Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makale



Katalog


«
»

6 MART 2003 PERŞEMBE + CUMHURİYET SAYFA HABERLER 14 kisi tutuklandı SÖZÇİZGİNİN l\ırhan Selçuk Annesi tarafından fiıhuşa sürüklendi FARUKKIKTAY YALOVA - Mardin'in Kızıltepe ılçesinde küçük yaşta kız çocuğunun, aralannda bü- rokratlann da bulunduğu çok sayıda kişiye pazarlanması olayırun bir benzen, Yalova'da yaşandı. Çınarcık Hüdavardi Aydın îlköğre- tim bkulu öğrencisiyken annesinin fiıhuşa sü- rüklediği 13 yaşındaki Z.T.'nin şikâyeti üze- nne gözaltına alınan annesi ile aralannda Kamyoncular Birliği Başkanı K.E'nin de bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Z.T.'nin Çınarcık Öçe Jandarma Komutan- lığı'na başvurarak annesinden ve kendisine tecavüz eden 11 erkekten şikâyetçı olması üzerine operasyon başlatıldı. Türk Telekom Müdürlüğü'nde şef olan A.Y, petrol istasyonu sahibi LS. ile annesi F. G. S'nin de aralannda olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan sanık- lann bir bölümü suçlannı kabullenirken bir bölümü de 13 yaşındaki Z.T. ile ilişkide ol- madıklannı ve sadece annesi F.S. ile ilişki- de bulunduklannı belirttiler. Savcılıkta ifadesini veren Z.T. şunlan an- lattı: "Annem ile babam ben daha birkaç ya- şında iken aynldılar. Annem Tdekom'da ça- lışan A.Y. ile beraber yaşıyordu. Seneler ön- ce annem beni para karşıhğı satmaya başla- dı. Babam yaşındaki erkekleıie annemin zoruyla yatmaya mecbur kaldım." Türkiye'nin gayrimenkulden en fazla kazanan 100 isminden 75'i 'megaköy'den çıktı Kira kralları îstanbul'dan • Haber Merkezi - Merter'deki Şiır Mektebi tlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı "Gizli Bahçe" adlı dergi yayın hayatma başladı.Tarih ögretmeni Aylin Temel'in _ sorumluluğunda Ocak-Şubat 2003 sayısıyla yayın hayatına başlayan 32 sayfahk derginin Yazı ve Inceleme Kıırulu Filiz Bayram, Nuran Yılmaz, Nesrin Akbulut adlı öğretmenlerden, Yazı ve Araştırma Kurulu da okul öğrencilerinden oluşuyor. JUacakaptan öldü • tstanbul Haber Servisi - Emeklı Büyükelçi Aydın Gûngör Alacakaptan (72) önceki giin yaşanunı yitirdi. Alacakaptan'ın cenazesi 7 Mart Cuma günü Levent Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Kandilli MezarhğTndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Okul çıkjşı kaçırıldılar • tstanbul Haber Servisi - Kartal'da bir kolejde okuyan 9 ve 14 yaşlanndaki 2 kardeş, okul çıkışı silahlı kışilerce kaçınldı. Gonca Mobilya'nın sahiplerinden Mahmut Kesen'in kızı C.K (9) ile oğlu C.K.'yi (14) her gûn okula götürûp getirdiği öğrenilen Muharrem Bayrak'ın kullandığı arabayı rehin alarak koleje giden silahlı İcışiler, çocuklann okul çıkışı araca binmesinden sonra buradan aynldılar. TeNğden kaçış yok • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tebligat Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasansı dûn TBMM'ye sunuîdu. Tasanya göre, ilgili kişinin adresinde bulunmamasi durumunda tebliğ aile bireyleri dışında aynı konutta oturan kişilere de yapılabilecek. Adresini . değiştiren kişinin eski adresine ait binanın kapısına ilgili evrakın asılmasıyla tebliğ yapılmış sayılacak. Saltuk'tan dava hazırlığı • lstanbu] Haber Senisi - Halk müzıği sanatçısı Rahmi Saltuk. hakkında bir televizyon programda hırsızlık iddialannda bulunan Müjdat Gezen'i mahkemeye vereceğini söyledi. Saltuk, "Gezen, bana iftira attı. Gezen'in amacı şov yapmaktır. Bu konuyla ilgili ilk ve son kez konuşuyorum. Gezen'le yargı önünde hesaplaşacagım" dedi. Şans Topu çekildi • ANKARA (AA) - Şans Topu'nun bu haftakı çekilişinde kazanan numaralar, 3,5,8,15,26 + 5 olarak belirlendi. Çekilişte 5+1 bilen 4 kişi, 100 milyar 296'şar milyon lira ikramiye kazandı. 1+1 bilenler 850'şer bin lira, 2+1 bilenler 1 milyon 550'şer bin lira, 3 bilenler 1 milyon 300'erbin lira, 3+1 bilenler 3 milyon 600'er bin lira, 4 bilenler 13 milyon 800'erbin lira, 4+1 bilenler 85 milyon 250'şer bin lira, 5 bilenler 1 miryar 668 miryon 100'er bin lira ikramiye kazandı. ANKARA (AA)-Sıtkı Çiftçi, IstanbuFdan sonra Türkiye'nın de en fazla kira geliri elde eden ismi olurken kendisini Ahmet Tatbcı ve Çiğdem Ökmen izledi. 2002 yılı kira gelırleri ıçin beyanname verme ayı olan ocakta devlete 369 bin 879 kira geliri bildinminde bulunuldu. Bu beyannamelerde, ev ve işyeri sahiplerinin indirim ve istisnalar düşüldükten sonraki toplam kira geliri 1 katrilyon 477 trilyon 460 milyar 886 milyon lira olarak gösterildi. Maliye, beyan edilen gelir • Istanbul ve Türkiye'nin gayrimenkul trilyoneri bu yıl 1 trilyon 603.8 milyar lira kira vergisi ödeyecek olan Sıtkı Çiftçi oldu. tzmir'de Çiğdem Ökmen 672 milyar, Ankara'da ise Mustafa Koluman 437.8 milyar liralık kira vergisi ödeyecek. karşılığında ev ve işyeri sahiplerine 388 trilyon 150 milyar 826 milyon lira vergi tahakkuk ettirdi. Beyanlar sonrasında gayrimenkul sermaye iraduıda îstanbul birincisi Sıtkı Çiftçi'nin aynı zamanda Türkiye'nin de en fazla kira geliri elde eden, dolayısıyla en fazla kira vergisi ödeyen ismi oldu. 2002 kira gelirlen için bu yıl 1 trilyon 603 milyar 789 milyon lira gelir vergisi ödeyecek olan Çiftçi'yi 819 milyar 663 miryon liralık vergi ile yine îstanbul'dan Ahmet Tatlıcı izledi. Aym zamanda tzmir rekortmenı olan Çiğdem Ökmen 672 milyar 11 milyon liralık vergi ile üçüncü sırada yer aldı. Ankara'nın kira geliri birincisi ıse ödeyeceği 437 milyar 819 milyon liralık vergi ile Mustafa Koluman oldu. Bu vergi Koluman'ı Türkiye 6'ncısı da yaptı. Türkiye'nin en fazla kira geliri elde eden 100 isminın 75'ıni Istanbul rekortmenleri oluşturdu. Ilk 100 arasında Ankara'dan 17 isım yer alırken rekortmenler listesine lzmir ve Düzce'den 2'şer, Sakarya, Denizli ve Içel'den de 1 kira zengini girdi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Onurun Bedeli Iran'da islam Devrimi'ni iz- leyen dönemde, kendilerine "Devrim Muhafızı" adını la- yık gören bir grup genç mili- tan, ABDTahran Büyükelçili- ği'ni işgal etmiş ve elçilik ça- lışanlarını da rehin almışlardı. Doğrusu bu "eylem"; hem uluslararası hukuka kesinlik- le aykınydı, hem teamüllere ve hem de mantığa. Zira bir sa- vaş durumunda bile, düşman devletlerin büyükelçilikleri, konsolosluklan, kısaca "dip- lomatik m/syon "lan, koruma altına alınırdı. Aynca, diplo- matlann "masuniyetleri" olur- du ve böyle bir "rehin alma", duyulmuş-işitilmiş değildir. Iranlı militanlar, bu işgali bir propaganda aracı olarak da kullanmak istiyorlardı. Elleri ve gözleri bağlı büyükelçilik görevlilerinin video görüntü- leri, sürekli dağıtılıyor; önem- li olsun ya da olmasın, büyü- kelçilik evrakı televizyonlar- da gösteriliyordu. ABD'nin eli kolu bağlan- mıştı. Rehineleri kurtarmak için yapılan bir girişim, tam bir skandal ve faciaya dön üş- müştü. Tahran yakınlanna in- dirilmek istenen helikopter- lerden bazılan, karanlık ne- deniyle birbirlerine çarpmış ve çok sayıda ABD'li asker ölmüştü. ABD bir daha böy- le bir girişimde bulunmamış- tı. Çok uzun süren bu işgal sı- rasında bir gazeteci, Ayetul- lah Humeyni'ye ABD ile çı- kacak bir savaşta ne yapabi- leceklerini sormuştu. Humey- ni'nin yanıtı çok ilginç olmuş- tu. "Benim yediğim bir lokma ekmek, içtiğim biryudum su", demişti; "Ben ve benim gibi düşünenler, bununla yetine- bilihz ve nasıl olsa sağlarız". Bu türden baskılarla sonuç alamayacağını anlayan ABD, araya ricacılar sokmuş ve cid- di bazı ödünler karşıhğı rehi- neler serbest bırakılmıştı. Iran'la klasik yöntemlerle başa çıkamayacağım anla- yan ABD, bu kez Irak'ı özen- direcek ve Irak'la Iran'ı "kapış- tıracaktır". Bugün Irak'tan açıklamasını istediği şey, o dönemde verdiği ve kullanıl- madığını bildiği kimyevi silah- lann nerede olduğudur. ABD, silah deneticilerine bu neden- le inanamamaktadır. Çünkü verdiği silahlan bilmekte ve bunlann bulunamamasının ra- hatsızlığını duymaktadır. Hoş, aslında ABD'nin derdi, kitle imha silahlan değildir. Bu si- lahlar, ancak bir "bahanedir". ABD'nin derdi "patronluğunu" güçlendirmek ve bunu, dos- ta düşmana kabul ettirmek- tir. ••• Iranlı devrim muhafızlannın bu eylemini; o gün de onay- lamamıştım, bugün de onay- lamıyorum. (Onların da çok umurlarında idi ya...) Fakat göze aldıklan riski düşündü- ğümüz zaman, takdir etme- mek mümkün değil. TBMM tezkereleri reddet- tiği andan itibaren; kimileri, "yandık-bittik" edebiyatına başladılar. Elbette çok ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayacağız. Fakat "onuriu yaşamanın" bir bedeli yok mu? Dış kredi musluklan kapan- dığı andan itibaren, çok cid- di sorunlar yaşanabileceğin- den hiç kuşku duymuyorum. Hele eski borçlar için kapımı- za dayandıklan zaman, neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Fakat hiç kim- senin çok merak etmesine gerek yok. Yaşam devam ede- cek... Elbette, bazı liboşlanmız, Maldiv adalanna tatil yapma- ya gidemeyecek. Elbette, elektrik kesintileri bizleri çıldır- tacak. Elbette, en pestenkâ- rane mallar karaborsaya dü- şecek, elbette otomotiv sana- yii çökecek ve benzin almak için uzun kuyruklar oluşacak, hatta, LPG sorunlan da yaşa- nabilecek. Fakat Türkiye yaşamaya devam edecek. Onuruyla... Ve eğer ABD ve AB'nin üye- leri; yani bir zamanlar "hür dünya", diye isimlendirdiği- rniz blok, aklını başına toplar ve Türkiye'nin önem ve değe- rinin bilincinde olursa, belki bu sıkıntıları yaşamamamız bile mümkün. Bazı şeyleri zamana bırak- mak gerek. OKULLAR TATtL AntaKa'daki etkili yağış deniz vekara trafiğinde aksamalara neden oldu. Kent merkezinde de olaülar bir gün süneyie tatil edfldi(AA) ANTALYA YİNE SULAR ALTINDA Yurt Haberieri Senisi - Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava özellikle Antalya'da etkili olurken deniz ile kara- yolu ulaşımını etkiledi. Şiddetli yagmur nedeniyle Antalya Li- maru'na gemı gıriş ve çıkışı durdunıldu. Lıman Başkanlığı yetkilileri, limana sun- ta boşalttıktan sonra fırtına öncesi ayn- lan Pavel Gorabsky adlı yük gemısi ile Is- rail'den Antalya Lımanı'nayükboşaltmak için gelen Blue-Blue isimli yük gemisi- nin, yakın koylara sığındıgını belirttiler. Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndan geçmek için Marmara Denizi'nde seyre- den 30'dan fazla yerli ve yabancı bandı- ralı şilep ve tanker, şiddetli poyraz yüzün- den Şarköy sahillerinde demirledi. Platform oluşturdular Engettüerin hareket özgüriüğü istemi tstanbul Haber Servisi- Engellileri tem- sil eden bazı sivil toplum kuruluşlannca oluşturulan "Hareket Özgüriüğü Platfor- mu", "engeUilerin çok katiı binalarda ya- şam koşuUannı güçleştiren ve hareket öz- gürlüğünükısıtla>^n dike> ulaşımyetersiz- üklerinin ortadan kaldınlmasınr istedı. Altı Nokta Körler Vakfı, Bedensel En- gellilerle Dayanışma Derneği'nin de aralannda olduğu çok sayıda kuruluşun oluşturduğu platform, bu konuda bir top- lumsal duyarlılık yaratarak özürlülerin ulaşılabilirlik sorununu çözmeyi hedef- liyor. Pera Palas Otel'de düzenlenen ba- sın toplantısında platform manifestosu- nun imzalanmasmın ardından konuşan Türkiye Kas Hastalıklan Derneği Başka- nı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, "Özürlüle- rin sorunlaruun çözümü deviet politikası olarak benimsenmetidir" dedi. Okula yardım edecekler Özürlü çocuklara BADERdesteği tstanbul Haber Servisi - Yaşamı güzel- leştirmek ve insanlan mutlu etmek adına birçok faaliyet gerçekleştiren Bakırköy- lüler Kulübü Kültür ve Dayanışma Derne- ği (BADER), zihinsel engelli çocuklann umut ışığı oldu. Zihinsel engelli çocuklara eğitim veren Selahaddin Korkmaz Eğitim ve Uygula- ma Okulu ve Iş Eğitimi Merkezi'ne des- tek sözü veren BADER Yönetim Kurulu üyesı Özden Odacıoğhı. "Bu dünya hepi- mizin, tüm zorluklan da bâükte verilen bir mücadele ile aşacağız. Bu çocuklarunız içineJimizdengelenineniyismivapm» ı aça- hşacağız" diye konuştu. Tiyatro BADER'in yönetmeni Kazffii Eryüksel de "İnsan olmanın gereği zor durumda olana duyarlılık göstermektir. Bu duyarlılığı önce sanatçılar olarak biz göstermetrvTz ki halk bflmçknsüı" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog