Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 MART 2003 PERŞEMBE 8 HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Istanbul Edirne _ Y 6 Sinop Y 9 Adana Y 15 PB 8 Samsun Y 11 Kocaeli 7 Trabzon Y 13 Çanakkale PB 9 Giresun Izmir PB 13 Ankara Y 12 Y 10 Manisa Aydın PB 11 Eskişehir PB 14 Konya K 6 Denizlı PB 13 Sıvas K Zonguldak Y 8 Antalya Y 18 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkâri Van Y Y Y Y Y K K 16 7 12 10 11 3 4 K 0 Butun bolgeler parçalı ve çok bulutlu, Marma- ra'nın doğusu, Iç Ege, Ak- denız, Karadenız, (ç Ana- dolu ıle Doğu ve Guney- doğu Anadolu bolgelen yağışlı geçecek Yağışlar Doğu Anadolu'da yer yer etkılı olmak uzere ıç Ege. Iç Anadolu'nun doğusu ıle Doğu Anadolu'nun batt- sında karfa kanşık yağmur dığer yerierde yağmur ve sağanak şeklınde olacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Pans Bonn K PB B Y Y Y Y Y -1 -4 0 12 8 8 11 10 Münih Y 10 Berlın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina Zürih K PB PB PB B B B B Y t> 4 14 4 8 8 15 13 1? Moskova Afkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflıs Kahire B B B B Y B K Y -1 10 -8 11 12 -3 3 22 Şam Y 16 Parçalı bulutlu ! Ss ^ Çok bulutlu M f r Vağmurfu Sulu kar , Gok gurultülu GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK • Baştarafı 1. Sayfada gerek. Eviriyor çeviriyor cümleleri; bir türlü yeni bir tezkereyi Meclis'e göndereceklerini söyleye- miyor. Medyanın sorulanna vereceği yanıtları bekle- mek kestirme yoldan sonuç elde edebilmenin pratik yolu. Ayaküstü söyleşilerinde medyaya "yeni tezke- re için belirlenmiş bir tarih olmadığını" söyledi. Ye- ni bir tezkere olasılığını doğruladı. llk koşul Dışişleri Bakanı YaşarYakış'ın kısa bir demeciyle ortaya çıktı: "llk görûşmelerde AB- D 'nin yanttsız bıraktığı sonılanmıza yanıtlar getir- mesi" gerekiyor. • • • Kimi söylemler "dışanya" ABD'ye yönelik. Iç piyasaya, parti içine yönelenler daha revnaklı. Halis munlis Doğulu siyaset kokuyor. RTE grupta ret oylamasının unutulmasını iste- di, partide birlik ve beraberliğin değerini ön pla- na çıkardı. Tehdit kokan irdelemeler; FlTE'nin danışmanı, yüzde 25 Kürt olduğunu açıklayan Cüneyd Zap- su'dan geldi. Zapsu, New York Times'ta yayımlanan kısacık demecinin ilk bölümünde VVashington'a seslen- di. "ABD'denyeniönerilergelmeden RTE'nin tez- kereyi ikinci kez Meclis'e göndereceğine olasıhk tanımıyor". ABD'ye yönelik "AKP grubunu susturacak bir şeyler at önümüze" anlamına gelen ikinci cüm- lesi "öne sürdüğü olasılığın" gerekçesi: "TBM- M'ye yeni bir tezkere daha gönderme riskini hak- lı gösterebilmek için elimizde yeni bir şeyler ol- ması gerekiyor" diyor. Ya RTE'nin durumu neymiş? "Eski bir Islamcı olan RTE", (Aflah mı söyletiyor ne) ABD için risk almış, büyük prestij yitirmiş. Işte bu nedenledir ki muhterem hanımefendi- lerfe beyefendiler; Zapsu'ya inanmak zorundayız. Dediğine göre, şayet önümüze bir şeyler atmaz- saABD, RTE'miz "ret riskiniyeniden alamazmış!" RTE ve ayrılmaz destekçileri, ikinci tezkerenin kabul edilmemesi durumunda AKP'nin gümbür- deyeceğini yayıyorlar. Yayacaklar. Zira ikinci tez- kerenin şansı buna bağlı. ömeğin Insan Hakları Komisyonu Başkanı, sa- vaşı insan haklanna karşı işlenen suç diyeyorum- layan ve.. ilk tezkereye bu nedenle ret oyu veren Mehmet Elkatmış, halis muhlis bir AKP'liyeya- kışanı yaptı. Partinin bölünme olasılığı kulağına fısıldandı- ğından beri ne savaş, ne insan haklan vs. Hep- sinden tam gaz tornistan ediverdi. Partim bir yana; insan haklanymış, savaş kar- şıtlığıymış, şuymuş buymuş hepsini atıverdi çöp- lüğe. Yeni tezkereye 'evvvet' diyeceğini açıkladı. • • • AKP grubunda hâlâ partiyi ülke yararlan üstün- de görenlerin varlığını bilerek ve hesaplayarak yeni tezkerenin "yeni koşullara bağlı" olmasıge- reğini ortaya koyanlar da elbette var. Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yafçınbayır gerçeği şöyle özetledi: "Yeni şartlar varsa yeni tezkere yine gündeme gelebilir. Bu doğaldır. Ay- nı şartlar devam ediyorsa aynı sonuçlar alınır." Sözünü ettiği koşullar nedir? Uluslararası meş- ruiyet. Mutabakat anlaşmasında ABD'nin ver- mekten sürekli kaçındığı ödünler. örneğin, Tür- kiye'nin geleceğini ilgilendiren Kürt dev/eti kurul- mayacağına dair yazılı güvence. Kuzey Kürtleri- nin silahlandırılması. Yetersiz görülen ekonomik yardımın arttırılması. Bu koşullar ABD'ye duyumsatılmış olmalı ki; Beyaz Saray Sözcüsü ekonomik yardımın arttı- rılmayacağını açıkladı. ABD, ikinci tezkere için umudunu RTE'ye.. RTE umudunu irili ufaklı yandaşlarıyla ortaya saldığı korkuya, parti şırrrak diye ortadan bölünür, AKP biter sloganına bağladığına göre... Halk imiş, sağduyuymuş, vız gelir RTE'ye, hü- kümetine: Bu iktidar olasıdır ki önceki kararını TBMM'ye bir güzel yalatmaya çalışacak vesselam! Hükümete destek• Baştarafı 1. Sayfada likle kamuoyunda dile getirilen "Asker neden sustu?" sorusu- nu anımsatarak şöyle konuştu: "Bu sık sık sorulmaktadır. Şunu açıklıkla ifade etmek is- tiyornm ki, asker suskun de- ğıldir. Ancak asker, bu kritik konuda düşüncelerini basın yoluyla kamuyla paylaşmakta fayda gormemiştir. Ama bü- tiin düşüncelerini açık ve seçik olarak devletin zirve toplanfı- lannda, Başbakanımızın baş- kanlık ettiği ve hükiimet üye- lerinin katıldığı ve ilgili bütün kurum ve kuruluşlann katıl- dığı toplantılarda ve Milli Gü- venlik Kurulu'nda (MGK) dillendirmiştir." Suskunluğun nedeni Irak konusunun yaşamsal ve çok boyutlu olması nedeniyle basına ve kamuya açık beyanda bulunmadıklannı anlatan Öz- kök şu görüşleri dile getirdi: "Asker bu konunun sadece güvenlik boyutuyla ilgilen- mektedir. Bu konuda fikirler üretmekte ve tekliflerde bu- lunmaktadır. Ama böyle bir konuda karar almak için hepi- mizin takdîr edeceği gibi, po- litik, ekonomik, sosyal ve yasal boyutlar da bulunmaktadır. Biz, askerler olarak kendimi- zi her konuyu en iyi bilenler- den saymıyoruz. Dolayısıyla şayet sadece güvenlik boyufu- nu gündeme getirirerek ka- muya bir açıklama yapmış ol- saydık, kamuda yanlış algıla- malara yol açabilirdik. Sus- kunluğumuzun sebebi budur." TSK'nin görüşünün "hükü- met ile aynı ve TBMM'ye su- nulan tezkerede yansıtıldığı gibi" olduğunu belirten Özkök, son MGK toplantısından tezke- re için neden tavsiye çıkmadığı- na ilişkin olarak şu değerlendir- meyi yaptı: u Ben böyle bir is- teğin MGK'ye geldiğini duy- madım. MGK'de 5 asker, 9 si- vil üye vardır. Toplantı, tezke- re Meclis'teyken ve henüz ka- rar verilmemişken yapıldı. MGK, Meclis'e değil hüküme- te tavsiyede bulunur. Bu tavsi- yesini ocak ayı toplantısında açık seçik yapmıştır. " Basına hassasiyet uyarısı "Asker hükümetin tezkere- sinden rahatsız mı?" yönün- deki sorulara da yanıt veren Öz- kök, "Hayır. tezkere konusun- da rahatsız değil" dedi. Soru- nun bir gazetede çıkan "asker rahatsız" haberinden kaynak- landığını belirten Özkök, şöyle konuştu: "Tabii bu haber, bu- nu veren gazeteciye ve varsa o- nun kaynağma aittir ve onları bağlar. Genelkurmay, biliyor- sunuz aynı gün bu haberi doğ- rulamamıştır. Keşke bu haber TSK'nin görüşü olarak yansı- tılmasaydı. " Kötü ile daha kötü arasında seçim yapılacak Türkiye'nin hareket tarzı ne olursa olsun, savaşuı başlaması durumunda ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan zarar göreceğini \urgulayan Özkök, gelinen nok- tada savaşı önlemenin bütün dünyanın görevi olduğunu söy- ledi. Türkiye'nin seçeneğinin iyi ile kötü arasında değil kötü ile daha kötü arasında olduğunu be- lirten Özkök, değerlendirmeler sonucunda ulaşılan durumu şöy- le açıkladı: "Hiç katılmamak- la savaşın aynı zararlannı gö- receğiz. Fakat zararımızın te- lafi edilmesi ve savaş sonrasın- D Milli Eğitim Mödürü Balıbey'in uyansına karşın Kadıköy İmam Hatip'te derslere yine tfirbanla girildi Türbanlı günler OKTAYAPAYDIN ALPER İZBUL Kadıköy fmam Hatip Lisesi 'ne yeni atanan müdür Ahmet Ak- çe'nin göz yumması sonucu de- linen "rürban yasağı" uygula- ması Istanbul Valiliği'ni hareke- te geçirdi. Valilik ve milli eğitim müdürlüğünün açddama yaptığı saatlerde ise lisenin bahçesinde vepencerelerindederssaati içive dışında rûrbanJı kız öğrenciler göze çarptı. Okul müdürü Akçe ile görüşme talebimiz ise AJc- çe'nin ve rüm yardımcılannın okulda olmadığı gerekçesiyle ge- ri çevrildi. tstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ndeki yasadışı 'tflr- ban serbestisi'uygulaması ile il- gili olarak soruşturma başlattık- lannı söyledi. Balıbey, "Keyfi bir uygulamadır. Bu işin taki- binden birinci derecede ilçe kaymakamları sorumludur. Kadıköy Kaymakamlığı da okulla ve okul müdürü Ahmet Akçe ile ilgili soruşturma ama- cıyla müfettiş görevlendirdi" dedi. "Vajina Monologlan"ad- lı oyunun halk eğitim merkezin- de sahnelenmesine izin vermeye- rek uzun süre gündemde kalan Kadıköy Kaymakamı Yûksel Pe- ker de konuya ilişkin sorulanmı- zı yanıtlamaktan, işlerinin yoğun- luğunu öne sürerek kaçındı. Ömer Balıbey, eski Milli Eği- tim Bakanı Hikinet Uluğbay dö- nemmden beri alınan kararla i- mam hatip Iiselerinde kız öğren- cilerin okula türban takarak gir- meierinin yasaklandığını vurgu- ladı. Balıbey, imam hatip Iisele- rinde kız öğrencilerin sadece Ku- ran ve Arapça eğitimi derslerin- de başlannı örtebileceklerini anımsattı. Balıbey, yeni müdür Ahmet Akçe'nin bakanlık tara- fından atandığını, tstanbul'daki diğer imam hatip liselerinin yö- nerim kadrolannda değişiklik ya- pılmadığmı da vurguladı. CHP Meclis'e taşıyacak CHP Istanbul Milletvekili Ah- met Güryüz Ketenci ile Sıvas Milletvekili Prof. Dr. Nurertin Sözen de bir dönem Türkiye'de- ki türban eylemlerinin odak nok- tası olan Kadıköy imam Hatip Li- sesi'ndeki yasadışı uygulamalan soru önergeleriyle TBMM gün- demine taşıyacaklannı açıkladı. da söz sahibi olmamız asla mümkün olmayacaktır. Sava- şanlara yardımcı olursak, ikinci alternafif olarak zara- rımızın bir kısmı telafî edile- bilecek, savaşanların yanına katılmadan sadece Kuzey I- rak'ta mültecüere insani yar- dımda bulunacağız. Kuzeyden cephe açılacağı için savaş kısa süreceL Acılar azalacak. Bek- lenmedik gelişmeler olnıaya- cak. Ve daha az insan ölecek- tir diye düşündük. Bir tek kur- şun atmadan görevimizi ta- mamiayarak dönecekrir." TBMM'nin bu değerlendir- melerle uyumlu olan hükümet tezkeresini onaylamadığmı be- lirten Özkök, "Meclis ulusun temsilcisidir. Egemenlik kayıt- sız şartsız ulusundur. Bu kara- ra sadece saygı duyuyoruz. Bütün dileğim savaştan kaçın- mak için seçtiğimiz hareket tarzının bizi savaşanlan da karşımıza alarak bazı hare- ketler yapmak zorunda bırak- mamasıdır" diye konuştu. Geleceğin kötü mimarlan Türkiye'nin geçmişte Kuzey Irak'taki Kürt gruplara yardımı- nı ammsatan Özkök, son dönemdeki olaylara iliş- kin şu uyanlan yaptı: "Bizler içinde bulun- duğumuz coğrafyanın esirleriyiz. Ne gidecek başka yerimiz ne edine- cek başka dostumuz ve komşumuz vardır. Hal- kımızın akrabalık bağ- lan vardır. Onların en sıkıntılı günlerinde yanlarında olduk. Bu- nu onlar çok iyi bilmek- tedir. Onlan hiç yanılt- madık, onlara asla ya- lan söylemedik. fki ta- rafa da faydalı işleri be- raber başardık. Dünü unutanlar, geleceğin kötü mimarlan olacak- tır. Şimdi ne oldu da Türkiye aleyhtan bir hava estiriliyor, acı söy- lemlerde bulunuluyor, Türk bayrağı yakılı- yor? Bizler ülkemizi işgal eden devleti bir- likte yendiğimiz za- man dahi onlann bay- rağını yakmamış asil, onurlu bir milletiz. Onlara milli menfaat- lanmızın meşru mü- dafaa hakkımızı hatır- latır, ölçülü ve işbirliği içinde olmalarını dile- rim. Banşın yerini ça- tışmalarla doldurmak isteyenler, bunun so- nuç ve sorumluluğunu da yükleneceklerdir." GUNDEM MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada En az 4-5 yazı konusu olabilecek degeriendir- melerinyeraldığı açıklamayı, bugün birufukturuy- la, hükümet-Genelkurmay ilişkileri anlamında de- ğil de sadece Irak bağlamında ele alalım. 1- Askerler, Bush'un iktidara gelmesinin ardın- dan yaptığı, "Saddam'ı devirme" planlarının önemli bir parçasında Türkiye'nin yer aldığını bili- yordu. Uzun süre durumu değertendirdiler ve şu görüşü netleştirdiler: Türkiye'nin temel çıkan bu savaşın olmamasıdır. Ancak kaçınılmaz hale gelirse, dışında durmamız aleyhimize olur. Ozkök'ün dünkü açıklaması, bu değerlendirme- nin aynen devam ettiğini, tüm hazıriıklann da bu- na göre yapıldığını gösteriyor. 2- Askerler, her adımı "Meclis'in vereceğigörev" yaklaşımı içinde atmalan gerektiğinin bilinciyie ha- reket ettiler. Siyasi sorumluluk doğal olarak tek ba- şına iktidara gelen AKP'nindi. AKP hükümetiyle di- yaloğu temelde, doğrudan özkök yürüttü. Dünkü açıklamasından ozkök'ün, askerlerin görüşlerini hükümete her fırsatta aktardığı anlaşılıyor. Ancak hükümet tezkereye bire bir sorumluluk bilinciyie yaklaşmadı. Meclis'e havale edelim, o düşünsün dedi. Burada Başbakan, ozkök'ün hassasiyetleri- ni anlamadı mı yoksa ozkök'ün ağııiığı kabul gör- medi mi, ikilemi akla geliyor! 3- Üç başlı AKP hükümetinin Türkiye'yi karika- türlük hale getirmesinin ardından Meclis'in aldığı karar son derece yerindeydi. Bu karar, ABD'ye, 'Türkiye birkaç kişiden ibaret değil' mesajı verdi. Dünyaya, 'Biz para pazarfığı peşinde koşan ülke değiliz'dedi. Görüşmelerekatılanlara, 'Tün\iye'nin işgalaltında olduğu havasını verecek genişlikte bir işbirliği olamaz' dedi. Herkese, 'Asıl istemimiz, sa- vaşın hiç olmaması' dedi. ABD'ye ilişkin soru işaretleri! 4- ozkök'ün Meclis'in ağırlığına vurgu yapması, aynca önem taşıyor. TBMM Başkanı Bülent Annç da açıklamanın bu bölümünü öne çıkardı. Parla- mentodan kime mikrofon uzatıldıysa, ozkök'ün konuşmasını olumlu değerlendirdiğini söyledi. Bu tablo önümüzdeki günlerde adımlann, askerlerin değerlendirmeleri dikkate alınarak atılacağını gös- teriyor. Askerler, siyasi karann hiçbir aşamasında olmaktan yana görünmüyordu, bugüne kadar ge- tirdikleri çizgi de buydu. Ancak dünkü açıklama ye- ni bir aşama. 5- ozkök'ün şu tümcesi bir ciltlik değerlendirme- ye bedel desek yeridir: "Bütün dileğim savaştan kaçınmak için seçtiği- miz hareket tarzının bizi savaşanlan da karşımıza alarakbazı hareketleryapmak zorunda bırakmama- sıdır." Bu tümceyi şöyle okuyabiliriz: "ABD, K. Irak'ta ikili oynuyor. Orada bizim iste- mediğimiz biryapının oluşmasına zemin hazırlıyor. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz, müdahale ede- riz. Işte bu noktada ABD'yi de K. Irak gruplannı da karşımıza almış olabiliriz. Hazıriıklanmızda işin bu boyutu da var!" Yakın geleceğin ana damannı bu durum oluştu- ruyor. 6- Dünya basını özkök'ün konuşmasını şu de- ğerlendirmelerle duyurdu: "Güçlü Türk ordusu ABD 'den yana tavır koydu." - Kuzey Cephesi açılıyor... Bu yorumlar ilk bakışta 5. şıkla çelişiyor gibi gö- rünebilir. TSK içindeki soru işaretlerini de katarak durumu şöyle özetleyebiliriz: Türkiye, ABD'yi kontrol ederek, ABD ile hareket etmeye hazırianıyor! 7- Sonuçlannı tam olarak keştiremediğimiz bir sürece giriyoruz. Askerier, sonunda Irak konusun- da hükümetle aynı düşündüklerini kamuoyu ile paylaşma gereği duydu. Cumhurbaşkanı, Türki- ye'nin uluslararası alandaki yerini de gözeterek ha- reket edilmesinden yana. AKP'nin içindeki dağınık- lık devam ediyor. Bu tabloda en büyük gereksinim şu: Her şeyi toplumla paylaşarak ortak akılda buluş- mak! ankcum@ttnetnet.tr Ev ödevikolkocak Sezer.* BaSÖrtÜSÜnde geiİVe dÖnÜlemeZ KıyafetserbestisiANKARA (Curn- nlması amacivla nroie ^ ^ ^ •' ANKARA (Cum- mamen kaldınlaANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Mil- li Eğitim Bakanlığı, il- köğretim okullanmn 1, 2 ve 3. sınıflannda pi- lot uygulama olarak başlattığı çantasız eği- tirnin, rüm ilköğretim kademelen için yurt genelinde yaygınlaştı- nlması amacıyla proje hazırladı. Proje ile eğı- tim-öğretimin sınıf içinde tamamlanması ve öğrencilerin sosyal faaliyetlere zaman ayı- rabihnesi öngörülüyor. Proje çerçevesinde il- köğretim öğrencilerine ev ödevi verilmeyecek. M Baştarafı 1. Sayfada Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun yükse- köğretimde yapmak istediği düzenleme- lerden "endişe duyduklarını" belirtti. Yükseköğretim yasa taslağında laiklik il- kesini zedeleyecek düzenlemelere yer ve- rilmemesi gerektiğini belirten Suver, Tür- kiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik sos- yal hukuk yapısmdan, Atatürk ilke ve dev- rimlerinden vazgeçilemeyeceğini vurgula- dı. Suver, bunun üzerine görüşmede Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Yargı- tay ve Anayasa Mahkemesi'nin başörtü- süyle ilgili kararlanna işaret ederek "ba- şörtüsü konusunda geriye dönüş imkâ- nının olmadığını11 söylediğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Sezer, dün TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç ve TMMOB Yönetim Kurulu üyeleriyle de görüşrü. Güvenç'in görüşmede, ABD'nin Irak'a olası müdahalesinin Türkiye'ye ve- receği zararlara dikkat çekerek Sezer'in uluslararası meşruiyet konusundaki duyar- lılığına teşekkür ettiği öğrenildi. Sezer dün aynca KALDER Yönetim Kurulu Başka- nı Hasan Subaşı ve beraberindeki yöne- tim kurulu üyeleriyle görüştü. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Mil- li Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin tek tip for- ma yerine değişik renk ve modelde kıyafet gi- yebilmelerine ilişkin yönetmelik taslağını tamamladı. Taslakta, forma ve önJüğün ta- mamen kaldınlacağı belirtilirken, erkek lise öğrencileri mutlaka kravat takacak. Kız öğrencilerin baş- ları açık, saçlan düz- gün taranmış olacak. Kızlar, kolsuz, açık ya- kalı gömlek, elbise ve kot giyemeyecek. VEFAT Müteveffa Ali Ulvi Alacakaptan ve Fatma Müsebbih Alacakaptan'ın oğlu, müteveffa Prof. Necmettin Halil Onan ve Ahter Onan'ın damadı, Zeynep, Uğur Alp ve Deniz ile Mehmetcan, Kaan, Ahmetcan, Ayşenur, Yunus ve Kardelen'in büyük amcaları, Ulvi ve Ayfer Alacakaptan, Bedia ve Faruk Bilge, Tayfun ve Sena Alacakaptan,, Burcu ve Murat Güneyman ile Emre ve Hurıye Alacakaptan, Murat ve Fatmagül Alacakaptan'ın amcalan, müteveffa Dr. Ercümend Hakkı Alacakaptan'ın kardeşi, Prof. Uğur Alacakaptan'ın ağabeyi, Hakkı Alacakaptan'ın babası, Yıldız Alacakaptan'ın çok sevgili eşı Emekli Büyükelçi AYDIN CÜNGÖR ALACAKAPTAN.kaybettik. Naaşı, 7 Mart 2003 Cuma günü Levent Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Kandilli Kabristanı'na defnedilecektır. Allah rahmetini esirgemesin. AİLESİ VEFAT İstanbul Bifgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hukuk Fakültesi'nin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Uğur Alacakaptan'm ağabeyi emekii büyükelçi Aydın Alacakaptan'vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. ÎSTANBUL BİLGİ CNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESÎ Denktaş oldııbittîye karşı • Baştarafı 1. Sayfada durumda mıdır? Biz eğer bunu rcferanduma gönderirsek Tür- ldye'nin haklannı da içeren bu planı kendi halkımızın oyu ile mesela 'e\ et' denildiği takdirde, ortadan kaldırmış oluruz" dedi. KKTC lideri Denktaş, Cumhu- riyet Meclisi Başkanvekili Ünal Üstel, Başbakan Derviş Eroğlu, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri ve Savunma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikte dün Ankara'ya geldi. llk temasını Genelkurmay Karargâ- hı'nda Orgeneral Özkök ile ger- çekleştiren Denktaş, ATO Başka- nı Sinan Aygün'ü de ziyaret etti. Bugün de TBMM Başkanı Bü- Jent Annç ve Başbakan Abdul- lah Gül ile bir araya gelecek. Denktaş, Çankaya Köşkü'nde ya- pılacak zirvenin ardından TBM- M'de millervekillerine bir konuş- ma yapacak. Bugünkü Kjbns zir- vesi öncesinde dün akşam saatle- rindeAKP'de Başbakan Abdullah Gül, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ve Dışişleri BakanJığı Müs- teşan Uğur Ziyal değerlendirme toplantısı yaptılar. Orgeneral Özkök, Denktaş ile görüşmesi sırasında Kıbns'la ilgi- li görüşlerini 8 Ocak 2003 tari- hindeki basm toplantısında dile getirdiğini anımsatarak "Bu ko- nuda konuşnıak zat-ı devletleri önünde yakışık da almaz" diye konuştu. Denktaş ise konuşma- sında şu mesajlan verdi: • Klerides halkma demiştir ki, "Türk askerinin adadan çık- masını istemiyor muyduk? Işte bu plan bunu başarıyor." • Bizim açımızdan bakıldığm- da bizim istediğimiz, olmazsa ol- mazlanmız, egemenlik hakkımız ortadan kaldınhyor. Sanki Banş Harekâtı'nda suç işlemiş gibi, Ba- nş Harekâtı'nda elde edilen ne varsa ve Banş Harekâtı 'ndan son- ra Rumlar ile yapılmış olan an- laşmalarla nelerin kalıcı olması gerekiyorsa, iki kesimlilik gibi toprak konusunda hudut ayarla- masıyla meselenin kapanması gi- bi bütün bunlar da ortadan kaldı- nlıyor. t/ Planı referanduma göndere- bilmek için Türkiye'nin de imza- sı isteniyor. Türkiye, bu imzayı verecek durumda mıdır? Eğer re- feranduma gönderirsek Türki- ye'nin de haklannı içeren planı kendi halkımızın oyu ile mesela "evet" denildiği takdirde, orta- dan kaldırmış oluruz. Buna hak- kımız yok diye düşünüyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog