Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7MART2003CUMA 10 DIŞ H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr KKTC'de mffing • LEFKOŞA (Cumhuriyet)-KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'm bugün kendi- sine destek veren milli- yetçi kurulıışlann düzen- lediği "Egemenlik ve Va- roluş" mitingine katıla- rak bir konuşma yapacak. Lefkoşa'mn tnönü Mey- danı'nda saat 11.00'de gerçekleşecek olan mitin- ge, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi ve Demok- rat Parti'nin yanı sıra çe- şitli örgütler de destek veriyor. Annan belgesi- ne destek veren sivil top- lum örgütleriyle sendika- lar ise saat 14.00'te ey- lem yapacak. Bugün Lekoşa'da KKTC Meclis'inde saat 16.00'da referandum ile ilgili karar alınacak. Denktaş'ın karannı dört gözle bekleyen Rum kesimi de yannki Ulusal Konsey Toplantısf nda referandum ile kendi kararlannı alacak. Cezayir'de uçak kazası • CEZAYtR (AA) - Cezayin'de dün meydana gelen uçak kazasının nedeninin "mekanık anza" olduğu bildirildi. Cezayir Havayollan yetkilisi Hamid Hamdi, 102 yolcunun öldüğü kazaya bir mekanik anzanın yol açtığının belirlendiğini açıkladı Görgü taruklannın, uçak kalkarken motorlardan birinin alev aldığını söylediklerini belirten Hamdi, yolculann uyruğunun henüz bilinmediğini, ancak bir yolcunun kurtulduğunu bildıklerini kaydetti. krail'ıleıi kanlı misffleme • DışHaberterServisi- tsrail, önceki gün gerçekleşen ve 15 kişinin öldüğû intihar saldınsının ardından dün sabah Gazze'ye tank ve helikopterlerle operasyon düzenledi. Saldında, en az 11 Filistinli öldü, 3O'u ağır yaklaşık 140 kişi de yaralandı. Görgü tanıklan, helikopterlerle desteklenen 40 zırhlı aracm, 90 bin kişinin yaşadığı Cebeliye mülteci kampına girdiğini ve halkın üzerine füze firlattığını kaydettiler. Zirvede BM Genel Sekreteri'nin planı Türk tarafının kaygı ve beklentilerini karşılamaktan uzak bulundu Annan'ın Kıbns planınahayırANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ve KKTC, Ankara'da yapılan Kıbns zirvesinde Birleş- miş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan'ın referandum önerisine ret yanıtının verilmesini be- nimsediler. Annan planının Türk taraftnın kaygı ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu değerlen- dirmesinin yapıldığı zirveden, KKTC Cumhurbaş- kam Rauf Denktaş'a kritik süreçte tam destek çık- tı. Zirvede, Annan'ın, planda 25 Mart'a kadar deği- şiklik yapılabileceğini söylediği arumsatılarak, Türk tarafinın da değişiklik beklentilerini Genel Sekreter'e iletmesi benimsendi. 10 Mart'ta Lahey'de yapılacak toplantı öncesin- de Kıbns hareketliliği giderek artıyor. Denktaş'ın An- kara ziyaretinin ikinci gününde Çankaya Köşkü'nde arka arkaya iki zirve düzenlendi. Ilk zirveye Cum- hurbaşkam Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Abdul- lahGüL Genelkurmay Başkanı Orgeneral HihniÖz- kök, Dışişleri Bakaru Yaşar Yakış ve bürokratlar ka- tüdı. Bu toplantırun hemen ardından Denktaş, KKTC Başbakam Derviş Eroğlu ve KKTC Dışişleri Baka- ru Tahsin Ertuğrulogjunun da katılımıyla Türkiye- • Türkiye ile KKTC'nin en üst düzey yetkililerinin katıldığı Ankara'daki zirveden Cumhurbaşkanı Denktaş'a tam destek çıkarken, BM Genel Sekreteri Annan'ın "anlaşma olmadan referandum" önerisine ret karan çıktı. KKTC heyetleri bir araya geldüer. 2 bölüm halinde yaklaşık 4 saat süren zirvenin ar- dından Sezer'in Dış Politika Danışmanı Tacan Üdenı bir açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Annan'ın 26 Şubat'ıa adada taraflara ikinci kez gözden geçi- rilmiş çözüm planını sunduğunu anımsatan Ildem, plan üzerinde iki tarafın mutabakatımn henüz sağ- lanmadığını ve metinde taraflarca tamamlanması gereken bölüm ve unsurlar bulunduğunu kaydetti. Ildem şunlan kaydetti. "BM Genel Sekreteri, planda iki tarafça mutabık katandığı takdirde 25 Mart tarihine kadar değişiklik yapdmasmı kabul etmiştir. Annan planı, mevcut ha- H\1e Türk tarafinın temel kaygı ve beklentilerini kar- şılamaktan uzaktır. Kıbns'ta adil ve kahcı bir ban- şa ancak iki tarann mutabık kalacağı bir çözüm an- laşmasıyla ulaşümasınnı mümkün olacağı açıkür. Kıbns Rum tarafinın. gözden geçirilmiş plana ilişkin değişiklik önerilerini Genel Sekreter'e sunduğu bi- tinmektedir. Kıbns Türk tarafi da değişiklik öneri- lerini Genel Sekreter'e iletecektir." Türkiye'nin KKTC'nin ve Kıbns Türk halkının esenliğine her zaman gereken dikkat ve özeni gös- tereceğini belirten Ildem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin uhıslararası anlaşmalardan kaynak- lanan hakve yükürnlülükleri ışığında BM Genel Sek- reteri'nin istediği biçimde bu konularda yükümlülük altma girmesi, doğal olarak TürkKe'nin anayasal ku- raDanna bağta olacakür. Kıbns ulusal davamıza Tür- kiye, Sayın Denktaş ile yakm danışma ve işbirüği için- de buhınmaya devam edecektir. Türkiye, Sayın Denk- taş'ın banş yönünde sürdürmekte olduğu yapıcı ça- balan desteklemektedir." Edinılen bılgılere göre Çankaya zirvesi'nde, Türk tarafinın Lahey'de izleyeceği politika da değerlen- dirildi: • Genel Sekreter'in 3. planı ileride büyük tehli- kelere neden olabilecek birçok eksiklikleri içermek- tedir. Bu haliyle imzalanması mümkün değildir. Do- layısıyla Türk tarafi, metinde istediği değişiklikle- rin yapılması için Annan'a istemlerini yazılı olarak bir İcez daha sunmalıdır. Lahey'de gelişmelerin olum- suz seyretmesi durumunda bile BM Genel Sekrete- riyle ilişkilerin kopanlmaması yararlı olacaktır. • Rum tarafi 10 Mart'ta Lahey'e irnza atmaya de- ğil, irirazlannı iletmeye gidecektir. Rum tarafinın da imzaya ve referanduma hazır olmadığı bir belge üzerindeki değerlendirmeler yapay kalıyor. Türk ta- rafi da Lahey'de kendi itirazlannı dile getirebilir. ^ Genel Sekreter'in taraflardan Lahey'de belge- yi kabul ettiklerini taahhüt etmelerini istemesi ka- bul edilemez. Bu, KKTC'nin anayasal ilkelerine ay- kmdır. Hükümet bu konuda karar almadan referan- duma gidilmesi söz konusu olamaz. Bu konuda bi- zim açımızdan KKTC'nin anayasal ilkeleri öncelik- li olacaktır. Denktaş: Lahey'e güçlü gideceğiz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri'nin plaru konusunda görüş aynlığına düştüğü AKP iktidannı TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuş- mayla uyardı. "Yan buçuk" ola- rak nitelediği planın tehlikeler içerdiğini ve gelecekte Kıbns'ta Filistin benzeri çatışmalara neden olabileceğini belirten Denktaş, "Lahey'e güçlü ve iyi nrvede gide- ceğiz. Ankara'da yapüğimız te- maslar netkesinde güçlü olarak gideceğiz ve bu planı değiştinne- nin yoDarmı arayacağız'' diye ko- nuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, TBMM Genel Kuru- lu'nda iktidar ve muhalefet mil- letvekillerinin ayakta alkışlanyla karşılandı ve uğurlandı. Denktaş, genel kuruldaki konuşmasında, planın kabul edilmesi için büyük tadilat yapmak gerektiğinisöyle- di. KKTC Cumhurbaşkanı, şu görüşleri dile getirdi: - Plana göre, Türk askeri zaman içerisinde tümüyle adadan çıkmış olacaktır. - Genel sekreter, bir dayatma yö- nüne gitmiştir. - Dünyanın hiçbir yerinde bir ül- ke için dıştan bir plan yapılmış ve dayatılmış değildir. - Türk askeri ikide bir de gelip bizi kurtarmak zorunda kalma- malıdır, buna ihtiyaç ounamalı- dır. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş dün TBMM'de alkışlarla karşılandı ve alkışlarla uğurlandı. (Fotoğraf: AA) Meclis'ten KKTC'ye destek deklarasyonu ANKARA (Cumhuriyet) - TBMM Ge- nel Kurulu, Kıbns sorununa ilişkin olarak KKTC'ye bir destek deklarasyonu yayınla- dı. Deklarasyonda, "TBMM ve Türk mil- letinin tam bir birlik ve beraberlik için- de bulunduğu gerçeğini bütün dünyaya bir kez daha ilan eder." denildi. KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş'ın TBMM Genel Kuruluına hitap etmesinin ardından, AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz, CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özyürek ile DYP Genel Başkanı ve Elazığ Mületvekili Mehmet Ağar bir önerge vererek, Meclis'in KKTC'ye destek deklarasyonu yayımlan- masını önerdiler. TBMM'de temsil edilen üç partinin or- tak önergesinin kabul edilmesinin ardın- dan okunan destek deklarasyonu şöyle: 1-TBMM,21 Ocak 1997 ve 15Temmuz 1999 tarihlerinde aldığı kararlara atıfta bulunarak, bu milli davada TBMM ve Türk milletinin tam bir birlik ve beraberlik için- de bulunduğu gerçeğini bütün dünyaya bir kez daha ilan eder. 2- Kıbns meselesine adil ve kalıcı bir çö- züm bulunması için KKTC'nin sarfettiği çabalan içtenlikle destekler. 3- Kıbns meselesine bulunacak çözü- mün, taraflann eşit statü ve eşitliğine da- yanması gerektiği hususunu önemle vur- gular. 4- Türkiye'nin 1960 anlaşmalanndan kaynaklanan garantörlük hakJannın sür- dürülmesi gereğini belirtir. 5- Kıbns'ta Türkiye ile Yunanistan ara- sında kunılmuş bulunan dengenin zede- lenmesinin hiçbir şekilde kabul edilmeye- ceğini teyit eder. 6- Kıbns sorununun çözümünün Türki- ye'nin AB üyeliği sürecinde bir ön şart gi- bi takdim edilmesine yönelik çabalan red- deder. 7- Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin Tür- kiye'den önce AB'ye üye yapılması yo- lunda atılan adımlann, uluslararası anlaş- malann açıkça ihlali olduğunu bir kere da- ha vurgular. 8- Kıbns Türk ve Rum halkının 28 yıl- dır huzur ve banş içinde yaşamasının en önemli amili olan iki kesimliliğin muha- faza edilmesine verdiği önemi vurgular. 9- tki kesimliği zedeleyecek bütün öne- ri ve girişimlerin Kıbnstaki güvenlik or- tanunı olumsuz yönde etkileyerek, iki top- lumu yeniden bir çatışma ortamına sü- rükleyeceğini hatırlatır ve buna hiçbir şe- kilde müsaade edilmemesi gerektiğini önemle belirtir. 10 - Bu genel koşullara riayet edilmek kaydıyla, Kıbns'ta banşçı ve kalıcı bir çö- züme ulaşılmasının Türkiye'ye, Kıbns Türk ve Rum halklanna ve bölge banşı- na hizmet edeceğı yolundaki inancım ifa- de eder. KALİTELİ EĞİTİMDE ÖZEL OKULLAR FIRSATI 2003 - 2004 Eğitim ve Öğretim yılı ÖĞ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 1 Haziran 2003 Pazar günü yapılacaktır. ÖNEMLİ DUYURU Yoğun talep nedeni ile başvuru formlarının kabul süresi, zorunlu olarak 17 MART Pazartesi günü 17:00'a kadar uzatılmıştır. • Adaylar, Sınav Kılavuzlannı ve Başvuru Formlannı, sınavla öğrenci alan Özel Okul Müdürlüklerinden veya Sınav Yürütme Kurulu Merkezlerinden alacaklardır. 1 Ankara ilinden sınava girmek ve yanda görülen listedeki okullardan tercihte bulunmak isteyen adaylar sınav kılavuzlannı ve başvuru formlannı M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Halkla İlişkiler bürosundan alabilirler. (Konya Yolu, Gazi Hastanesi Karşısı, Teknikokullar-Ankara) • Bulunduğu il veya ilçede sınavla öğrenci alan Özel Okul bulunmayan adaylar, Sınav Kılavuzlannı ve Başvuru Formlannı Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edebilirler. ANTALYA Antalya Lisesi (Yaüb bolümü vardır) BURSA İnal Ertekin Lisesi ESKİŞEHİR Atay urt Lisesi İÇEL Çağ Lisesi Tarsus Amerikan Lisesi (Erkek yatılı bölümu vardır) İSTANBUL Ahmet Şimşek Lisesi Aka Lisesi Akasya Lisesi Alman Lisesi Amerikan Robert Lisesi (Yatüı bölümü vardır) Anabilim Lisesi Ar-El Lisesi Atacan Lisesi Bahçeşehir Lisesi Bilgi Lisesi BJK Lisesi Boğaziçi Lisesi Cihangir Lisesi Doğan Lisesi Doğuş Lisesi Eyüboğlu Lisesi , FMV Ayazağa Işık Lisesı FMV Işık Lisesi Gökdil Lisesi Irmak Lisesi İtalyan Lisesi Beyoğlu İtalyan Lisesi Kalamış Lisesi Koç Özel Lisesi (Yatılı bolumu vardır) Kültür Lisesi Marmara Lisesi (Yatılı bolumu vardır) MEF Lisesi Mimar Sinan Lisesi Notre Dame De Sion Fransız Lisesi Oğuzkaan Lisesi St. Benoit Fransız Lisesi St. Georg Avusturya Lisesi St. Joseph Fransız Lisesi St. Michel Fransız Lisesi St. Pulcherie Fransız Lisesi Selim Pars Lisesi Sezin Lisesi Tarhan Lisesi Uğur Lisesi Üsküdar Amerikan Lisesi Yeni Dünya Lisesi Yıldız Lisesi Yüzyıl Işıl Lisesi IZMIRİzmir Amerikan Lisesi St. Joseph Fransız Lisesi İzmir Özel Tevfık Fikret Lisesi ŞANLIURFA Fırat Lisesi İSTANBUL SINAV YURUTME KURULU BAŞKANLIGI Tel : (0216) 456 07 16 <Pbx) www.ozelokullardernegi.org.tr Faks:(0216)456 07 24 info@ozelokullardernegi.org.tr Erdoğan'm ÇOZ baskısı • Kıbns konusuna 'farklı bakan' Denktaş ve Erdoğan, uzun süreden sonra bir araya geldiler. BÜLENT SARIOGLU ANKARA - Kıbns konusuna "farkh bakan" ve uzun süre kar- şılıklı açıklamalarla farklılıklan- nı yansıtan KKTC Cumhurbaşka- nı Rauf Denktaş ile AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ın dünkü görüşmeleri "atışma" şeklinde geçti. Erdoğan'm sorunun çözül- mesi için baskıda bulunduğu gö- rüşmede. Denktaş, "Plan bu şekil- de kabul edilirse kaos olur" uyan- sında bulundu. Denktaş dünkü temaslanna Er- doğan'ı kabul ederek başladı. Da- ha sonra Başbakan AbduDah Gül ile bir araya gelen KKTC lideri, zir- veye katıldıktan sonra da TBMM Başkanı Bülent Annç'ı ziyaret et- ti. Alınan bilgiye göre Erdoğan- Denktaş görüşmesi daha çok tar- tışma havasında geçti ve Erdoğan KKTC CumhurbaşkanTndan pla- nı imzalamaya dönük işaret alama- dı. Tayyip Erdoğan, görüşmede Denktaş'a "çözüme dönük somut adımanlmah" için ısrarlı oldu. Er- doğan"ın Denktaş'a, "Biz her ulus- lararası platformda karşunıza çı- kan bu sorunun arük çözülmesini istiyoruz. Bunun yöntemi iDe de şöyle obun böyle olsun denmonız, bunu elbette daha çok siz belirle- yeceksiniz, ama bu sorun çözülme- H" dediği öğrenildi. AKP liderinin özellikle Türki- ye'nin AB'ye üyelik sürecine vur- gu yapması üzerine Denktaş'ın, "Yani biz bu plana evet dersekTür- khe'nin AB'ye ahnacağı garanti mi" sorusunu yönelttiği, Erdo- ğan'ın da "Çözüm oiursa kesia- Hkle AB'ye üye otacağız drve bir g»- rantiyok. ama kesin olan şuki Kıb- ns çözülmediği sürece Türkhe AB'ye üye olamaz" yanıtını \erdi- ği belirtildi. Denktaş, Erdoğan'ı, "Burada tek karar verici ben dt- ğilim. Bu milli davada Türkiye Se ortak hareketimizi sürdürnıelr\ İ7_ Bu Türkiye devletinin de karan olmab" görüşünü iletti. AKP lideri Erdoğan, 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardın- dan gazetecilere yaptığı açıklamı- da da, "Lahey'de yapılacak top- lantmın da daha sonraki sürecin de Kuzey Kıbns'ta yaşayanlar için hı- yırta olmasını istiyoruz" dedi Ç>>- zümden yana olan her karan de;- tekleyeceklerini kaydeden Erdc^- ğan, bu görüşü her platformda <i- le getirdiklerini anlattı. Çczün içinkarşılıklı özverinin şart oldı- ğunu, sadece Türk tarafinın czvt- risi ile çözüme ulaşılamayacığnıı vurgulayan Erdoğan, Rum tarat- nm da üzerine düşen görevi yer- ne getirmesi gerektiğini söy ed. Erdoğan, Denktaş ile görüş a- nlığı bulunup bulunmadığı >on- suna "Her konuda motamot (le- limesi keümesine) her şeyin örti»- mesi hiçbirzaman mümkün drru- yabilir. Ama genelde, esasta KCı- zey Kıbns'm muüuluğudur. K J - zey Kıbns'uı huzur içinde ;aşt- masıdır. Bu konudabir defa bsüt- te olmamız a>ıu şeyi pa> laşmirnz yetertidir" yamtmı verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog