Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MART 2003 CUMA HABERLER DUNYADA BUGTJIV ALİ SİRMEN Türkler de Öğrenmek Zorunda Kürtler de Sekizyılönce, PKK'ninterörestirdiğiyıllar- da, bir röportaj için Güneydoğu gezime, Di- yarbakır'dan başlamıştım. Kentin duvarlanndaki bir sloganı çokyadır- gadım. "Türkiye Türklehndir" yazıyordu duvarda. Ayrılıkçı ve yanlış geimişti bana. Programım yüklüydü. Daha önceden o zamanlar, Milliyet'in böl- ge şefi olan Ertuğrul Pirinççioğlu'nun aldı- ğı kimi randevularvardı. O görüşmeleri yapmak üzere büroyagittim. Biraz sonra adını vermeyeceğim aydın arka- daş geldi. - Içeri geçelim, dedi. Odaya girdik, teyp istemediğini söyledi. Sonra ekledi: - Lütfen adımı da vermeyin, çünkü söyle- diklerimden bir bölümünden dolayı beni dev- let hapseder, öbür bölümü için de PKK öldü- rür. Haklıydı. Konuşmamız sırasında kullandığı ilk cüm- leler hâlâ kelime kelime aklımda. - Kürtler, artık kendi davalannı emperyaliz- min çıkarlanndan ve dümen suyundan ayır- mayı becerebilmelidirler, demiş ve sonra da eklemişti: - Bir gerçeği daha görmeleri gerek, Kürtle- rin dünya coğrafyası içinde, en rahat ve gö- rece en özgür yaşadıkları yer Türkiye Cum- huriyeti'dir. ••• Ne "TC'nin resmi görüşlerini dile getiriyor- du ne de sloganlarla TC düşmanlığı yapıyor- du. - Ben bir Kürdüm ve bununla iftihar ederim, diyordu. Üst üste gelen iki olay, geçmişteki anılara, duvara yazılmış yazıya ve sözünü ettiğim ko- nuşmaya dönmeme yol açtı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, okulda ulu- sal andı okurken, son bölümde "Ne mutlu Kür- düm" diyen 16 yaşındaki B.A. şu anda TCK 312/2'yegöre, "halkıdin, dil, mezhep, ırk, böl- ge farkhlığı gözeterek kin ve düşmanlığa tah- rik" gerekçesiyle üç yıla kadar hapis cezasıy- la Diyarbakır DGM'de yargılanıyor. Sanınm bu olay, artık "Türkler"\n bazı şey- leri öğrenmeleri gerektiğini gösteriyor. Duvariara "Türkiye Türklehndir" yazmayın artık! Çünkü Türkiye; Türk, Kürt, Çerkez, Amavut, Laz, Ermeni, Rum ve Yahudilerden oluşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlannın eşit hak- lara sahip oldukları vatanlandır. Patrik Sayın Masropyan da benim kadar, bu vatanın sahibidir. ••• Bir insanın Kürt kimliği ile iftihar etmesi, yurttaş olmasını, ulusal birliği savunmasını engellemez. "Ne mutlu Türküm diyene" sloganının asıl içeriği de budur. Kendisine herkesten fazla Türk diyenler, ar- tık bu gerçeği görmek zorundadırlar. Kürtlerin de öğrenmesi gereken şeyler var. Kuzey Irak'ta Türk bayrakları yakan, Türki- ye Cumhuriyeti karşıtı gösterilerle kin kus- maya çalışanlara, yukanda sözünü ettiğim, adı- nı veremeyeceğim Kürt aydın arkadaşımın sözlerini anımsatmak isterim: - Kürtler davalannı emperyalizmin çıkarla- nndan ve dümen suyundan kurtarmak zo- rundadırlar. Kuzey Irak'taki göstericiler, bölgeyi allak bullak etmek isteyenlerin oyunlanna alet olu- yorlar. Türkiye'den onlara bakarak tavır belirleyen- lerin, bir Kürt fobisi yaratarak savaşa gerek- çe arayanlann davranışlan da çok değişik de- ğil. Bu girişimler yann bir çatışmaya dönüşür- se, bundan kim kazançlı çıkar dersiniz? Bölgede banşı sağlamak için, anlaşılan hem Türklerin hem de Kürtlerin daha öğrenmele- ri gereken şeyler var. Milli Savunma Bakanı Cönül: Tezkere olmadan üsler kullarulanıaz ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)- Milli Sa- vunma Bakanı Vecdi Gönül, yeni tezkeTenin hükümetin bileceği bir iş olduğunu belirterek " Yenitezkere olmadan ABD'Hkr üsleri kuüa- namazlar, ancak keşif yapabilirfcr*' dedi. TBMM Milli Savun- ma Komisyonu üyele- rine dün verilen brifing- de bakanlık tanıtıldı ve çalışmaları hakkında aynntılı bilgi verildi. Gönül, komisyona bil- gi verirken "Tezkere ol- madan ABD'liler üsle- ri kullanabilirler mi" sorusuna "Hayır,ancak 48 uçak keşif yapabi- Br" yanıtını verdı. CHP'li komisyon üyelerinden Ensar Oğütün "Obabirlrak savaşı için yeterii gaz maskesi var mı" soru- su üzerine MKE temsil- cisi "150 bin dolayın- da gaz maskesi var. Bunlar 4 saat kullanıla- bifiyor"dedi. Gönül'ün yemek sı- rasında bir ajansın geç- tiği "komisyon üyeleri otobüstertegetiriktr ha- berini gösterdiği ve mil- letvekilleri arasında bu konuda espriler yapıl- dığı aktanldı. Bazı AKP milletve- killeri de CHP'lılere, "MflK SavunmaKomis- yonu üyesi olarak siz bari tezkereye destek verseydinizgeçerdi" di- ye takıldı. _ CHP Genel Başkanı Baykal, ekonomik önlemler paketinin yoksullan daha da ezeceğini söyledi: AKP sosyal adaleti unuttuANKARA (CumhuriyetBü- rosu)-CHP Genel Başkanı De- niz Baykal. hükümetin hazırla- dığı ekonomik önlemler pake- tinin sosyal adalet ilkesine ay- kın olduğunu belirterek "Bun- ca dersten sonra Türkiye'deye- ni bir pakerin tekrar halkın sır- tma buıdirilmesiçokşaşırucı bir olay" dedi. Baykal, CHP Mer- kez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı için parti genel mer- kezine gelişinde, gazetecilerin Genelkurmay Başkanı Orgene- ral Hümi Özkök'ün açıklama- lannın "tezkereyeyeşiltsık" ola- rakyorumlandığını anımsatma- sı üzerine, bu konuda aynntılı bir açıklama yaptığını belirt- mekle yetindi. Baykal, ekonomik önlemler paketinin anayasaya aykın oldu- ğu yönündeki iddialara ilişkin so- • Hükümetin hazırladığı ekonomik önlemler paketinin sosyal adalet ve yükün adil dağıtılması ilkesine aykın olduğunu belirten Deniz Baykal, "Türkiye'deki gelir çarpıklığı artacak, yoksullar daha da ezilecektir. Bunca dersten sonra Türkiye'de yeni bir paketin tekrar halkın sırtına bindirilmesi çok şaşırtıcı bir olay" dedi. ru üzerine, şunlan söyledi: Gelir çarpddığı artacak "Getirilenpaketinsosyal ada- let ilkesine, yükün adalem da- ğrtılnıası ilkesine aykın olduğu çokaçık, net, hiç tarbşmagötür- mez. Ekonomik paket sosyal kaygıyi bir kenarabırakmış bir paket Türkiye'deki gelir çar- pıklığı artacak, yoksullar daha da ezilecektir. Bunca dersten sonra Türkiye'deyenibir pake- tin tekrar halkın sıruna bindi- rilmesi çok şaşırocı bir olay.Ka- bul edilemez bir olay." Anayasaya aykınlık konusun- daki tartışmalan ilgiyle izledik- lerini ifade eden Baykal. "Bu aşamada somut bir anayasaya aylarıhk iddiasını ortaya koyma durumunda degiüm ama bu sağ- duyuya. \icdana ve halkın öz- lemlerinekesinliklea\kın.Ll ma- nm, bunlar Türkiye'de yeni bir krize yol açmaz" diyekonuştu. Halka saygıstzhk Hükümet yetkililerinin, geti- rilecek yükün "bir depo benzin karşıhğı" olduğu yönündeki açıklamalan "sorumsuzca ya- pümışbirdeğer)endirmen diye nıteleyen Baykal, "Fazla birşey istemedik, alttarafi birdepo ben- zin parası diye kendisini savun- mak isteyenler oiabilir. Ama di- ğeracKİanbakridığındada bude- ğeriendirnıe bir depo benzinin ne düzeve çıkbğuun anlaşıhna- sına yardımcı olabilir" dedi. Yurttaşın artık "birlokmave- recek gücü, kıpırdayaeak hali kalmadıgınr belirten Baykal, çekilen sıkıntının bu tür değer- lendirmelerle küçümsenmesi- nin "Halkm ısürabına saygKH- hk" anlamına geldiğini vurgu- ladı. Baykal, Sürt seçimleri ile ilgili bir soru üzerine de son sözü Siirt halkının söyleyeceğini alınacak karann hem Siirt'e hem de tüm Türkiye'ye hayır- lı olmasını diledi. Baykal, Ga- latasaray-Fenerbahçe maçıyla il- gili olarak da "Bu sıcakgündeın- de, ikinci tezkere öncesi toplu- mu birazferahlatacak güzel bir maç olsun. Gerginlikler olma- sm. Sonuç önemli değfl, önem- Bolan kalheu bir karşılaşma ol- ması" dedi. Londra'ya gidiyor Öteyandan Baykal, Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) BaşkanlıkDivanı'nın 13-14 Mart tarihlerinde yapılacak olan toplantısına katılmak üzere Londra'ya gidecek. PES Başkanlık Divaru toplantısının gündeminde Irak sorunu ile globalleşme ve istihdam konu- lannın yer aldığı belirtildi. inönü: zararlı cıkarız Sovaşiçin gerekçemizyok tstanbul Haber Servisi - Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Türkiye'nin savaşa girmesi için yeterii bir gerekçesinin olmadığını belirterek olası savaştan Türkiye'nin zararlı çıkacağına dikkat çekti. Kadir Has Üniversitesi'nde biüm ve siyaset konulu bir konferansta konuşan Erdal Inönü, Türkiye'deki siyaset ortamını, siyaset anılannı ve bilimle siyaset arasındaki ilişkiyi anlattı. Irak krizi hakkında Cumhuriyet'in sorusunu yanıtlayan tnönü, "Savaşa girmeme taraftamım. Bunun için yeterii bir gerekçe TOk. Böyle girersek zararİı çıkanz. 1990 yıhndaki durum çok farklıy dL Birleşmiş Millcdcr'den karar çıküğı için savaşa destek olduk. Ama bu kez böyle bir karar çıkmadı"" dedi. 3 Kasım seçimlerinden önce soldaki arayışlara ve parti kurma çahşmalanna da değinen Inönü, tabandan gelen tepkilere yanıt verebilmek için yeni parti çahşmalanna başladıklannı anımsattı. Siyasetin inandırma, uygulama ve eleştiri boyutlan olduğuna dikkat çeken Inönü, "Bazıİan çok güzel konuşuyor ama icraat yapamıy or. Bazılan ise tam tersi iş yapıyor ancak anlatamıyt)r. Türkiye'de siyaset sadece eleştiri ile yapüıyor, Siyaset adeta eleştiri ile özdeşleşmiş durumda. Ama özeleştiri de yapmak gerekir. Ancak Türkiye'deki birçok siyasetçi bunu yapmıyor'' dedi. Koordinatör Vali Miroğlu: Güneydoğu gö'çe hazır FDP Genel Başkanı Ankara'da Ahnan Hür Demokrat Parti (FDP) Gend Başkanı Guido WesterweOe, AB ve Irak konulannda temaslarda bulunmak için Ankara'ya geidL Dışjşleri Bakanı Yaşar Yakış'ın yanı sıra Başbakan Abdullah Gül, TBMM tnsan Haklan Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Düiger ile de bir araya gekü. AB'den sorumlu Müsteşar YardımcBi BüyükeJçi Vblkan Bozkır'dan brifıng alan \\ester«dle, tnsan Haklan Derneği yetkflüeri De de görüştü. Yakış ile görüşmesinin ardmdan gazetecilere açıklamada bulunan \Vesterwelle, Türkiye ve Almama'nın. Irak sorununun banşçıl yöntemlerle çözümfcnmesi ve Irak'ın bir an önce silahsızlandınbnası konusunda göriiş birliği içinde olduğunu befirtti. (Fotoğraf:AA) | _ _ _ _ 1 J ı İBRAHtM KARAARSLAN DtYARBAKIR - Yaklaşan Irak savaşı sırasında yaşanacak göç dalgasına karşı ha- zırlıklanndan sorum- lu olarak Koordinatör Valiliğe getirilen Di- yarbalar Valisi Nusret Miroğlu, mültecilerin sayısına bağlı olarak yardımlann genişleti- leceğini açıkladı. Göç hazırhklannı tamam- ladıklannı belirten Mi- roğlu, savaşa bağlı ekonomik kayıplann başladığına dikkat çekti. 6 il arasında koor- dinasyonu sağlayacak olan Koordinatör Va- li Nusret Miroğlu böl- gedeki hazırlıkları Cumhurijet'e değer- lendirdi. Miroğlu, yak- laşan Irak savaşı ön- cesinde tüm kurum ve birimlere olası bir göç dalgasına karşı hazır- KYB: TÜRKİYE^YÎ KOALÎSYONLA ÎSTÎYORUZ Talabani yeniden diyalog anyor MÜLTECÎAKININDAtŞBtRLÎĞt SÖZÜ Japonya'dan yardım mesajı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak'ın kuzeyindeki gruplardan Kür- distan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) bölgesel yönetim sorumlusu Berham SaUh, Ankara'ya geldi. Türkiye'den Irak'ın kuzeyinde tek yanlı askeri bir harekâta girişmeme- sini istediklerini belirten Berham Sa- lih, "Bu, durumu daha da zorlaşbra- cakür" dedi. Salih, "Türkiye zaten uluslararası koalisyonun parçası. Önemli olan, Irak halkının özgürleş- tiribnesL Irak halkma bir firsat veril- meK" diye konuştu. KYB lideri Celal Talabani, Türki- ye ile gerginliği düşürmek için Ber- ham Salih'i Ankara'ya gönderdi. Te- maslarına bugün başlayacak olan Sa- lih, "Irak'm uluslararası tophımunyar- dınıına ihtiyacı vardır, boylece Sad- dam'm diktatöriüğüne son verilebinr. tnamyorum ki Irak'uı komşulan da böyiesi bir rejim degişikliğinden yarar- lanacakür" diye konuştu. "Türkiye'ye bir mesaj getirdiniz mi" şeklindeki soruya Berham Salih, "Türkiye bizim için önemli bir kom- şudur, f ürkiy e ile büükte hareket et- mebyiz, bu kritik dönemi buükteat- latahm" yanıtını verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Abdullah Gül ile görü- şen Japonya Başbakanı Özel Tem- silcisi Taco Nakayama, olası Irak savaşında Türkiye'ye askeri destek veremeyeceklerini, ancak olası mül- teci akınında ekonomik yardım ya- pabileceklerini bildirdi. Nakayama başkanlığındaki heyet, dün Başbakan Gül'ü ziyaret etti. Zi- yaret sırasında Nakayama, 52 yaşm- da olduğunu öğrendiği Başbakan Gül'e "En verimli çağımzdasımz, dünyanın gözü sizde" dedi. Taco Nakayama, Japonya Başba- kanı'nın Irak konulu yazılı mesajı- nı Başbakan Gül'e sunarken, soru- nun Birleşmiş Milletler çerçevesin- de banşçı yollardan çözümü için Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduklannı vurguladı. ABD'nin Irak'a müdahalesi ha- linde Japonya'nın Türkiye'ye as- keri destek veremeyeceğini, ancak mülteci akını olması durumunda _ ekonomik yardımda bulunabilec- çeklerini ifade eden Taco Nakaya- ma, öncelikle barışçı çözüm yol- lannuı zorlanmasmdan yana olduk- larını söyledi. lıklannı yapmaları amacıyla yazı gönder- diğini belirtti. Bölgeye göç edecek insan sayısının artma- sı halinde, görevlen- dirilecek kişi sayısının da artacağını vurgula- yan Miroğlu, "Ancak böyle bir göç dalgası oluşmazsa, çahşan gö- revlilerimiz de zaten görevlerinin başmda kalacaklar" dedi. Bölgede yürütülen insani yardım çalışma- lannın tümünün Kızı- lay ile koordineli ola- rak gerçekleştirildiği- ni anlatan Miroğlu, ön- celikh olarak sıgınma- cılann bannmalan için çadır, gıda, tuvalet, ilaç gibi gereksinimlerin karşılanacağını ifade etti. İnsani amaçlı yar- dım gönderebilecek dış ülkelerle de bağ- lantılar kurduklannı anlatan Miroğlu, şu bilgileri verdi: "Ancak şu anda dışülkeierden gelen yardım yok. Şu anda acil olarak ihti- yaç ohnadığuıdan yar- dımlar gelmiyor. Çün- kü gıda ve ilaç gönde- rilecek. Bunlann da gelmesi halinde eğer kullanılmazsa bozul- ma olasıhğı var. Yapı- lan çalışmalar kâğıt üzerinde. Her şey çı- kacak savaşa yöneÛk olarak hazuianıyor." Bölgede görev ya- pan Amerikan asker- lerinın çalışmalannın valiliğin ilgi alanı ol- madığına dikkat çe- ken Miroğlu, "Onlar tamamen askeri mer- ciler ve uzmanlarla bağjanti halinde. Otet- lerde konaklay an as- kerler de zaten askeri mercilerieirtibatiı ola- rak çahşıyorT> diye ko- nuştu. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.com HalukŞahin, "Ben Istanbul'da doğ- madım, ama yaşamımın en güzelyılla- n Istanbul'da geçti. Kendimi Istanbullu sayıyorum" diyordu. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Emel Sayın, Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Kentim Istanbul" projesinin tanıtma topiantısında bu kentte doğmanın, bu kentteyaşamanın, kültürzenginliğiniya- şatmanın önemini vurguluyan konuş- malar yaptılar. Istanbul Büyükşehir Belediye Başka- nı Ali Müfit Gürtuna, projeyı tanıtırken şunlan söyledi: "Istanbul, doğasıgere- ği çoğulculuğa ve çoğulcu tezahürlere yatkındır. Çoğulculuk, Istanbul'un tarih- sel ve kültürel dokusunda mevcuttur. Katı ve tekilci siyasetler, kentin farklılı- ğa elverişli doğasına dışandan ve tah- ripkâr politikalaha müdahale etse de kent, kendi doğasını koruma konusun- da bir türdirenç gösteriyor. Çoğulculu- ğa tarihsel, kültürel kodlar ve ticaret de imkân veriyor... Bu bağlamda Istan- bul'un muhtaç olduğu şey, bu küresel vizyonun doğru olarak içinde yer aldığı Istanbullu Olmak... 'kentte yaşayan her bireyin, kenti kendi evi' olarak algıladığı perspektiftir." Gürtuna'nın değeriendirmesi biraraş- tırmayadayanıyor. Istanbul'dayaşayan- lann üçte biri kendilerini Istanbullu ola- raktanımlıyor. Geri kalan üçte ikisi ise ken- dini bu kente yabancı hissediyor. Ken- tin yüzde 51'i kendini Istanbullu olarak görmediği gibi, çocuklannın da kendını, geldiği kentin ya da kasabanın bir par- çası olarak görmesini istiyor. Bu kentte yaşayanlann yüzde 17'si Istanbul'un hiçbır şeyini sevmiyor. Is- tanbul'da yaşayanlann yüzde 17'si Ada- lar'a, yüzde 11 'i boğaza, yüzde 28'i ken- tin tarihi ve turistik yerlerine hiç gitme- miş. Nüfusun yüzde 64'ü ise hiçbir kül- türel, sanatsal ve bilimsel etkinliğe ka- tılmamış. Büyükşenir Belediyesi, önemli biradım atarak Istanbul'da yaşayanlann kente sahip çıkması, kenti tanıması, tarihi ve kültürel değerleri koruması konusunda "Kentim Istanbul" projesini başlattı. Da- nışmanlığını Haluk Şahın, Çelik Güler- soy, llber Ortayiı, Hilmi Yavuz, Ömrt MeriçveAliBulaç'ınyaptığı.yönetimi- ni ise Erdoğan Soydan, Nurali Kafkas ve Şenol Demiröz'ün üstlendiği proje- nin temel yaklaşımı üç başlık altındatop- lanıyor 1. Fiziki büyüme yenne kent ha- yatının kalitesinin artınlması: Bunun için sanayı yerine ticaret, finans, bilim, eği- tim,turizmveyüksekteknolojiyedönük plan ve projelere öncelik tanımak. 2. Farklı kültür, kimlık ve yaşama bıçımle- rinin bir arada ve barış içinde yaşama- sı: Bunun için Istanbul adeta kendisini bir banş ve uzlaşı projesi olarak öne çı- kanyor. 3. Istanbul'un jeokültürel seviye- de degeriendirilmesi: Bunun için Istan- bul'un tarihi ye jeokültürel konumuna uygun olarak dünyanın kültür başkenti olması stratejisinin uygulamaya konul- ması. Hepimiz, Istanbul'dayaşarken bu ken- tin biryanından şikâyet ederiz. Bizleri en çok üzen ise tarihi ve kültürel dokunun yok edilmesi. Çünkü onlann yeniden ye- rine konması mümkün değil. Bu proje- nin başlamasıyla bıriikte belki de üzerin- de en çok duyariıkla durulması gereken konu bu kentin tarihi dokusu. Bu arada en kötü uygulamalardan bi- risı de her boş alanın binalaria dolduru- larak nefes alınacak alan bırakılmama- sı. Üstelik kentin merkezindeki boğucu yapılaşmanın en büyük sorumlusunun da kamu olması. Bakanlıklar, beledıye- ler elbiriiği halinde kenti betona çevirme- ye devam edıyor. Belki bu projeyle biriikte bunu engel- leyecek yeni bir anlayış gündeme gelir. Bir başka önemli nokta ise eski yapıla- nn yenilenmesinde ortaya çıkryor. Yeni- leme adına, eski binalann en temel özel- likleri yok edıliyor. Birçok eski bınaya pi- mapen kapı ve pencerenin restorasyon adına takıldığına defalarca tanık olduk. Birçok tarihi bina restorasyon adına ön duvan bırakılarak yıkıldı ve yerinetama- men farklı yapılar ortaya çıkanldı. ••• Bir başka temel soru ise Istanbul'da yaşayanlann neden önemli bir kısmının bu kenti sevmediği? Bir insanın o kenti sevmesi için o kentte mutlu olması ge- rekir. Mutluluğun yolu ise öncelikle eko- nomik refahtan ve kültürel uyumdan ge- çer. Bu kente her yıl yüzbinlerce insan göç ediyor. Birçoğu doğru dürüst geçim olanağı bulamıyor, birçoğu doğru dürüst banna- cak bir yer bulamıyor. Sağhk hizmetleri kısıtlı, trafikfelaket. Bu koşullarda yaşa- yan insanlar, kenti nasıl sevsinler ki! Bu kadar çaresiz durumdaki insanlar, han- gi kültürel ve sanatsal faaliyeti izleyebi- lirier ki! Istanbul'u konuşun^en Bağdat'ı unut- mak mümkün mü! Dünyanın en önem- li veeski tarihi mirasınasahip olan bir dün- ya kenti bombalanıp yok edilmenin eşiğin- de. Savaş; insani, doğayı ve tarihi de silip süpürecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog