Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

6 MART 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 J GûltüvttPotnna w öĞ 5 bmbdagârûfmesl E gerekecek. Gttmzamam - Tayyip, prestij kaybetmiş... "Demek ki milletvekili seciİBcek!" Rıfat llgaz Rrfat llgaz'ın oğlu Aydın llgaz, babasının 1927- 1991 arasıyazdığı bütün şiirleri kitaplaştırdı... Çınar Yayınlan'ndan çıkan "Bütün Şiirleri"nin önsözünde Servet Tanilli, Hababam Sınıfı iule bir mizah ustası olarak tanınan Rıfat llgaz'ın aslında büyük şair olduğunu anımsatryor. Rıfat llgaz "Bilsem ki" diyon Bu ayaklar benden hesap soracak,/ Bir düşüncenin peşinde dolaştırdım/ Sokak sokak./ Bu baş, bu egilmez baş da öyle.../ Bazı sarhoş, bazı yorgun/ Her zaman bir yastığa hasret!/ Bu ciğer de hesap soracak,/ Esirgedim, güneşini havasını./ Bu ağız, bu dişler, bu m'ıde.J Ne ikram edebildim ki bol keseden!/ Bu bilekler de hesap soracak,/ Göz yumdum çektikleri eziyete./ Bilsem ki kimsenin parmağı yok/ Bu sürüp giden işkencede;/ Kılım bile kıpırdamadan bir sabah/ Çekerdim darağacına kendimi, Bilsem ki suç bende! M ersin Akkuyu'da her tarafı şaibe kokan bir nükleersantral yapılacaktı... Kamuoyunun tepkisi üzerine dönemin Başbakanı Bülent —7 1 Ecevityılanhikâyesinedönensantralı"şim- dilil" koşuluyla durdurmuş ve dosyayı buzdolabına kaİQırmıştı... Şimdilerde Abdullah Gül hükümeti hem de T(jrkiye'nin bir savaş ortamına sürüklenmek isten- diği şu sıralar nükleer santralı buzdolabından çıkarıp ısıtmaya çalışıyor... Birileri nükleer santral için kolla- n sıvadı... Nasıl mı? Jürkiye Atom Enerjisi Kurumu, okullarsömestrta- tilin<jeyken Mersin'de ortaokul ve lise öğrencileri için s^rrıinerdüzenliyor... ögrencilerevlerinden zoriatop- lanarak, nükleer santrallann faziletleri konusunda eği- tiliyor. Beyin yıkama projesini Uluslararası Atom Ener- jisi Ajansı destekliyor. Seminerde, sıra dinleyicilerin sorulannı yanıtlama- ya geldiğinde, yazılı sorular arasından seçme yapılı- I •• Nükleer santralyor ve işlerine gelenler yanıtlanıyor. Dünyada birçok nükleer santralın neden kapatıldı- ğı; yine dünyada sayısı 4 bin olarak planlanan nük- leer santrallann neden 500'le sınıriı kaldığı, dünyada yapımı bittiği halde bazı santralların neden çalıştınl- madığı gibi sorulara yanrt verilmiyor. Bilim adına res- men takıyye yapılıyor. Okullar açıldığında, oğrencilere iletilmesi için Mer- sin'deki okullara birer broşür gönderiliyor... Yıne Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun bireseri olan broşürde "Nükleer Enerji ve Çevre" anlatılıyor. Broşürde ister istemez Çemobil'deki kazaya deği- niliyor ve kazanın sorumluluğu Ruslara yıkılıyor... Bir deney sırasında operatör hatası yüzünden buhar pat- laması olmuş, reaktörde yangın çıkmış ve Rus tasa- nmı reaktörtipinde koruyucu güvenlik kabuğu olma- dığı için radyoaktif maddeler çevreye yayılmış... Amerikalılar yaparsa iyi yapara getiriliyor! Broşür faslından sonra öğrencilerin yakasını bırak- tıklannı sanıyorsanız yanılıyorsunuz... Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, bu kez de anket formu gönderiyor. Şu işe bakın ki, anket formunun ad ve soyadı yazıla- rak doldurulması isteniyor... Sorulann bir kısmı tuzak soru... Anketin bir amacı, nükleer santrale karşı olan- lan saptamak... Bu arada Mersin'de bir başka broşür daha dağıt- lıyor... 0 da "bir nükleer kazaya ilişkin resmi duyum alındığında alınacak ilk önlemler" başlıklı... Akla he- men, Ortadoğu'daki olası savaşta Amerika'nın nük- leer silah kullanma olasılığına karşı önlem alındığı gelmesin... Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun gün- deminde Amerika'nın kullanabileceği nükleer silah- lardan korunmanın yolu yok... Haydi hayıriısı! SESSİZSEDASIZ(Î) Yüksek Yerilim Hatt erdincutku Ş yahoo.com Gel tezkere gel... Git tezkere git.. GEL-GlT tezkere! Yetkisizlere, devlette verilen yetkiler Ziraat Yüksek Mühendisi Vasfî Yıl- maz diyor ki: "AKP Genel Başkan danışmanı dı- şında hiçbir yetkisi olmayan Cüneyd Zapsu, Irak krizi ile gelişen olaylar kar- şısında Türk ekonomisinde alınacak önlemler konulannın hükümetçe ma- saya yatınldığı ve ekonomiden sorum- lu Devlet Bakanı, Maliye Bakanı ile ekonomi bürokratlan arasındayapılan toplantıda boy göstermiştir. Benzer şekilde llnur Çevik hiçbir yetkisi ve sı- fatı olmadığı halde Selahaddin kentin- de birkaç gün önce Kürt gruplann yap- tığı ve Amerikalılar tarafından her tür- lü güvenlik önleminin en üst düzeyde alındığı toplantıya Amerikalı bir suba- yın yanında katılarak konuşulanları ayakta alkışlamış ve toplantı sonunda da yorum yapmış, mülakat venmiştir... AKP hükümetinin Cüneyd Zapsu ve llnur Çevik gibi yetkisizlere yetki ver- mesi veya bunu görmezlikten gelme- si asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu durum, Türkiye Cumhuri- yeti Devleti'nin devlet geleneğine ta- mamen aykın bir durumdur. Yapılacak bir hata bu insanlann şahsi hatalan de- ğil, Türkiye Cumhuriyeti'nin hatası ola- caktır. Hükümetin ve Devlet bürokrat- lannın sadece iki örneği verilen yetki- siz kişilerie dostluğu, arkadaşlığı ve hatta özel ticari ilişkileri olabilir, ancak bu kişilerin devletin yönetiminde söz sahibi olmasına veya yönlendire- cek pozisyona ginnesine müsa- ade edilmemelidir. Tabii eğer özel{!) bir minnet borcu yoksa..." Kurban... Dr. ALPASLAi-V BERKTAY Din şehid ister, asuman kurban Her taraf kan.. kan.. kan.. Tevfik Fikret Fikret'in dizelerinde gökyü- zü kurban isteyedursun, tam da Kurban Bayramı'nın ardın- dan uluslar da kurban ediliyor. Kurbanın adı: Irak.. ama so- nuncusu da değil.. Bir önceki- nin adı Afganıstan'dı. Ya ondan öncekiler? Saymakla bitmez. Savaş Tannsı artık gökyüzün- de değil, hinoğluhince yeryü- zünde, Atlantik ötesinde.. Ca- navar açmış o doymak bilmez, kocaman ağzını, kurban üstü- ne kurban istiyor. Irak'ın suçu ne? Ondan ön- cekilerin suçu neydi? Kimi, ca- navann "arka bahçe"s\.. Pana- ma'nın Noriega'sı "uyuşturucu kaçakçısı"\ (Eski CIA ajanı).. Honduras, Dominik başkanlan, "Diktatör".. Peki, ya tamamıyla demokratik, yasal seçimlerle iş- başına gelenler? Allende'yi öl- dürtüp başa geçirttiği diktatör Pinochet.. Guatemala'da şe- kerkamışı plantasyonlannı Uni- ted Fruit Company'ye kaptır- mayıp millileştirmek ısteyen meşru Başkan Jacob Arbenz'i devirerek yerine oturttuğu dik- tatör Albay Castillo Armas? Latin Amerika'da darbe yapa- cak subaylan yetiştirdiği kontr- gerilla kamplan? iran'a karşı Saddam.. 8 yıl savaş, 1 milyon ölü.. Ikisi de "allah! Allah!" diye saldınyor. Allah hangisinden ya- '. na? Saddam'a karşı da Türki- iye.. Sonraki düşman kim? ; Suç dosyası en kabank olan, ;hertaşın altındaki kim? Neden • artık Bush'a kimse inanmıyor? • neden Vletnam'da "Çirkin Amerikalı", filmlere konu oldu? ' Bush'u Hitier'e, Neron'a, Dra- kula'ya benzetiyorlar? "Ya be- • nimlesin, ya karşımdasın?". îBush, insanlığa karşı.. Yanın- 'da, 4 şahin daha; Dick Che- . ney, Rumsfeld, Perle, Wolfo- ; witz.. Hepsi birbirine benziyor. * 12 bakan çokuluslu şirketler- îde ortak.. Bush ve yardımcısı, îhileli iflasla batırılan Enron'un )batmayan, kârlı ortakları ara- ;sında.. [ Timedergisininanketinegö- ' re, barışın önünde en büyük "tehlike, ne Kuzey Kore ne Irak, - yüzde 70'i aşan oylarla - ABD! Bush'un "Şeytan Ûçge- ni"nöe ise 3 kurban: Irak, Ku- zey Kore, Iran.. Sonrakiler Ve- nezüella, Brezilya, Küba, Pe- ru..onlarda, yedek; Neolurne olmaz. Canavar kurbansız du- ramaz! Kapı komşumuz Irak'la bir sorunumuz yok ama, "Vaıi" di- yorAtlantik ötesindeki "Sfrafe- jik ortak". Sonra da bizi, üret- tiği bu "düşman "a karşı "koru- ma"yaalıyor! Bizi ABD'den kim koruyacak? Sezar, Napolyon, Hitler. cihangir bozuntulannın unuttuğu şey, insan gerçeği... Insandan kopan, iflah olmuyor. Dünyayı Şarlo'nun "Dikta- för"ündeki balon sananlann çıkmazı!.. Balonun diyalektiği, İÇİndedir; şiştikçe patlayabilir- liği artar. "Kannca kanatlandı, zevali yakın" sözü de bu an- lamdadır. 9 Eylül 2001 'de Izmir'in kur- tuluş günü nedeniyle 68'liler Birliği Vakfı'nın düzenlediği "Ulusal Bağımsızlık Platfor- mu "nda "Amerika kadir-imut- lak gözükmek istiyor, ama Amerika kadir-i mutlak değil" demiştim. 2 gün sonra, 11 Ey- lül'delkizKulelervuruldu. "De- diğiniz çıktı" dediler. "Vallahi ben yapmadım" dedim. Yıllar önce Humeyni'nin füzesi Ku- veyt'e düştüğünde ise New Y- ork Borsası birbirine girdi. Baş- kan Ronald Reagan, "Kork- mayın, 29 Bunalımı'na benze- miyor" diyerek, ortalığı yatış- tırmaya çalıştı. 0 güne dek hiç sözü edilmeyen 50 yıllık olay, meğer, hepsinin kafalannday- mış! Arkadan 2'nci füze düşüp de New York Borsası aJlak-bul- lak olunca, Reagan, "Şimdi durum farklı" demek zorunda kaldı. Yoksa, Humeyni'nin fü- zeleri yanlışlıkla New York Bor- sası'na mı düşmüştü? Duracağı yeri bilmek, akıl işi- dir. Bu, yenilgi tanımamış, za- ferden zafere koşmuş, en bü- /ük savaş ustası, en büyük de banş şampiyonu Atatürk'te vardı; Kurban Bayramı'nda in- sanlan kurban etmeye kalkan George W. Bush'ta da var mı? ABD'nin çığırtkanlığını yaptı- ğı, bu, eşi görülmemiş, insan- lığın yüz karası, iğrenç savaş, pu sömürü düzeninin son ıimudu.. Nereye dek? önceki penzerlerinden çok daha çap- <ız olan bu "Cihangir!" de ay- ni çıkmazın yolcusu.. ABD bin- f»ş bir alamete, gidiyor kıya- riete.. 8 Mart Dünya Kadınlar Güni nedeniyle yalnız bir oyu*YINİ TftSKnC D U Y G U OTUN KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicakia turk.net ÇtZGtLİK KÂMtL MASARACI r r HARBI SEMİH POROY (A&RiM VARMi$ CM-.J 1 ( 10? semihporoy@yahoo.com (jfamicı AiMmm...) TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 6 Mart 8MartCtesiAkatlar KültürMerkezin v? -!0.30csG«Tel: ıö212i 35193 83 BİRHİKAYEUSTAMIZ. 192O'D£,eD£8İMTIMI2rH Eft ÖHEMU HİKÂYEC/LE&HDEH ÖMtK SerFETTIH ÖLDÜ. HA8BOKULUHİJ BİTİei'P SU8AYOL- Muf A*M ÜST£6M6NKEN OKDUDANA/K1L MlpTI. SELANİK'TE *6&<C KALEMLEe' GJSİNE 1*2/ YA2AZKEN BALKAN SAVAgl YUH*NLIUVİA eSİRPÜŞTİİAH CAK Bit YIL SONH* yuROA DÖHEBİLDİ. ' ÖĞ&ETMENÜĞİHE BAÇLArAH İMecjMA'YA DA HİKA- •MO KAOAR HİKÂVE YAZCH. KONLJIARINI HALK/H rA$AMINÛAN,A£KERÜK VE TA_ RİHTEN ALAN,ARl ÛİLl'İLE HEHHSSe SESLBHEN HİKAYELERİ CUMHURİ- YET DEV&fJPE DEtALAGCA BASIL- TARZAN'IN REKORUL 1913'TB, J0UNHY WElSSUULLER YÜZUE SPORUNbA 4O0 METKEYİ İLK KEZ S DAKİKANIN ALTIN0A YÜZEN KİŞİ OLMUfTU. 8ÖYLEC£ KEHPistNE AI'T ESKİ RBKORU fO SAMİYE SKSt'S/' İLE K/OARAK 4- DAKl'KA Sf SANİYBOE YÜZ- ÖTÛ'. ERTESİ YIL 192.4 PA/ZIS OLIMPİt^TLAItlNOA | 100 VE 4OÛ METBE SER- ~ \ &ESTTE VE 4X2OO M. TDPUfJOA i BSCH2 DAL YA ALOI. DA ISE İOOM. SERsesr Z ALT/N KA2ANUIŞTI. İ$r£,DAHA SONRA'TM&AN'FİLMLE- RİNİN 6ÖZDS Y/LP/Z/ OLAN JOHNNY'NİN FtlMLEBİNPEKİ HIZLI y<J2ME SAHNELERİHİN A//LES/Z CCKİLEBl'LMeSİNİN SIKKI.'. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 2002/192 Vasi Tay. Mahkememizce verilen 12.11.2002 tarih ve 2002/192 Esas, 2002<'947 Karar sayılı ilanu ile, tstanbul, Şişli, Fulya Mah. C: 09, HN: 613'te nüfiısa kayıtlı bulunan, Mehmet ve Hatice oğlu, 1955 doğumlu, davalı - mahçur ERİŞ AYDIN 4721 s. TMK'nun 405. maddesi gereğince vesayet altına aluıarak kendisine kardeşi MÜR- VET AYDIN vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur 19.02.2003. Basın: 9272 Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına hazırlık dersleri verilir. M.S.Ü. Iç Mimari Böliimü mezunu Işıl Gûnak ve M.S.Ü. Tekstil Bölümü öğrencisi Özge Günak. 0536 277 22 56-0536 454 07 90 Öğrenci kimliğimi kaybettrm. Hükümsüzdür. HAYRİYE ASLIİNEL Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. GÜRKANDOĞAN DÜZ ÇİZGİ ÜMİTZİLELİ Ikinci Perde Başladı!.. Çok mutlu oldum... Aylardır öylesine aşağılanmış, öylesine örselen- miştikki... Başta "stratejik müttefikimiz" ABD'riin basını olmak üzere, dünyanın önde gelen gaze- telerinin birinci sayfalannda "Sam Amca'nın gö- beğine dolarlar sıkıştırdığı çirkin dansöz" olarak karikatürize edilmek öylesine ağnmıza gitmişti ki... Batı medyasının ünlü kalemlerinin, "Türkiye miABDye karşı çıkacak, unutun bunu, üç- beşmilyardolarkanparası onlarayeter" yo- rumlannı içimiz kan ağlayarak okuyorduk... ABD'nin üçüncü-beşinci dereceden küstah dı- şişleri memurlannın hiçbir görgü ve ahlak kuralı- na sığmayan kaba istekleri, içerdeki uşaklann efendilerinin bile cesaret edemediği bir pervasız- lıklasavurduğutehditleryüreğimizikanatıyordu... ABD'nin, tezkerenin çıkmasını bile bekleme ne- zaketi göstermeden ağzına kadar füze ve asker dolu gemilerini sanki bir sömürgeye girer gibi li- manlanmıza yanaştımnası ise bir ulusun onuruna vurulabilecek en büyük darbeydi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karan, bu ül- keyi her istediğini yaptırabilecek bir sömürge ola- rak görenlere unutulmayacak bir ders oldu. Türk ulusunun başını dik tutacak, ruhunu tedavi ede- cek böyle bir karara çok ama çok ihtiyacı vardı. Ancak, bu yalnızca koskoca bir savaş içinde kazanılan bir muharebe!.. Ne ABD, ne ona ya- şamsal taahhütlerie bağlanmış Tayyip Bey ve şürekası ve ne de işbirlikçi çevreler asla vazgeç- meyecekler... - Oyunun ikinci perdesi başladı bile!.. • • • Bakın, ret karanndan hemen sonra olanlara... 1) Kuzey Irak'taki Kürtler azgınlaşıverdi!.. Bin- lerce kişinin katıldığı gösterilerde Türk bayrağı önce ayaklar altında çiğnendi, üstüne tükürüldü, sonra dayakıldı... Dikkat ettiyseniz, çekimlerçok yakından ve gayet net yapılmıştı. Yani yaptınl- mıştı!.. Türklerin bu görüntüleri kare kare görme- si özellikle istenmişti!.. Verilen mesaj gayet açık- tı; madem öyle, işte böyle, bana kafa tutmanın cezası budur!.. 2) İçerdeki Amerikan muhipleri "görevini ba- şaramamış tetikçi" ruh haliyle azgınlaşıverdiler! Kendi ülkesine, kendi Meclis'ine, kendi ordusu- na hakaret edecek kadar kantarın topuzunu ka- çırdılar. Cüneyt Ülsever ibretle okunması gere- ken "Redd-i Tezkiye" başlıklı 16 maddelik üJti- matomunda aynen şöyle yazdı: "... Tezkere red- dedildiğine göre TSK h/edilikle Kuzey Irak'ta- ki 20-25 bin askerimizigeri çekmek zorunda- dır. MGK uluslararası meşruiyete bu kadar önem verdiğine ve BM kararianna bağlı kal- maya dikkat ettiğine göre, BM karan uyann- ca, askerimizi Kuzey Kıbnstan da çekmek zorundayız." Özal'ın "altın çocuklanndan" Ül- sever, bu durumda en iyimser tahminle, Kuzey I- rak'ta uluslararası "Sınırdaş ülkelerden birisınır- lannda güvenliği koruyamıyorsa, diğer ülkenin kendi güvenliğini korumak için bildirimde bulu- narakhareket etme" hakkından, Kıbns'ta ise te- meli ta Kıbns Anayasası'na uzanan "garantöriük" hakkından habersiz demektir... Yazıkü! 3) Ret karanna kadar mülayim görünen hükü- met de azgınlaşıverdi!.. Neredeyse ABD'den alı- nacağı hesaplanan hibe ve kredi kadar ek vergi halkın sırtına yüklendi. Diğer bir anlatımla hem halka hem de hayırcı milletvekillerine iyi bir göz- dağı verildi!.. • • • Hiç kuşkunuz olmasın, Siirt seçimlerinden son- ra Tayyip Bey "Allah'ın izniyle" başbakanlık kol- tuğuna otursun, ABD'ye verilen taahhütler bir bir yerine getirilecek. Ikinci tezkere, Erbakan Ho- ca'nın partisine geçecek birkaç AKP'li vekil dı- şındakilerin oyuyla kabul edilecek... Kısacası, Tayyip Bey önderliğinde bineceğiz bir alamete, gideceğiz kıyamete!.. Peki, bu sürecin hiç mi faydası olmadı diye so- racak olursanız, oldu, hem de çok... En azından halkımız, başına ne tür bir bela sardığının farkına varmaya başladı... - Bundan büyük kazanç olur mu?L E-posta: umitziletiığ ttnetnettr B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞA: 1 2 1/ Trakya'nın güneybatı ke- siminde, tarih- sel ve doğal değerlerin ko- runması ama- cıyla "ulusal park" kapsa- mına alınan yanmada. 2/Muğla'nın Milas ilçesine bağlı turistik birbelde... Himalaya- lar'da yaşadığına ina- nılan "Kar Adam"a verilen ad. 3/Sivrisi- nek, tatarcık gibi insa- nı sokup rahatsız eden küçük süıeklerin genel adı... Tasa, kaygı. 4/ 6 Bir gıda maddesi... Artvin ilinde, "ulusal park" kapsamına alı- 9 nan ünlü bir yayla. 5/ Genellikle dondurmanın yanmda yenen bir tür tatlı bisküvi. 6/Eğim... Bircetvel türü. 7/Dişi geyik. 8/Şır- nak'ınbirilçesi... Antalya'nınbirplajı. 9/lnciAnü'ın bir romanı... Zehirsiz ve çok büyük bir yılan. YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı turistik birbelde... Alanya yakınlannda bir çay. 2/ Kılcal damarlann ge- nişleyerek kan toplaması sonucunda deride göriilen kızanklık... Bir nota. 3/ Eski dilde dudak... Kemal Ta- hir'in soyadı. 4/ Bir adtn ya da sözcüğün baş harfi. 5/ " — Nadi": Gazeteci ve yazanmız. 6/Rey... Bürüm- cük türü bir kumaş cinsi. II Yasal... Letonya'nın para birimi. 8/Merkür gezegenine verilen bir başka ad... Ro- manya'nın plaka işareti. 9/ Üstü kapalı olarak anlat- ma... Namaz çağnsı. Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMETEKİNCt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog