Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

6 MART 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMÎ ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 TUPRAŞve PETKİM'e atama • tSTANBLX(AA)- Petkim Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Kerem Ali Sürekli TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'nada Kahraman Emmioğlu atandı. Emmioğlu Refah ve Fazilet partilerinden Gaziantep milletvekilliği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapmıştı. fikri haklarm önemi artıyor • İSTANBUL(AA)- Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ibrahim Atalay, sinema ve müziğin de Avrupa ve ABD'deki gibi sektör olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi. TÜSlAD'ın düzenlediği, "Iş Dünyasında Başannın Anahtan: Fikri Haklar" seminerinde konuşan Atalay, Filtir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun iş dünyası açısından önem taşıdığını vurgulayarak telıfhaklannaolan yaklaşımın daha belirgin hale geldiğini söyledi. ABD'den davetiye • İSTANBUL (AA)- Koza Davetiye ile Ipek Matbaacılık, ABD'deki K.J.S Industries fırmasından 4 milyon 261 bin 500 dolarlık sipariş aldı. K.J.S. Industries , fîrması ile yapılan . görüşmeler sonucunda toplam 4 milyon 261 bin , 500 dolarlık sipariş alındığı bildirildi. 1 milyon dolarlık sipariş içinse görüşmelerin devam ettiği belirtüdi. Çeşme'nin suyu Fransızlapda • ANKARA(ANKA)- Çeşme ve çevresinin su şebekesini Fransızlar işletecek. Fransız Compagnie Generale Des Eaux bu amaçla Tekser Inşaat'la birlikte Istanbul'da şirket kurdu. Şirketin, Çeşme-Alaçatı bölgesinin su ve atıksu tesislerinin işletilmesi ve bakımını yapacağı belirtildi. Şirket bu kapsamda hizmet faturalannı düzenleyecek ve tahsil edecek. Yatırımsızlık kponikleşti • ANKARA(ANKA)- 2000 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan IMF programı Türkiye'deki yatınmsızlığı kroniİdeştirdi. Geçen yıla göre kamu yatınmlannın yüzde 2.9, özel sektör yatınmlan ise yüzde 12.3 oranında büyümesine rağmen kamu sektörü IMF programının uygulanmaya başlandığı 2000 yılına göre bu yıl yüzde 23.6 dahaaz yatınm yapacak. Özel sektör yatınmlan ise 2000 seviyesinin yüzde 16.6 altında kalacak. Kurufasulye ambarda kaldı • KONYA (AA)- Üretimde patlama olması nedeniyle fıyatı yan yanya düşen 70 bin tonun üzerinde kuru fasurye, çiftçinin elinde kaldı. Konya merkez Selçuklu Ziraat Odası Başkanı FarukÇöklü,2001'de 30 bin 500 ton olarak gerçekleşen kuru fasulye üretiminin ürün planlaması yapılmaması nedeniyle 100 bin tona yaklaştığını söyledi. Çöklü, fasulyenin fıyatının 1 milyon liradan 500 bin liraya kadar düştüğünü KİT'lerin yeni sahiplerinin ödeme yapmayarak vadeyi sürekli uzattıklan belirlendi ÖÖzelleştinne: Al - ödeme• Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporunda, ÖlB'ye ciddi suçlama ve eleştiriler yer aldı. YDK, özelleştirilen şirketlerin satış vadelerini "yeniden taksitlendirerek" uzatan ÖlB'ye "haksız rekabete yol açtığı" uyansında bulundu. MURATKIŞLALI ANKARA - Yüksek Denetleme Ku- rulu, özelleştirilen şirketlerin yeni sa- hiplerinin ödeme yapmamalan yüzün- den, satış vadelerini "yeniden taksitten- direrek" uzatan Özelleştirme Idaresi Başkanlığı'na, "haksız rekabete yol aç- üğı" uyansında bulundu. YDK'nin Özelleştinne Idaresi ile il- gili 2002 Aralık ayı itibanyla hazırladı- gı "Ozelleştinne Idaresi Başkanlığı ve Özelleştinne Fonu 2001 Yılı Rapo- ru"'nda, ÖlB'ye ciddi suçlama ve eleş- tiriler yer aldı. Raporda, "Firmalann ta- mamına yakuu, özeDeştirme işlemlerin- den sonra, ödeme planlannın değiştiril- mesi başvurusunda bulunmuş ve bu ta- lepler kabul edikrek vadeler uzun dö- nemlere yayılmıştır'' dendi. Satış koşulları defllgtlrlllyor Raporda, "ertelemeler ile vade-faiz oranı gibi hususlarda değişiklikler ya- pılması, ihale şartnamesindeki hüküm- İerin farkhlaşünlması suretiyle, ihale aşamasmdayken şarüan veri kabul ede- rek teklif veren yatınmcılar aleyhine haksız rekabet doğuracağından, bu tür ııygıılamalara mücbir sebep olmadıkça BAŞBAKAN YARDIMCISI ABDÜLLATtF ŞENER: Satılacak kuruluşlara yoğun talep var ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ekonomik programdaki kararuhklannı ortaya koyarken, önümüzdeki günlerde pivasalann daha da rahatiayacağun, L\IF'w sunulacak niyet mektubunun da bitmek üzere olduğunu belirtti. Şener, dön Ankara Sanayid ve İşadamlan Derneği Başkanı Cengjz BozbeyoğHi'nu kabuhlnUn ardmdan gazetecüerin sorulannı yamtiarken 2003 yıhnm özelleştirme yüı olacağnu kaydetti. Şener, bazı büyük kuruluşlarm ihafesine yoğun talep olduğunu, bunun da piyasa koşuDarmın ryi seyrettiğini gösterdiğini vurguladL Enflasyonda yüzde 20'Hk yd sonu hedeflerinin tutması açısından bir sorun olmadığmı ifade eden Şener, bütçede revizyonun söz konusu olmadığmı, yüzde 5'Kk büyüme oranmın tutturulacağnu, hatta daha fazla da çıkabikceğini söyledi gktilmemesi'' istendi. thale koşullan de- ğiştirilen şirketler şöyle: Deniz Nakliyat: 24 Mart 2OOO'de biri peşin üç taksit ve taksitler için yüzde 15'lik faiz ile, 59 milyon dolara Arma- törler Denizcilik ve Nakliyat AŞ'ye sa- tıldı. Alıcı, peşinan ve ilk taksiti ödedik- ten sonra kalan borcu için iki kez yeni- den vadelendirilmesi talebinde bulundu. Dönemin Devlet Bakanı Yüksd Yalo- va'nın ÖÎB'ye 21 Mart 2002'de verdiği talimatla teminat mektuplannın nakde "çevrihnemesi" istendi. Bir karar alın- madan, yapılan yeni bir kolaylıktan ya- rarlanan alıcı, borcunu 3 yılı anapara ödemesiz, 13 yılda ödemeyi önerdi. Ka- rar ÖYK'de. Filyos Ateş Tuğlası: Filyos, 13 Mayıs 1997'de yüzde 25'i peşin, kalanı 4 yıl içinde Libor faiz oranıyla toplam 18 milyon 150 bin dolara Zonguldak Ma- kina Madencilik Enerji Hizmetleri'ne satıldı. Firma peşinat tutannı yatınp da- ha sonra herhangi bir anapara ödemesi yapmadı. ÖYK kararlan ile şirket sürek- li olarak borç ertelemesine gitti. Şirke- tin borçlan 5 kez yeni taksite bağlandı, 3 kez ek sözleşme imzalandı ve iki kez de banka teminatının nakde çevrilmesi engellendi. Son olarak kabul edilmesi halinde taksitlendirmeyi 2015 yılına ka- dar, yani ana sözleşmeye göre 14 yıl uzatacak şekilde yapılan talep hâlâ ÖYK'nin gündeminde. İlk taksit» ödemeyen var DenizH Pamuk Sanayi Işletmesi: Sü- mer Holding'e ait bu işletme, 2 Mart 1998 'de yansı peşin, yansı da yüzde 10 faizle bir sene sonra ödenmek üzere 7 milyon 150 bin dolara Zafer Pamuk ve Tekstil Sanayii'ye satıldı. Peşinan yan- ran firma ikinci taksiti ödemedi. Beş kez erteleme talebi kabul edilen ahcuıın kalan 4.6 milyon dolar borcu, ilk sözleş- meye göre 9 yıl 9 ay uzatıldı. Asil Çefik Koç Grubu tarafindan ku- rulduktan sonra işlerilemeyerek devle- te sarılan bu şirket, 29 Ağustos 2000'de 32 milyon 750 bin dolan peşin, kalanı üç yıl içinde yüzde 12 faiziyle 131 mil- yon dolara Yazıcı Güriş Demir Çeük'e satıldı. Alıcı peşinan yatınp ilk taksiti ödemedi. Üti kez yeniden taksitlendirme istedi. ÖYK bu talebi kabul ederse, tak- sitlendinne 8 yıl uzamış olacak. Satış sonrası sorun çıkan diğer özel- leştirmeler içinde Konya Krom Magne- zit, Abant Bolu Çevresi Turizm AŞ, Si- vas Demir Çelik Işletmeleri, Bozöyük Seramik Sanayi tşletmeleri, Sümer Hol- ding Afyon Sincanlı tşletmesi, Seka Da- laman, Petlas, Turban Carlton Oteli ar- sası, Burdur Et Kombinası ile Antalya, Marmaris, Tekirdağ, Alanya, Hopa, Ri- ze, Giresun, Sinop, Ordu limanlan ve Atik Paşalar Yalısı bulunuyor. TOBB: Verdiğiniz sözLeri tutmad MALİYE BAKANI YtNE 2003 BÜTÇESİNİ SAVUNURKEN İŞ DÜNYASI ELEŞTİRİBOMBARDIMANINDA Uııalataıı: Bir depo benzin parası istedik ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yeni önlemler pa- ketini önce "banşuı matiyeti" diye açıklayan Maliye Bakanı KemalUnakıtanın, yeni "günah keçisi" 57. hü- kümet oldu. Unakıtan, tasarruf tedbirleri ve bütçeyi sü- rekli benzer iddialarla savunuyor. Ocak ayı itibanyla 155.4 katrilyon liraya ulaşan iç borcu, "kiıcağnnızda bulduğumuz ateş topu" diye nite- lendiren Unakıtan, "Vatandaşımızdan bir depo benzin parası istemek zorunda kakiık" dedi. Vergi affinın da mü- kellef için son şans olduğunu ifade eden Unakıtan. "Hü- kümetimiz poütikalannı ülke çıkariannı en i>i şekilde ko- nımak dofrultusunda ohjşturmaktadır" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğı Başkanı Rifat Hisarcıkhoğlu, "Bugünkü yapısıyla bu büt- çe, müsrif, israfçı ve hantal devlet yapısmı sürdürme bütçesidir" dedi. Hisarcıklıoğlu, 2003 mali yılı bütçe kanunu tasansına ılış- kin yaptığı yazılı açıklamada, bir zorunluluk haline gelen faiz dı- şı fazla hedefinin her türlü siyasi tartışma alanı dışında tutulması gerektiğini söyledi. Faiz dışı fazlanın, kamu borç stokunu zaman içinde azaltmak için gerekli bir teknik gösterge niteliğine dönüştü ğünü kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu bakundan yüzde 6.5 ora- nında faiz dışı fazlanın. söz verildiği gibi bedeflenmiş ol- ması olumludur" dedi. Hülrtimet taahhütlerlni unuttu Bütçede yapısal reformlarla ilgili hükümet progra- mı ve Acil Eylem Planı'ndaki "toplam kante" anla- yışının kamu yönetimınde esas alınacağı niyetinin görülmediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, u Kamu harcama reformu yapdmadan, sağhkh bir bütçe ya- pdabihnesi mümkün değildir'' dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, seçim beyanna- mesi, hükümet programı ve Acil Eylem Planı'nda yer alan kamunun yeniden yapılandınlmasına iliş- kin taahhütlenn hemen hiçbirinin hayata geçirile- mediğinı de öne sürdü. Hisarcıklıoğlu, geçen 3 ay- lık süreç içerisinde kamuda kurumsal yapılanma ile ilgili ekonominin tek elde toplanması, yatınm- lann özendirilmesi ve teşviki, Eximbank'ın etkin- liğinin arttınlması, ihracatçılan girdi maliyetle- rinin düşürülmesi, enerji piyasasının rekabete açılması ve kamu yönetim reformu gibi taahhüt- lerin de gerçekleştirilemediğini kaydetti. Yükün sorumlusu öncekl hükümetler Maliye Bakanı Unakıtan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı 2003 yılı bütçe sunuş konuş- masında ekonomiyi değerlendirdi. Unakıtan, Türki- ye'nin 2002 yılı 9. ayı itibanyla 127.5 milyar dolar dış borç, 2003 Ocak sonu itibanyla da 155.4 katril- yon lira iç borç stokuyla karşı karşıya kaldığını söy- İeyerek önceki hükümetleri suçladı. Unakıtan, bu borçlar nedeniyle 2003'te 40 milyar dolar faiz öde- neceğini belirterek "Borçlan indirmek için gerekli tedbirleri almak, hükümetin kucağmda buklıığu bir ateş topudur" dedi. Vergi affi kapsammda kurtulduğu soruşturmaya bir ihracat iadesi nedeniyle düşmüş olan Bakan Una- kıtan'ın "Ihracatta vergi iadesinin düşürülmesi dü- şünübnemektedir. Aksine hükümet ihracat arüşı için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecek- tir" demesi dikkati çekti. Bütçeye muhalefet hazırlığı BAHAR TANRISEVER ANKARA-CHP özellikle ekvergiler ön- gören kaynak pakeri ve 2003 yılı bütçesi ko- nusunda Meclis'te keskin muhalefet yap- maya hazırlanıyor. CHP'nin ekonomiyle il- gili mületvekilleri, Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ve danışmanlardan oluşturulan çahş- ma gruplan kaynak paketini ve bütçe yasa tasansını incelemeye başladı. CHP Grup Başkanveküi Mustafa Ozyürek, ek vergile- rin hükümetin beceriksızliğının sonucu ol- duğunu belirterek "EVIFnin istediğt yüzde 63'Kk faiz dışı fadayı gerçekteştirme>« çah- şıyorlar. Demagoji olarak da 'Banşın bede- li var' diyoriar" dedi. CHP'li milletvekilleri, Plan Bütçe Komis- yonu üyeleri ve danışmanlann yer aldığı ça- lışma gruplan, hükümetin ekonomi konu- sunda yaptığı açıklamalarda ortaya koydu- ğu politikalar ve yasa tasanlannı inceleme- ye aldı. CHP bu çalışmanın sonuçlannı Plan Bütçe Komisyonu ile genel kurulda ortaya koyacak. CHP'nin çalışmasında özellikle ek vergiler büyük yer tutacak. CHP Grup Başkanvekili Özyürek, emlak vergilerinin en çok şikâyet edilen konu ol- duğuna işaret ederektf Emlakvergismeyüz- de 100 zam yapmayı pbntavoriar. 20 mflyon mükeUefi ilgflendiren bir olay. Çok büyük tepki var. Bunun Mectis'ten geçirflmesi zor" diye konuştu. Özyürek, Unakrtan'ın "bir defahk" diye konuştuğunu anımsatırken afet vergileri için de aynı açıklamanuı yapıl- dığına işaret etti. Ozyürek, "IMF'nHi ön- gördüğü öniemleri aynen aJmışlar." dedi. Vergi reform paketindeki çalışmalar son aşamada Işverene prim kolayhğı HACER BOYAaOĞLU ANKARA - Maliye Bakanlığı, işverenlere SSK prim borçlannı KDV iadeleriyle ödeme kolayhğı getirmeye hazırlanıyor. Gelirler Genel Müdürlüğü'nde çalışmalan sürdürülen vergi reform paketi kapsammda, prim borcu olan işverenler bu borçlannı KDV iadesi alacaklanyla mahsuplaştırabilecekler. Paket mahsuplaştırma uygulamasından yararlanacak işYerlerinde, prim borcu ödeme süresini 1 ay süreyle uzatma olanağı da sağlıyor. Eğitime yapılan bağışlar ve sağlık harcamalan da gider kapsamına alınacak ve vergi tutarlanndan düşülecek. Gelirler Genel Müdürlüğü, pakete yönelik çalışmalannı tamamlama aşamasuıa geldi. Başbakanlık'a gönderihnesi planlanan vergi reformu paketinde yer alan düzenlemelerden bazılan şöyle: Prim borçlan, KDV iade alacağıyla mahsuplaştınlabilecek. Yatınm indirimindeki yüzde 19.8'lik stopaj kalkacak. AB bütçesinden Türkdye'ye kaynak öngörülüyor 250 milyon Euro yardmı BRUKSEL (AA) - Avrupa Birliği Komisyonu, 2004 yılı bütçesini dün onayladı. Aday ülkelerden Bulgaristan ve Romanya'ya 1.3 milyar Euro yardım öngördüğünü bildiren Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'ye de 250 milyon Euro yardım öngördüğünü bildirdi. Yürütme organı olan komisyon, 2004'te AB'nin genişlemesi konusuna öncelik veren bir politika belirlediğini açJdadı. Komisyon Başkanı Romano Prodi, genişleme sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlamak, AB sınırlannda istikrar sağlamak ve kalıcı bir büyüme oluşturmak hedeflerinden söz etti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2004 yılı bütçesinde genişlemeye 11 milyar Euro ayıracağı belirtildi. Avrupa Komisyonu'nun belirlediği siyasi tercihler ve bütçe verileri, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin görüşlerine sunulacak. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Şantajla Cezalandırma Tezkere Meclis'ten geri döndü ya, şantaj, cezalan- dırma uygulamalan ABD ve hükümet kaynaklı peş peşe gündeme geliyor. ABD Türkiye'ys, hükümet halka yönelik öfke ve tepkilerini yansrtan uygulama- larla aynı zamanda geri dönüşü, pişman olmayı sağ- lamaya çalışıyoriar. Malum ikinci tezkere bekleme- de. Milletvekillerini, halkı şantaj ve cezalandırma yöntemleri ile U dönüşüne yöneltmek gerek. Ne tesadüf(!) Kuzey Irak'ta Kürtler tezkere oyla- ması öncesi ve hemen sonrası Türkiye aleyhine üst üste eylemler koydular. Bol bol Türk bayrağı yakılır- ken, toplanan muhaliflerin karar ve açıklamalan ze- hirzemberek, topraklanna girecek yabancı (Türk) as- kerleri düşman ilan ediyordu. Tabii Amerikan aske- rinin yabancı değil, kurtancı(!) olduğunun altının çi- zilmesine gerek yok. Anlaşılamayan durum, Kuzey Irak'ta Türkiye'nin istemediği Irak'ın parçalanması, Kürt devletinin ku- rulması olgusunun, Türkiye'nin Amerikalılarla birlik- te Irak'a girmesi mi, yoksa girmemesi halinde mi ger- çekleşeceği. Kürtler, Türk askerinin girmesi halinde, Türk askeri 'Savaşmayacağız' dese de savaşacak- lannı söylüyorlar. Amerikalılar ve hükümet ile tezke- reciler ise Türkiye'nin girmemesi halinde Kürt dev- letinin kurulmasının kendiliğinden, Türkiye ile sava- şın da kaçınılmaz olacağını savlıyoriar. Kürtler tezkere öncesi ve sonrası Türkiye aleyhi- ne gösterilerini arttırdıklanna göre, sakın her iki hal için de geçerli bir senaryo olrnasın? Gerçek şu ki, bugüne kadar Türkiye'nin korumasında ayakta, zo- runlu iyi ilişkiler içinde görünen Kuzey Irak Kürtleri- nin ABD izni, en azından cesaretlendirmesi olmak- sızın Türkiye aleyhine böylesine sert karşı çıkış, mey- dan okuyuşlan olanaksız. Kürtlerin tepkisi Kürdistan devletini gerçekleştir- mek uğruna bir refleks olsa da, ABD birtaşla birçok kuş birden vurmuş oluyor. Aynı kartla hem Kürtleri hem Türkiye'yi kendi yanında daha bağımlı konu- ma getirmeye bakıyor. Bize de savaştan, ABD'den yana olmayanlar ya da olanlar olarak, "Türkiye ABD'nin yanında yerini alır, Irak'a girerse asıl sava- şa bulaşacak ve Kürdistan devleti kurvlacak", "ABD ile birlikte girmezse Kürdistan otomatik kurvlaca- ğından savaşmak zorunda kalacak" gibi aykın se- naryolann esiri tartışıp duruyoruz. Bu arada medya yıldızlanmızın garanti gördükle- ri birinci tezkere sonrası öfke ile söyledikleri "Görür- sünüz siz..." ile başlayan tehdit senaryolan, şantaj ve cezalandırmalar olarak bir bir gündeme giriyor. ABD bir önceki tezkere oyiaması öncesi de yaptığı gibi bir yandan B ve C gibi başka savaş senaryola- n ile Türkiye'yi Kürt kartı ile tehdit etmeye devam edi- yor. Bir yandan da ikinci tezkerenin hızla gündeme gelmesi için baskısını sürdürüyor. Artık her şey ortada. ABD'nin savaş hazırlığı için yaptığı harcamalar, günlük giderieri dudak uçurta- cak rakamlar. Bu saatten sonra geri dönüşün sade- ce Bush'un iktidannın değil, ABD'nin dünyanın en büyük ekonomik, askeri, siyasi gücü olmasının so- nu olacağında görüş biriiği egemen. ABD çok öfke- li. Petrol stoklannda en düşük dönem, petrol fiyat- lannda patlama, para piyasalannda S.O.S sinyalle- ri yaşanıyor. Irak'a girişin dönüşü bile düşünülmek istenmiyor. Türkiye'siz girişin maliyetleri de katladığı ortada. Tür- kiye'li giriş için her şey yapılacak. En son tehditler arasında, Türk askerierinin gücünün geleceğe yö- nelik çökertilmesi haberleri bile dünya basınında ge- niş yer alıyor. AKP içi gelişmeler daha da moral bozucu. Malum siyasi lider müstakbel Başbakan Erdoğan'ın ken- dini kurumlaştırmak, ABD aracılığı ile Türkiye'de meşrulaşmak uğruna işin başından iplerini ABD'ye verdiği artık bütüp aynntılan ile biliniyor. Yetkisiz ve sorumsuz olarak Beyaz Saray'da halılar serilmesi- nin karşılığını ödemekzorunda O da acısını AKP mil- letvekillerinden, halktan çıkaracak. Oyiama sonrası halkrn IMF reçetesine uyulması adına bütçe kararlan bağlantılı cezalandınlması ilk aşamada siyaset acemîliği gibi görülse de, biryanı ile cezalandırma, can yakma, dayak ile terbiye et- me kültürünün ürünü değil mi? "Banş mı istiyorsu- nuz? Alın size banş. Işçi ikrarniyesini keseriz. llaç parası alınz. Yeni vergiler koyanz. Zam üstünezam yapanz... Hem de birgünde..." Halk cezalandırma yöntemi ile terbiye edilip savaşa karşı çıkma eğilimi törpülenecek, ikinci tezkere aşamasında teslim alınacak.. soner@cumhuriyetcom.tr Tekstilde kotasız yaşama nazırl.k Ekonomi Servisi - Umut Oran başkanlığın- daki Dünya Hazır Giyım Federasyonu (IAF), hazır giyim sektörüne dünya çapında yeniden şekil ve- recek önemli bir çalışma- ya imza atıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Der- neği (TGSD) Başkanı da olan Umut Oran, IAF'nın Londra'da yapılan top- lantısında, kotalann kal- kacağı 2005 yılına hazır- lık, markalaşma ve adil ti- caret konulannda üç ds\r çalışma başlatmaya karar verdiklerini bildirdi. Ko- talann kalkacağı 2005 >ı- lı öncesi ve sonrasında dünya çapında sektörûn taşıdığı riskleri ve firsat- lan inceleyen bir çalışma hazırlayacaklannı belır- ten Oran, "Böylece IAFyi yeniden yapdan- dmnış olacağız" dedi. Oran, bireysel ve kurum- sal markalaşma için ya- pılması gerekenleri belir- leyeceklerini, Türkiye gi- bi pek çok ülkeyi yıkuı- dan ilgilendiren serbest ve adil ticaret konuaınu da ayn bir çahşmadı ele alacaklaruıı anlattı. Umut Oran, 28 ükede milyonlarca kişiyi stih- dam eden, 130 bini işkın firmayı temsil :den IAF'nin başmda bılun- masmın, dünyadak ge- lişmeleri Türkiye'yî ak- tarmak için önemi bir fırsat olduğunu vunula- dı. IAF Ba^kanhğı ii he- deflerini çok daha jeniş bir ufka yaydıklann ifa- de eden Oran, "Başcan- hğmn sırasmda, zirede hııhınmanın tüm aan- tajlannı sektörüırözie büükte dedi. 1942: Taksileroe benzin ksıtlaması üç ay daha uza tJİdı. 1964: Merkez Bankası öoiann değerini 154 kuruş düşürdü. Yeni kura göre 1 doter 292 lira 71 kuruş. 199& Madeni 1000 ve 5 bwı liralar tedavüle çtkanld
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog