Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

MART 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK İN R>EN\ V T>W»MYA 1E- 1 OİAR-Ak y SoNRA tNSAH-LAP- -HAMGrî I>ü"Z-£-YE ULADÜHÜSI TABİATLî ÎSÎASBUL ABDÜLCAKBAZı 1 Oİ-MAZ. 0 1 MACZKAİAKI TEKMİ1İ /,^ r=LS 1 Ay lML_ A, pâ. B Belgesel film 'Kadınlar Birbirine Doğru Yürüyor'un ilk gösterimi yarın Tank Zafer Tunaya'da Kadınlaryolaçıktı' • Adana, Ankara, \ Antakya, ' Aksaray, Batman, Bilecik, Bursa, Ereğli, Gölcük, Haymana, înegöl, Istanbul, tzmit, Kayseri, Konya, Maraş, Mersin, Oîhangazi, Pozath, Urfa, Tarsus'taki kadınlardan toplanan binlerce mektup, yazı, söz, türkü, kumaş parçası, ulak kadınlann bohçalanna katıldı ve Konya'daki buluşmaya ulaştınldı. ZEYNEPORAL Kadınlar... Yeter ki bir kez karar versuüer. Akıllanna, yüreklerine dü- şeni uygulamaya koysunlar... Artık onlan kimse durduramaz. Hemen kısadan söyleyeyim: Akıl- lanna, yüreklerine koyduklannı ger- çekleştirmekle kalmadılar. bir de bel- gesel filmini yaptılar. "Kadııılar Bir- birine Doğru Yürüyor* adlı belgesel film, yann akşam, Tank Zafer Tuna- ya Kûltür Merkezi'nde ilk kez göste- rilecek. Sözler, düşler buluştu... Anımsayacaksınız, geçen yaz baş- ta Kadın Tavnnı Geliştirme înisiyati- fi (KATAGİ) ve Amargi Kadın Aka- demisi olmak iizere çeşitli kuruluşla- nn katılımıyla "Kadınlar Birbirine DoğruYürüyor" başlıklı birkampan- ya sürdürüldü... trili ufaklı kentlerin en uç mahallelerinde, adı unutulmuş kasaba ve köylerde yaşayan kadınla- nn sözleri, düşleri, başka kadınlann sözleriyle, düşleriyle buluştu. Yürü- yüşçü kadınlar, buluştuklan kadınlar arasında ulak oldu. Adana, Ankara, Antakya, Aksaray, Batman, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Ereğli, Gölcük, Gaziantep. Hayma- na, înegöl, tstanbul, tzmit, Kayseri, Konya, Maraş, Mersin, Orhangazi, Pozath, Urfa, Tarsus'taki kadınlardan toplanan binlerce mektup, yazı, söz, Avukatlar Ankara J da buluşacak ANKARA (ANKA) - Türkiye Barolar Bırlıği (TBB) Kadın Komisyonu üyesi 40 baronun Kadın Haklan Kurulu bugün ve yann Ankara'da sempozyumda bir araya gelecek, 8 Mart Dünya Kaduılar Günü'nde ise Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulunacak. TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok, Yeni Medeni Yasa'nın Aile Hukukuna Getirdiği Yenilikler Sempozyumu'nun Ankara Adliyesi'nde yann başlayacağını ve öbür gün de _ süreceğini bildirdi. Özok, "Üikeınizin ABD tarafindan tüm dünyanın karşı okluğu etnperyalist bir saldmya dahil edilmek istendiği günkrin arefesinde, kadınlanmıan her akndaki mücadelesi daha da önem kazanmaktadır" dedi. Sempozyuma katılacak avukatlar 8 Marfta da Anıtkabir'i zivaret edecek. Afganlüann gerçeldeşen düşüBir zamanlar Takban'm kadınlara topuklu başvurdu. Kurs sonrasmda makyajını süip | ayakkabı bile grymeyi yasakbdığı Afganistan'da kadınlar günümüzde güzelnk uzmaru olmakiçin kursa gidiyor. Kadmdan sorumlu bakanbğm açöğı kursa giden 10 kadın sertifikasnı aldı ve kendi güzeflik salonunu açü- 3 eğftmenin görev yaptığı kursa önümüzdeki ay kaülmak için de 32 kadın başörtüsünü takan Ley la da alü ay önce açüan bu özel kursa katdan kadınlardan biri. O ve diğerteri Taleban baskısryla yaşadıklan dönem sonrasmda yaşamlanndaki bu değjşiknkkr karşısındabeOd bir rüyada okluklannı sanıyor. Tabü, bu rüyanm hiç bitmemesini umarak. (Fotoğraf.AP) türkü, kumaş parçası, ulakkadınlann bohçalannakatıldı ve Konya'dakibu- luşmaya ulaştınldı. Yolun başında-. Daha yola çıkmadan söylediler. ti Senin>'azgmbanabağlLBenimtut- sakhğunsenikuşanvor.Benkocamdan dayakyediğûnde. sen çığuk aüyorsun. Sen tecavüze uğradığında, benim de ruhum kamyor- Ay^e'nin yoksuBuğu, Mehtap'ın çaresizliğL,Gülav 'uı gördû- ğü baskılar, benim dilsizliğim, senin korkularm,tümkadınlan tutsakediyorr Baktılar ki, reklamlardaki, diziler- deki, filmlerdeki. televizyonlardaki sahnelerdeki kadınlar kendilerine hiç mi hiç benzemiyor. "Reklaınlar,dra- ler,fihnkryalansöytüyorsa.bizdebir- birimizekulakv'ereliınJ' dedıler. Dedılerki. "Sadeceunkânıotanka- dınlarbuluşabiliyor.Tüm bilgilere on- lar sahip. Ama kadınlann büyük ço- ğunluğubirt«rineyabancı~Ö>1evse_'' Karar verdiler. "Buluşahnu. Evin- den çıkamavan, sokağuu aşamayan, Kadm mahkûmlar, gardiyanlann cinsel saldmsına uğruyor ABD, şiddette deilkİSTANBUL (ANKA) - Gelir dağıhmı uçurumu- nun da etkisiyle suç oranı en yüksekülkelennbaşın- da sayılan ABD'de, kadın- lannyoğunbiçimde cinsel saldın riski altındayaşadı- ğı bıldirildi. Uluslararası Af Örgütüverilerine göre, ABD'de ortalama 6 daki- kada 1 kadına tecavüz edi- liyor. Uluslararası Af Örgütü verilerine göre, ABD'de ce- zaevlerinde yoğun tecavüz olaylan yaşanıyor. Kadın mahkûmlar, gardiyanlann cinsel saldınlanna maruz kalıyor. ABD'de eyalet ve federal cezaevlerinde top- lam 148 bin 200kadın mah- kûm bulunuyor. Gardiyanlann ise yüzde 70'ini erkekler oluşturu- yor. Cezaevi görevlilerinin kadınmahkûmlara tecavüz ve diğer cinsel saldınlarda bulunduğu rapor ediliyor. Kadın mahkûmlar aynca 1yi muameJe"karşılığı sek- se zorlaruyorve üst arama- lannda elle taciz ediliyor. Uluslararası Af Örgütü, Rusya'daheryıl 14binka- dırun aıle içi şiddetnedeniy- le öldüğünü tahmin ediyor. Bangladeş'te reddedilenko- calan veyataliplerince kez- zapla yüzü yakılan kadın sayısının yılda 200'e ulaş- tığı, Hindistan'daçeyizleriy- le ilgili anlaşmazlıkyüzün- den eşleri ya da bunlann yakınlan tarafindan öldürü- len kadınlann ise 7 bini aş- tığı tahmin ediliyor. Uluslararası Af Örgütü görevlisi Zaynab Nawaz, kadınayönelik şiddetinbir temel hak ihlali olduğunu belirtti. Nawaz, Uluslara- rası Af Örgütü'nün önü- müzdeki yıl dünya çapın- da "Kadmlara\ önefikŞid- dete Son Kampanyası" başlatacağını bildirdi. Bu kampanyayla hükü- metlerdenkamusalve özel şiddet eylemlerini ortadan kaldırmalannı isteyecek- lerini bildirenNawaz, aile içi şiddetin tüm dünyada çok yaygın olduğuna işa- köyünün sının dışına adıın atamayan kadınlaria da buluşahm-." Karar verip dedıler ki: "Sadece bü- yûkşehirkrdev-aşaş ankadınlardegil, berkeskonuşsun.Tüm kaduılann sö- zü bir yerde buhışsun." Işte 6-14 Temmuz tarihlerinde ger- çekleşen yürüyüş ve Konya'daki bu- luşma, şimdi belgesel film oldu. Yürüyüş bltmedl Amargi Kadın Akademisi'nin ya- pımcıhğını üstlendiği, Hüseyin Ka- rabey, Perihan Taş, Nihan Gider, Ba- nu Öztürk, Nihan Erdoğan'ın yönet- tiği u Kadınlar BirbirineDoğruYürü- yor" filmi, bu "yürüyüşün" henüz bitmediğinin, yürüyüşün devam etti- ğinin de bir göstergesi. Bu film de, yürüyüşün, kadınlann yüzlerini birbirlerine dönüp anlatma- İanrun bir parçası. Sadece kişisel ol- duğu sanılan sorunlann arasında, bir- birindenkopuk, uzak yaşamlararasın- da, paylaşma, bilinçlenmeve dönüşüm süreçleri arasındabağlar kurmayaya- rayan bir adım daha... Film, yürüyüşe ve buluşmaya katı- lan, kadın bakış açısma sahip profes- yonelkadınkameramanlar tarafindan görüntülendi. Yani, kadınlann, kendi hayatlannı kendilerinin çektikleri bir film. Yann akşam Tank Zafer Tuna- ya Kültür Merkezi"ndeki (saat 20.00) ilk gösterimden sonra, tıpkı ulak ka- dınlar gibi "*Kadınlar Birbirine Doğ- ru Yürüyor" filmi de yahıız Türki- ye'deki değil, dünyanm her yerinde- ki kadınlaria buluşmak için yollara çıkacak. Daha önce de dedim ya: Kadınla- nn yürüyüşü devam edecek. Erkek egemen toplumlarda ve kül- türlerde bu egemerüik sürdükçe kadın- lann seslerini duyurmaçabası hiç ama hiç bitmeyecek. Zaten, eşitlik sağla- nıncaya dek bitmemeli de... Çünkü bu egemenlik, iktidan, gücü, sömürü- yü. baskıyı, şiddeti, eşitsizliği büyü- türken aynı zamanda toplumu içten içe oymakta... "Kadınlar Birbirine Doğru Yürü- yor" belgeselinin yolu açık olsun diyorum. İşyerinde erkekler ntağdur tSTANBUL (AA) - tşyerlennde en fazla şiddete maruz kalanlann erkekler olduğu bildirildi. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dah Başkanı Doç. Dr. Yasemin Balcı ve araştırma görevlisi Makbule Özlem Akbay tarafindan yapılan araştırmada, Istanbul Adli Tıp Kurumu 2. îhtisas Kurulu'na Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden incelenmek üzere gönderilen şiddet içerikli ve olay mahalli "işyeri* olan 140 dosya değerlendirildi. Araştırmada, işyerinde şiddete uğrayanlann yüzde 90.7'si ile söz konusu dosyalarda yer alan sanıklann yüzde 98.5'inin erkek olduğu anlaşıldı. Olaylarda kadın mağdur sayısının 13 olarak belirlendiği araştırmada, toplam 2 olan sanık kadınlann ise ev hanımı olması dikkat çekti. GEÇMtŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ AnayasaDeğilYolHalısı Amerika Birieşik Devletleri askerlerinin Türki- ye'ye gelip Irak'a geçmesine olanak sağlayacak tezkerenin reddedilmesine kızanlann bir bölü- mü, gelişmelere külhani birtavıriayaklaşarak "oh olsun" demeye çalışıyorlar. Bir bölümü ise, AKP iktidannın hazırladığı 2003 bütçe tasarısındaki önlem ve kaynaklan irdele- yîp "madem öyle, işte böyle" diye savaşçı ruh- lannı yelpazelemenin fırsatını yakalamanın keyfi içindeler. Para parayı çektiği için, gelen vergi önlemle- riyte ceplerinden çıkacak paranın tutarı kendile- rine dert olmuyor. Oysa büyük çoğunluğu "orta direk"\n bilinçli olarakyıkılması nedeniyle açlık sınınylafakirlik sı- nın arasında kalan yurttaşlann ağzını bıçak aç- mıyor. Açıldığında datepkilerini dile getiren cüm- leler dökülüyor. * • • Ülkeyi yönetme becerisini, ABD'nin vereceği dolariara endekslemiş olduğu anlaşılan siyasal iktidann, hem Acil önlem Paketi'nde hem de Hü- kümet Programı'nda vermiş olduğu sözleri yok sayması, hiç değilse bu kadar erken beklenmi- yordu. Ancak iktidar, kendi partisindeki tezkere hayir- cılannı da suçlananlar kapsamına dahil ederek işin içinden sıynlacağını düşünmüş olmalı ki ver- gi bombasını patlatıverdi. • • • 193 Sayılı Gelir Vergisi Yasası'nda yapılan de- ğişikliklerle vergi sisteminin haksız ve adaletsiz bir yönteme dönüştüğünü herkes kabul ediyor ve yakınıyor. Ancakyapılan açıklamalar, sistemin düzeltilme- si girişimleri yerine sisteme tüy dikmek girişimi- nin yeğlendiğini gösteriyor. Elbet devlet çarkının döndürülmesi için para- ya, dolayısıyla da vergiye ihtiyaç var. Anayasanın en fazla beğenilen yönlerinden bi- ri vergi konusunda öngördüğü ilke. Her yurtta- şın, geliri oranında vergi ödemesini kural olarak vurguluyor. Ama uygulama öyle değil. Arkadaşlanmızın dünkü ekonomi sayfalarında aktardığı bilgiler, bütün yükün dar gelirli memur, çiftçi, işçi ve emeklilerin üzerine yıkıldığını göz- ler önüne seriyor. Paradan para kazananlann miryarlarcaliralıkfa- iz gelirlerinden 10 para gelir vergisi alınmazken, yıllık geliri 4 milyar lirayı bulmayan asgari ücret- li, ekstradan 684 milyon lira daha ödeyecek. Emlak vergilerinin, 2003 yılında gelen yüzde 29'luk artışla ulaştığı tutann iki katı ellerinden alı- nacak. Eğer arsa ya da daire büyükşehir sınırla- n içindeyse ödenecek vergi tutan dört kata yük- selecek. • • • Yukanda değindiğimiz gibi devletin parayaih- tiyacı var. Var ama, seçtiği yol adaletsizliği daha tırmandırma yolunda atılmış belki de sondan bir önceki adım. Kayrt dışı parayı kayrt içine almak, rantiyeye gös- terilen hoşgörüyü, hiç olmazsa bu darlık zama- nında biraz göz ardı etmek varken yükü yeniden kümesteki kazlara fatura etmek, ancak bizdeki yönetim anlayışıyla bağdaşabilir. Anayasa dediğiniz nedir ki. Bizim büyük yöneticiler için yol halısı kadar önemi var. oerinc@cumhuriyet.com.tr. RlHlSlKllTlR\r.S\\\[V\KFl O N S E BARIŞA TÜRKÜ •EİSİGİİS Dtvetıyeler Ruhi Su Kûltvr ve Stnat Vakfindar UdAiy Halt Eğiam Meriezinden trmut «tikMr 10 Mart 2003 Pazartest Saat : 20.oo Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ÇAYELİ ASLtYE HUKUK MAHKEMESt Esas No-, 2003 54 Davaci Tedaş Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Mustafa Beyhan tarafindan davalı Abdurrahman Naci Karaloğlu aleyhine mahkememize açılan bedel tespiti ve idare adına tescil davasının yapı- lan açık yargılaması sırasında verilen ara karan uyann- ca; Dava konusu Rıze. Çayeli, Kaptanpaşa köyü mevki- inde kain doğusu dere, batısı orman, kuzeyi Ali Kara- loğlu ve gûneyi Feti Karaloğlu ile çevrili çay bahçesinin 773.03 m2 yüzölçümlü taşınmazm. 258.49 m2'lik kısmı üzerine TEDAŞ AŞ Rize Müessese Müdürlüğü tarafin- dan irtifak kamulaştınnası yapılacağından, bedelinin 64.622.500- TL. tespit edildiği. taraflann bedel konu- sunda anlaştıklan ve davacı kurumca bedelin Çayeli T.C. Zıraat Bankası Şube Müdürlüfü'ne zilyet Abdur- rahman Naci Karaloğlu adına bloke edılmiş olup, konu- ya ve taşınmaz mahn değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ılan tarihinden ıtibaren 10 gün içinde mahke- meye yaalı olarak bildirilmesi, hak sahıplerine son ilan- dan itibaren hazine ve üçüncü bir kimse tarafindan 1 ay içinde ıtiraz edilmedığı takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceğı son kez ilgililere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SY. ile de- ğişik 19 5 maddesı gereğince ilanen tebliğ olunur. 06.02.2003. Basın- 9146 l.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. 21239/24707 sayılı diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Ş ÇİGDEM TANMAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog