Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 MART 2003 PERŞEMBE HABERLER BUGÜN ALİ SİRMEN Kefere 'Takıyye'nin İngilizcesini Oğrendi Görmüş geçinmiş dostum gülüyordu, - Neyse diyordu, elin Coni keferesi, birtürlü an- latamadığımız 'takıyye'nin İngilizcesini öğrendi artık. Sonra da ekledi: - Bush'a sorsak da öğrensek, takıyye'nin Ingi- lizcesi ne diye? - Kolay dedim, sana 'Tayyip' yanıtını verecek- tir. Elin Coni kovboyu ve şürekâsı, pazariık konu- sunda vızıldanmakta ne kadar haksız ise takıyye konusunda kızmakta da o kadar haklı. Pazarlık diye kızacak bir şey yok. Kendisi pet- rol avantası için savaş yapıyor, Türkiye'den ala- cağı akaryakıta daha düşük fıyat ödemek için pa- zarlık ediyor, ülkemizi büyük zararlara sokuyor, son- ra bu işin ceremesi için yapılan pazarlığa kızıyor. At cambazının, karşısında halı bezirgânı gibi davranını taan eyleyecek hali mi var ki? • • • Ama Tayyip tarafından aldatılmış olmaya kızma- lannı anlamak mümkün. Tayyip Erdoğan daha yeni partisi için yola çı- karken, ABD kâbesine yüz sürerken, sonra da ik- tidar olmasının ardından, VVashington'daki gö- rüşmede de kirii savaş için her şeyi yapmaya ha- zır olduğu izlenimini vermişti. Savaş tezkeresi dört nedenle parlamentodan geçmedi: - Türkiye'de, savaşa karşı olan kamuoyunun tep- kisinin ve CHP'nin kararlı tutarlılığının AKP'yi kor- kutması. - ABD'nin Türkiye'ye kamuoyunun öfkesini bi- raz olsun hafîfletecek güvenceyi vermekten ka- çınması ve Kuzey Irak konusundaki ikircik uyan- dıracak tutumu. - Iki kâbe arasında beynamaz AKP yönetimi- nin, tezkereye yeterince sahip çıkamayıp bunun arkasında duramaması. T. Erdoğan'ın ABD'nin kimi haklı isteklerimizi kabul etmediğini, ama bun- lan sineye çektiğini kamuoyu önünde açıklama- sı, olumsuz havayı güçlendirdi. - AKP içinde etnik ve tarikatsal bağlantılan do- layısıyla kimilerinin tezkereye baştan itibaren kar- şı çıkmalan. Bütün bu etkenleri görmeden, 99 ret oyunda, 99 artın adam aramak biraz aceleci ve nafile bir simyacılıktır. • • • Tezkerenin ertelenmesindeki en büyük etken ise başlangıçta, medya ve siyaset dünyası içinde azınlıkta olan, TÜSlAD'da esamisi okunmayan, ala- turka piyasada kâbus gibi görünen savaş karşıt- lannın, kamuoyundaki etkileri olmuştur. Ama bu ancak tezkerenin ertelenmesini sağla- yacaktır, engellenmesini değil. Prof. Dr. Türkel Minibaş'ın pazartesi günkü 'Savaşa Neden HayırDesinlerki' başlıklı enfes ya- zısında belirttiği gibi, AKP de, TUSİAD başta ol- mak üzere sermaye kesimi de, ucube piyasa da, yapılan ve işlevleri gereği, ne savaşa hayır diye- bilirler ne de onun tezkeresine... Şimdiye dek olup olan, ahlaksız savaş ile mak- yajı bozuk tezkeresinin kamuoyunda uyandırdır- dığı tepki yüzünden, işleri biraz ertelemektir. Kısacası, ABD'deki söytemler değil, Türkiye'de- ki tavirdır takıyye olan. Göreceksiniz, kea süre içinde, makyajlanmış tez- kere TBMM'den geçecek ve şu anda pek B pla- nı yokmuş görünen ABD yine A planını paşa pa- şa yürütecektir. Bu gelişmede anahtar rolünü de Siirt'in Kürt kökenli seçmeni oynayacaktır. Ve de bu hafta Türk halkına banşı ödeten Tay- yip Bey, yakında savaşı da ödetecektir. Yaşlı dostum, yanılıyordu. Amerika'nın Coni'si takıyye'nin İngilizcesini öğrenmeden önce, Tür- kiye'nin Mehmet'i Türkçesini bir kez daha öğre- necekti. Sandığa gitmeyin çağrısı • SÜRT (Cumhuriyet) - Siirt'te pazar günü yapılacak yenıleme seçimi için hazırlıklar sürerken DEHAP Siirt tl Başkanı Dara Turhan, HADEP tl Başkanı Aydın Özkan, SHP tl Başkanı Erdal Koyuncu yaptıklan ortak açıklamada, 9 Mart seçimlerine adil, demokratik bir ortamda gidilmeyeceğini belirttiler. tl başkanlan, "Bizler galibi önceden belli olan 9 Mart Siirt seçimlerinde fîgüran olmayı reddediyonız" dediler. Eski dosyalar açıbyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu, dün önerge sahibi olarak AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz'u dinledi. Komisyon, 128 kamu kurumu ile sivil toplum örgütünden bilgi ve belge, Adalet Bakanlığı'ndan da siyasiler hakkındaki yolsuzluk dosyalannın komisyona gönderilmesini isteme karan aldı Yargıçtan bilirkişi yorumu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı'ndaki bazı ıhalelerde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan Vurgun operasyonu sonucunda açılan davada, bilirkişiler mahkemeye ihalelerin usulüne uygun yapıldığına ilişkin rapor sundu. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Mahkeme Başkanı Mustafa Danışman, raporu eleştirerek "Bilirkişiler mahkemeye gelerek dava dosyasını incelemedikleri gibi, belgelere de bakmamışlardır" dedi. Askeri birliklere ihale kolaylığı • ANKARA (ANKA) - Bakanlar Kurulu'nun Milli Savunma Bakanlığı'mn Kamu thale Yasası kapsammda yapacağı ihalelerle ilgili kararda yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de dün yayımlandı. Kamu thale Yasası kapsamındaki kuruluşlar için bu yıl 6 mib/ar 365 milyon lira olarak uygulanan doğrudan temine ilişkin limit, askeri birlikler için Irak krizi nedeniyle ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçlar nedeniyle altı ay süreyle 300 miryar liraya çıkarrldı. t x İkinci tezkereyi de mevcut hükümetin Meclis'e göndermesi seçeneği üzerinde duruluyor ÖÖzkökAKP'yirahatlattıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Savaş hazırlığına ilişkin tezkere ko- nusunda AKP grubunun direnci ile ABD 'nin baskısı arasında kalan AKP iktidan, Genelkurmay Başkanı Or- general Hilmi Özkök'ûn destek açık- lamasıyla rahatladı. 59. hükümete ge- çiş aşaması ve bütçe görüşmelerine ilişkin sıkışık takvim nedeniyle ikin- ci tezkereyi de mevcut hükümetin Meclis'e göndermesi seçeneği üzerin- de duruluyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir \Dr MehmetFırat, "Şartlar ber gün değişiyor. Hükümet gerektiği zaman tezkereyi ikinci kez Meclis'egetirir''dedi.Meclis'teilkoy- lamada kabul edilmeyen tezkereyi çı- • 59. hükümete geçiş aşamasında sıkışık bir takvimle karşılaşan AKP, Genelkurmay Başkanı Özkök'ûn açıklamasıyla süreci hızlandırmayı tasarlıyor. Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat, ikinci tezkereyi bu hükümetin de getirebileceğini ima etti. Fırat, 'Şartlar her gün değişiyor. Hükümet gerektiği zaman tezkereyi ikinci kez getirir' dedi. karmakta kararh olan AKP yönetimi, henüz ikinci görüşme takvimine iliş- kin bir karar almadı. Parti yönetiminde "yenitezkereyi59. hükümetin getirmesi" eğilımı ağırlık kazanmasma karşm Meclis'teki sıkı- şık takvim planlan zorluyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mart'ta milletvekili se- çilmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de onayı alı- narak en hızlı talcvimin işletilmesi olasılığındabile 59. hükümet 14 Mart Cuma gününden önce kurulamıyor. Bu arada hükümet programının yazılma- sı, genel kurulda okunması ve güve- noyu süreci, en erken 20 Mart'ı bu- luyor. Tayyip Erdoğan'ın, henüz gü- venoyu almamış bir hükümetin baş- bakanı olarak önceükle tezkereyi oy- latması seçeneğine ise partide sıcak bakıhnıyor. Bu durumda tezkere so- nucunun fıilen güvenoyu sayılacağı- na ve hükümetin riskli bir oylamay- la işbaşı yapacağına dikkat çekiliyor. İkinci tezkerenin Başbakan Gül ta- rafından Meclis'e sunulması duru- munda 58. hükümetin ay sonuna ka- dar göreve devam etmesi tasarlanıyor. Başbakan Gül, Özkök'ûn deme- ciyle ilgili olarak "Güzel bir açıkla- ma" derken tezkerenin geçmesi ko- nusunda isteksiz da\Tandığına ilişkin yorumlara tepki gösterdi. Gül, "Tez- kere hükümetin tezkeresi, başbakan benim. Oyumun rengmi bik söyle- dhn" dedi. Başbakan, tezkerenin ye- ni hükümet tarafından mı sunulaca- ğına ilişkin soruya "Onu bflemiyo- rum. Siyasetin nonnaBeşmesi en do- ğal şeydir'' yanıtını verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Den- gir Fırat, "Türk Silahlı Kuvveüerimi- zin bu açddamasmı bizçokmüspetola- rak karşıhyoruz" diye konuştu. İkin- ci tezkere konusunda tarih veremeye- ceğini belirten Fırat, "Hükümet ge- rektiğizamantezkereyiikincikez Mec- Hs'egetirir. Şartlar her gün değişiyor'' açıklamasını yaptı. Fırat, birinci oy- lamada ret kullanan birçok milletve- kilinin, değişen koşullar karşısında kabul oyu vereceğini de ileri sürdü. İĞNELİ FIRÇA WL— ZAFER TEMOÇtN 'Hükümet yeni tezkere getirebilir Annç: Mesajı hepimiz aldık • TBMM Başkanı Annç, tezkere lehine propaganda yapan bazı çevreleri eleştirerek "Teneke çalarcasına zil takıp oynayanlarrn bulunduğunu görmek beni üzmüştür" dedi. GP lideri Uzan, tezkerenin bedelini yurttaşa ödeten AKP'ye yüklendi: Banşın ıııaliyeti olmaz ^ hkonomik bağımlılığın Türkiye'yi kıskacın içine aldığını söyleyen Genç Parti lideri Uzan hükümetin aslında, "Ya Memedini, ya işini, aşını" dediğini vurguladı. Ekonomik paketin tezkerenin oylama sonucuna göre hazırlanmadığını belirten Uzan, "Paket hükümetin IMF ile görüşmeleri sonucunda hazırlandı" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Genç Parti Genel Başka- nı Cem Uzan, "savaş tezkeresi- nin" TBMM'den geçmemesini bahane ederek çalışanlann sırtı- na yeni yük getiren AKP hükü- metini eleştirerek "Seçim mey- danlanndaekonomikotarakTür- kiye'yi kaDandnracağız diye söz verirken. naralar atarken Ameri- ka'yla savaşpazarhğmdan gefecek paralara mı güvendmiz de miDe- te umut verdmiz" dedi. Uzan, dünkü basın toplantisın- da ek vergiler getiren AKP hükü- metine yüklendi. Hükümetin açık- ladığı ekonomik paketin tezke- renin oylama sonucuna göre ha- zırlandığını söylemenin "safhk" olacağını belirten Uzan, paketin Uzan,ekvergiler getiren AKP'yi ağır dilleeteştirdL (SERDAR ÖZSOY) hükümetin IMF ile görüşmeleri sonucunda hazırlandığını bildir- di. IMF'nin Türkiye'nin üreten bir toplum olmasının önündeki en büyük engel olduğunu kayde- den Cem Uzan, Türkiye'nin temel ihtiyaç maddelerini ithal eder du- ruma geldiğini dile getirdi. Eko- nomik bağımlılığın Türkiye'yi kıskacın içine aldığını anlatan Uzan, "Bu ekonomik bağunhhk Türkiye'yi öyle bir kıskacın içine alnus ki, koskoca Türkiye Cum- hurryeti hükümetinin başmdaki kişiler, 'Banşın da bir maliyeti var' diyecekdurumadüşebflmek- tedhier. Banşın maliyeti ne de- mektir. Banşın maliyeti ohır mu" diye konuştu. Hükümetin aslında, "Ya Memedini, yatarlanı; yaMe- medini, ya ilacmı, ya sıhhatini; ya Memedini ya maaşmı; ya Meme- dini ya işini, aşmT dediğini vur- gulayan Cem Uzan, "Tezkereyi bir daha geçiremezsek bu, parti- mirin sonuoİur" diye açıklama ya- pan Tayyip Erdoğan'ın danışma- nı CüneydZapsu'yu da eleşrirdı. Zapsu'nun sözlerinin "BizTör- Idye'yi savaşa sokamazsak bu bi- zmısonumuzohır" anlamına gel- diğini dile getiren Uzan, şunlan söyledi: "Sizbumflleti savaşa sok- mak için mi varsmız? Sizin mev- cudryetinizin sebebi bu mu? Mfl- letin kendi oylanyla, nüHetin ken- di ryiKğiiçin başma getirdiği insan- ların kafa yapdarma bakm. Çare- siziiklerinebakın.Basiretsizlikle- rine bakm. Dün seçim meydanla- rmdaekonomikolarak Türkiye'yi kalkmdıracağız diye söz verirken, naralar atarken,Amerika'yla sa- vaş pazarhğmdan gelecek para- bra mı güvendmiz de mfllete umut verdmiz." 'Kapımız açık' Uzan, bir gazetecinin "AKPlden Genç Parti'ye kaülmak isteyen milktvekilleri ohırsa tavnnız ne onu-'' sorusuna, "Partimize katu- makisteyen geçmişitemiz olan in- sanlara partimiz acjktir" yanıtı- nı verdi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - TBMM Başkanı Bülent Annç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Öz- kök'ûn hükümeti destek- leyen mesajını "Komu- tana müteşekkirim, yıl- lardır özlediğimiz, has- retle beklediğimiz anla- yış" sözleriyle övdü. Tezkerenin "Türki- ye'ningereklerinden doğ- duğunu", hükümetin ye- ni bir tezkere getirebile- ceğini söyleyen Annç, "Mesajı elbette hepimiz akuk. Ben de akum" di- ye konuştu. Annç, Ge- nelkurmay Başkanı 'nın açıklamalarını Türk-lş Genel Merkezi'ni ziyare- tinde gazetecilerin soru- lan üzerine değerlendir- di. "Bu açıklama gurur vericidir" diyen Annç, şunlan söyledi: "Yanıbaşımızda bir ateş varsa, bu >angın ha- iniahyorsa, lürkrv'ebun- dan en azzaraıia nasıl çı- kabihr? Bunu çok ryi or- taya koymuşlardır. De- mek ki, TSK geçmişten bugüne olduğu gibi siya- si irade noktasmda hiçbir etkileyici çahşmayı uy- gun görmemektedir ve karan TBMM'ye bırak- maktadır." Hükümetlerin her za- man Meclis'e tezkere gönderebileceğini anım- satan Annç, tezkere lehi- ne propaganda yapan ba- zı çevreleri eleştirerek "Teneke çalarcasına zil takıp oynayanlann bu- lunduğunu görmek be- ni üzmüştür" dedi. TBMM Başkanı Bülent Annç, "Görüyorsunuz ki, kryamet kopmamış- tir. Borsalar bfle Meds'in karan karşısında bun- lardan daha çok saygıh olmuşlardır. Borsanm da bir vkdanı \'ar ki, Mec- Bs iradesi karşısında bu teneke çalanlar kadar ucuza düşmemiştir" gö- rüşünü dile getirdi. Annç, Genelkurmay Başka- m'nın "kötüvedahakö- tü diye iki seçenek bulun- duğunu" belirttiğine dik- kati çeken gazetecinin "Meclis bu mesajı aldı mı" sorusu üzerine "Me- sajı elbette hepimiz aldık. Ben de akünT dedi. Abdullah Gül: Yeni boşbakonm takdiri DOHA(A\)-Baş- bakan Abdullah Gül, Siirt seçimlerinden sonra kurulacak yeni hükümette yer ahp al- mayacagıyla ilgili ola- rak "Bu, yeni başfoa- kanın tercihklir. \eni başbakan hüknmeti- ni nasıl kurarsaoBun tercihine bırakmak gerekir'' dedi. Gül, Islam Konfe- ransı Örgütü zirvesi- ne katılmak üzere fit- tiği Katar'm başlen- ti Doha'da, gazeteci- lerin gündeme ılişdn sorulannı yaoıtlalı. Başbakan, Siirt ?e- çimlerinin archncan başbakanlık göre\ini bırakacak olnasuıa hatırlatılması ve DÎT degerlendirme yıp- masının ıstenrresi üzerine, "degcrfcn- dirmeyi görevi bra- kırken yapacığıu" söyledi. İLHAN SELÇUK ABD-IRAK SAVAŞINI DEĞERLENDÎRDİ: Emperyalizmin karanlık yüzü BURSA (Cumhuriyet) - Gazetemiz imtiyaz sahibi tlhan Selçuk, "ABD-Irak savaşı emperyalizmin maskesi düşmüş karanhk yüzüdür" dedi. 28 Şubat'm, öğretim birliğinin tekrar canlandınlması olduğuna da dikkat çeken Selçuk, gençlere "Oğretim Biıüği'ni sürdüremezsek ülkemiz parçalamr''diye seslendi. Selçuk, Uludağ Üniversitesi'nde "Türkiye'nm Çağdaş Eğitime Geçiş HaftasT etkinlikleri kapsammda "Aydmlanma Devrimi'' konulu bir konferans verdi. Öğrencilere aydmlanma sürecinin öhemli kesitlerini aktaran Selçuk, Atatürk'ün Aydmlanma Devrimi ile bir mucizeyi gerçekleştirdiğini, devrimlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek "Kurtuhış Savaşımız gibi bir mücadele tarihte yok. Aydmlanma Devrimi süreci de, Türkiye özel bir ülke ve devfettir. Kendimizi • Uhıdağ \ Üniversitesi'nde gençlere seslenen gazetemiz imtiyaz sahibi Selçuk, "Öğretim Birliği'ni sürdüremezsek ülkemiz parçalanır" dedi. —. , _ J önemse>ehm ve küçük görmejeflm" dedi. Aydınlanmayı "akhn inançtan, binmin dinden bağımsızlaşmasr olarak tammlayan Selçuk, Türkiye'de dincilik tehlikesinin bulunduğunu, din ile dinciliği, Islam ile Islamcılığı birbirinden ayırmak gerektiğini söyledi. Aydınlanmanın Anadolu'ya yayılması ve kökleşmesini Kemalizmin sağladığına işaret eden Selçuk, Atatürk'ün Öğretim Birliği De\Tİmi ile çok büyük iş başardığını bildirdi ve "28 Şubat Oğretim Buiiği'nin tekrar canlandınlmasıdu"" dedi. Ilhan Selçuk, gençlere şöyle seslendi: "Oğretim Birliği'ni sürdüremezsek ülkemiz parçalanır. Insan akuna pranga vuranlara karşı Atatürk cumhuriyeti kurdu. Cumhurhetimizi sa\ımmak kendi kişiliğimi/i savunmakür. Bunu da yapmak için özgür bir akla ihthacınuz var." CHP'Ll TANLA: IKİNCÎ TEZKERE TBMM'YE GELMEMKİ AİHM'ye göre 'saldırı' olur Haber Merkezi - CHP Istanbul Milletvekili Bülent Tanla, AKP hükümetinin ikinci bir tezkereyi Meclis'e getirerek Kuzey Irak'a bir kapı açılması yoluyla yabancı askerlerin bölgeye girişini sağlayacağını vurgulayarak bu karann Birleşmiş Milletler ve Avrupa Insan Haklan Mahkemesi kararlanna göre Türkiye'nin bir "saldmsı'' olarak kabul edileceğini söyledi. Başbakanlık tezkeresinin reddedilmesi karannın ardından "Banşçı yöntemJer üzerinde daha gerçekçi biçimde müttefıkler ülkelerie kafa yormalrjiz" diyen Tanla, AKP hükümerine "Tezkerenin 15-20 gün sonra tekrardan TBMM'den geçirOmesi, Meclis'in saygmbğuıı zedefeyecek, Türkhe'nin dünyadaki güvien ve saygmhğma bağh imajını düşürecektir" uyansında bulundu. Tanla, Türkiye'den yabancı ülkelere asker gönderümesi ve Türkiye'ye yabancı asker • CHP îstanbul Milletvekili Tanla TBMM'de kabul edihneyen tezkerenin ardından yaptırdığı kamuoyu araştırmasınm sonuçlarmı açıkladı. kabul edümesini öngören tezkerenin TBMM'de reddedilmesi üzerine yaptauğ kamuoyu araştırmasınm sonuçlannı ackidı Tanla, kamuoyu araştırmasında halkımezeıe değerlendirmesirün üç noktada yoğuruştnıa dikkat çekti. M Kamuo\ T nuj yüzde 28'L, Türk hükündi üzerinde ABD'nin ağır a s l ohışturması ve Amerikd yetkflilerle yapılan para pazarhğınnı doğurduğıı rahatsızbğı tezkerenin geçmemesine başhca n&fent görmekte" diye konuşanTalî, diğer iki önemli sonucurjyrdb 20 ile Irak'la aynı dini paylaşmak, yüzde 12 i l e \ B askerinin Güneydoğu'ds konuşlandınlması talebi olduğunu Tanla araştırmada. "kamuoyunun, AB-Z yönetiminin Türk kamuoyunu tiç tanunadığuu, dışladığını, onuru. gurun v e duyarhuğını biçe saydığmı düşünmekts" olduğunu tespit ettiklerini kaydmi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog