Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

7 MART 2003 CUMA + CUMHURİYET SAYFA HABERLER Geleceğinden kaygı duyarak çocuk büyütmek zorunda kalmak, hamile kadınlan bunalıma sürüklüyor Bebeğimvebetısavaşistemiyoruz KARİKATÜRLERDEKİ TÜRKİYE Amerikan gazetelerindeki karikatüıierde Türkiye 'hindPye benzetiliyor. m 'kakia daha fazi». Tırtıve de ise daha a2 demotoas ohafı" İÜÜ^ TtTtklU : nHKKY lıpfetdr «hadr n l u n ı 4a pHırı ESRA AÇIKGÖZ Bakırköy Psikiyatri Tedavi ve Araştırma Merkezi (BAPAM) Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, savaşın ve sürekli tekrarlanan savaş haberlerinin, insanlar üzerinde gerginlik, huzursuzluk, sıkıntı, uykusuzluk, çok yemek yeme gibi olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti. Türk toplumunun çok fazla travma yaşadığını belirten Dr. Akcan, "Korku, çaresizlik, belirsizük ve travmanın sürekliliği, toptumda üretken olmayan, sadece seyreden, kaderci bir yaklaşım oluşturdu. Savaşla gelecek yeni bir travma, intihar girişimleri, uyuştunıcu madde kullanma gibi durumlan daha da arttmr" diye konuştu. Rlsk grupları Bu olumsuzluklann, özellikle bazı risk gruplannı daha çok ve çabuk etkileyeceğini vurgulayan Dr. Akcan şöyle konuştu: "Savaştan etküenenlerin başuıda çocuklar gelhor. Çocuklar, savaşı oyun gibi algılryor ve çevreleri ile iKşküerini şiddet üzerine kuruyorlar. Savaşta yakınını kaybetmiş ya da gazi obnuş kişiler de savaştan ve savaş haberlerinden daha fazla tedirginlik duyartar, hatta ciddi nıhsal hastahklara maruz kalabilirier. Diğer bir risk gnıbu ise yaşhlar, gençler, oğlu askerde olan aiteler." Toplumsal cöküs... Savaşın hiçbir ınsanda olumlu duygular yaşatmayacağını vurgulayan Dr. Akcan, "Insanlânmız bunlan bildiğinden dolayı çaresizlik, anlamsızlık, öfke ve gelecekle UgiB ciddi belirsi/likler yaşamaktadır. Tüm bu duygularia beraber doğal olarak, insanlann yaşama encrjilcri, iş yapma istekkri birbiıieri ile iletişimleri körelmektedir. Savaşın neden olduğu mutsuzluk ve mutsuzluğun sürekliliği bütün toplumda genet bir çöküş, depresif ruh hali ile beraber genel bir boşluk hissi yaşaüyor" dedi. Dr. Akcan, insanlann sorunlannı yıllar öncesinde savaşla, kılıçla çözmeye çalıştıklannı hatırlatarak şöyle devam etti: "21. yüzyılda hâlâ kimi insanlar, aynı anlayışla bu sefer tüm dünyayı biyolojik, kimyasal silahlarla tehdit ederek çözüm yollan anyorlar. Yani insanhğın, evrimsel süreçte içinde var olan öldürme, tecavüz, saldırganhk, vahşet, dehşet duygulan yaşatan davranışlan meşmlaşünlmaya çanşıayor. KüreseDeşme, dünyanın tek hâkhni ofana, 'Benim dediğim olur' gibi düşünceler, en ilkel davTanışlannıız olan o psikopat ruhla biıieştiğinde böyle vahşet yaşatan canavara dönüşüyor." Savaşın anne adaylanna çelişkiler yaşatacağını vurgulayan Dr. Akcan, "Bir insan yaraürken, Savaş haberleri, insanlar üzerinde gerginlik, huzursuzluk, uykusuzluk, çok yemek yeme gibi olumsuz etkilere yol açıyor. Uzmanlar, savaşla gelecek yeni bir travmanın, intihar girişimlerini ve uyuşturucu madde kullanımını arttıracağına dikkat çekiyor. Savaş, anne adaylanna da çelişkiler yaşatıyor. Bir insan dünyaya getirirken, insanhğın yıkılışına tanık olmak zorunda kalan anne adaylan, iki zıt duyguyu birden yaşıyor. Bu yoğun duygular anne adaymın düşük yapmasma neden olabiliyor. insanhğın yıkıhşına tanık olmak zorunda kalan anne adaylan iki zıt duyguyu birden yaşariar. Annenin olumsuz duygulannın bebeğe etkileri kesin olarak bihnmiyor. Ancak bu duygulann düşük yapma, doğacak çocukla ilgili olumsuzluklann yaşanması gibi olaylara neden otma ihtimali var" dedi. 26 yaşındaki anne adayı Özlenı Taşar. savaş olmasa dahi böyle bir dünyaya çocuk getirmenin kendisini korkuttuğunu belirterek "Bebeğim ve ben savaş istemiyoruz. Hemen yanı başınıızdaki bir ülkede bazüaruun çıkan için çocuklar ölürken bir çocuğa sevgi, ahlak, adalet gibi kavramlan nasü öğretebiliriz" dedi. Anne adavları dikkat! 8 aylık hamile olduğunu belirten Taşar, "Savaşın çıkma ihtimahni düşündükçe büyük bir stres, karamsarhk yaşryorum. Çocuğunun geleceğinden endişe ederek bir çocuk büyütmek zorunda kalmak insanı bunalıma sürüklüyor. Hele de kimyasal, biyolojik silah kullanımı olasıhğı.-" Savaş tehdidinin en fazla gelişme çağındaki gençleri etkilediğini belirten Prof. Dr. Ozcan Köknel. "Ohımsuzluklar ve benrsizfikler, insanlann daha çabuk tepki göstermesine ve sinirtenmesine neden olur. Bu ev ve iş yaşanüsına yansır. OzelBkle anne ve baba arasmdald olumsuzluklar çocuklann nıhsal dengesini bozar" diye konuştu. Yapılması gerekenin, günlük yaşamın elden geldiğince aksatılmadan devam ettirilmesi olduğunu da ifade eden Köknel, "Gün ne kadar mutlu, huzurlu ve iyi yaşanırsa, gelecekteki zorluklar da o kadar kolav atiaülabiür" diye konuştu. Öğrencllere semlner ÎSTEK Vakfi Semiha Şakir Kampusu Konferans Salonu'nda bugün. genel kurtarma bilgileri, nükleer saldınlardan korunma yöntemleri, gaz maskesi kullanımı, siren çeşitleri ve tanıtımı gibi genel sivil savunma yöntemleri konusunda öğrenci ve öğretmenlere seminer veriliyor. Yeditepe Kuruluşu YUDAK (Doğal Afetlerde Arama Kurtarma) ekibinden Vahap Algan'ın vereceği seminerden sonra okul bahçesinde, 4. kattan yaralı kurtarma, yangında ilk müdahale ve ılkyardım tatbikatı dayapıhyor. Seminer 14.00'te başlıyor. SAVAŞA KARŞI ANTIÇtLDİ- Aristophanes'in 'Lysistrata' oyununda savaşlardan bıkan kadınlann cinsel boykotu sonucunda Athıa ve Sparta'nın erkek yöneticileri banş yapmak zorunda kalır. Tiyatro Pera ve Hadi Çaman Yeditepe Oyunculan sahnesinde seslendirilen oyunun okuma tiyatrosuna tiyatro sanatçılarmm yanı sıra yazarlar, gazeteciler, yayuıcılar, ressamlar da kaûku. (HATICE TUNCER) Aristophanes'in oyunu 'Lysistrata' dünya tiyatrolanyla aynı gün Türkiye'de de sahnelendi 2400yıllık banş çağrısı İstanbul Haber Senisi - Banş için dünya çapında ilk kez gerçekleştiri- len tiyatro etkinliğinde 46 ülkeden 792 tiyatro grubu Aristophanes'in MÖ 5. yüzyılda yazdığı savaş karşı- tı oyunu "Lysistrata''yı aynı gün sah- neledi. ABD'nin saldınsını önlemek için tüm dünyada tiyatro sanatçıla- nnın düzenlediğı etkınlık kapsamın- da "LysJstrata" Türkiye'de de Hadi Çaman Yeditepe Oyunculan sahne- sinde ve Tiyatro Pera'da sergilendi. "Savaş Karşra Tryatnr etkinlikle- rine katılan ıkı New York'lu kadın oyuncunun ocak ayında başlattığı "LysistrataprojesT internet aracılı- ğıyla yayılarak oluşturuldu. Tüm dünyada önceki gün seslendirilen Lysistrata oyunu, Atina ve Sparta arasında bitmek tükenmek bilmeyen savaşlara kadınlann gösterdiği tep- kiyi konu alıyor. Lysistrata önderliğinde Atina Ak- ropolü'nü basan kadınlar, kocalan savaşa son vennedikçe "kanhk rı ve çocuklanna "anahk" etmeyecekle- nne dair ant içerler. Kadınlar, sava- şı yönetmeye yarayan devlet hazine- sıne el koyarlar ve erkeklerin gözdağ- lanna ve yalvarmalanna aldırmazlar. Sonunda Atina ve Sparta banş yap- mak zorunda kalır. Aristophanes'in 2400 yıllık banş çağnsı yapan oyunu Lysistrata, Ti- yatro Pera'da oyuncularla İstanbul TabiplerOdası Başkanı GencayGür- soy, yazar Bilgesu Erenus. eleştir- men Füsun Akath, yazar Pınar Kür, oyuncu Ahmet Levendoğlu. gazete- ci Aydın Engin, Zeynep Oral, res- sam Bedri Baykam gazetemiz Kül- tür Semsi Şefi Egemen Berköz,Sev- gi Sanh.Selçuk l hıengin. gazetecı Be- rat Günçıkan ın katılımlanyla oku- ma tiyatrosu şeklınde seslendirildi. istanbul Şehir Tiyatrosu Oyuncu- lan Derneğı'nin (İŞTİSAN) girişı- miyle değişik tiyatro topluluklann- dan 20 sanatçı da Lysistrata'yı, Ha- di Çaman Yeditepe Oyunculan sah- nesinde sergiledi. Dünya tiyatrolanyla aynı anda, üçüncü binyılın üçüncü yıhnın, üçün- cü ayının, üçüncü gününde, 15.00'te seslendirilen oyun sırasında merin- ler, kapaklannda "Savaşa Hayn-" ya- zan dosyadan okundu. İŞTİSAN Yö- netim Kurulu Üyesı Aslı Öngören, oyunun savaşı önleyebılmek için Af- rika, Çin, ABD ve Avrupa ülkelerin- de aynı gün sahnelendiğini belirte- rek etkinliğın savaşa karşı tiyatro oyunculannın tüm dünyada ortak ta- vır koymak amacını taşıdığını belirtti. 32 F/90/02,32 F/89/02,32 F/91/02,30 F/166/02 Bay Cahit Yiğit, 8 Nisan 1964 tarihli Çaycuma, Türkiye doğumlu, son bili- nen adresi Ninehatun Sok. 1/2, İstanbul Esenler, Türkiye, şu anki adresı bilin- memektedir. Kendisı 25 Mart 1997 tarihinde Çaycuma - Akcahatipler Köyü Muh- tarlığı'nda Alman vatandaşı olan ve Bremerstrasse 15, 45968 Gladbeck - Al- manya'da yaşayan Natalıe Râdel ile evlendi. Bayan Natalie Radel, Fnedrichst- rasse 63,45964 Gladbeck'de, Gladbeck Sulh Mahkemesi - Aile Mahkemesi önün- de iki davayla nafaka istemeden ve iki çocuğun, 8 Aralık 2000 doğumlu Danny Radel ve 28 Nisan 2002 doğumlu Kimberley Râdel'in balum hakkı kendisinde kahnası şartı ile boşanma davası için başvuruda bulundu. Aynca, çocuklann iki- si de babalan annelerinin eşi ohnadığı, diğer bu- erkeğin babalan olduğunu araş- tırma nedeni ile dava açtılar. Bay Cahit Yiğit. mahkeme tarafindan üç hafta içe- risinde mahkemeye şu andaki adresini ve Ahnanya'da yazışmalann gönderile- bileceği bir vekalet göstermesi, verilen dilekçelere kendi yarutını bildirmesi ve Salı 8 Nisan 2003 tarihinde saat 12'de Salon 208'de sözlü oturuma katıhnası için çağınlmaktadır. Bu aranan kişiyi tanıyanlann bu ihban kendisine iletmesi- ni saygılanmızla rica ediyoruz. Rummeling, Gladbeck Sulh Mahkemesi, Aile Mahkemesi Hâkimi. TİYATRO PER.A TUNCELİ ASLÎYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo:2002 150 Davacı Hüseyin Özçelik vekili Av. Hüseyin Aygün tarafindan açılan gaiplik da\'ası- nm yapılan açık duruşması sırasında venlen ara karan gereğince; Davaya konu Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesı cılt no: 22, hane no: 71"de nü- fusa kayıtlı Hüseyin ve Gülüzar oğlu 12.11 1964 doğumlu ve lise son smıf öğîencisi iken 1981 yılında kaybolan ve kendisinden haber ahnmayan Hasan Özçelik'in TMK.nin 32'2 maddesi gereğince Hasan Özçelik hakkında bilgisi olan kimselerin bu bilgileri ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ilanen tebliğ olunur. 04.02.2003 Basm: 8807 BİR ÇOKUŞUN GULDURUSU(TAVŞAN TAVŞAN) Her Cuma-Cumartesi: 20.30 Pazar: 18.00 Vazın: Coline Serreıu, Çeviren: Çctin İ^ekkaya Yöneien: Nesrin Katankaya Pekor-Kastüm: Gürel Vıntan, Dramatarji: Gbkhan Akçura If ık: Viiksel Aym«, Vtnetmen Vrd: Şafak Erıyar-Zeynct Öıitn- iii Vakanar, Çocuk Oyunu \> AMAN AMAN Her pazar saat 12.00 Yazan: Vdker IMM% n Grikt «kibi Çeviren veYöneten: Nesrin Kazankaya Dekor-Kostüm: Özkan Schulze, \t\\c. Viiksel Aymaz Sıraselviler caddesi No:70 TAKSİM Gışe-Rezervasyon: 0 (212) 245 44 60 - 244 52 03 Fax: 0 (212) 252 30 82 e-mail: pera@peraguzelsanatlar.com.tr fiSVOlHASTANÖ BAHAR NOKTASI Can YUCEL-W.ShakesDeare 7,8,22,27 Mart Saat:20.30 / 9,23 Mart Saat:15.30 Yunus Emre Kültür Merkezi IKINCI CADDE nin MAHKUMU / Neil SIMON 12,22,27 Mart Saat:20.30 / 9 Mart Saat.15.30 Y.E.K.M. 7. 8 Mart Saat:20.30 / 9, 23 Mart Saat:15.30 Altan Erbulak Sahnesi DİLEKÇE Çetin ALTAN 6.14.20,28,29Mart Saat:20.30 / 30Mart saat:15.30 Y.E.K.M. ODADA SAVAŞ Martin VValser 1 Mart Saat:20.30 / 2 Mart Saat:15.30 Y.E.K.M. 28, 29 Mart Saat:20.30 / 30 Mart Saat:15.3û A.E.S. MARY MARY Jean KERR 5, 13,26 Mart Saat:20.30 Y.E.K.M. 1,15, Mart Saat:20.30 / 2, 16 Mart Saat:15.30 A.E.S. IVANIVANOVIÇ /N a z ı m H İKMET Var mıvdı Yok muvdu 16 Mart Saat:15.30 Y.E.K.M. CAKMAKTAŞI Suzan ALBEK-Çocuk Oyunu 1, 2, 15, 16, 29 ,30 Mart Saaf.10.30 Y.E.K.M. 8, 9, 22, 23. 27 Mart Saat:10.30 A.E.S. MASAL / İsmail ISILSOY-Cocuk Oyunu 8, 9, 22, 23. 27 Mart Saat:10.30 Y.E.K.M. 1, 2, 15. 16, 29, 30 Mart Saat:10.30 A.E.S. Yunus Emre Kultuı Merkezi. 661 38 95 Altan Erbulak Sahnesi 543 73 28 MISVICRE HASTANESI Tûrkıye Gazetecıier Cemryetı'nin yayınladığı günlük Bizim Cazete Ülke sorunlanna ılışkın raporianyla, araştrmalanyta, köşe yazılanyia, tarafsız haberteriyle swil toplumlann gazetesi. Dûzenli okumak için abone olun. Tel: 0512.51108 75 Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMAN BAKAMIĞI AĞAÇLANDIRMA VE P 0 Z Y 0 N KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLUĞÜ Bizim Tiyatro >,*„,*?* 15 Mart 18.30 : Kadıköy Banş Manço K.M. (0 216 (418 95 49 ve 19 Mart 20.00 : Avcılar Banş Manço K.M. 17 yıldır sahnelerde.. Savaş karşıtı oyunların en görkemlilerinden ! Diper, olağanüstü bir yorumla bütün bir çağın, savaşın, insani , değerlerin yargılanmasını dile getiriyor.. Yargı'yı görmemek, 20 yüzyıla ait bilgilerinizde ciddi boşluklar yaratabilir.. Savaşın korkunçluğu, ancak ; Zafer Diper'in ortaya koyduğu ., gibi bir oyunculukla bu kadar inandırıcı olabilir. Bu nefis tiyatro metnini, virtüöz oyunculuk gösterisini kaçırmayın... BASIN Avni Dilligil Tiyatro Ödülü ^ ^ \ YARĞ StVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 2002 23 Davacı Hilmıye Enüştekıngonca vekili Av. tsmaıl Özdemir tarafindan davalılar Osman Gürsüzlü ve Ömer Faruk Abay aleyhine açılan tapu ıptalı ve tescıl davasının yapılan açık yaıgılamasında altnan ara ka- ran gereğı, Tüm aramalara rağmen adresı tespit edilemeyen davalı Ömer Faruk Abay'ın duruşma günü olan 24.04.2003 günü saat 9.15'te hazır olunması veya kendisini bir vekılle temsil ettirmedi|i takdirde HMUK 213. maddeleri gereğince gıyabında karar ve- nleceği ilan olunur. Basın:9291
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog