Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MART 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sabancı'dan hükümete destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İşadamı Sakıp Sabancı, dün AKP Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile öğle yemeğınde bir araya geldi. Hükümete desteğini yineleyen Sabancı, "Benim güçlü, istikrarlı hükümet rüyamı Tayyip Bey ve arkadaşlan bıze gösterdi" diye konuştu. HADB> davası SirTe takildı • ANKARA (Cumhuriyet) - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kıhç, HADEP hakkındaki kapatma davasında karann önümüzdeki hafta çıkabileceğıni söyledi. Anayasa Mahkemesi, 26 Şubat'ta HADEP hakkındaki kapatma davasını esastan göriişmeye başladı. Aradan 1 hafta geçmesine karşın karar henüz açıklanmadı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kıhç, mahkemenin dünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada davayı bugün öğleden sonra göriişmeye devam edeceklerini söyledi. Kıhç, karann önümüzdeki hafta çıkabileceğini bildirdi. Dövizle askerlik oylamaya kaldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurtdışında yaşayan ve daha önce dövizle askerlik uygulamasından yararlanmamış yurttaşlara yeni haklar tanıyan tasannın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri tamamlandı. Genel kurulda dün, tasannın geneli ve maddeleri üzerindekı görüşmeler tamamlandıktan sonra maddeler görüşülerek kabul edildi. Tasannın tümü üzennde yapılacak olan açık oylama önümüzdeki hafta gerçekJeşririlecek. Aydın Ayaydm'a 'zimmer davası • İstanbul Haber Servisi - Eski Emlak Bankası Genel Müdürü ve 21. dönem milletvekili Aydın Ayaydın hakkında 'zimmet' suçundan 6 yıl ile 12 yıl arasında ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayaydın'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde istanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Beethoyen yerine Tüpkmüziği • ANKARA (ANKA)- TBMM'de bu yıl Istıklal Marşı'nın kabul ediliş yıldönümü 12 Mart'ta, geçen yıllardan farklı olarak kapsamlı törenlerle kutlanacak. Ancak eserlerinde "Bizim müziğimiz de Batı müziği gibi dinamik olmalıdır" tezini savunan tstiklal Marşı'nın yazan Mehmet Akif Ersoy için TBMM'de düzenlenecek anma töreninde "Batı müziği" değil, klasik Türk müziği konseri düzenlenecek. Cerrah davuHarla karşılandı • İstanbul Haber Servisi - istanbul Emniyet Müdürlüğü görevine vekâleten atanan Celalettin Cerrah dün akşam kente gelişinde Çamlıca Turnikeler'de, emniyet müdür yardımcılan ve şube müdürierinin yanı sıra kalabalık bir Sıvaslı gnıp tarafindan davul- zurna eşliğinde karşılandı. Açıklama • AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, gazetemizde 4 Mart 2003 tarihinde "Hesaplaşma Siirt'ten sonra" başlıklı haberimizde yer aldığı şekliyle "AKP grup toplantısında bir rapor sunmadığını, bu konuda genel başkan ile arasında biı diyalog geçmediğini" bildirdi. Özkök'ün değerlendirmeleri, Türkiye'nin Irak sorunundaki durumunu sergiledi devletiuyansıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yankı uyandıran değerlendir- meleri, Türkiye'nin Irak soru- nu ile ilgili konumunu net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'nin Irak sorununda çıkarlannı koru- mak için yapması gerekenleri sı- ralayan Özkök, ocak ayı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisınde dikkat çekilen "uluslararası meşruiyet" vurgusuna değınmedi. Özkök, önceki gün yaptığı açıkJamasının sa- tır aralannda Türkiye'nin Kuzey Irak'taki bölgesel çıkarlanna gerektiği za- man müdahale edeceğı sinyalini de verdi. Öz- • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, önceki gün yaptığı açıklamasınm satır aralannda Türkiye'nin Kuzey Irak'taki bölgesel çıkarlanna gerektiği zaman müdahale edeceği sinyalini verdi. Özkök, "savaşanlara yardımın karşılığının" Türkiye'ye katkılannı sıralarken, "Beklenmeyen gelişmelere müdahale etmek zorunda kalırsak. savaşanlar buna karşı çıkmayacaklardı" dedi. kök, "savaşanlara yardunın karşı- nğmm'' Türkiye'ye katkılannı sı- ralarken, "Beklenmeyen gefişmele- re müdahale etmekzorunda kahr- sak. savaşanlar buna karşı çıkma- yacaklardı" diye konuştu. Öz- kök'ün bu cümle ile Türkiye'nin Kuzey Irak'ta olası bir Kürt dev- letinı kastettiği dile getirildi. Öz- kök, açıklamayla Türkiye'nin 1990'h yıllarda açıkladığı "Kürt devleti savaş nedenidn-" politaka- sına da atıfta bulunmuş oldu. Özkök, MGK'nin tezkere konu- sunda ikinci tavsiyede bulunmama- sı yönündeki beklentilere ilişkin düşüncelerini açıklarken, yapılan işlemlerin yasalara uygun olduğu- nu ortaya koydu. Özkök, yasalar ge- reği, tavsiyenin ocak ayı MGK bil- dirisinde yapıldığını dile getirdi. Özkök, ocak ayı MGK bildirisin- de birkaç kez yer verilen "ulusla- rarasıyasalhk" ilkesine ise konuş- New York Times: Ordu siyasi mücadeleye katıldı NEW YORK (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün "Hükümetin tezkeresini destekuyoruz" açıklaması ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta genış yankı buldu. Gazete, "Ülkede devam eden, Irak anlaşmazlığında Türkiye'nin oynayacağı roUe ilgili siyasi mücadeleye Türk ordusu da kanldı ve Türk parlamentosunun geçen hafta Moke ettiği 'Amerikan askerlerinin Türk topraklannda konuşlandınlmasıyla ilgili' karara destek verdiğini açıkladı" diye yazdı. Haberde, "Türk bderlerin tezkereyi parlamentova yeniden gönderme ve bu kez başanya ulaşması için daha fazla çaba harcama karan aldıklan" da öne sürüldü. Gazete, tezkeri için AKP liden Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasının beklendiğini kaydetti. Gazetede aynca Amerikalı diplomatlann, tezkereye ret oyu vermiş olan AKP milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptığını da yazdı. Bu milletvekillerinden biri olan Emin Şirin gazeteye yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi: "Amerikalı diplomatiar bana ild ülke arasındaki iüşkileri iyileştirnıek için neier yapuabileceğini sordular, ancak oyumu değiştirmemi istemedüer. Ancak Amerikan hükümeti daha cömert bir ekonomik paket önerdiği takdirde ojıımu değiştirmeyi düşünebilirim.*' Financial Times: Generallerden destek Financial Times gazetesinde ise Özkök'ün açıklamalan "Türkiye'nin generaOeri hükümeti destekledT başlığıyla verildi. Gazete. habennde, "Türkiye'nin etküi askeri hderliği. hükünıetin Amerikan askerlerinin Irak'a karşı savaşta Türkiye topraklannda konuşlanmasını kabul etme karannı tamamen desteklediği konusunda miDetvekillerine teminat vermek üzere harekete geçti" yorumunu yaptı. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart@yahoo.com masında hiç yer vermedi. Ocak ayı bildirisinde Irak'a harekât sırasın- da Türkiye'nin ABD ile işbirliği yapmasuıın koşulu olarak bu ilke gösterihnişti. TSK'ye atfen yapılan haberler nedeniyle bir kez daha yakınan Özkök, TSK'de sadece kendisinin ve yine kendisi tarafindan görev- lendirilecek Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral YaşarBüyüka- nrt, Genelkurmay Genel Sekrete- ri Tümgeneral AslanGüner'in ko- nuşacağına dikkat çekti. Özkök, TSK'nin enine boyuna incelen- miş, koordine ediliniş, akılcı ve kolektif tek bir görüşe sahip oldu- ğunu vurguladı. TSK hanrüklannı tamamladı Genelkurmay'ın talimatı ile baş- latılan 2. Ordu'nun ek- siklerinin tamamlanması çalışması da tamamlandı. Irak sınınndaki birlikle- rin teçhizat, malzeme ve personel eksiklikleri tam olarak dolduruldu. Birliklerin olası harbe hazırlıklan bitirildi. Bu kapsamda askerlerin yiyecek, giyecek, bann- ma NBC silahlanna kar- şı koruma sağlayan mal- zemeler ve diğer ihtiyaç- lanna yönelik takviyeler yapıldı. Bölgedeki askerlerin yiyecek ihtiyaçlannın gi- derilmesi amacıyla özel- likle konserve takviyesi bu sektördeki firmalar- dan alım yapılarak gide- rildi. TSK'nin savaş sırasın- da oluşabilecek her türlü gelişmeye karşı senaryo- lan da önceden hazırlan- mıştı. Buna göre gelişti- rilen harekât planlan da tamamlandı. Türkiye ola- sı savaş durumunda sı- nırlanna yönelecek mül- teci akınını Irak içlerin- de durdurmayı planlıyor. Bölgedeki çıkarlannı ko- rumaya yönelik olarak da her türlü olasılığa göre önlemini alıyor. ABD'nin üsler ve limanlardaki varlığı 'işgal' olarak nitelendirildi: Türkiye katıhı*sa savaş büyür ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye Insan Haklan Kurumu (TİHAK) Genel Baş- kanı Nevzat Helvacı. Türki- ye'nin Irak savaşına katılma- suıın beklenenden daha az kay- ba değil, savaşın Türkiye'yi de sararak daha da ge- _ _ nişlemesine neden ola- cağını bildirdi. Helvacı dün yaptığı yazılı açıklamada, Ge- nelkurmay Başkanı Hfl- mi Özkök'ün açıklama- sının, ABD Genelkur- — may Başkanı'nın "Türkiye'nin desteği ofanasa da ABD'nin ku- zeyden ikinci cepheyi açaca- ğı"nı belirten açıklamasıyla aynı güne rastlamasuun Tür- kiye'nin hava ve deniz liman- lannda konuşlanmış yabancı askerlerin tehdidi altında oldu- ğunu gösterdiğini ileri sürdü. Helvacı, Türkiye'nin ulusla- rarası hukuka meydan okuyan işgal savaşının dışında kahna olanağını yitirmesine neden olan ve ülkenin *ya savaşa kar- şı çıkacağız ya da savaşa kan- lara yardımcı olmasının, bek- lenenden daha az kayba değil, savaşuı Türkiye'yi de sararak genişlemesine neden olacağı- nı belirten Helvacı, şunlan kaydetti: "Türkiye'ninKuzey Irak'ta Kürt devletinin kurul- • TÎHAK Başkanı Nevzat Helvacı, Türkiye'nin hava ve deniz limanlannda konuşlanmış yabancı askerlerin tehdidi altmda olduğunu söyledi. Sağlık-İş Genel Başkanı Mustafa Başoğlu ise Genelkurmay Başkanı Özkök'ün açıklamalanrun yeni bir tezkereye gerekçe olamayacağını belirtti. lanlara yardımcı olacağE" iki- lemine kilitlenmesinin sorum- luluğunu TBMM karan olma- dan deniz ve hava limanlannı ABD'nin lojistik ikmaline ve ajanlanna açmış olanlarda ara- mak gerektiğinı vurguladı. Türkiye'nin savaşa katılan- masını önlemekiçin de oba sa- vaşanlara yanhmcı olmasuun, ABD'nin. güneyde Türkiye'yi de içersine atacakbir Kürt dev- letini kurmasını engeüemeye- ceğini, Çekiç Güç'ün etkin- liklerinden çıkarsamak ola- nakhdır." Sağlık-Iş Genel Başkanı Mustafa Başoğlu ise Genelkur- may Başkanı Özkök'ün açık- lamalannın yeni tezkerenin TBMM'ye sunulma gerekçe- si yapılamayacağını belirterek "O tezkere Yüce MecKs tara- findan reddedilmiş- tir. İkinci bir tezkere- nin milJervekillerinin onayına sunulabüme- si. onlan ikna edebi- lecek. inandıracak, gerçekçi verilere da- ——^— yandığı zaman bir an- lamifadeeder" dedi. Başoğlu, tezkereye karşı oy kullanan milletvekillerini baskı altına alarak kararlannı değiştirme- ye zorlamanın da "MecHs'in hür iradesi üzerinde asker bas- kıaokluğu'' görüntüsünü mey- dana getireceğini kaydetti. Gül ve Erdoğan TBMM Başkanı Annç'la evinde bir araya gelerek ikinci tezkereyi görüştü Hükümetin gözü Birleşmiş Milletler'deANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Meclis'e yeni tezkere göndermekte ka- rarlı olduğunu açıklayan AKP iktidan. "yeni koşul" sözü nedeniyle yüzünü uluslararası toplantılara döndü. AKP yönetimi, Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hilmi Özkök'ün açıklamalannın ret cephesinde kaç milletvekilini ikna et- tiğini kestiremezken, Birleşmiş Millet- ler Güvenlik Konseyi 'nin tezkereye da- ha somut gerekçe oluşturmasını bekli- yor. TBMM Başkanı Bülent .\nnç da ye- ni bir tezkere gelirse, bu oylamanın Mec- lis'in saygınlığına gölge düşürmeyece- ğini belirterek yeni bir tezkereye yeşil ışık yaktı. Başbakan Abduüah Gül ak- şam saatlerinde de TBMM Başkanı Bü- lent Annç ve AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Annç'rn evinde gerçekleşen görüşme- de, yeni tezkere üzerinde görüş alışve- rişinde bulunulduğu belirtildi. • Meclis'e yeni tezkere göndermekte kararlı olan iktidar, 'yeni koşul' sözüne BM Güvenlik Konseyi'nin gerekçe oluşturmasını bekliyor. İlk savaş tezkeresine direnç gösteren TBMM Başkanı Annç, yeni tezkereyle ilgili oylamanın Meclis'in saygınlığına gölge düşürmeyeceğini söyledi. Hükümet yeniden Meclis'e getirile- cek olan savaş tezkeresi için "yöntem, içerik ve tarih" belirlemeye çalışıyor. Tezkerenin içeriğinde değişiklik yapıl- ması, ABD ile anlaşılırsa kapsamının ve- ya süresinin daraltıhnası beklenirken, Meclis'te oylanma tarihi konusunda be- lirsizlik sürüyor. AKP kulisinde şu 3 se- çenek konuşuluyor: • Tezkerenin gelecek hafta başında Meclis'e gönderilip oylanması. i/ Hükümet değişiminin hemen ya- pılmaması, 14 Mart'taki BM toplantısı beklenerek, buradan çıkacak sonuca gö- re yeni tezkerenin martın ikinci yansın- da yine 58. hükümet tarafindan sevk edihnesi. • Recep Tayyip Erdoğan'ın başba- kanlığında 59. hükümetin kuruluşunun beklenmesi, bütçe görüşmeleri ve güve- noyunun ardından -ABD'nin takvimi- ne de uyarsa- mart ayının son haftasm- da 59. hükümet tarafindan gönderile- cek yeni tezkerenin oylanması. Hükümetin yeni tezkereyle ilgili tak- vim oluşturmasında silah denetçileri- nin bugün BM Güvenlik Konseyi'ne sunacaklan rapor üzerindeki görüşme- ler etkili olacak. iktidar Konsey'de bu- gün yapılan görüşmeleri izleyerek, 14 Mart tarihindeki toplanhyı bekleyip bek- lemeyeceğine karar verecek. Sa^ş tezkeresine geçen hafta direnç gösteren TBMM Başkanı Bülent Annç yeni bir tezkereye yeşil ışık yaktı. Annç, "Bu Türkiye'nin çok önemfi bir sorunu- dur. Hükümetne zaman talep ederse, na- sıl talep ederse onu en i>i şekilde, en doğ- ru şekilde karşılamak Mecas'in görevi- dir" diye konuştu. "tkinci bir tezkere geHrse, bu defa onayianması hahnde Meclis'in saygm- hğına gölge düşürür mü?" sorusuna Annç, "Hayn* düşürmez. Daha önce de açıkladığmı gibi herkes bunu sav gry- la karşüar" yamtmı verdi.AKP yöne- ticileri Özkök'ün açıklamalannın ka- rarsız milletvekillerini etkilemesini beklerken, ret oyu kullananlardan ts- tanbul Milletvekili Emin Şirin karan- nın değişmediğini söyledi. POLntKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Enerji Sorunu... Abant'ta yapılan bir toplantı kamuoyunun gö- zünden kaçtı... Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Ajay Chib- ber ne diyordu konuşmasında: "Türkiye 'nin önümüzdeki 4-5 yıl kadaryetecek elektriği var!" Türkiye elektrik üretimi sorununu yıllardır çöze- miyor... Ulaşım sorunu da öyle değil mi? Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili, ama ula- şım sorununu karayoluyla çözmeye çalışıyor, Tür- kiye'nin demiryolu ağı var ama demiryolu taşı- macılığı yaşama geçirilemiyor... Neden? Türkiye'de 'elektrik', 'taşımacılık', 'turizm', 'ta- nm', 'sanayi', 'dışsatım', 'sağ///c'konulanndatop- lantılar düzenlenir, sorunlar masaya yatırılır!.. Peki ne sonuç çıkar? Birsonuç çıkmaz!.. Abant'ta yapılan 'Enerji sektörünün yeniden yapılandmlması' toplantısında Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Hilmi Güler, bir enerji enstitüsü ku- rulacağını açıkladı... Bakan Güler bunun amacını şöyle açıkladı: "özel timler oluşturarak kaçak elekthğe darbe vuracağız!" Çok zor ama bunu bakanın ağzından duymak güzel birşey!.. Yıllardır Türkiye'de kaçak elektrik vurgunu ön- lenemiyor... Özellikle Güneydoğu'da kaçak elektrik vurgu- nu sürüyor, hayvan ahırian elektrikle ısıtılıyor... • • • Olaya bir başka yönden bakarsak Dünye Ban- kası Temsilcisi Ajay Chibber'in şu sözleri ilginç: "Enerjinin liberalleşmesi için devlet elini elekt- rikten çeksin..." Chibber, YİD (yap-işlet-devret) modeliyle yapı- lan sözleşmelerden dolayı Türkiye'nin, elektrik de- ğerlerinin Avrupa'da İtalya ve Portekiz'den son- ra en pahalı ülke olduğunun da altını çizdi... Var olan sistemle bu gerçekleştirilebilir, dışarı- dan sanayici getirilerek değil!.. Rekabetçi piyasa yöntemiyle Türkiye'de ucuz elektrik ve ısınma sağlanabiliıi.. örneğin Esenyurt'ta böyle bir model var ve yöre çok ucuza ısıtılıyor... Dünya Bankası yetkilisi Chibber'in, gereksinim duyulduğunda Türkiye'ye dışandan nitelikli ya- tınmcılar getirilip ucuz elektrik üretileceğini söylemesine kafam takildı... Neden yabancı yatınmcı? YİD (yap-işlet-devret) projelerinin kapasitesi bugün Türkiye'de yüzde 7-10'dur... Chibber niçin bu projelerden dolayı elektrik fi- yatının yüksek olduğunu öne sürüyor? Anlayan var mı, ben anlamadım!.. Dışandan gelecek yabancı yatınmcılar, diyelim ki çok önemli ve öncelikli bir kuruma elektrik veriyoriar. Olağanüstü bir koşulda o önemli ve öncelikli kurumun elektriğini kestiler... Ne olacak? Dediler ki: "Bir anza oldu ve kestik!" Bakın Üst Kurul Başkanı Yusuf Günay ne di- yon "Bugüne dek 20 düzenleme yaptık, 8 yönet- melik, 6 kurul karan, 8 tebliğ çıkarttık..." Yusuf Günay, önemli bir açıklama daha yapı- yor... Yüzde 21 kaçak elektrik... Toplam 2.2 katrilyon lira tahsil edilemiyor... Yazık değil mi bu ülkeye... • • • Temmuz ayında bölgesel tarifeye geçilecek... Izmir'deki kullanıcı 96 bin lira, Hakkâri'deki kullanıcı 278 bin lira ödeyecek... TRT.fonveKDV dışında... Türkiye'de enerji sorunu bir türlü bitmiyor... Tartışılıyor, ama bir sonuç çıkmıyor... Çünkü Türkiye'de düzenli ve sağlıklı bir ener- ji politikası yok!.. lletim-dağıtım maliyetleri, üretim maliyetlerinin kat kat üzerinde... Altyapısı olmayan bir üst kurul, enerji politika- sını daha karmaşık hale getirmez mi? Böyle gıderse enerji fıyatlan ucuzlamaz, da- ha da pahalılaşır... Dünya Bankası yetkilisi, dışandan gelecek sa- nayiciye kredi bulacaklannı söylüyor ama dışa- ndaki bankalar, üst kurul yasası kaldığı sürece Türkiye'ye kredi vemneyeceklerini açıklıyor... Bu nasıl bir iştir anlamış değilim!.. hikmetcefnkaya " cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA KUBİLAY OLAYI ve TARİKAT KAMPLARI *1üm^baŞ*Lmla*da, o* G ü n i z i Y a y ı n c ı l ı k Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog