin daraltılması beklenirken, Meclis'te oylanma tarihi konusunda be- lirsizlik sürüyor. AKP kulisınde şu 3 se- çenek konuşuluyor: • Tezkerenin gelecek hafta başında Meclis'e gönderüip oylanması. • Hükümet değişiminin hemen ya- pıhnaması, 14 Mart'taki BM toplantısı beklenerek, buradan çıkacak sonuca gö- re yeni tezkerenin martın üdnci yansın- da yine 58. hükümet tarafindan sevk edümesi. • Recep Tayyip Erdoğan'ın başba- kanlığmda 59. hükümetin kuruluşunun beklenmesi, bütçe görüşmeleri ve güve- noyunun ardından -ABD'nin tak\imi- ne de uyarsa- mart ayınnı son haftasın- da 59. hükümet tarafindan gönderile- cek yeni tezkerenin oylanması. Hükümetin yeni tezkereyle ügüi tak- vim oluşturmasında süah denetçüeri- nin bugün BM Güvenlik Konseyi'ne sunacaklan rapor üzerindeki görüşme- ler etkili olacak. İktidar Konsey'de bu- gün yapılan görüşmeleri izleyerek, 14 Mart tarihindeki toplantiyı bekle>ip bek- lemeyeceğine karar verecek. Sa\aş tezkeresine geçen hafta direnç gösteren TBMM Başkanı Bülent Annç yeni bir tezkereye yeşil ışık yaktı. Annç, "Bu Türkiye'nin çok önemli bir sorunu- dur.Hükümet nezaman talep ederse,na- sd talep ederse onu en iyi şekilde, en doğ- ru şekilde karşılamak Meclis'in görevi- dir" diye konuştu. "İkinci bir tezkere gelirse, bu defa onayianması hafinde Meclis'in say gm- hğma gölge düşürür mü?" sorusuna Annç, "Hayır düşürmez. Daha önce de açıkladığını gibi herkesbunu saygı\- la karşuar" yanıtmı verdi.AKP yöne- ticileri Özkök'ün açıklamalannın ka- rarsız milletvekillerini etkilemesini beklerken, ret oyu kullananlardan Is- tanbul Milletvekili Emin Şirin karan- nm değişmediğini söyledi. POLTIİKA GUINLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Enerji Sorunu... Abant'ta yapılan bir toplantı kamuoyunun gö- zünden kaçtı... Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Ajay Chib- ber ne diyordu konuşmasında: "Türkiye 'nin önümüzdeki 4-5 yıl kadaryetecek elektriği var!" Türkiye elektrik üretimi sorununu yıllardır çöze- miyor... Ulaşım sorunu da öyle değil mi? Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili, ama ula- şım sorununu karayoluyla çözmeye çalışıyor, Tür- kiye'nin demiryolu ağı var ama demiryolu taşı- macılığı yaşama geçirilemiyor... Neden? Türkiye'de 'elektrik', 'taşımacılık', 'turizm', 'ta- nm', 'sanayi', 'dışsatım', 'sağWc'konulanndatop- lantılar düzenlenir, sorunlar masaya yatırılır!.. Peki ne sonuç çıkar? Bir sonuç çıkmaz!.. Abant'ta yapılan 'Enerji sektörünün yeniden yapılandınlması' toplantısında Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Hilmi Güler, bir enerji enstitüsü ku- rulacağını açıkladı... Bakan Güler bunun amacını şöyle açıkladı: "Özel timler oluşturarak kaçak elektriğe darbe vuracağız!" Çok zor ama bunu bakanın ağzından duymak güzel birşey!.. Yıllardır Türkiye'de kaçak elektrik vurgunu ön- lenemiyor... Özellikle Güneydoğu'da kaçak elektrik vurgu- nu sürüyor, hayvan ahırian elektrikle ısıtılıyor... • • • Olaya bir başka yönden bakarsak Dünye Ban- kası Temsilcisi Ajay Chibber'in şu sözleri ilginç: "Enerjinin liberalleşmesi için devlet elini elekt- rikten çeksin..." Chibber, YİD (yap-işlet-devret) modeliyleyapı- lan sözleşmelerden dolayı Türkiye'nin, elektrik de- ğerierinin Avrupa'da italya ve Portekiz'den son- ra en pahalı ülke olduğunun da altını çizdi... Var olan sistemle bu gerçekleştirilebilir, dışarı- dan sanayici getirilerek değil!.. Rekabetçi piyasa yöntemiyle Türkiye'de ucuz elektrik ve ısınma sağlanabilir!.. Örneğin Esenyurt'ta böyle bir model var ve yöre çok ucuza ısıtılıyor... Dünya Bankası yetkilisi Chibber'in, gereksinim duyulduğunda Türkiye'ye dışandan nitelikli ya- tınmcılar getirilip ucuz elektrik üretilecegini söylemesine kafam takıldı... Neden yabancı yatınmcı? YİD (yap-işlet-devret) projelerinin kapasitesi bugün Türkiye'de yüzde 7-10'dur... Chibber niçin bu projelerden dolayı elektrik fi- yatının yüksek olduğunu öne sürüyor? Anlayan var mı, ben anlamadım!.. Dışandan gelecek yabancı yatınmcılar, diyelim ki çok önemli ve öncelikli bir kuruma elektrik veriyoriar. Olağanüstü bir koşulda o önemli ve öncelikli kurumun elektriğini kestiler... Ne olacak? Dedilerki: "Biranza oldu ve kestik!" Bakın Üst Kurul Başkanı Yusuf Günay ne di- yor: "Bugüne dek 20 düzenleme yaptık, 8 yönet- melik, 6 kurul karan, 8 tebliğ çıkarttık..." Yusuf Günay, önemli bir açıklama daha yapı- yor... Yüzde 21 kaçak elektrik... Toplam 2.2 katrilyon lira tahsil edilemiyor... Yazık değil mi bu ülkeye... • • * Temmuz ayında bölgesel tarifeye geçilecek... Izmir'deki kullanıcı 96 bin lira, Hakkâri'deki kullanıcı 278 bin lira ödeyecek... TRT, fon ve KDV dışında... Türkiye'de enerji sorunu bir türlü bitmiyor... Tartışılıyor, ama bir sonuç çıkmıyor... Çünkü Türkiye'de düzenli ve sağlıklı bir ener- ji politikası yok!.. lletim-dagıtım maliyetleri, üretim maliyetlerinin kat kat üzerinde... Altyapısı olmayan bir üst kurul, enerji politika- sını daha karmaşık hale getirmez mi? Böyle giderse enerji fiyatlan ucuzlamaz, da- ha da pahalılaşır... Dünya Bankası yetkilisi, dışandan gelecek sa- nayiciye kredi bulacaklannı söylüyor ama dışa- ndaki bankalar, üst kurul yasası kaldığı sürece Türkiye'ye kredi vermeyeceklerini açıklıyor... Bu nasıl bir iştir anlamış değilim!.. hikmetcetinkayaft/ cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 [F~ Hikmet ÇETİNKAYA KUBİLAY OLAYI ve TARİKAT KAMPLARI G ü n i z i Y a y ı n c ı l ı k Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog