Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

7 MART 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kampanyaya 12 trilyon lira ayrıldı Bir milyon öğrenciye süt SÖZÇİZGtNİN Turhan Selçuk Eğitim Servisi "Okul SütüProgramTile 1016 okuldaki bir milyon yüz bin ilköğretim öğrencisi, her gün süt içecek. Prog- ram, IstanbuTun 26 ilçe- sindeki 513, Izmir'de 218, Ankara'da 245 ve Diyarbakır'da 40 okulda uygulanacak. Swissotel'de yapılan toplantıda konuşan Istan- bul Milli Eğitim Müdü- rü Omer Bahbey, dünya- nın pek çok ülkesinde bu programa 1900'lüyıllar- da başlandığına dikkat çekerek, "Tûridje'deilk kez geçen yıl gerçekleşti- rfldL Projenin bu yıl yine- lenerek sürekKHk kazan- ması önemK bir başan. Geçen yıl bu proje ile, 1325 ilköğretim okulun- dald bir milyon 576 bin öğrenci her gün süt içme olanağı buldu" dedı. Devletin bu kampan- yaya 12 trilyon liralık kaynak ayırdığını belir- ten Bahbey, "ÖzelHkle dışabağmılihktansözedi- len şu günlerde, öğrenci- ler, diğer içecek madde- leri yerine, kendi öz kay- nagımi7İa jiryftiğİTniz sii- tü içmeye teşvik edflme- H" diye konuştu. safllık lcln tehdlt Türkiye Süt, Et ve Gı- da Sanayicileri ve Üreti- cileri Birliği (SETBlR) Yönetim Kurulu Başka- nı CMgun Ergüz, Türki- ye'de de süt tüketimi ora- nının Avrupa'ya kıyasla düşük olduğunu vurgula- yarak şöyle konuştu: -Sağhkiçintehditotuşnı- ran açık süt ise toplam süt tüketiminin yüzde 70'ini ohışturuyor." Gökçek'e yargıdan ders Jj^PARKGRUBU yarattığı değerlerle gurur duyuyor 2*. * »A V V •ENERJİ VE MADENCİLİK tAiCARET VE FİNANS HİZMET, ULASTIRMA VE TURİZM •); \EĞİTİM Tam 25 yıldır... * Ülkemize ve devletimize olan inanç ve bağlılığımızla, Türkiye'nin gelişmesi, insanlarımızın mutluluğu için çalıştık... Gelişmenin temelinde üretim olduğuna inandık... Madencilikte, enerjide, turizm ve havacıhkta örnek projelere imza attık... Bu toprakların bize kazandırdıklarını, bu toprakların insanlarıyla paylaştık... Ülkemize 50.000 kişilik işgücü ve 50 eğitim kurumu kazandırmak için çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz... Bu mutluluğu çalışanlarımız ve halkımızla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. WWW.parkgrOUp.COIT1.tr PiRKHOUîİMG f ^ ^ ^ ^ f R*RKTERMht PARKUR Ç - ^ * J ^ p ANKARA EHERJİ PARKTEKMİK P*RKMADEN P±RK DEMİR MADEN PiRKİNŞAAT Rİ.RK ELEKTRİK PARK ENERJİ ETİSOOA CEYTJS.Ş P±RKSAVSAN RİV*.SH&. Yİ.ZEKS PiRKMAKİNE APENYELÜKS PiRK rTHALAT hRACAT CEYS±N ZtHovoş -1CİNERLER P^RKDcrtr*:- LiRESHOTEL PiRK DENECİÜK DENMAR PiflK SİGORTA P^RKMARİNA PiRKTTPSAĞUK • 1994yılında seçimleri kazandıktan sonra Türk ananelerini' yansıtmadığı gerekçesiyle Ankara'nın simgesi olan 'Hitit Güneşi'ni değiştiren ve mahkeme kararlannı uygulamayan Gökçek, yargıyla olan savaşını yitirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara, Mefih Gökçek'ın beledıye başkanı seçılmesinın ardından "Türk ananelerini yansıtmadığı'' gerekçesiyle kaldırdığı "HititGüneşi''ne yeniden kavuşuyor. Danıştay, Ankara'nın simgesi olan Hitit Güneşi'ni değiştiren büyükşehir belediye meclisinin karannı iptal eden mahkeme karannı onayladı. Mahalli Idarelerden Sorumlu Ankara Vali Yardımcısı Fahir Işıksız, belediyenin Danıştay'ın karannı uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Içişleri Bakanlığı ve valibğüı belediyenin bu karan uygulamasuıı sağlamakla sorumlu olduğunu anımsatan Işıksız, "Karar henüz ulaşmadL Ancak Danıştay'ın karannın uygulanması için gereği yapılacakur. Türkiye hukukdevietidir. Mahkeme karan da ıngulanacakür" dedı. Davayı açan Avukat Rahmi Kumaş ise davanın 8 yıl sonra sonuçlandığını belirterek, bu süreç içinde Içişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nin simgeyi kaldırma yoluna gitmediğine işaret etti. Kararı tanımıvor Belediye Başkanı Melih Gökçek ise karann uygulanmayacağını söyledi. Gökçek, mahkemenin karannın belediye meclisinin eski karanyla ılgıli olduğunu, daha sonra aldığı başka bir karann yürürlükte olduğunu belirterek "Ankara Bekdiyesi'nin ambieminin değiştirOmesi söz konusu değfldn-" dedi. GENÎŞ AÇI HtKMET BİLA Boşluk Sözlükler "öoç/u/c"sözcüğünü şöyle tanımlıyor: Kesinti, kopukluk, boş geçen süre, eksiklik, yok- sunluk duygusu, yetersizlik... "Iktidarboşlukkaldırmaz" deyiminin sözlükler- de karşılığı var mı bilmiyorum, bakmadım. "Iktidar olmakla "hükümet kurmak" arasındaki farkları da siyaset bilimi eserlerinde uzun uzun inceleme- dim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Öz- kök'ün açıklaması, her şeyi bir anda değiştirdi. Herkes, Genelkurmay Başkanı'nın sözlerinden gereken dersi çıkanr mı bilinmez ama, hükümetin ve iktidar partisinin çok ders çıkarması gerekir herhalde... Herhalde, ilk ders, ne zaman konuş- mak ne zaman susmak gerektiğini bilmek üzeri- nedir. MGK, 31 Ocak'ta susmuş, 28 Şubat'ta ko- nuşmuşsa, bunun bir anlamı vardır ve bunu her- kesten önce MGK toplantılanna katılan sivil tem- silcilerin anlaması gerekir. Ikinci ders, tutaıiılık üzerinedir. AKP ve hükümet yönetiminin, Irak krizi konusun- da, bugüne kadartutarlı davrandığını gösteren tek bir işaret var mı? önce Amerika'ya destek sözü vereceksiniz. Sonra Irak'a uçaklar dolusu bakan ve işadamı gönderip, Irak'ın arkasında olduğunuz mesajını yayacaksınız. önce, Irak'a komşu ülkelerin dışiş- leri bakanlarını topiayıp "barışçı çözüm" niyeti göstereceksiniz, sonra, gazetecileri topiayıp "Ame- rika'nın yanındayız" açıklamasını yapacaksınız. "Uluslararası yasallık olmadan, Birleşmiş Millet- ler'den ikinci karar çıkmadan tezkere Meclis 'e git- meyecek" diyeceksiniz, hemen ardından tezkere- yi Meclis'e göndereceksiniz. Bakanlarınızı ikna edemeden topu Meclis'e atacaksınız. Amerikan as- keri malzemesinin Türk limanlanna çıkanldığı da- kikalarda Amerika'ya meydan okuyan laflar ede- ceksiniz. Amerika, bu söz, vaat ve tavırlara güvenerek ve çirkinleşerek baskıyı arttınnca da eliniz ayağınız bir- birine dolaşacak. Bir başka ders gerçekçi olmak üzerinedir. Ge- nelkurmay Başkanı ne dedi: "Seçeneğimizmaale- sef, iyi ile kötü arasında değil, kötü ile daha kötü arasındadır." Iktidar sözcüleri ne diyordu: Musul- Kerkük... Genelkurmay Başkanı'na göre istenen yardım, yapılacak işbiriiğinin bedeli değil, savaşanlann ve- recekleri zarann hiç değilse bir kısmının telafisi içindir. Hükümet bu işi böyle mi anlattı? Işi, üç ku- ruşun pazariığı biçimine dönüştürüp, "Tetiği çek- tiğimiz zaman paranın bir bötümûnün gelmiş ol- masılazım"dedi. Ter/fc"ve "para"aynıcümleiçin- de geçebiliyordu. Sonunda vatandaşın kafası kanştı. Insanlar, "Ne olacaksa olsun bitsin" deme noktasına geldiler. Tek başına iktidara gelen, Meclis'te 363 milletvekili ile ezici bir çogunluk sağlayan partinin iktidan, salla- nan, dalgalanan, sürüklenen bir siyasal kasnak haline geldi. Kapalı bir salondaki parti grubu top- lantılannda bile ellerini kollannı sallayarak, sesle- rini yükselterek, meydanlarda seçim nutuklan atar gibi, "Her şey kontrolüm altındadır" mesajı ver- meye çalışan iktidar liderlerinin, ülkenin kaderini belirieyecek konularda yeterti donanıma sahip ol- madıklan anlaşıldı. Bir şey daha anlaşıldı: Pariamenter demokrasi- nin üstünlüğü nutuklan atarak askeri ötelemeye ça- lışanlar (yazar-çizerter dahil), işlerine gelince, par- lamentodan tezkere geçinmek için bile askerin mü- dahale etmesini bekleyebiliyorlarmış. Ders çok. hikmet.bila« ntv.com.tr Çetin Emeç anılıyor • tstanbul Haber Servisi - Hürnyet gazete'sinın eskı Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, ölümünün 13. yıldönümünde saat 10.00'da Zincirlikuyu'daki mezan başında, şofbrü Sinan Ercan ise saat 11.30da Karacaahmet'teki mezan başında anılacaklar. Çetin Emeç, 7 Mart 1990 da Suadıye'deki evinden işıne gitmek için çıktığı sırada bindıği arabasının içinde şoforü Sinan Ercan'la birlikte öldûriilmüştü. Saçan'a işkence davası • tstanbul Haber Strvisi - Istanbul Emniyet Müdürlüğü Organıze Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile Alper Özdemir, Murat Gökçek ve Semir Günaydın adlı emniyet eörevlileri hakkında, gözaltına alınan Zihni Ipek adlı zanlıya 'işkence yaptıklan' ıddiasıyla dava açıldı. îstanbul Cumhuriyel Başsavcılığı'nca hazırlanan ıddıanamede, sanıklann 'memurun sanığa suçunu söyletmek için işkence ve kötü muamele yapması' suçundan 8 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yargılanmalan talep edıldi. Pofsler hakaretten yargrfanacak • ANKARA (Cumfcurhet Bürosu) -Ankara Adliyesi hâkımlennden Hıcabı Durmuş'un baı çıkışında park ücreti dolayısıyla değnekçilerle yaşadığı tartışmaya müdahale eden 2'si başkomiser 4 emniyet mensubu hakkında 'hâkime haraket ettikleri, yumrukla vurduklan ve görevlerini kötüye kullandıklan' ıddiasıyla 1 >ıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle davs açıldı. Pazar Panorama'ya ödtil • ANKARA (Cumfauriyet Bürosn) - Özel Yüc< Okullan'nın öğrencileri arasında diizenlediği aoket sonucunda, TRT'de yayımlanan 'Pazar Panorana' en iyi haber program. seçildi. Okulun konferarı, salonunda gerçekleştrilen ödül töreninde, TRT Genel Müdürü Yücel Yener, programın sunucuuu Nermin Tuğuşlu, yoromcusu gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ve yapırncısı Kadriye Kansu'ya birer plakr sunuldu. Tören, öğrencil<rin sahnelediği modern dans gösterisi ile sona erdi Gazetecileri toplantya almadıbr • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent kültürünü ve kentlilik bilin«iııi geliştirmek amacıylabaşlattığı "Kentim Istanbnl" 1 projesinin Sultanahnjet r teki Four Seasons Hote 'de düzenlenen tanıtım tcplantısına, "salonda yer kalmadığı" gerekçesyle gazeteciler alınmadı. Projenin ihalesini alan şirket yetkilileriyle tartışn gazeteciler topluca oteli terk ettiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog