Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

(ayın Yonetmenı: İbrahim Yıldız # Yazuşleri Müdürü: SaBm Alpasbn # Sorumlu Müdür Mehraet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Cumhuriyel İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YÂKFI adına İLHAN SELÇUK Istıhbarat Cengiz Vıldınm 9 Ekonomı Öz- lem V üzak • Kültûr Egemen Berköz • Spor Abdülkadir \ ücelman • Makalelcr Sami Ka- raören • Düzeltme Abdullah Vazıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç # Avrupa Temsılcısı Güray Öz Yaym Kuruhı. tDıan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (üanışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Musta- fa Balba>, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba\ Atatüık Bulvan No. 125, Kat-4, Bakankklar-Ankara Tel. 4195020 (7 hat), Faks 4195027 • Izmır Temsücısı: Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352 S. 2 3 Tel. 4411220, Faks 4418745 • Adana Temsılcısı Çetin Yigenoğtu, inönüCd 119 S Nol Katl, Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü' Erol Erkut • Bılgıtşlem Ahmet Korulsan • Sa- tış Fazilet Kuza REKLAM: P.M. Ltd. Şü. • Genel Mudûr Gülbin Erduran • Koordmatör Reha Işılman • Genel MudüıYni Se\da Çoban 0 Fınansman Mudûrü Çetin Krduran Td 0212 514 07 5 3 - 513 84 60-61. Faks 02125138463 UvunİMjı-'löiıGöıı Haber Ajana Basın\eYawncüık A.Ş Tüıto>cağ]CaA39 41 CaSaloghı 34334 lsanbul PK. 246 - Sukecı 34435 k. Tel (O2i:ıM:ıJ'-OM2uhaıı Fak» 10212)51385 95 Bnfa:MerkezGazeteDerçıBasimYavmalıkSaıneTıc AŞ Bartıaros Bul™ No 125 Beşıktas - Is 6 MART 2003 Imsak-4 58 Güneş: 6.25 Öğle:12 23 tkındr 15 32 Akşam. 18 08 Yatsı 19 28 Fransa limon bahçesi gibi Fransa'nın Menton kentinde bu yıl 70'incisi dûzenlenen Limon FestivalFnin konusu Lewis Carrol'un 'AHce Harikalar Diyannda' adlı eserl Her yıl yapılan bahçe süslemeleriyle büyük ilgj çeken festivalde, ünlii fantastik masah temsil eden figürler onbinlerce limon, portakal ve çiçek kullanılarak oluşturuldu. Fransa'yı limon ve portakal bahçesine çeviren festival Menton'u mis gibi kokuttu. (Fotoğraf: AP) IJ/VCİL HAYVANLAR KÜRKLERl IÇtN ÖLDÜRÜLÜYOR Köpeklere de rahatyok HankBallard yaşamını yitirdi • LONDRA(BBQ- Blues şarkıcısı ve söz yazan Hank Ballard, 66 yaşında Los Angeles'ta yaşamını yitirdi. Ballard, bir blues klasiği haline gelecek olan 'The Twist'i 1958 yılında kendi yazdığı sözleriyle yayımlaınış ve şarkı büyük ilgi görmüştû. Şarkı, tüm dünyada Chubby Checker'uı bir yıl sonra yayımlanan yorumuyla ünlü oldu ve 1960'lann ortalannda aynı adlı dans ekolünün başlangıç noktası olmuştu. Uttrason gunıltusu • ROCHESTER(AA)- Ultrasonun, anne karnındaki bebek için, metro treni gürültüsüne eşdeğer gürültü çıkardığı kaydedildi. Bilim adamlan, ultrason cihazınm başhğının doğrudan bebeğin kulağma tutulmamasını önerdiler. ABD'nin Minnesota eyaletındeki Rochester Mayo kliniğinde çalışan bilim adamı James Greenleaf ve ekibi, insan kulağının en fazla 16-18 küohertz frekanslan duyabildiğini, ultrason dalgalannın frekansı 2 ile 20 megahertz arasında olduğu için hastalar taraftndan algtlanmadığuu belirttiler. Ekonomi Servisi - Avrupa Bırliği 'nin ke- di ve köpek kürkü tica- retine koyduğu yasak- lara rağmen, kedi tü- yünden postlar, golden retrieveT cinsı köpekten kilimler ve yavru kö- pek kürkünden uzun mantolar üretilmeye deyam edıliyor. ÖzellikleÇin'dekürk ticareti için öldürülen ev hayvanlannuı en çok Avrupa'ya ihraç edildi- ği belırtilırken bu kıyı- mın Amerikan Kong- resi'nın "Kedi ve kö- pekleri koruma yasa- a"nı çıkarmasını teşvik ettiği de ifade ediliyor. Tüketicilerin çoğunun aldıklan kar ayakkabı- lan ya da saç bantları gibi akla gelmeyecek ürünlerin bile bu evcil hayvanlann kürkünden elde edildiğini bilme- diğine işaret ediliyor. "Uluslararası Kürk Ticareti Federasyo- nu"nun önümüzdeki eylülde bu bilinmezli- ğe karşı enketlerde kür- kün cuısınin Ingılızce, yerli dilde ve Latince olarak belirtilmesi ko- nusunda sıkı kurallar getireceği vurgulanı- yor. Çocuk sahibi ol- masıne- deniyle sahneler- denbir süreuzak kalan Tvvain, perfor- mansuı- danbir şeykay- betmedi- ğüüaçıhş törenin- dekikon- seriyle kamÜadL (AP) Sanremo heyecanı Itaha'nın dünyaca ünlü Sanremo Festivali önceki gece dûzenlenen açıhş törenryle başladı. ttahyanca şarkıların değeriendirildiği yanşmayı kapsaj an festival her yıl olduğu gibi bu yıl da yabancı şarkıcılara ev sahipUği yapryor. Bunlardan biri de Kanadab pop yıldıa Shania Tvvain'dL Son yıDarda başanlı performansıyla müzikseveıierin hayranhğını kazanan genç şarkıcı açıhş gecesinde bir konser verdi. Tvvain, Sanremo'da dûzenlenen açıhş töreninde, davetliler taranndan dakikalarca alkışlandL Paketlerdeki, ürünün diğerlerinden daha az zararlı olduğu ifadesi kaldınlacak Light sigaratarih oluANKARA (ANKA) - Dünya Sağ- lık Örgütü, sigara paketlerinde ürü- nün dığerlerinden daha az zararlı ol- duğunu belirten hafif (lıght), yumu- şak ıçımlı (mıdl), düşük katran (low tar) gıbı yanıltıcı terimlerin kullanı- mını önleyecek. Dünya Sağhk Örgütü'nün arala- nnda Türkıye'nin de yer aldığı 171 üyesi, 17-28 Şubat 2003 tarihleri ara- sında gerçekleştirilen altıncı tur mü- zakerelerin sonunda, insan ve kamu sağlığının korunması amacıyla yapı- lan ilk uluslararası sözleşme niteli- ğini taşıyacak Tütün Kontrolü Çer- çeve Sözleşmesi 'nin nihai metni üze- rinde anlaşmaya vardı, Metin, tütün ve tütün mamullerinin vergilendiril- mesı ve fıyatlandmlması; tütün kul- lanımınnı önlenmesı ve tedavisi; tü- tün ve tütün mamullerinin yasadışı ticaretinin önlenmesi; reklam, spon- sorluk ve promosyonlan ile paket ve enketlemeyi de ıçerecek şekilde ürün düzenlemelerine ıhşkın hükümleri içeriyor. Metin, tütün ve tütün mamulleri \ * > Dünya Sağlık ) Örgütü'nün sözleşmesi S onaylanırsa tütüne (ilişkin reklam, sponsorluk \ ^ ve etiketleme faaliyetleri ^ yeniden düzenlenecek. J Paket üstündeki yanıltıcı ' ibareler kalkacak. paketlerinde, paketin en azyüzde 30'u oranındayazı veyare- simden oluşan sağlığa ilişkin açık bir uyan ile ulusal makamlar tarann- dan belirlenecek ürün içerik bilgile- rinin yer almasına yönelik hükümler içeriyor. Tütün mamulünün diğerlennden daha az zararlı olduğuna ilişkin yanlış, yanıltıcı terim, marka, fıgür ve diğer işaretlerin tütün mamul- lerinin paket ve etiketlerinde kul- lanılmasınuı önlenmesme ilişkin hükümlere de yer verilen metinde, hafıf (light), yumuşak içimli (midl) ve düşük katran (low tar) gibi te- rimlerin kullanılmasının önlenme- si gerektiği kaydedildi. Taraf devletlerin 5 yıl içınde ana- yasa hükümleri çerçevesınde rek- lam, promosyon ve sponsorluğa iliş- kin geniş kapsamlı bir yasaklama ge- tirmek üzere gereklı yasal ve idan ön- lemleri almasını öngören metin, dev- letleri ulusal tütün kontrolü prog- ramlanna mali kaynak sağlamakla yükümlü tutuyor. Metin aynca, kapalı işyerleri, top- lu taşıma araçlan, kapalı kamu alan- lan gibi yerlerde tütün kullammı ve dumana maruz kalmanın azaltılma- sı için gerekli önlemlerin ahnması ge- rektiğini de behrtiyor. Nihai sözleşme metni, üye ülkele- rin sağlık bakanlannca onaylanmak üzere mayıs ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesi'ne sunula- cak. Metnin onaylanmasının ardın- dan sözleşme, ülkelerin ımzasına açı- lacak, sözleşmenın yürürlüğe gırebıl- mesi için en az 40 üye ülke tarafm- dan onaylanması gerekıyor. mesaı ^ || Puanınıza göre hediyeniz hazır! Puanlarınızla aylarca bedava konuşabilir, aylarca bedava mesaj atabilirsiniz! Örneğin 24.000 puanınız var. Bu puanla 6 ay boyunca ayda 45 dak. konuşma alabilirsiniz! Jsterseniz birden fazla hediye de seçebilirsiniz. ^ Kaç yıllık Turkcell'liy. bir o kadar daha bizden hediye! Örneğin 24.000 puanınız var ve 5 senelik TurkcelPlisiniz. 6 aylık hediyenize 5 ay daha bizden hediye! Yani toplam 11 ay boyunca 45 dak. konuşma hediye! Abonc-hk yılını/;ı fjoro .ıl.icıCjını/ nk'itrn heelıy:. tîiblorJ.'ı ıvıretlı, (> w: 12 .ıylık h»:(Jıyo ',f-çiml<;rı n.ın fjor ,<:rİKJır- Birdcn fazla hediye seçerseniz, abonelik yılından kazandığınız hediye, ilk tercihinize eklenecektir. •UANINIZ HEDİYENİZ KOO NO 42.000 12 ay boyunca 45'er dak. konuşma 21410 24.000 6 ay boyunca 45'er dak. konuşma 21409 22.500 12 ay boyunca 90'ar SMS 21134 16.000 12jyjboyunca 60'ar SMS 21133 15.000 12 ay boyunca 15'er dak. konuşma 21137 12.500 6 ay boyunca 90'ar SMS 21131 9.000 6 ay boyunca 60'ar SMS 21130 8.500 12 ay boyunca 30'ar SMS 21132 5.500 45 dak. konuşma 21407 3.500 _ _ _ _ 30 dak. konuşma 21403 3.000 90 SMS 21003 2.000 15 dak. konuşma 21400 Puanınızı öğrenip, hediyenizi sipariş etmek için KlSa mesajla^PUANyazın.2222"yeyo«ayın. Puanınız WWW.turkce|I.COm.tr'den• İnternet sitemizden, cebinize gelsin (Puanınızı ogrenmek 1 kısa mcsaj oiarak hizmet şjfrenizi kutlanarak hem puanınızı öğrenin, ücretlendırilir). Hediye sıparişi için, HEDİYE yazın, bosluk hem de hediyenizi sipariş edin. bırakın. Seçtiginızhediyenınkodunuyazın.2222yeyollayın. T ,r \,re>\\ Rnlnp nfi<îlpri UP Turkcell'den gelen onay mesajından sonra, hediyenizi ' U r , e E?U I 9^ vyıibien »e güle güle kulianın! Turkcell Extra laruan • Size en yakın noktaya gelin, puanınızı öğrenip hediyenizi sipariş edin. Kaç yıllık TurkcelPli olduğunuzı öğrenmek için SURE yazın. 2222'ye yollayın. Kaç yıllık abone olduğunuz cebinize gelsin (1 kısa mesaj olarak ücretlendirilir). Abonelik yılınıza göre alacagınız ekstra hediye, 31 Mart'a kadar geçerlidir. Hediye olarak seçtiginiz konuşma ve kısa mesajlar şebeke ıci kullanımda geçeriıdır. HediyeCell'den sadece Turkcell faturalı hatta sahip olan sahıs aboneleri faydalanabilir. www.turkcell.com.tr TURKCELL HediyeCELL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog