Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MART 2003 CUMA HABERLER Halk başbakan seçeceği için mutlu ama çok sevdikleri Akgündüz seçime giremediği için biraz buruk Siirt oğlunu enişteye feda ettiMİYASEİLKNUR SİÎRT - Siirt Siirt olalı böyle itibar görmedi. Her Siirtli yatıp kalkıp se- çimin iptaline yol açan Doğanköylü- lere dua etsin. Doğanköylülerin pro- testolan olmasaydı bugün Siirt'e de- ğil Başbakan ve bakanlar, ihtimaldir ki kendi miUetvekilleri dahi uğrama- yacaktı. Her ne kadar necip Türk basının Doğanköylülerin seçimi protesto ne- denine ilişkin yazdığı çarpıcı senar- yolar genel bir kabul gördüyse de ka- zın ayağı öyle değıl. Basınımızın yaz- dığı senaryoya göre Doğanköylüler güya "köye hizmet gelmediği için san- dık başına" gitmemişti. Gerçekten böyle bilinçh seçmen olsa kentin ha- li böyle mi olurdu? 700 seçmeni, 2 bin nüfusu olan Doğanköy, Pervari'ye bağlı, Kandil Dağı'nın eteğinde kuru- lu büyükçe bir köy. Hani terörün o azgın dönemlerinde sık sık haberler- de "güvenükgüçleriyleterörisüerara- sında Kandil Dağı'nda sıcak temas sağlandT diye adı geçen dağ var ya işte Doğanköy bu dağuı eteğinde ku- rulu. Kövlülerln Inadı Anlatılanlara göre. seçimlerde kö- yün yanıbaşmdaki karakol komutanı köylüleri şöyle tehdit etmiş: "Sandık- tan DEHAP'a bir o> çıksın olacakiar- dan ben sorumhı değÜHn_ w Bu anla- tımın bir başka versiyonu da, "MHP'je oy vermezseniz ben yapacağımı bfli- rim_" 0 nedenle köylüler de ınat edip sandığa gitmemişler. Bir başka riva- yet ise Fadd Akgündüz'ün Doğan- köylülere gönderdiği seçim rüşvetinin aracı tarafindan iç edümesi' ve yeri- ne ulaştınlamaması. Köylülerin pro- testosu "ya parayi verirsiniz ya da oy kuüanmayız" şeklinde olmuş. Siirt'te kimle konuştuysak protes- tonun eksik hizmetten değil baskıdan kaynaklandığını söylediler. Yine de köylüler üzerinde terör estirdiği id- dia edilen o komutana da Siirtliler te- şekkür borçlu. Siirt'e son bir haftada 50'ye yakın milletvekili geldi. Bakanlar ise işi nö- bete bindirmiş. Mesela dün Siirt'te "nöbetçi bakaıT Kültür Bakanı Hü- seyinÇeük'ti, ondan önceki gün Çev- re Bakanı İmdat Sütlüoğlu nöbetçiy- miş. Bugün ise Siirt, Başbakan Abdul- lahGül ü ağırlayacak.Başbakanın yü- zü suyu hürmetine Batman-Siirt tara- findaki bozuk yollar tamir edilmiş. Önceki gece Yalçm Bayerin cebren ve hileyle meyhaneye çağırdığı Tayyip Er- • 3 Kasım'da, 'köye hizmet gelmediği' için sandık başına gitmediği rivayet edilen Doğanköylüler, son günlerde 50'ye yakın milletvekili ve bakan ağırladılar. Seçim nedeniyle oteller, lokantalar bayram yaparken Siirtliler "Buradan çıktı, bizi unutmadı" dedikleri Fadıl Akgündüz'e 'reva görülenler' yüzünden özellikle CHP'ye kırgınlar. Yayolumuzuyapın ya da oyu unutun AÜBİLGtLİ SttRT - Siirt'te pazar günü yapılacak yenileme seçimleri öncesinde AKP'li ve CHP'li miUetvekilleri kente akın ederken, Türkiye'de yolu bulunmayan tek ^ _ _ — köy olan Dolusalkım Köyü MuhtanHakiın Avşin, bakan ve miUetvekilleri arasında mekik dokuyor. Avşin, yol yapımı için söz alamadıklan takdirde Doğanköylüler gibi seçimi protesto edeceklerini açıkladı. • Türkiye'deyolu bulunmayan tek köy olan Dolusalkım Köyü Muhtan Avşin, yol yapımı için söz alamazhrsa seçimi protesto edeceklerini sövledi. Dolusalkım ve Çavuşin kövlerine 9 Mart seçimi için sandüdaryine katır sırtmda götürülecek. Sütlüoğlu, "SiiıUfler çok şansb. Çünkü ülkenin başbakanmı seçecekler. Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan Snrtnlere güveniyor" dedi. AKP'li ve CHP'li milletvekilleri çalışmalannı sürdürürken, Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım Köyü Muhtan Hakim Avşin, yol sözü alabilmek için Siirt yollannı aşındınyor. Patika yollan kullanmak zorunda kaldıklannı, köyde sağlık ocağı da bulunmadığına dikkat çeken Avşin 58. hükümete 100'denfazla 9 Mart'ta yapılacak seçim öncesinde hazırlıklar sürerken, 3 milletvekilinin seçilmesi için oylann atılacagı 151 sandık okullara gönderildi. Çevre Bakanı tmdat Sütlüoğlu da dün Eruh ilçesinde görüşmelerde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan dilekçe verdiğini belirterek, "Yol yapımı için kesin söz alamazsak biz de Doğanköy gibi sandık başına gitmeyerek seçimi protesto edeceğiz" dedi. Dolusalkım ve Çavuşin köylenne seçim sandıklan ve sandık görevlileri katır sırtında götürülecek. doğan'ın dış ılışkilerden sorumlu da- mşmanı Egemen Bağış'tan edindiğı- miz izlenim; Aslında Erdoğan'ın Si- irt'te aman aman bir desteğe ihtiyacı yok. Ama Gül, tezkere olayında oldu- ğu gibi, yanlış anlamaya mahal ver- memek için Siirt'e geliyormuş. Egemen Bağış, her ne kadar "Tay- yip Bey'm talimaü var. Seçmene bi- reyselvaatte buhıiHümayacak" dese de bakan ve mılletvekilleriyle seçmen arasında "Hamfli kartyakınımdır. Ge- reğinin vapılmasınT türünden ahşve- rişlere hemen her köşede rastlamak mümkün. Şehir esnafinın ilk kez bu kadar yü- zü gülüyor. Otel ve lokantalar ful çe- kıyor. Sıırt'ın meşhur fıstığı, Pervari balı, Bıtım sabunu, battaniyesini sa- tan dükkânlar adeta istila edilmiş du- rumda. 5 yıl önce kaldığımız Öğret- men Evi adeta dökülüyordu. Dün Öğretmen Evi'nde nevresim ve havlulann tümünün yenilendiğine ta- nık olduk. Etiketleri de üzerinde unu- tulmuş. Öğretmen Evi'ndeki yetkili bir milletvekiline ihtiyaç listesini yazdı- nyordu, firsat bu firsat deyip. Siirt'te 3 Kasım seçimlerinde 85 bin oy kullanıldı. 85 bin oyun yüzde 33'ünü DEHAP alarak birinci parti oldu. Si- irt'te 1. parti olan DEHAP ülke bara- jına takıldığı için milletvekili çıkara- madı. Şimdi gözler DEHAP'ın aldı- ğı 27 bin oyda... Yüksek Seçim Ku- rulu ülke barajmın Siirt seçimlerinde de geçerli olacağını açıklaymca DE- HAP ve baraja talalan diğer partiler Siirt'te seçime kanlmıyorlar. Baraja ta- kılan diğer partiler seçmenlerini ser- best bırakırken DEHAP sandığa git- meme çağnsı yaptı. Merkezde güçlü olan DEHAP'uı pek çok sayıda seçmen üzerinde etki- li olması bekleniyor. Özellikle Çak- mak Mahallesi'nde bu karann dışına hiç kimsenin çıkmıyacağı ve DE- HAP'lılar tarafından tırnak kontrolü yapılacağı iddia ediliyor. Kendisi de Siirtli olan Istanbul Mil- letvekili Egemen Bağış, DEHAP'ın bu karannı zekice buluyor. Kış nedeniy- le bazı köy ve ilçelerde seçmenin san- dığa gidemeyeceğini belirten Bağış, bazı seçmenlerin de tayin ve başka hedenlerle şehri terk ettiğini, DE- HAP'ın bunlan da boykotcular hane- sine yazdıracağını söyledi. Kış şartlan gerçekten Siirtlileri zor- luyor. Örneğin protestocu Doğanköy'e ulaşım sağlanamıyor. Buraya gitmek isteyen gazeteciler de yan yoldan ge- ri dönmek zorunda kaldılar. Kann yüksekliği yeryer birkaç metreyi bu- luyor. Doğanköy bu kez de oy kulla- namazsa şaşmamak gerek. Tek çare sandıklann helikopterle götürülüp getirilmesi. Akgündüz'den AKP'ye destek kararı Fadıl Akgündüz ileAKP'tUerarasın- daki pazarhk sonuç verdi Siirt seçimi öncesi pazarhklar yo- ğunlaştı. Fadıl Akgündüz'ün avukatı Veysel Yaşar ve AKP kurmaylan arasında yapılan pazarhklar sonuç verdi. Akgündüz taraftarlan AKP'yi destekleme karan aldılar. Akgün- düz'ün avakatlan kentte hanl hanl AKP'ye çalışıyorlar. Hükümetten bazı güvence aldıklan ve içerideki patronlanni kurtarmak ıçın iktidara yaklaştıklan söyleniyor. Dün akşam Siirt Halk Eğitim merkezi salonunda AKP miUetvekilleri, Akgündüz'ün avukatlan ve taraftarlan biraraya geldi. Veysel Yaşar, mikrofondan Fadıl Akgündüz'ün AKP lideri Re- cep Tayyip Erdoğan'a destek veril- mesini ricasında bulunduğunu açık- ladı. Bu açıklama üzerine Akgündüz taraftarlan da "Fadıl nerede biz ora- dayız" şeklinde slogan atmaya başla- dılar. Siirt halkı seçimin yenilenecek ol- masından dolayı hem mutlu hem de- ğil. Mutlu çünkü sadece parlamento- ya milletvekili değil, ülkeye başba- kan seçeceklerinin farkındalar. Hü- zünlüler, çok sevdikleri "Fado" se- çim iptal edilince okkanın altına git- tı. "Fado" deyince aklımza Portekiz folk müziği gelmesin. Siirtlinin Fa- do'dan kastı Fadıl Akgündüz. Namı diğer Jet Fadü. Sağcısı solcusu, Ara- bı Kürt'ü hepsi Fadıl'a hayran. Ona söylenecek en ufak bir kem söz zülfü yâre dokunuyor. O nedenle CHP'ye de bir hayli kırgınlar. Mec- lis'te Fadıl yemin ederken CHP'lile- rin salonu boşaltmasını hazmedemi- yorlar. Genel Başkan Deniz Bay- kal'ın yolsuzluklardan söz ederken sadece onu hedef almasına da bir hayli içerlemişler. Jet Fadıl 'ı niye se- viyorsunuz sorusuna Siirtliler şu ya- mtı veriyorlar: "Buradan çıkn, bizi unutmadL Fabrika kuramadıysa da canı sağ olsun. Sürt'in adını her yere duyurdu. Taknru birinci h'ge çıkarta- rak Siirt'e 3 gün 3 gece bayram yap- ürdı. Askerdeyken Snrüiyim dediği- nizde Sürt'in varnğmdan bile haber- dar olunmadığuu görüp üzülüyor- duk. Her ay burda 250 aile>e baknğı bUinrvor. Bir de mağdurdur, kansına. çocuğuna ve memleketine hasret bı- rakrimıştır. Sürt halla mağduriara sa- hip çıkar, aynen Erdoğan'a sahip çık- üğı gibu." Konuştuğumuz Siirtlilere "Sürt ülkeyi savaşa sokacak bir Baş- bakan seçmenin sorummluğunu ala- cak mı" sorusunu yönelttiğimizde ise "Önce Sürt sonra ülke" yanıtını ahyoruz. Sizin anlayacağınız Siirt'te benim hırsızım iyidir ve enişte mu- habberi bir hayli revaçta. Erdoğan, Başbakanlığı Siirt'te kaybetmişti, Si- irt'te bulacak. Siirtliler, "Enişteye sa- hip çıkacağız. Yasağı Siirt konuşmas nedeniyle aldı, onu başbakan yapa- rak bunu telafı edeceğiz'' havasında- lar. Ancak unutulmamalı ki o Siirt konuşması olmasa Erdoğan mağdur rolünü oynayıp belki de bu yerlere gelemeyecekti. O nedenle Erdoğan bugünkü siyasi kariyerini Siirt'e borçlu desek yanlış olmaz. ÇAYELİ ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo:2003'61 Da\acı TEDAŞ Türkıye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili Av. Mustafa Beyhan tarafindan davalı zil- yet Osman Küçük aleyhıne mahkememıze açılan bedel tespitı ve idare adına tescil davasının yapılan açık yargılama- sı sırasında verilen ara karan uyannca; Dava konusu Rize, Çayeli, Kaptanpaşa köyü mevkiinde kaın doğusu dere, batısı yol, kuzeyı llyas Küçük. güneyı Cemal Bilgın ıle çevnh çimenhğın 277.72 nı2 yüzölçümlü taşınmazrn 176.10 m2'lik kısmı üzennde TEDAŞ AŞ Ri- ze Müessese Müdürlüğü tarafindan irtifak kamulaştırması yapılacağından, bedelinin 88.050.000 tepit edildıği. taraf- laruı bedel konusunda anlaştıklan ve davacı kunımca bedelın T.C. Çayeli Ziraat Bankası Şube Müdürlüü'ne zılyet Osman Küçük adına bloke edilmiş olup, konuya ve taştnmaz malın degerine ilişkin tüm savunma ve delillenn ilan tarihinden itıbaren 10 gün ıçinde mahkemeye yazılı olarak bildırilmesı, hak sahıplerine son ılandan ıtibaren hazıne ve üçüncü bir kimse tarafindan 1 ay içinde itıraz edilmediği takdırde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğıne karar venlecgi son kez ılgililere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SY. ile değişik 19'5 maddesı gereğınce ilanen tebliğ olunur. 06.02.2003. Basuı: 9159 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANIDİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ L ŞUYUU SATIŞ MEMURLUĞU Sayı: 2002 4 Satış Dikıli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 11.04.2001 tarih ve 1998 236 Esas, 2001 91 karar sayılı ilamı gereğince satılmasına karar verilen, Dikili - Ismetpaşa Mah. 77 ada, 17 parselde kayıtlı 175 48 m2 bahçeli kargır ev cinsınden olan taşınmazm tamamı KDV hariç, 13.027.257.000.- TL. (Onüçmilyar>irmiyedimilyonikiyüzelliyedibinlira)'dan satışı yapılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satış 22 Nisan 2003 Salı günü saat 10.00 ile 10.10 arasında Dikili Adliyesi yanında bulunan seçim müdürlüğü bahçe- sinde yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanh alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve sa- tış masraflannı geçmek şartı ile en çok artırana ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak koşulu ile 02 Mayıs 2003 Cuma günü aynı yer ve ayru saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını, takdir edilen kıymetin O o40'ını ve satış masraflannı geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. 2. îhaleye iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir ban- kanın teminat mektubunu vermeleri gerekmektedır. Satış peşin para ıle olup, isteyen alıcıya 20 günü geçmemek üzere me- hil verilebılir. Damga vergisi. tellaliye harcı, katma değer vergisi ve tapu masraflan alıcıya aıttir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılılerin bu gaynmenkul üzerindeki haklannı, faız \e masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde mahkememize bıldirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde haklan tapu sıcili ile sa- bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise, tlK'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. Iki ihale arasındakı farktan ve %10 ayltk faızden alıcı ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil olunur. 5. Şartname dairede herkesin görebihnesi için açıktır. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını aynen kabul etmış sayılacaklan, fazla bilgı almak ısteyenlerin dosyasına müracaatlan İLAN OLUNUR. Basın: 9077 ÇAYELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 2001376 Davacı Ishak Abanoz ve ark., vekılı Av. Recep Ali Kaya, davalı Asiye Abanoz ve ark. aleyhine; dava konusu Rıze ilı Çayeli ilçesi Yenipazar köyü 136 ada, 24 parsel, 136 ada, 23 parsel, 154 ada, 1 parsel numarada kayıtlı taşınmazlann taksuni konusun- da mahkememize açılan taksim davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğınce; Davalı Rize ili, Çayeli ilçesi, Musadağı köyü N.K. Hasan ve Mahmure oğlu. (Hasan ve Fatma Fettahoğlu'nun evlatlığı) 12.08.1980 doğumlu, dava- lı Nazım Fettahoğlu, aynı yerde nüfusa kayıtlı Ahnıet ve Fatma oğlu, 1933 doğumlu, davalı Hasan Fettahoğlu; Rize ili Çayeli ilçesi Şairler Mah. N.K. Mehmet ve Mevlüde kızı 1326 doğumlu. davalı Hadice Kurçenli, aynı yerde nüfusa kayıtlı Mustafa ve Fat- ma kızı 07.02.1959 Çayeli doğumlu, davalı lclaî Balcı; Istanbul ili, Üsküdar ilçesi lcadiye Mah. N.K davalı Recep Kurçenli, aynı yerde nüfusa kayıtlı Mustafa ve Baki- ye oğlu, 01.03.1973 doğumlu. davalı Serkan Kurçenli'nin yapılan tüm araştırmalara rağmen adı geçenlerin adreslennin tespit edılemediği ve adlanna teblıgat yapılamadı- ğı, Bu sebeple dava-dahili dava dılekçesi ve duruşma günü ve saatimn, davalılara ila- nen tebliğine karar verilmiş olduğundan ilanen tebliğine; bir nüshasının 1 ay süre ile mahkeme dıvanhanesine talikine, duruşjnanın 08.04.2003 günü saat 09.00'a bırakıl- masına karar venlmış olup, \aikanda yazılı gün ve saatte duruşmada hazır olmadığı- nız veya kendinızi bir vekıl ile temsil ettirmediğmiz, mazeret de bildirmediğiniz, keza dehl ibraz etmedığınız takdirde HUMK'nun 213 ve 377. maddeleri gereğınce yargıla- manın gıyabınızda yapılacağma ve hüküm kurulacağına karar verilmekle dava dilek- çesi ve davetiye yerine kaın ohnak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.02.2003.Basın: 9138 ŞİŞLİ 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2002 1107 Davacı Istanbul Valiliği tl Özel İdaresi vekılı tarafindan davalılar Fazilet Ezer ve Selim Alemdağ ve arkadaşlan aleyhlerine açılan tescil davası sebebiyle verilen ara karan uyann- ca; Balmumcu Necatı Alburs Sokak Şekir Apt 13'9 Beşıktaş adresindeki davalı Fazilet Ezer ıle Balıkpazan Bızım Bahkçı Beşiktaş tstanbul adresmdeki davalı Selım Alemdağ adlanna da\a dılekçesının tebliğ edılemediği zabıta araştırmasından da elvenşh adreslennın tespit edılemediğinden dava dılekçesi özetı \e duruşma gününün ilanen tebliğine karar venlmıştır Yukarıda isimlen yazılı davalılann 08.05.2003 duruşma günü saat 9.30'da mahkememiz- de hazır bulunmalan \e>a bir \ekil ıle kendilenni temsil emrmeleri. delıllennı ıbraz ermele- ri, duruşmaya gelmemelen veya mazeret bıldırmemelen halınde HUMK'nun 213. maddesı uyannca yargılamanın yokluğunda yapılacagı ve hüküm kurulacağı dava dılekçesının teblığı yerine geçerh olmak üzere ilan olunur. 25 03.2003. Basın: 9234 BIRBAKDtA SERVER TANİLLt Barışın Adı Var... TBMM, ABD askerterinin Türkiye üzerinden Irak'a gitmesine izin isteyen hükümet tezkeresini kabul etmemekle, her şeyden önce, "ulusal onur"umu- zu kurtarmıştır. Çünkü, bir cinayete çağnlıyorduk! Dökülecek kan açık arttırmaya çıkanlmıştı. Üstelik, tehditler altındaydık... İşte, bu rezil oyun bozuldu. Şimdi her şeyi yeni- den, aklın aydınlığında ve onurumuzla değerlen- direbiliriz, değerlendirmeliyiz de... Savaş, yalnız bir tek halde meşru bizler için: Yur- dumuz saldınya uğramışsa ve bağımsızlığımız teh- like altına girmişse. Onun dışında savaşmayaca- ğımız gibi, faili kim olursa olsun bütün savaşlara da karşıyız. "Yurtta barış, dünyada banş": llkemiz bu! Ama bu barışın içerde de, dışarda da düşman- lan var Dışardaki açık ve seçik gözler önünde, ABD! Terörün kaynaklannı kurutacağım diye, bir süredir bizzat kendisi dünyada terör estirmekte, yeni şer tohumlan ekmekte. Aslında, petrol başta olmak üze- re, kendi çıkarlarına göre bir dünya düzeni kurmak istiyor; uluslararası yasallık ve kurumlann da kar- şısında. Böylesi birgüçle "sfrafe/V/cortaM//c"ınızolabilirmi? Ve banş düşmanlan aynı zamanda içerde. Tek düşündükleri var: Piyasaya dolar sağlamak! Sat- mayacakları hiçbir şey de yoktur; savaş çığırtkan- lığına soyunup, kanımızı bile paraya tahvil etme- nin hesabını yaptılar, daha da yapacaklardır. Kimlerdir bunlar? Başta, "liberalizm" adına dolaşanlar! Yıllardan beri, ulusal her türtü derlenip toparla- nışa karşı çıkarak beyni yıkanmak istenen genç- lere artık dönüp -var gücümüzle- seslenebiliriz: "Tanı bunlan, tanı da büyü!". Şimdi, bir "ikinci tezkere" için kollan sıvayanla- ra hatırlatmamız yine şu olacak: "Irak'ın bütünlü- ğü" için çalışınız; "ABD'nin uşağı" olmaktan çıkı- nız, o sürdükçe korktuklannız başınıza gelecektir. Şu içinde çırpındığımız ekonomik dar boğazdan da kurtulamayız değil, kurtuluruz. Ama en başta kendi gücümüze dayanarak, halkımızla omuz omu- za ve her şeyden önce de onurumuzla! TBMM'deki son oylama, bu yolda bir başlangıçtır. Arkası gelmeli, gelecektir de... Yollan açanlara binlerce teşekkür... • Sevgili okurlanm, sizler bu yazımı okuduğunuz- da, ben Istanbul'da olacağım. iki ay sürecek yo- ğun bir programla geliyorum: 11-16 Mart arası, Bur- sa'da ilk kez açılacak TÜYAP Kitap Fuan'na katı- lacağım; 12-20 Nisan arasında da, TÜYAP Izmir ' Kitap Fuan'na. Iki tarih arasında şiir resitalleri ve söyleşiler: 17- 19 Mart'ta, Eskişehir'de, "Çağdaş Türk şiirinde, savaşa karşı banş" adlı bir şiir reksitali ve arkasın- dan Anadoiu Üniversitesi'nde "Aydınlanmanın Ne- resindeyiz?" konulu birsöyleşi. Yolu açan da, Es- kişehirfepebaşı Belediyesi'nin zarif veaydın Baş- kanı Ahmet Ataç'ın çağrısı oldu. O duraktan sonra, şu sayacağım yerlerde ve ta- rihlerde "Nâzım Hikmet şiir resitalleri": Kütahya(20 ; Mart), Afyon (21 Mart), Akşehir (23 Mart), Burdur (25 Mart), Dinar (26 Mart), Fethiye (29 Mart), Köy- ceğiz (31 Mart), Marmaris (2 Nisan), Muğla (4 Ni-—t san), Aydın (5 Nisan), Nazilli (6 Nisan) ve Salihli (9 ' Nisan). Yerine göre, Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Atatürkçü Düşünce Derneklerinin ya da bele- diyelerin davetlisiyim. Savaşa karşı banşta Nâzım'la beraberolacağız. Gayn dur-durak yok artık!.. IC O N S E Ft BARIŞA TURKU # RUHİSUDOSTLAJlKOROSU # EMİNİGÜS * MUAMMERKETENCOGLU Dtnetiyeler MI Su Kittûr ve Samıt Vsk/Mnı Kodütöy Heût Eğitm Uertezindn tmn «tilıbilİT Rl^İ Sl KÛLTİTtVE SANATV\kFI BİLECİK İÇRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN (49) ÖRNEK ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİDİR DosyaNo: 2002/2215 Es. Alacaklı: Malhatun llköğretım Okulu'nu temsilen okul müdürü Ibrahım Efe. Borçlu: Mehmet Emin Kaya, Ismetpaşa Mah. Bıle- cikliler Yapı Koop., A Blok, No: 2 Bilecik. Borç miktan: 2.255.000.000 TL. alacağın takıp ta- rihinden itibaren 1.500.000.000 TL. asıl alacağa işle- yecek %55 yasal faız ve masraf ıle ödenmesı emridır. Borcun sebebi: 30.12.2000 tarihli Malhatun llköğ- retım Okulu büfe, kantın ve çay ocağı kira sözleşme- sinden doğan borç. Yukarıda adı ve adresi yazılı borçlu hakkında yapılan ıcra takıbinde; borçluya gön- derilen ödeme emrinın bila tebliğ iade edilmesi, zabı- ta marifetiyle yapılan tahkıkatta yenı adresının temm edilememesi nedeniyle ödeme emrının 7201 sayılı Kanunun 28. maddesı gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştır. Işbu ilanın gazetede yayım tarihinde 10 gün ilavesiyle borcu ve takıp masraflannı (17) gün içinde ödemeniz, (teminat vermenız) borcun tamamı- na veya bir kıstnına veya alacaklının takıbat icrası hakkına dair ıtirazuıız \-arsa yine bu 17 gün içinde ay- nca ve açıkça bıldırmenız. Borca itu^zınızı yazılı ve- ya sözlü olarak icra dairesmin 17 gün içinde bildir- mediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde ge- reğince mal beyanında bulunmanız aksı halde hapisle tazyik olunacağınız, mal beyamnda bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız yine hapisle ce- zalandınlacağmız, borç ödenmez veya itıraz edilmez- se cebri icraya devam edileceği tebliğ yerine kaim ol- mak üzere ilan ve ihtar olunur. Basm: 9017
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog