Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Safim AJpasbn#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: HakanKara Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURtYET Y4KFI adına tLHAN SELÇUK Istıhbarat Cengiz Yıldırım 0 Ekonomı Öz- lem Yüzak 0 Kültür Egemen Berköz 0 Spor Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami ka- raören 0 Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıl- gı-Beige Edibe Buğra 0 Yun Haberlerı Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Güray Öz Yaym Kurulu: tlhan Selçuk (Baş- Ankara Temsılcısr Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No kan),EmreKongar(Danışman), 125,Kat:4,Bakanlıklar-AnkaraTel"4195020(7haI), Faks: Orhan Erinç, Hikmet Çetin- 4195027 0 Izmır Temsücısr Serdar Kızık, H. Zıya Blv. kaya, Şükran Soner, lbrahim 1352 S 2 3 Tel. 4411220, Faks: 4418745 0 Adana Yüdız, Orhan Bursalı, Musta- Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, inönüCd 119 S.No:l Kat:l. fa Balbay, Hakan Kara. Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü- Erol Erkut 0 Bilgı Işlem. Abmet Korulsan 0 Sa- tış Fazilet Kuza R E K L A M : P.M. Ltd. Şti. • Genel MûdürGöIbin Erduran*Koordınatör Reha Işıtman # Genel MudurYrd Se^da Çoban # Fınansman Müdürü Çetin Erduran Tel 0212 514 07 5 3 - 513 84 60-61 Faks 0212 513 8463 } iYimh)an: Yenı Güa Haber Ajansı Basın ve \ avmcıhk \ $ Tün\.ocajb Cad 39 41 Cagaloilu M"-! lstanbul PK 246 Sukecı 14435 la Tc! (n;i;ı5l2O5O5l2Ohat) Faks (»212)513 85 95 Baskı: Meric»GazeteDenjıBasım\avuKilıkSaa \eTıc \Ş Bartans Bulvan No 125Beşıkoş-lst 7 MART 2003 lmsak:4.56 Güneş: 6.23 Öğle: 12.22 Ikındı. 15 32 Akşam: 18 09 Yatsı:19.29 hkbahan-yaz koleksiyonu • tstanbul Haber Servisi - Perlina. 2003 ilkbahar-yaz koleksiyonunu sundu. Tülin Şahin. Tuğçe Kazaz, Esra Eron, Yasemin Kozanoğlu, Ayşe Hatun önal, Çağla Şıkel ve Nefise Karatay gibi tanınmış mankenlerin sunduğu defilenin yaz koleksiyonunda çizgili kareli, kanşık tekniklerle el işlemeli, baskıh trikolar, tûller, gece kıyafetleri ve tül şallar, bahar grubunda ise beyaz ve bej ağırlıklı giysiler sunuldu. Kalabalık bir seyirci toplulugu tarafindan takip edilen defilenin sonunda mankenler büyük alkış aldı. Açlar için çabşıyor • SAOPAULO(AA)- Brezilyalı top model Gisele Bündchen, ülkesi Brezilyadaki açlara yardım edebilmek için ötgüt kuruyor. Bündchen, Brezitya'da yayımlanan Folha de Sao Paulo gazetesıne yaptıgı açıklamada, "Yakında 23 yaşımı dolduruyorum. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi" dedi. Kuracağı yardım örgütüyle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın"SınrAçlık" isimli yardım programım da destekJeyeceğini belirten Bündchen, gelirlerinin bir kısmını projelere bağışlayacağuu söyledi. uydu zengini • HONOLULUÇAA)- Jüpiter gezegeninin 7 yeni uydusu keşfedildi. Böylece, gezegenin bilinen toplam uydu sayısı 47'ye çıktı. Uluslararası Astronomi Birliği tarafindan yapılan açıklamaya göre, Havvaii ve Cambridge üniversitelermde görevli astronomlardan oluşan bir ekip Jüpiter'in yeni uydulanm geçen ay, Hawaii adasındaki Mauna Kea yanardağının üzerindeki teleskopla tespit etti. Havvaii Üniversitesi'nde görevli astronom David Jevvitt, keşfedılen uydulann 5'inin Jüpiter'in dönme yönünûn tersinde hareket ettiğini belirtti. Zeytinliklerde arama ve işletme yapılmasına ilişkin sınırlamalar kaldınldı, yerine teşvik geldi Yeşü,madenkıskacındaIVladen Yasa Tasansı yeniden düzenlendi. Tasanya göre maden aramalan ve işletmelerde ÇED koşulu kaldınldı. Madencilik faaliyetleri, bulunduğu bölgeye bakılmaksızın teşviklerden en üst seviyede yararlandınlacak. EMİNE KAPLAN ANKARA - TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda oluşturu- lan alt komisyon, AKP hüküme- tinin önerileri doğrultusunda Ma- den Yasa Tasansı'nı yeniden dü- zenledi. Maden aramalannın ya- nı sıra işletme ruhsatlan için de ' "ÇEDkoşulu" kaldınlırken zey- tinlik alanlan madencilik faaliyet- lerine açıhyor. Maden işletmele- rinin tüm teşviklerden yararlan- dınlması öngöriilürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Ereğli kömür havzasını özel kişi- lere açma yetkisi veriliyor. AKP hükümeti, Maden Yasa Ta- sansı'nda bazı değişiklikler yapa- rak madencilik faaliyetlen önün- deki tüm engellen kaldırmayı plan- lıyor. TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda oluşturulan alt ko- misyon, tasan üzerindeki çahşma- lannı tamamladı. Hükümetin öne- rileri doğrultusunda tasanda şu de- ğişikliklerin yapılması öngörüldü: • tmar alanlan içerisinde maden- cilik faaliyetleri belediyeden izin almarak yapılabilecek. • Maden işletmeleri için ÇED zo- runluluğu kaldınhyor. Buna göre, maden işletme ruhsatı venlebil- mesi için Enerji ve Tabii Kaynak- lar Bakanlığı koordinatörlüğünde sağlık, çevre, tanm, ornıan bakan- lıklan ve gerektiğinde diğer ba- kanlık ve ilgili diğer kurum ve ku- ruluşlann temsilcilerinin katılı- mıyla bir komisyon oluşturulacak. Ruhsat başvurusundan itibaren iklim koşullanmn izin vennesi du- rumunda en geç 3 ay içinde işlet- me ruhsatı istenilen alanda komis- yonca yapılacak inceleme sonu- cunda ruhsat sahibi tarafindan uyu- lacak konulan içeren bir mutaba- kat metru hazırlanacak. Ruhsat sa- hibi tarafindan imzalanacak bu ta- ahhütname, çevre, sağlık, orman ve benzer mevzuat gereğince alınma- sı gereken izinler yerine geçecek. • Madencilik faaliyetleri bulun- duklan bölgeye bakılmaksızın dev- letin uyguladığı tüm teşviklerden en üst seviyede yararlandınlacak. Ürettiği madeni kendi tesısinde mamul veya yan mamul madde ha- line getirenlerden devlet hakkının yüzde 50'si aluımayacak. Arama dönemınde gerçekleştirilen faali- yetler ve araştırma geliştirme ça- lışmalanna yapılan harcamalar, gelirve kurumlar vergisi matrahın- dan düşülecek. • işletme izninin devredileme- yeceği ve bölünemeyeceğine iliş- kin madde yasa metninden çıka- nlarak devrin önü açıldı. • Zeytinlik alanlan içinde ma- den arama ve işletümesine ilişkin sınırlamalar kaldınldı. Buna göre, zeytinlik alanlannda maden ara- ma ve işletme faaliyetleri yapıla- bilecek. Sanat tutkusu engel tanım Haber Merkezi - Çin Engelliler Gösteri ve Sanat Toplulugu 'My Dream' 10 Mart'tan . itibaren Tatilya Kültür ve Sanat Adası'nda gösterilerine başlıyor. 'Hayal gücüengel tammaz' sloganıyla aynı çatı altında toplanan sanatçıl ınanıhnazı başanyor ve birbirinden güzel gösterilere imza atıyor. Organizasyonda duyma engelli sanatçılar dans gösterisi sunuyor, görme ve zihinsel engelliler orkestra yönetiyor. Doğuştan görme engelli olan 17 yaşındaki Sun Yan piyano resitali sunuyor. 1987'dekurulan My Dream, bugüne dek 40'a yakm ülkede gösterilerini sergiledi. Engellilerden oluşan sanatçı kadrosuyla dikkat çeken topluluk 16 Mart'a kadar Tatilya Kültür ve Sanat Adası'nda gösterilerini sürdürecek. Tekbir notayıbfle duvamayan on iki genç kız tam bir dü/en \e kusursuz armoni içinde dans ederek bin elli ve bin görffi DHnhuang'ın Bodhissatrva'sını (Bnda) smgeüyor. Tasarı kabul edildi Pompaliya ruhsat cdmak artıkzor ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - TBMM Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu, 28£ubat sürecinde TBMM'yegriSn, ancak bugüne dek çıjt^itamayan pompalı i^ÎJefle ilgili tasanyı kabul (Ç^ompalı tüfekler için t ahmıru zorlaştıran tasan, komisyon olan fçişleri Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurula inecek. Av malzemesi olarak sağlanması ve ruhsata bağlanması kolay olan tüfeklenn teröristlerce kullamlmasının engellenmesi amacıyla getirildıği vurgulanan tasan dün TBMM Tanm Orman ve Köyişleri" Komisyonu'nda ele ahndı. Görüşmeler sırasında söz alan milletvekilleri, "avuı katüama dönüşmemesi gereği'' uzennde durdu. CHP Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün, "avcının katil olarak gösterildiğini'' söylerken komisyondan "biraz öyle" sesleri yükseldi. Üstün, "Yaban hayaün tükenmesinde kimyasallann rolü daha fazla. Avcı hiçbir zaman katUam yapmaz" dedi. K O O P - C 'NIN KOLTOREL ETKİNLİKLERİ G^ezi tıırlan başhyor HÜSEYİNKIVANÇ Cumhuriyet gazetesi şemsiyesi altmda kunümuş olan okur, çevre, kültür ve işletme kooperatifı KOOP-C'nin kültürel etkinlikleri sünıyor. Daha önceki günlerde Armada Otel'de düzenlediği sinema günleriyle gündeme gelen KOOP-C, şimdi de alternatif tarih ve turistik turlar düzenlemeye başladı. llk etkinhk olarak Istanbul'dan; Barhn, Amasra, ve Safranbolu'ya gidecek KOOP-C, bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Gânfi dolayısıyla, Bartm Belediyesi ile ortaklaşa bir etkinlik de düzenliyor. Ruhi Su Vakfı Genel Başkanı Sıcfaka Su, Cumhuriyet gazetesi yazan Sönmez Targan ve KASAİD Başkam • Cumhuriyet'in okur, çevre, kültür ve işletme kooperatifı KOOP- C kültürel etkinliklerini sürdürüyor. Gezi ekibi bu akşam yola çıkıyor. (Kadının Sosyal Hayatmı Araştırma ve İnceleme Derneği) Canan GüDü'nün konuşmacı olarak katılacağı Kadınlar Günü kutlamasında aynı zamanda 25 dakikalık "Sabiha Gökçen BelgeseB" de gösterilecektir. Tur operatörlüğünü Hayri Eroğhı'nun yaptığı gezi, Bartın ve Safranbolu Belediye Başkanlıgı'nın vereceği yöresel rehberlik hizmetleriyle sürecektir. Bu akşam Istanbul'dan hareket edecek ekip iki otobüsle yann Bartm ve Amasra, 9 Mart günü Safranbolu gezisini sürdürecek. Cumhuriyet gazetesi okurlanna ve KOOP-C üyelerine açık olan gezi, alternatif olma konusunda çabalarmı sürdürüyor. TüRKÎYE'DEN VE DÜNYADAN 8 MART MANZARALARIÜRKÜTÜCÜ Şiddet kadınlann yakasını bırakmıyorANKARA (AA)-Srviltoplumör- gütlerinin gırişimlerine ve çıkan- lan yasalara karşın Türkıye'de ka- dma yönelik şıddetin önüne geçi- lemiyor. Kadının Statüsü ve So- runlan Genel Müdürlüğü (KSS) ile Kadının Sosyal Hayatını Araş- orma ve İnceleme Derneği (KASA- ÎD) verilerine göre Türkiye, kadın- lann en çok şıddete maruz kaldı- ğı ülkeler arasmda yer alıyor. Türkiye, dayak konusunda yüzde 58'lik oranla Bangla- deş (yüzde 47), Etiyopya (yüz- de 45), Hindıstan (yüzde 40) ve Mısır'ın (yüzde 34) önün- de yer alıyor. Kadmlann yüzde 79'u fi- ziksel şiddete, yüzde 52'si sö- zel şiddete, yüzde 29'u duygu- sal şiddete, yüzde 18'i ekono- mık şiddete maruz kalıyor. Türkiye'de evliliklerinin ılk 3 yılında üniversiteli kadınla- nn yüzde 73'ü, gecekonduda yaşayan kadınlann yüzde 90'ı şıddetle tanışıyor. Kadınlar, hukuki alanda birçok haklan- ru elde etmiş olmalanna kar- şın hâlâ eşlerine itaat etmedik- leri gerekçesiyle dayak yiyor, eşlerinin tecavüzüne uğruyor. Türkiye'deerkeklerinyüz- | de45'i,kadınmkendisineita- \ at etmemesi halinde "dövme ; I hakla" bulunduğuna inanırken, yüzde 23'ü de eşine "tecavûz" ediyor. Son 1 yıldakansmı döven erkeklerin sayısı 1.5 milyona ula- şırken, kadınlann büyük çoğunlu- ğu yemek pişırme, temizlik yap- ma, çocuk bakma gibi görevlen üstieniyor. Bu işlerde sorumluluk yüklenen erkeklenn oranı ise yüz- de 20'lerde kalıyor. Dünya kadınlannın durumu da Türkiye'dekinden farklı değil. Gü- ney Afrika'da her 6 kadından biri, "eşi tarafindan duzenU olarakteca- vüze uğruyor". Bu olaylann yüz- de 46 sında erkek, çocuguna da ta- cızde bulunuyor. Pakistan'da ev kadınlannın yüz- de 99'u, çalışan kadmlann yüzde 77 sı kocalanndan dayak yerken, Fransa'da şiddete maruz kalan ka- dınlann oranı ise yüzde 95. Sevinçleri başka Türkıye'de ve dünyada binlerce kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şiddetin gölgesinde kutluyor. Meslekkrinde ilk olan kadmlann sevinct ise bambaşka. Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi tnci Özdil (ortada), tzmir Emniyet Sfüdürlüğü Çe\ik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli ilk atn polis \> lin Altunbaşber (solda) ve ilk kadın hakem Lale Orta, Kadınlar Günu'nü başka bir sevinçle kutluyor. (AA) SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN '...Tarih Bizi Affedecek midir?..' Unutmuş olamazsınız, o tanhte, üzennde epeyce laf etmiştik: Bush Jr iktidara gelmeden önce. ABD; binsı, XXI. yy. ıçın (uzun vâdeli) bir güvenlik stratejisı projek- siyonu hazıriamıştı (1977); arkaandan, -sanınm biraz da evdeki ilk hesap çarşıya pek uymadığından- yenı yüz- yılın ilk on beş yılını göz önünde tutan, ikincı bir güven- lik stratejisı varsayımı, gündeme alınmıştı: Global Trend 2015! (2000). O çalışmada öngörülen üç ihtımal, -özet olarak- şöyle ifade edılebilir "...1/ ABD ile AB'nin (yani Batı'nın) egemenliğini dengelemek amacıyla, Çin, Rusya ve Hindistan, jeo/stratejik bir güvenlik ortaklığına gidebilirler. 2/ Aynca, hem ekonomik çıkarlannın farklılığı, hem de savunmada liderliği elde bulundurma ihti- rasryla, ABD ile AB arasındaki ortaklığın çökmesi ihtimali belirebilir. 3/ 'Küreselleşme' ve 'Özelteştirme'ye karşı baş- latalmış uluslararası ortak tepki; gerek Çokukıslu Şir- ketler, gerekse Batı yandaşı hükümetier için, önem- li bir tehdit sayılmalıdır; hele Uluslararası Terorizm Odaklan, aralannda ortak bir şebeke örgütleyerek, krtte imha silahlanna ulasabüirlerse, durum daha da vahamet kazanır..." Doğrusu ya, bu 'fe/'ın, bu kadar kısa bir süre sonun- da gerçekleşeceğine, o tarihte, herhalde kimse inana- mazdı; oysa ne görüyoruz, Şanghay Beşlisi ile başla- yan Avrasya Platformu süreci, tam da o projeksi- yonda tahmin edildiği gibi, jeo/stratejik bir ortaklı- ğa doğru gelişmiştir; bu bır. ABD ile AB'nin arasm- da gittikçe belirginleşen bir çatlak, her geçen gün, grttikçe daha belirginleşiyon bu ıkı; hele 'uluslarara- sı terorizm odaklar' ile 'örgütledikleri ortak şebeke ile krüe imha silahlanna ulaşabilmeleri' olasılığı yok mu, doğrusu pes! Uçüncü şık, sanki daha o tarihte, sonradan 11 Ey- lül olayı, El Kâide örgütü dolayısıyla gerçekleşen, ulus- lararası terorizme karşı savaşın, 'senaryosu': 'krbe imha silahlanna ulaşabilmelerini önlemek için, Irak gibi bu silahlan üreten ülkelere karşı, saldın örgüt- lemek' de, 'senaryo'nun en heyecanlı yerini oluştu- ruyor^ynca 'senaryo' mu yaşanmakta olan şaşırtıcı olaylan belırledı; yoksa, olaylar mı, böyle bir 'senar- yo'nun yaşanacağını, gündeme getırdi; meraklısı ara- sın bulsun! Dünya, 'küreselleşme numarasım' yutmadı... Aksayan hiçbir taraf yok mu? Olmaz olur mu? 'Glo- bal Trend 2015'te, Avrasya'nm oluşumu kadar, o böl- gedeki güçlü ülkelenn -bunlar Çin, Rusya, Hindistan, Iran ve Türkiye olarak sayılıyor- bölgedeki üstünlük için, aralannda ciddi bir rekabete girecekleri tahmin edil- miştir. Bu 'tahmin' çıkmadı; tam tersine, Avrasya ülke- len, Asya Petrol Coğrafyasına gırmeyi kafasına toy- muş ABD'ye karşı, aralannda uyuştuklan gibi; sonza- manlarda, Avrupa Birliği ile de, dirsek temasına grdi- ler Dünya, VVashington'ın 'Küreselleşme' numaıası- nı yutmadı; bunun hınzır bir emperyafıst oyun oldtğu- nu bılıyor, ona göre tedbır alıyor! Yalnız Türkiye, faka basmış gibidiri. Vakıa Rusya, Çin, Hindistan ve Türk Cumhuriyetieri ile bır Avrasya *flörtü' başlatılmıştı ama; ış, Rusya Federasyonı ile bır Stratejik Ortaklık Anlaşması, parafe edilmek aşana- sına kadar getirildıği halde, hanıdır ses soluk çıkmyor. Tam tersine, Başkan Bush'un Teksas kabadayısıha- karetlerini, sıneye çekmek pahasına; 'sâbıkalı' devletad- dedılen komşumuz Irak'a saldırmasına, 'kolaylık ağ- lama' yolundadır. Bunun bize yakışmadığı kesin, zâen halkımızın yüzde doksanına yakın bır kesimı, bütünka- muoyu yoklamalannda, 'Savaşa Hayır' diyerek, tzvtr koyuyor ya; bu tutumun bir de, Türkiye Cumhurye- f'nin kuruluş mantığına ve savunma stratejısine 'arkı- nlığı' var Ona ne demeli? O da ne demek mi? Câzl olaya nasıl bakıyordu? Ünlü 'casus' Lawrence'in kışkırtmasıyla, 'Şerif lü- seyin'in ve oğlu Faysal'ın Osmanlı'ya başkaldırrrası, I. Dünya Savaşı sonunda, Ortadoğu'nun Ingilız/Fnn- sız işgaline yaramıştı; Türkler Ankara'da, Anadolulh- tilali'ni başlatmışlardı; o sıra, Ingıliz ve Fransızlann, kaş- lanna ne işler açacaklannı, kestıren Araplar, -hem Sın- ye, hem Irak olarak- Ankara'ya gızlıce başvurmuşlar, r y n işbırliği, hem yardım, hem bırliktelik teklif etmişledi. Bunlan size anlatmıştım. Gâzi'nın onlara verdiği c e a - bı hatıriayınız: "..^ize yardım için miktar-ı kâfi adamım ve slâ- hım yoktur, kendi hürriyet ve istiklâlimiz için uğnş- maktayız; siz de kendi gücünüzle aynı şeyi yapı ıız, ondan sonra, bir federasyon ya da konfederasyn şeklinde bir araya gelebiliriz!" (Bkz: Sadı Burak, 'Cz- li Oturumlarda Atatürk'ün Konuşmalan', s.10/14, ÇSğ- daşYay., 1977) Ankara'nın, üstelik her dakika bir yalan kıvıraak, şımdi yaptığı; Gâzi'nın Ortadoğu politikasına uyuor mu, uymuyor mu? Daha çok, o zamanki ingilizlein -şimdi yerine Amerikalılar geçti- kuyruğuna takıp, Araplann üzerine yürümüyor muyuz? Avrasya aakı bin yıllrk Türk Tarıhı, bızı affede«k midir? e-mail:tilahan(â isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 726019 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog