Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 MART 2003 CUMA 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr Toplam 200 yapımın gösterileceği 22. Uluslararası îstanbul Film Festivali 12 Nisan'da başlayacak Savaşainat sinemacoşkusuGAMZEAKDEMİR îstanbul Kültür ve Sanat Vakfi'nca (ÎKSV) düzenlenen 22. Uluslararası tstanbul Fflnı FestivaK'nın (12-27Nİ- san) izlencesi önceki akşam saat 18.00'de festivalin ana sponsorluğun- da beşinci yılına giren TurkcelF in Te- pebaşf ndaki binasında açıklandı. Festi\-al, sinemaseverleri, 180'i uzun metraj, diğerleri orta ve kısa metraj olmak üzere beş kıtadan 200 filmle buluşturacak. Bu yıl belgeseller ve canlandırma sinemasının yaratıcı ör- nekleriyle desteklenen ve 23 bölüm- den oluşan festivalin açılış filmi: 'Bir- Bkte' (Chen Kaige). Uluslararası Yanşma bölümünde 14 ülkeden 13 fılm yanşırken; Ulu- sal Yanşma'ya, aralannda 'Gönde- rilmenıiş Mektuplar' (Yusuf Kurçen- li), İçeridekT (Ahmet Küçükkaya- h), 'O Şimdi Asker' (Mustafa Altıok- lar) ve 'Karşdaşma' (Ömer Kavur) ad- lı, festivalde Türkiye galalannı ya- pacak olan dört filmin de yer aldığı 10 film katılacak. Festivalin diğer bölümleri ise şöy- le: Türkcell Galalan; Özel Gösteri: îki Piyano Eşliğinde 'Şafak'; Amsma: Yasujiro Ozu; Aıusma: Wflfiam VVyler; Elveda: John Frankenheimer/Mauri- ce Pialat / Karel Reisz / Rod Steiger / BiDy Wllder: Ustalara Saygı: Claude Chabrol / Brian De Palma / Zeki Ök- ten / Edward Yotıng; Çağuun Tanığı: Estda Bravo; Andy VVarhol Sunar: Pa- ul Morrisey'in Üçlemesi; Geceyansı Sineması; Bollywood'dan Sevgilerie; Mayınlı Bölge: Dünya Sinemasının Genç Yıldızlan; Dünya FesthaJkrin- den; Erotik ÖykûlerV: Aile KutsaJ- dır; Belgeseller: Çağmuzuı Aynası Si- nema: fnsan Haklan: Canlandırma Sineması: Fransa \ e DışandakiTürk- ler Yeni bölümler eklendi Basın açıklamasının hemen önce- sinde görüştüğümüz festival yönetme- ni Hülya Uçansu izlenceyi ana çizgi- leriyle şöyle değerlendirdi: "Gerekül- kemiz, gerekse biitün dünya için çok sta yönetmen Chen Kaige'in 'Birlikte' filmiyle açılacak festivalde bu yıl 23 bölüm yer alacak. Uluslararası Yanşma bölümünde 14 ülkeden 13 film yanşacak. Ulusal Yanşma bölümündeyse aralannda Türkiye galalannı yapacak 4 filmin de bulunduğu toplam 10 film gösterilecek. Festival kapsamında aynca Jerry Schatzberg, Ara Güler ve Şakir Eczacıbaşı imzalı 75 fotoğraftan oluşan bir de sergi düzenlenecek. özel bir dönemden geçiyoruz. Ama her şeye karşın yaşam sürüyor. Bir yıl önce başladıgımız çahşmalanmızı yo- ğun bir tempoda tamamladık. İzlen- cemize genel klasik bölümlerin yanm- da, savaşa inat çokzengin yeni bölüm- ler katnk. Buvılmen seçkin 9fihniniana spon- sorumuz Turcell'in beşinci yıh adına TurkceD Galalan aduııverdiğimiz bir bölümdc göstereceğiz. Abnan dışavu- rumculanndan Friedrich Wühelm Murnau'nun klasiklerinden 'Şafak'ı ise ilk keziki usta piyanist Kerem Gör- sev ve Erol Erdinç'in eşliğinde Cemal Reşit Rey'de sunacağız. Doğumunun 101. yıldönümünde William Wyler'ı 'Jezebel" ve doğumunun 100. yıhnda Yasujiro Ozu'yu 'Tokyo Hikâyesi'nin de yer aldığı yedişer yapıtryla anıyo- ruz. Ustalanmız Zekı Ökten 'Sürü' ve 'Pehlivan'; Amerika'dan Brian De Palma'Yaralı Yüz" ve 'Carrie'; Fran- sa'dan Claude Chabrol son filmi' Kö- tülük Çiçeği"; Tayvanh Edvvard Young ise'O Gün Kumsalda'nm da aralann- da olduğu beşer yapıüyia be> azperde- de olacak. Estela Bravo'nun' Havana' ve'Şili'ye Dönüş' adbsekiz orta met- raj filmi de aynı böhunde sunulacak. 'Andy Warhol Sunar: Paul Morris- sey'in Üçlemesi' bölümünde 60'lann New York'undaki sanatçılan anlatan üç fihn bulunuyor.' Dünya Festivalle- rinden'de, 'Savaş Mesleği' (Erman- no Olmi), Bebekler (Takeshi Kita- no) gibi yapımlan izkyeceğiz. Son yd- lann gözdelerinden alu seçkin Bolly- wood yapımı 'Bollywood'dan Sevgi- lerie ' de gösterilecek. Diğerözel böJümlerse,'Mayınü Böl- ge'; 21. yüzyıhn başında ailenin kut- saJlıgını tarnşan ve 'Ya Hep Ya Hiç' (MikeLdgh),AçıkKalpler' gibifHm- lerin yeraldığı Aile Kutsaldır'; beş der- leme izlence ve bir çizgifihnkahrama- m 'Corto Maltese'nin Maceralan' (PascalMoreüî) adta uzun metraj fflrn- den oluşan 'Canlandırma Sineması: Fransa' olarak sıralamyor. Yurtdışında yaşayan ve bize filmle- rini gönderen genç sinemacılanmızın Sohno" (Fatih Akın), 'tlk Gün' (Bö- ge Ebiri), Karamuk' (Sülbiye V. Gü- nar), 'Biraz Nisan' (Asb Özge) adfcdört filmi 'Dışandaki Genç Türkler' bölü- münde. Değil ayiar, günler sonrasını pek göremediğimiz bir dönem geçiri- yor olsak da savaşa inat sinema diyor ve sinemaseverteri devbuhışmaya bek- Hyoruz. w Seanslar ve bilet fıyatlan Göstenmler Beyoğlu'da Emek, At- las, Sinepop, ve Beyoğlu sinemalan ile Kadıköy Rexx'te 10.30-13.30- 16.00-19.00 ve 21.30'da. Bilet fiyat- lan tam 9 milyon TL; sadece 13.30 ve 16.00 seanslannda, öğrenci ile 65 yaş ve üstü izleyiciler için 6 milyon TL olacak. Sabah 10.30 seanslannın biletleri herkese indirimli 5 milyon TL, Turkcell Galalan'nın biletleriyse 10 milyon TL. Rezervasyon döneminde aluıacak biletlerde 10.30 seanslan ve Turkcell Galalan dışında, tam 7.5 milyon TL, indirimli biletler 5 milyon TL. Rezer- vasyonlar, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında, Beyoğlu'ndaki SESAM Bi- nası'nda yapılacak. Festival kapsamında düzenlenen, Jerry Schatzberg, Ara Güler ve Şa- kir Eczacıbaşı imzalı 75 fotoğraftan oluşan 'Üç Fotografçı-Sanatçı Fotoğ- raflarT adlı sergiyse (12-30 Nisan) Teşvikiye'deki Dirimart'ta görülebi- lecek. (0 212 334 07 00) Tavır dergisî davasında savcının görüşü Neruda'nın şiirinde suç unsuru yokİstanbul Haber Servisi - DGM Savcısı Seiun Berna Altay, Şili'de fa- şist diktatör Agusto Pmochet'nin yaptığı darbeye karşı sosyalist lider Salvador ADende'nin yanında yer alan çağdaş ozan PaUo Neruda'nın şiiri "Oğullan Ölen Analann Tür- küsü"nün suç unsuru taşımadığını belirtti. Kültür ve Sanatta Tavır dergisi- nin sahibi Muharrem Cengiz ve so- rumlu yazıişleri müdürü Ahu Zey- nep Görgün hakkında dergide ya- yımlanan 6 yazı nedeniyle, TCY'nin 169. maddesindeki "terör örgütü- ne yardun ve yatakhk yapmak" su- çundan açılan davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Sehm Berna Altay davaya dayanak oluşturan Oğullan Ölen Analann Türküsü şi- iri hakkında "ŞUiB şair ve ozan Pab- k) Neruda'ya ait bulunduğu ve her- hangi bir suç unsuru içermediği an- laşümıştır" yönünde görüş belirtti. Îstanbul 1 No'lu DGM'deki duruşmada savcı Selim Berna Altay, yazılardan üçünde suç unsuru bu- lunduğunu belirterek Cengiz'in be- raatını, yazıişleri müdürü Görgün'ün ise 169. maddeden 4.5 ile 7.5 yıl ara- sında hapsinı ve derginin süreli ola- rak kapatılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı, dos- yadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. Oidipus Nerede? 1 yeniden İstanbul'da Antik tragedyanm çağdaş yorumuKültür Servisi - Stüdyo Oyuncula- n, Şahika Tekand' ın uyarladığı ve yö- nettiği 'Oidipus Nerede?' adlı oyunu 12-13 Mart tarihlennde saat 20.30'da ENKAOditoryum'da sahneliyor. Oyu- nun sahne, ışık ve kostüm tasanmı- Esat Tekand'a ait. Haziran 2003 tarihinde temsil ver- mek üzere Antik tragedyanm çağdaş yorumu olan 'Oidipus Nerede?', ay- nca 2003 Haziranı'nda dünyaca ün- lü Japon yönetmen Tadashi Suzu- ki'nin başkanlığını yaptığı 'Japan Performing Arts Foundation' fJapon Sahne Sanatlan Vakfi) tarafından dü- zenlenen Shizouka Bahar Festivali'ne davet edildi. Japonya'da 'Türkiye Yıh' progra- mına da dahil edilen "Oidipus Nere- de?' izleyicisiyle yeniden buluşmayı bekliyor. Oyun, ilk kez Mayıs 2002 tarihinde 13. Uluslararası îstanbul Ti- yatro Festivali çerçevesinde perde aç- mışh.(Tel:0212-334 Türkiye YazaıiarSendikası Edebiyaî Mitesi ve Yazın Belgeliğidün açıldı YS'nin Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi'nde Şükran Kurdakul ve Sabahattin Türkoğlu tarafından açılan müzeyi boş bir peteğe benzeten TYS Başkanı Cengiz Bektaş, bu peteğin yapılacak belge bağışlanyla dolacağını söyledi. Petekzamanla dolacakKültür Servisi -Türkiye Yazarlar Sendıkasfnın (TYS) Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi'nde, Kültür Ba- kanlığı'nın destek ve yardımıyla ku- ruluş çalışmalan sürdürülen Türkiye Yazarlar Sendikası Edebi> ı at Müzesi ve Yazın BelgeUği dün açıldı. Yoğun bir katılımın olduğu açılış Şükran Kurdakul ve Yıldız Sarayı Müzesi Müdürü Sabahattin Türkoğlu tara- fından yapıldı. Türkoğlu, ülkemizde arkeolojik ve sanat müzelerinin bu- lunduğunun altını çizerken edebiyat müzelerinin ohnadığını ve bu mü- zeyle bu alanda olan açığın kapatıl- dığını söyledi. Kurdakul da müzenin önemine değinirken, Nâznn HSkmet'in Adalet Cuncoz'a yazdığı mektuplan müzeye önümüzdeld perşembe günü bağışlayacağını belirtti. TYS Başkanı Cengiz Bektaş böy- le bir müzenin hayalini yıllarca kur- duklannı, fakat önlerine birçok sonın çıktığının altını çizdi. tstemihan Ta- lay'la iletişime geçtiklerinde bu olu- şum için Yıldız Sarayı teklifinin gel- diğini ve düşlerinin gerçekleşmeye başladığını belirtti. Amaçlannın insanlara boş bir pe- tek sunmak olduğunu söyleyen Bek- taş, bu peteğin zamanla, yapılacak belge bağışlanyla dolacağını söyle- di. Yurtdışından ve yurtiçinden pek çok bağış sözü aldıklannı belirtti. Kültür Bakanlığrna da müzenin iş- leyebilmesi için görevli atanması ko- nusunda başvTjrulduğunu ifade etti. Cengiz Bektaş yaptığı konuşmada, müzeye destek veren Şükran Kurda- kul a Alpa\ Kabacah'ya. Aydın Ay- demir'e, Era> Canberk'e PerihanEr- gun'a Evrensel Basun Yajm'a Yeni Dünya YayuıcüıkveKasetçUik e. Me- Kke Roman'a, Vera Fionova'ya, Ya- tağan BeledhBa'ne FffizTosyah'ya, Ay- ten Şan a, Adnan Özyalçıner'e yap- tıklan, el yazması kitap, belge, bilgi- sayar, dergi, fotoğraf ve kaset arma- ğanlan için teşekkür etti. Yıldız Sarayı Müzesi'nin bir par- çası olan ve 2003 Türkiye Müzeler Ka- taloğu'ndayer alan TYS Müzesi'nin koridorlan Isa Çelik'in çektiği ve geç- mişten günümüze ülkemiz ozanlan- nın ve yazarlannın resimlerinden olu- şan daimi bir sergiye evsahipliği ya- pıyor. Bu sürekli serginin ait bölüm- lerinde ise yıl içinde yazar, dönem ya da konulan içeren süreli sergiler açı- lacak. Müzedeki bir diğer ilginç ser- gi ise; TYS'nin 1999yılındayaşanan Marmara depreminin ardından Tür- kiyede kitaplan yayımlanan dünya yazarlanna yolladıklan Acunızı Pay- laşın mesajı doğrultusunda Umberto Eco, Milan Kundera, Sara Mathai Stinus,John Fovvles gibitanınmışya- zarlann yolladıldan obje ve yazılar- dan oluşuyor. (0 212 259 74 74) YAZIODASI SELİM İLERİ Kış Günü Limonata (2) Işi uzatmak isteyen ansıklopediler, başka limon tür- lerinden de söz açıyor: örnekse, 'tatlı limon'. Tatlı limon o kadar şekerli şurupluymuş ki, portakal, mandalina, turunç kadar bile ekşisi yokmuş. Bir diiim tatlı limon yiyenler, şe- kerini tadını bir daha unutmazlarmış. örnekse, 'nısfıyyet limon'. Nısfıyyet, Osmanlı- ca'da yan yanya bölme anlamına geliyormuş. Zaten nısfıyyet limonun da yansı sanymış, yansı yeşil. Öy- lesini hiç görmedim. 'Üç yapraklı limon' varmış, bunun da ismi ağacı- nın yapraklanndan geliyormuş. Ne işe yaradığı, sı- kılıp sıkılmadığı belli değil. Son birçeşit: 'Kebbâd'. Sözcük Arapça. Kebbâd, ağaç kavununa benziyor. Büyük, yumuşak, etli. Di- tim dilim kesilerek tatlısı yapılıyor. Bazı yörelerimiz- de reçel için de bire bir meyveymiş. Limon sözcüğünün kökeni konusundaki bilgilen- dirişler birbirini tutmuyor. Kimileri, sözcüğün Yunan- ca'dan geldiğini ileri sürüyor; kimileriyse, Arapça'dan. Bu Arapça işi de karışık: Kimileri, 'leymu' diyor, iki sayfa sonra 'leymu' 'leymun' oluyor. Kimileri, l'yi (veya ı'yı) uzatarak, 'limun'da ısrariı, unutmadan ek- leyeyim, u da uzatılacak. Bunları yazarken, bir yandan da, yüksek tansiyo- na iyi geldiği söylenen, demin bir türlü anlatamadı- ğım limonlu suyumdan içiyorum. Kar yağmaya de- vam ediyor. Yüksek tansiyona kar ne kadar iyi ge- lecek, kestiremiyorum... Limon ağaçlarının her çeşidinin kerestesi, sanat- lı oymacılıkta kullanılan değerii bir keresteymiş. Aba- nozla yarıştığı bile söylenebilirmiş. Umon suyundan çıkarılan asit sitrik, tıpta, pamuk- lu basmalann renklendırilişinde, boyacılıkta, hattaşa- rapçılıkta kullanılıyor. Limon suyunun salatalara, bazı yemeklere çeşni kattığını söylememe herhalde gerek yok. Giritli Azi- ze Hanım, ne yese, hepsine limon sıkardı, sahanda yumurtaya bile. Azize Hanım'ın kızı Nezihe Hanım ise, herkes li- monata derken, adeta istihzalı gülümser, başını bel- li belirsiz iki yana sallar ve ille 'sitronata' derdi. Bu 'sitronata' sözcüğünde hep bir roman adı ta- dı yakalamışımdır... Şimdi yavaş yavaş sis dağılıyor ve limonatayla perilerimizin niye banşmadığı ortaya çıkıyor: Bizde özensiz yapılırdı. Limonun suyunu sık, içme suyu kat, şekerlendir, buzdolabında soğut. Hiç olur mu?! Nezihe Hanım'lann sitronatasını sevdiğimi de ha- tıriıyorum. Dahası, limonatayla sitronatayı nice za- manlar iki ayn içecek sanmıştım. Sitronata için limonlar yıkanıyor, kabuklannın ka- bası soyuluyor, ama ince bir tabaka kabuk da bıra- kılıyor. Dirilsinler diye limonlan buz gibi soğuk suda beş on dakika tutun. Sonra iyice ezeceksiniz, ova ova ezilecekler. Artık kabuklann vartığı duyumsan- mayacak. duyumsanmıyorsa, ılık su ilave edip, ka- nştınp-kanştınp, süzgeçten geçireceksiniz. Sürahi- de soğutun. Sitronatanız hazır. Ilık su önemli; çünkü kabuklann rayihası daha bir belirginleşiyor ılık suda. Işte bu sapsanşın limonataya Nezihe Hanım mut- laka bir iki taze nane yaprağı atar, sanyla yeşilin, li- monla nanenin rüyasına dalıp giderdi. Bana gelince: Kar yağıyor. Hayatla aram limonî.... Takvimde iz Bırakan: "Kim öğrendi bugüne dek I hasreti dönüştüren kimyayı I ben kendi kendime kendi kendime I has- retinle söyleşmeyi öğrendim" Gûtten Akın, Uzak Bir Kıyıda, Yapı Kredi Yay., 2003. Uselerarası Felsefe Olimpiyatı • ANKARA (AA) - Türkiye Felsefe Kunımu'nca, dünyarun küreselleşmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlan, eleştirel bir bakış açısıyla sorgulamak amacıyla düzenlenen, "7. Türkiye Liselerarası Felsefe Olimpiyatı", 9 Mart'ta 7 ayn ilde aynı anda gerçekleştirilecek. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi tarafmdan yapılan açıklamaya göre değerlendirme, öğrencilerin belirlenen bir konuya ilişkin yazacaklan denemeler üzerinden yapılacak. Çağdaş dünyanın problemleri üzerinde düşünme, yaratıcı düşünmeyi teşvik, insancıl ve banşçıl düşünme eğitimine katkı sağlamak gibi hedefleri de bulunan olimpiyat, 9 Mart'ta Ankara, Antalya, Îstanbul, Izmir, Samsun, Şanlıurfa ve Van ile Içel'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek. K Ü L T Ü R İ Ç İ Z İ K K Â M İ L M A S A R A C I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog