Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

6 MART 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER TCDD: Hyatta anlaşmadık • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TCDD Genel " Müdürii Süleyman Karaman, ikinci tezkerenin kabul edilmesi durumunda ABD için demiryollan üzerinden askeri malzeme taşıyabileceklerini bildirdi. Yunanistan Demiryollan Genel Müdürii Konstantinos Giannakos ile görüşmesinde gazetecilerin, "Ne kadara taşıyacaksınız" sorusu üzerine Karaman, "Fiyat konusunda anlaşmadık. Para ve vagon miktannı tam olarak bilmiyoruz" diye konuştu. Kürtçe yayın olanağı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hükümeti, AB'ye uyum çerçevesinde 6. paketini hazırladı. Pakette, daha önceki hükümet döneminde çalışmalan başlayan, ancak tamamlanamayan taslağa son şekli verilerek TRT'nin yanı sıra özel televizyonlann da Kürtçe yayın yapabilmesinin önü açılacak. Bu çerçevede hazırlanan paket, nisan ayında TBMM'ye sunulacak. HMB> davası sürüyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi, HADEP'in kapatılması istemiyle açılan davayı esastan görüşmeye bugün devam edecek. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, iddianamede delil olarak gösterilen kasetleri izlediklerini ve delilleri tek tek incelediklerini kaydetti. Öcalan karan IZMarTta • STRASBOURG (AA) - Avrupa Insan Haklan Mahkemesi (AtHM), terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan' ın avukatlannın yaptığı başvuruyla ilgili karannı 12 Mart Çarşamba günü verecek. AİHM, 21 Kasım 2000 tarihinde yapılan duruşmada, Öcalan ve Türk hükümetinin başvuruyla ilgili görüşlerini dinlemişti. İmralı nyaretine havaengeH • GEMLtK(AA)-Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 avukatı ve ablası, hava muhalefeti nedeniyle trnralı Adası'na gidemedi. Öcalan"ın avukatlan Irfan Dündar, Dogan Erbaş, Mahmut Şakar ve Mahmut Vefa ile ablası Havva Keser, imralı Adasf na gitmek üzere sabah erken saatlerde Gemlik Ilçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Jandarma yetkililerince, hava şartlannın, Imrah'ya ulaşılmasına imkân tanımayacağımn bildirilmesi üzerine, Öcalan'ın avukatları ve yakını, Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler ile görüşmek üzere Bursa'ya hareket etti. IKDP bürosuna saHfen • ANKARA (Cumhuriyet) - Kuzey Irak'ta Türk Bayrağı'nın yakılması eyleminde başı çeken kürt gruplanndan olan Kürdistan Demokratik Partisi'nin (IKDP) Ankara'daki bürosuna molotofkokteyli atıldı. Molotofkokteyllerinin biri camı kırarak içerde küçük çaplı yangın meydana getirirken, diğer molotofkokteyli dışanda patladı. Olay dün sabah saatlerinde, temsilcilik görevlileri tarafindan fark edilerek polise bildirildi. Önceki gün IKDP Ankara Temsilciliği'ne numarası görünmeyen bir telefondan faks çekildiği ve "Bu olayın intikamı alınacak" denildiği öğrenildi. ABD'nin kuzey cephesi için Türkiye'nin olanaklanndan başka seçeneği yok HarekâtplanıtıkandıSERTAÇ EŞ ANKARA - TBMM'nin Türk topraklannda yabancı asker bulundurulmasına iliş- kin tezkereyıreddetmesiüze- rine ABD'nin kuzey cephe- si için yaptığı harekât plan- lan tıkandı. ABD'nin kuzey cephesi için Türkiye'den yar- dun istemenin dışında baş- ka bir seçeneği bulunmadı- ğı vurgulandı. Kuzeyden açı- lacak cepheye en kolay yol- dan ikmal ve lojistik destek sağlamanın Türk topraklann- dan gerçekleşebileceğine dikkat çekilirken, hava indirme harekâ- tının kapsamlı olamayacağına dikkat çe- kiliyor. ABD'nin Irak harekâtı için Türkiye'nin destek vermemesi durumunda "BPbm"nı de\xeye koyacağım açıklamasına karşın TBMM'deki oylamadan sonra bu yön- de bir hareketlılik gerçekleşmedi. ABD, Akdenız'deki gemilerde bulundurduğu ve Türkiye üzerinden geçirmeyi planladı- ğı askeri birlik, teçhizat ve malzemele- rinin rotasını değiştırmedi. AKP hükü- Cenelkurmay Baskanı Ceneral Myers: Türkiye'nin desteği olmazsa zorlanacağız ABD kuzeyden ikinci cepheyi açacakDışHaberlerServisi-ABD Genelkurmay Başkanı General Richard Myers, Türki- ye'nin desteği olsa da olmasa da kuzeyden ikinci cephenin açılacağını bildirirken Dı- şişleri Bakanı CoHn Poweü da Türkiye'nin karannın ABD'nin operasyon planlannı ye- niden gözden geçirmesine neden olduğunu söyledi. General Myers, önceki gün yaptığı açık- lamada, "Irak'ayöneHkoperasyonun, Tür- kiye'nin kaoiıp kaülmamasına ve destekve- rip vermemesine göre dramatik değişiklik- ler gösterdiğini, Türkiye'nin desteği olsa da olmasa da ABD'nin kuzeyden ikinci cephe- yi açacağmı" kaydetti. Myers, "Türkiye ol- madanbu.dahazorotacak,amamutlakaola- cak. Denklem, Türkiye'nin kaühp katdma- masına ve destek verip vermemesine ıre dramatik degişiknkler gösteriyor. ÇeşhÜ se- çenekter var. Bunlann bazdannın uyguian- ması kolay; Her savaşta olduğu gibi lojistik çok önemİi rol oynuyor" dedi. Powell ise Ingiliz televizyonu Channel 4'e verdiği özel demeçte, Meclis'in tezke- reyi reddetmesinin ABD'nin olası Irak ope- rasyonuyla ilgili planlannı yeniden gözden geçirmesine yol açbğını belirtti. metinin ikinci bir tezkere ile bir deneme yapmasını bekleyen ABD'nin kuzey cep- hesi için Türkiye'nin olanaklanndan baş- ka seçeneği bulunmadığına dikkat çeki- liyor. Askeri çevreler, kuzey cephesi için Türkiye'nin seçeneksiz olmasının stra- tejik önem, hava, kara ve demiryollany- la sağladıgı olanaklardan kaynaklandı- ğına dikkat çekiyor. Irak'uı kuzeyine hâ- kim havaalanlannın yalnızca Türk top- raklannda bulunduğunu, Türk hava sa- hasının Irak'a hâkim olduğunu belirten kaynaklar, en uygun karayolu ağının da yine Türkiye'den sağlanabileceğini dile getiriyor. İskenderun'dan Irak'a ABD, kuzey cephesi için düşündüğü 4. Piyade Tümenı ve her türlü teçhizatı- nı tskenderun'da Devlet Demir Yolla- n'nın işlettiği liman aracılığıyla Nusay- bin'e kadar aktarmayı, karayoluyla Si- lopi-Habur üzennden Irak'a girmesini planlıyor. ABD'nin sıcak savaş dönemi- nin ardından yeniden yapılanma süre- cinde Irak'ta bulundurmayı planladığı birliklerinin ihtiyaçlannı da ayra yolla kar- şılamayı planladığı dile getiriliyor. Gündeme ABD'nin "B Planı" olarak getirilen hava indirme harekâtının kap- samlı bir cephe açmak için yeterli olma- yacağına vurgu yapılıyor. Ağır teçhizat- lann hava indirme ile Kuzey Irak'a in- dirihnesi olanağının hemen hemen bu- lunmadığı belirtiliyor. Kürt gruplanndan korkuyorlar Türkmenler korunma istedi AYHANŞİMŞEK ANKARA - Kuzey Irak'taki Türkmenlerin. Türkiye'den korunma ta- lep ettikleri öğrenildi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilci- si MustafaZiya, Erbil'de- ki son olaylann ardın- dan Türkmenlerin can güvenliğmin tehlikede olduğunu belirterek, Tür- kiye'den askeri ve siya- si korunma istedi. Kürt gruplar KDP ve KYB'nin askeri güçle- rini birleştirerek devlet- leşme yönünde bir adım daha attıklannı kayde- den Ziya, "Türkmente- ri bu bötgeden çıkarmak istiyorlar. Türkmenlere yönelik tahrikier şinıdi- den başladı" uyansında bulundu. Cumhurijet'in sorulannı yanıtlayan ITC Türkiye Temsilcili Ziya, Türkiye'den korunma ve güvence talep ettiklerini doğrularken, bölgedeki gelişmelerin kaygı veri- ci düzeye ulaştığını söy- ledi. Ziya, ABD yöne- timinden de talepleri ol- duğunu belirterek şun- lan söyledi: • Barzani ve Talaba- ni kışkırtıyor: Kuzey Irak'taki gösteriler ken- diliğinden çıkmıyor. Bunlann arkasında Bar- zani ve Talabani var. Türkiye karşıtlıgını son zamanlarda bu kadar ar- tırmalannın arkasında gizli amaçlan var. Türk askerinin bölgeye gel- mesini istemiyorlar, çüh- kü bu amaçlannın en- gelleneceğini düşünü- yorlar. • Provokasyon: Ey- lemlerde Türk bayrağı- nın yakılmış olmasını kı- nıyoruz. Bunlar provo- kasyonlardır. f/ Korunma isteği: Güvence, korunma isti- yoruz. Bu talebimizi Tür- kiye'ye ilettik. Bu siya- si de olur, askeri de olur. Can güvenliğimizin ko- runmasım istiyoruz. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART HtlKCJMET, B PLAMl UYGÜLUVORMU&... musakart@yahoo.com ABD'li heyet incelemelerde bulunurken Mersin'e 6.3 bin grostonluk bir gemi geldi Us ve limanlar hareketlendiNAZMİAKDAĞ/AKIN BODUR/ARİF ARSLAN MERStV/tSKENDERUNTBAT- MAN - ABD'nin Ankara Büyükelçi- liği Askeri Ataşesi ile Afet ve Insani Yardım Temsilcisi'nin de aralannda bulunduğu heyetler Şırnak'ın Silopi il- çesi, Incirlik Cssü ve Iskenderun Li- mam'nda incelemelerde bulundu. As- keri ataşe Joseph Collins ile Afet ve în- sani Yardım Temsilcisi Ronal E. Iibby'nin de yer aldığı heyet, Silopi Kaymakamı Ünal Çakıa'yı makamın- • Ankara'dan Iskenderun Limanı'na giden binbaşı rütbeli bir ABD'li komutanın bölgeden Irak sınınna yapılan araç ve silah sevkiyatını yöneteceği öğrenildi. da ziyaret etti. Basma kapalı yapılan görüşmenin ardından heyet, bir nak- liye şirketinin temsilcileri ile görüştü. Habur Sınır Kapısı yakınındaki Bir- leşmiş Milletler Gıda ve Tanm Örgü- tü (FAO) Temsilciliği'ne gitmek iste- yen heyete,jandarma ekipleri çıkış iz- ni vermedi. Heyet, daha sonra kara- yolu ile Diyarbakır'a döndü. Ankara'dan geldiği belirtilen binba- şı rütbeli ABD'li bir komutan da ön- ce Incirlik Üssü'nde, sonra da heli- kopterle gittiği Iskenderun'da denetle- me ve incelemelerde bulundu. Isken- derun liman sahasında bulunan asker- lerle görüştükten sonra, gemilerle li- mana getirilen ve Diyarbakır yönüne gönderilen araç ve silahlan da incele- yen komutanın, bir süre bölgede ka- larak sevkıyatı yöneteceği öğrenildi. Bahama Bandıralı 6 bin 310 gros- tonluk konteynır gemisi"CEC ME- RIDIAN" ise önceki gece yansı Mer- sin Limanı'na giriş yaptı.Batman'da ise "tntikal Tatbikarj"gerçekleştiril- di. Diyarbakır Valisi Nusret Miroğhı ile Batman Valisi Efkan Ala'nın da iz- lediği Tekel Tütün Işletmesi alanın- daki tatbikata 300 kişi katıldı. Vali Miroğlu, "Batman\lakikunıhış- lar tek ketimeyle mükemmel görünüm- deler. Kurum ve kuruhışlarmuz olası bir müdahaleye karşı hazır durum- dadn-"dedi. Baykal, TBMM'nin aldığı karan inkâr eden bir kurum haline dönüştürülmemesini istedi Hükümet Meclis'in düzeyine çıkmalı • CHP lideri Baykal, Genelkurmay Başkanı Özkök'ün açıklamalannı değerlendirirken ' "TSK hükümetin emrindedir, tezkereyi onaylaması doğal. Askerin görevi tabloyu değerlendirmek, siyasetçininki var olan şablonu değiştirmek" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz BaykaL Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün açıklamalannı değerlendirirken "TSK hükümetin emrinde görev yapan bir temel kuruluşrur, hükümetin onaylayıp TBMM'ye sunduğu tezkerevi ona> lanıası doğakur, o tezkereye katla >apmışûr" dedi. Baykal, "askerin görevinin >-ar olan taMo içinde değertendirme yapmak, sryasetçinin görevinin ise var olan şablonu değiştirmek olduğunu" vurguladı. Baykal, "koşuHar değişmeden, çok kısa bir süre geçtikten sonra TBMM'nin karannı değiştirmesinin bü>ük tahribata yol açacağını'' da söyledi. CHP lideri Baykal, dün CHP'li TBMM Başkanvekili Yıhnaz Ateş'i ziyaret etti. Bu sırada gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Baykal, "Sajin Genelkurmay Başkanı, demokratik bir ülkenin anayasal düzeni içinde TSK'nin taşıdığı yeri ve konumu çok doğru değerlendirerek son günlerin tarbşmalanna ayduılık getirmiştir. Çok yararfa bir açıklama >apn. Anayasa\^ uygun bir anlayış ve dikkat içinde, ortaya çıkan idoialan inandıncı biçimde >anıtiadı" dedi. TSK'nin hükümete destek verdiği değerlendirmeleri anımsatılarak yöneltilen bir soruya Baykal, "TSK hükümetin emrinde görev yapan bir temel kuruhıştur. Hükümetin onaylayıp TBMM'ye gönderdiği tezkerevi onavlaması doğaldır, o tezkereye katkı \ apmısûr. Onlar askeri açıdan katkdannı yaptilar" yamtını verdi. Yaşananlann hükümetin dağınıklığını ortaya koyduğunu \ıırgulayan Baykal, "Si)"asetin kıblesi Meclis'tir. Meclis'in kıbiesi de halkür. Bu kıbkvi değiştirmeye kalktşniarsa sıkmü olur" dedi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HÎKMET ÇETİNKAYA Tezkere, Vergiler, ABD, Irak ve Savaş... AKP hükümetinin bütçesi 'borç ve faiz ödeme' üzerine kurulmuş!.. Bu durumda ne olur? Açıklar daha fazla büyür!.. Olan yine emekçilere olacak!.. Açlık ve yoksulluk sınınnda olan halk, ek vergi ödemek zorunda kalacak... AKP iktidarı dökülüyor!.. BaşkentAnkara'nın siyasi kulislerinde "AKP iktidarının çatladığı" konuşuluyor, 9 Mart'ta yapılacak Siirt seçimlerinden sonra iktidar partisinde yol aynmına gelineceği sinyalleri veriliyor... Bu arada ilginç gelişmeler de oluyor... Önceki gün Kanada bayraklı bir gemi Mersin Limanı'na yanaşıyor, bir başka gemi Iskenderun Limanı'na demir atıyor... Tam bu sırada AKP'nin sorumsuz yetkilisi işadamı Cüneyd Zapsu, New York Tımes Gazetesi'ne açıklama yapıyor: "Yeni bir tezkere yolda..." AKP'li bakanlar ise tam tersi açıklama yapmadılar mı? AKP'de her kafadan bir ses çıkıyor... Neymiş efendim? Barış için vergi paketiymiş, yok tezkere geçseymiş vergiler gelmezmiş!.. AKP iktidarı sosyal devlet anlayışına tümüyle karşı çıkıyor, bir bakıma halkı soymak istiyor... Oysa halkın soyulacak yanı kalmadı... Ekonomik devinimi sağlamak için vergilerin azaltılması, yatınmlann çoğaltılması gerekmez mi? AKP bunun yine tam tersini yapıyor... ••• AKP içindeki Nakşiler, Süleymancılar ve Fethullahçılar ise "ABDyanlısı" politikalannı sürdürüyorlar... Sağda-solda "Yeni bir tezkere mutlaka gelmeli, Türkiye ABD'y/e birlikte savaşa girmelidir" diyorlar... AKP grubunda 'Milli Görüş Çizgisi'nde olan 100 milletvekilinden 10'u şu sıralar tavır değiştirdi... Diyorlar ki: "İkinci tezkereye evet diyeceğiz!" Kuzey Irak'ta köktendinci örgütler yavaş yavaş kıpırdanmaya başlamadılar mı? Kuzey Irak'ta yaşananlar Türkiye'de çok yakından izleniyor! Olay tek boyutlu değil!.. örneğin Ensar El Islam adlı terör örgütü, özellikle Celal Talabani liderliğindeki KYB peşmergelerini hedef alıp saldınlar düzenliyor... Bunlann yanı sıra ABD, Kuzey Irak'taki Kürt grupları silahlandırıyor; hem dinci örgütler hem de PKK/KADEK, Kürtleri Türkiye aleyhine kışkırtıyor... Arkadaşlanmız Mehmet Faraç ve Ferit Demir bölgeyi en iyi bilen gazetecilerden... Ferit Demir diyor ki: "Süleymaniye, Erbil, Dohuk ve Zaho gibi kentlerde halk silahlandın/dı. Türkiye'nin KuzeyIrak'a müdahalesine karşı kilitbölgelere silahlı adamlaryerleştirildi..." Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabani gjçleri birleşiyor... Iki Kürt grubuna bağlı yaklaşık 100 bin kişilik düzenli bir ordu kurulduğu öne sürülüyor... Peki kim eğitiyor peşmergeleri? Ingiltere ve Amerika... ••• Mehmet Faraç ise bölgede olup bitenleri şöyle değerlendiriyor: "Beş biniaşkın PKK/KADEK militanıKDP ve KYB'ye, dinci örgütlerle birlikte oaskı yapıyor. Aynca ekonomikkayıplan varik Kürt grubunun. Habur'dan sınır ticareti vergisi, akaryakıttan kesilen komisyon tutarı sadece 150 milyon dolardı yılda. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınlarından Bağdat'a kapı açnaya çalışması da Kürt gruplannı tedirgin eti..." Bölge kaynıyor... Galiba yeni tezkere yolda... Eh, yeni vergilerin de eli kulağında... hikmet.cetinkaya " cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA KUelUVY OLAYI ve TARİKAT KAMPLARI G ü n i z i Y o y ı n c ı l ı k Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog