Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6MART2003PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab» cumhuriyet.com.tr Stalin, 50. ölüm yıiuonunuHiOB anıldı • MOSKÖVA(AA)- Rusya'da, SSCB'nin eski liderlerinden Joseph Stalin, 50. ölüm yıldönümü dolayısıyla anıldı. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da toplanan birkaç bin kişi, Stalin'in anıt mezannı çiçeklendirdi. Ellerinde kırmızı karanfiller bulunan kalabalıktan bazılan5Mart 1953'te hayata veda eden Stalin'in portrelerini taşıdı. Komünist Parti lideri Gennadi Züganov da törende hazır bulundu. Züganov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir çağnda bulunarak Irak'a olası savaşı engellemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nde veto kullanmasını istedi. Komünist lider, "BM'de Rusya'ya veto hakkının yolunu açan kişi Stalin'dır. Eğer SSCB'yi korayabilseydik, bugün bunlan tartışıyor olmazdık" dedi. Cffll anketinde ABD'ye evet çıktı • VVASHINGTON (AA) -Amerikan CNN televizyonu, interaet sitesinde, Türkiye'nin, Amerikan askerlerinin konuşlandınlmasını kabul etmemekte haklı olup olmadığına ilişkin bir anket düzenledı. CNN, ankette, "Türkiye, Amerikan askerlerinin konuşlandınlmasını bloke etmekte haklı mrydı?" sorusunu soruyor. Ankete, şu ana kadar 29 bin 747 kişi yanıt verirken, katılımcılann > r üzde 57'si Türkiye'yı haksız buldu. Türkiye'nin karannı doğru bulanlann oranı ise yüzde 43 oldu. CNN televizyonu, internette yapılan bu anketlerin, kamuoyu yoklamalan gibi bilimsel temele dayarunadığını belirtiyor. BM uyardı: Uluslararası anlaşmazlıklar çatışma noktasına gelecek etrol değil sukavgasıDışHaberier Servisi-21. yüz- yılda ınsanlık en büyük kav- gasını "su" için verecek. Kişi başına verilen su miktanmn, 2020'de şimdikinin üçte biri kadar olması beklenirken BM, su konusundaki uluslararası an- laşmazlıklann çatışma nokta- sına gelebileceği uyansında bulundu. Su krizinin çözülme- si için yılda 50-100 milyar do- larlık harcamaya ihtiyaç var. 16-23 Mart tarihlerinde Kyo- to'da yapılacak 3. Dünya Su Forumu öncesinde BM'ye bağlı kuruluşlar, dünyadaki su kaynaklanyla ilgili raporlan- nı hazırladı. Merkezi Paris'te bulunan BM Dün- ya Su Değerlendirme Programı Baş- kanı Gordon Young BM'nin 600 say- falık Dünya Su Gelişme Raporu'nu dün Japonya'nın başkenti Tokyo'da ta- nıttı. Kirli içme sulanyla kirlenmiş ır- maklar ve yeraltı su kaynaklannın her gün "on binlerce insanın yaşamı- m tehdit ettiğmi" söyleyen Young, "Sorunun boyutları çok büyük. BM'nin temiz su kaynaklanna sahip olmayan insanlann sayısmı 2015'te Eşitsiz dağılım AKuzey ve" -«; Orta Amerikir* * ': Du")S lufliSJ yanya indirme hedefine ulaşmanuz için her gün 270 bin kişiyi temiz içme suyunakavuşturnıahyız'' dedi. BM'ye göre. her yıl 200 milyon insan kirli suya bağlı hastalıklara yakalanıyor ve bunlann 2.2 milyonu ölüyor. Ölen- lerin çoğu yoksul. 6 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si gü- venli su kaynaklanndan yoksun. Rapora göre, dünya nüfusunun 9.3 milyara ulaşması beklenen 2050 yı- lma gelindiğinde, iklim değişiklik- 1V1 art sonunda Kyoto'da yapılacak 3. Dünya Su Forumu öncesinde açıklanan BM raporuna göre, kaynaklar konusundaki anlaşmazlıklar ülkeler arasında düşmanlıklan arttınyor. keler arasında düşmanlıklan arttırdığına dikkat çekti. Türkive 45. sırada leri nedeniyle 60 ülkedeki 7 milyar kişi su kıthğıyla karşı karşıya gele- cek. Raporda aynca, doğal kaynaklar tükenme smrnna geleceği için su hak- lan konusundaki uluslararası anlaş- mazhklann çatışma noktasma gele- ceği uyansında bulunuldu. Young. Ortadoğu'da Dicle ve Fı- rat'tan ABD ve Meksika'daki Colo- rado Irmağı'na ve Nil'e kadar su kay- naklan üzerindekı anlaşmazlıklann ül- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü de (UNESCO). en kaliteli suyun Finlandiya'da olduğunu bil- dirdi. UNESCO tarafindan dün Paris'te açıklanan Dünya Su Gelişme Raporu'na göre, Fin- landiya en kaliteli suya sahip. Tatlı su kaynaklan ve özel- likle yeraltı sulannın miktan ve temizliği, atık suyun nasıl işlendiği gibi kriterler değer- lendirilerek oluşturulan liste- de, 2. sırada Kanada, 3. sıra- da Yeni Zelanda yer alıyor. Türkiye, listenin 45. sırasında yer alu-ken Al- manya 57. sırada hem Türkiye'nin hem de Ekvador, Venezüella, Hırva- tistan ve Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Listede yer alan son ülke 122. sırada Belçika. Belçika'daki suyun nıteliğinin ve ni- celiğinin yetersiz olduğu belirtilen raporda, ülkedeki yoğun sanayi atık- lanna ve atık sulann işlenmesinin kö- tü oluşuna dikkat çekildi. HAYFA'DA ON BEŞ ÖLÜ Intihar saldınsı öğrencileri vurdu • Israil'de, kemerine patlayıcı bağlayan bir Filistinli eylemcinin düzenlediği saldında, 10'u ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı. Dış Habeıier Servisi - Is- rail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde, bir otobüste dü- zenlenen intihar saldınsın- da en az 15 kişi öldü, 30 ki- şi de yaralandı. Devlet televizyonunun ha- berinde, Carmel Tepeleri ile Hayfa Üniversitesi arasmda seyreden otobüsteki patla- mada ölenlerin çoğunun öğ- renci olduğu bildirildi. Oto- büsteki saldırgamn, belinde- ki kemere, onlarca kilo pat- layıcı bağladığı açıklanırken patlamanın son derece şiddet- li olduğu kaydedildi. Yetkililer, olayda 15 kişi- nin öldüğünü, yaralılardan lO'ununsa durumunun cid- di olduğunu belirtti. Filistin- li örgütlerden Hamas ve Is- lami Cihat, saldınyı üstlen- mezken, bu olayın, Israil'in son zamanlarda düzenlediği operasyonlann bir intikamı olduğunu açıkladı. Filistin Enformasyon Bakanı Yaser Abd Rabbo, intihar saldın- srnı kmadığını kaydetti. Isra- il hükümet sözcüsü Avi Paz- ner ise terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi. Israil ordusunun, Gazze'de bir mülteci kampına düzen- lediği son operasyonda, hamile bir kadın ve 13 yaşın- da bir çocuk da dahil olmak üzere 8 sivil yaşamını yitir- mişti. Israil'de en son intihar sal- dınsı 5 Ocak'ta Tel Aviv'de düzenlenmiş ve bu saldında 23 kişi ölmüşrü. Ölüm komandolan geçit töreninde Irak devlet televizyonu, ABD'nin operasyonu durumunda savaşmaya hazır, Arap ve Müslümanlardan oluşan intihar komandolannı gösterdi. Önceki gece yayımlanan haberde, askeri eğitim yapan ve aralannda Irakhlarm da buhınduğu onlarca 'savaşçuun' yürüyüş görüntüsüne yer verildi Komandolann Arap ya da Müslüman ülkelerden olduklan belirtildL (Fotoğraf: AP) sURİYE ABD 'DEN KORKUYOR: Sıra bize de gelebîlir • Gözlemciler ve diplomatlara göre, Şam yönetimi, Irak'tan sonra Suriye'nin de vurulabileceğini düşünüyor. Dış Haberler Servisi - Suriye'nin Irak'ın vurul- masma karşı olmasmın arkasında, "sıranın ken- disinegehnesi" korkusu- nun yattığı ileri sürüldü. Yorumcu ve diplomat- lar, Irak'ta rejim değişir- se, Suriye'nin "kendini düşman komşularla sa- rümış bulacağmr ve eko nomisi için önemli bir destek sağlayan ucuz Irak petrolü akışının kesile- ceğini kaydediyor. Yapılan yorurnlarda ay- nca, Irak'ta ABD yanlı- sı rejim kurulabileceğine ve bölgedeki birçok ülke- nin, Suriye'den daha az zarar göreceğine de dik- kat çekiliyor. Suriye'nin eski Birleş- miş Milletler Büyükel- çisi Heysem El KiDani, "Irak'ta bir savaştan korktuğumuzu reddet- miyorum. Yönetim kat- laıinda Irak'tan sonra sıranın Snriye'ye gele- ceği şeklinde bir görüş var" dedi. 'Bölgedeki rolünü kaybeder' Suriye'nin kendisi- ni bütün sınırlarında ABD'nin müttefikle- ri tarafindan kuşatıl- mış bulacağını belir- ten Oxford Üniversi- tesi Lübnan Araştır- malan Merkezi'nden Nedim Şehadi ise bu durumda Suriye'nin Ortadoğu denklemin- deki rolünü kaybedece- ğini söyledi. Şehadi, Irak'ta rejim değişikliğinin Suri- ye'nin zaten körü du- rumda olan ekonomi- sini etkileyeceğini de belirtti. Bu nedenlerle, Irak'ta savaşı önleme- ye çalışan BM Güven- lik Konseyi geçici üye- si Suriye, savaşın ön- lenemez olması duru- munda ise ABD'nin, diğer bölge ülkelerini teh- dit edemeyecek kadar Irak'ın yeniden yapılan- masıyla meşgul olacağı- m umuyor. Suriye'nin elindeki az sayıdaki kozlardan bin ise ülkeye sığman mu- halif Iraklı gruplarla iyı ilişkisi. Saddam Hüse- yin rejiminin devrilmesi dunımunda bu grupla- nn. "gönül borçlannı" Suriye'nin yeni rejim içinde bazı etkileri ol- masını sağlayarak öde- yebilecekleri belirtiliyor ABD Savunma Bakan- lığı Pentagon'un Danış- ma Kurulu Başkanı Rfc- hard Perie, Arap gazete- si Eşşark'a 23 Şubat'ta verdiği demeçte, ABD'nin Saddam Hüse- yin'den sonraki hedefı- nin Suriye Devlet Baş- kanı Beşir Esad olabile- ceğini söylemişti. 60'lann İ Saddam'ı Irak'ıson30yüdır yöneten Saddam Hüseyin, annesinden dinİediği öyküleri anlatüğı yeni bir otobryografi yayımladı. Kitabında basüan, 1960'larda çektirdiği bu fotoğrafta Saddam Hüseyio en güçlü oldiığa günlerinde görülüyor. (REUTERS)" ACI KAYBIMIZ Merhume Zakire ve merhum Hüseyin'in oğlu, Meral'in okul ve hayat arkadaşı Emre, Sinan ve Kerem'in babaları, sevenlerinin 'Engin ağabeyi' Yük. Mim. ENGİN OMACAN'I kaybettik. Cenazesi 06.03.2003 Perşembe günü (bugün) Aksaray Muratpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Kozlu Mezarlığf na defnedilecektir. Çelenk gönderilmemesi, isteyenterin Mimarlık Vakfi'na (0212 24516 66) bağışta bulunmalan rica olunur. OMACAN AİLESİ BAŞSAĞLIĞI Mimarlık ve Mimarlar Odası yaşantımızda yeri doldurulmaz dostumuz ve ağabeyimiz ENCİN OMACAN'ı yitirmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, dostlanna ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoaız. ZEHRA ve OKTAY EKİNCİ ACI KAYBIMIZ Mimarlar Odası Genel Başkanlarından, Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Şubesi Başkanlarından, Mimarlık Vakfı kurucu üyesi ve Genel Sekreteri, daha güzel bir dünya ve mimarlık mücadelesinin yorulmaz gönüllüsü değerli arkadaşımız, üyemiz Y. Mimar ENCİN OMACAN (1 94O) 4 Mart 2003 Salı günü vefat etmiştir. Ailesine, yakınlanna ve mimarlar topluluğuna başsağlığı diliyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Mimarlar Odası Genel Merkezi Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Şubesi Mimarlık Vakfı Cenazesi 6 Mart 2003 Perşembe günü Aksaray Muratpaşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Kabhstanı'na defnedilecektir. Tezkerenin reddi banşçıları sevindirdi BARIŞDOSTER NEW YORK - TBMM'nin, hükümetin gönderdiği tezkereyı kabul etmemesi, ABD'deki savaş karşıtlannı memnun etti.Birleşmiş Milletler'ın New York'taki merkezi önünde her gün ABD'nin Irak politıkasını protesto eden savaş karşıtı gruplar, TBMM'nin tutumunun, banş yanlılannın elini kuvvetlendirdiğini ve banş cephesine zaman kazandırdığını belirttiler. TBMM'nin karan, hükümeti ve ABD'yi zora soktuğu oranda, ABD'nin politikalanna karşı çıkan ülkeleri de sevindirdi. Alman bir diplomat, ülkesinin yanı sıra Fransa, Rusya ve Çin'in de aralannda olduğu çok sayıda ülkenin, ABD'nin Irak'a karşı uyguladığı siyasete karşı çıktığma dikkat çekerek "Türkhe'nin bu tavn, meseienin savaş olmadan da çözüleceğine inanan ülkelere diplomasi masasında avantaj sağladL ABD'den çekinen ülkelere ve özellikle de tslam ülkeierine cesaret venü. Türkiye'nin deyim yerindekse "çantada keklik' olmadığını kanıtiamasL, Meclis'in hükümete ve ABD'ye rağmen böyie bir karar almasL, Türkiye'nin itibannı çok yüksdtti" diye konuştu. BAŞSAĞLIĞI Sevgili arkadaşım ve meslektaşım ENCİN OMACAN ı yitirdiğimizi üzülerek öğrendim. Ailesine, dostlanna, meslektaşlarına ve Mimariar Odası'na başsağlığı diliyorum. HASAN ÇAKIR ÇAYELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No 2003 5^ Da\acı TEDAŞ Türkiye Elektnk Dağıtım A Ş Genel Müdürlüğü \ekilı Av Mustafa Be>- han tarafindan davalı zılyet Osman Küçük ale>hıne mahkememıze açılan bedel tespitı \e ıdare adına tescıl da\asının yapılan açık vargılaması sırasında senlen ara karan uvarınca. Da\a ko- nusu Rıze, Çavelı, Kaptanpaşa kö\ij mevkıınde kaın doğusu dere. batısı Mehmet Küçük, kuze- >ı >ol \e güneyi dere ıle çe\nlı çımenlığın 118 90 m2 yuzölçümlü taşınmazın 118 90 m2'lık kısmı üzennde TEDAŞ AŞ ıle Rıze Müessese Müdürlüöü tarafindan ırtıfak kamulaştırması ya- pılacağından, bedelının 59.450.000 tespıt edıldığı. taraflann bedel konusunda anlaştıkları \e da\acı kurumca bedelın T C Çayelı Zıraat Bankası Şube Mudürlüğü'ne zılvet Osman Küçük adına bloke edılmış olup. konu>a \e taşmmaz malın değenne ılışkın tüm sa\unma ve delıllenn ılan tanhınden ıtıbaren 10 gün ıçınde mahkeme>e vazılı olarak bıldınlmesı. hak sahıplenne son ılandan ıtıbaren hazıne \e üçüncü bir kımse tarafindan 1 ay ıçınde ıtıraz edılmedığı takdır- de kamulaştırma bedelının zıKede odeneceğıne karar \enleceğı son kez ılgılılere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 46 50 SY ıle değışik 19 5 maddesı eereğınce ilanen teblis olunur 06 02.2003 Basın:9158 YARIŞMA DUYURUSU Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneğı, Unıversıtelerimiz Eğitim, Edebiyat ve lletişim Fakülteleri öğrencilerine açık "KÖV ENSTtTÜSÜ TARÎHtNE TANIKLIK" başlıklı ödüllü sözİü tarih yanşması düzenlemiştir. Cumhuriyet Aydınlanmasınrn eğitim ve kültürdeki en önemli girişimlerinden olan, Türkiye'nin seçilmiş farklı bölgelerindeki 21 Köy Enstitüsü'nde öğrenim gören öğretmenlerin, bu okullarda görev yapmış egitimcilerin, gö- revlilerin yaşam/deneyim/eğıtim birikimlerini Türkiye çapında saptamak amacıyla, ülkemizin aydınlık geleceği olan ünıversiteli genç insanlarımız arasında derneğimizin kuruluş amacına uygun sözlü tarih yarışması düzenlenmiş- tir Yanşmanın amacı; Aydınlanmacı Köy Enstirüleri atılımına ilişkin yazılı. sözlü. görsel belgeleri toplamak ve bir araya getirmektir. Böylece, bilimsel bir eğitim ve toplumun gelişim sürecine ilişkin tarihin yazılması ve ondan ya- rarlanılması için bir kaynak oluşacaktır. Bu yanşmayla 194O'lı yıllarda okullannı tamamlayan Köy Enstitülülerin enstitülere girmeden önceki ve ensti- tüye giriş günleri. oradaka yaşam. eğitim, gözlem ve birikimleri. sonrasında atandıklan köyde ya da görev aldık- lan başka yerlerdeki yaşamlan, eğitim savaşımlan, anılan soru-yarut biçiminde fotoğraf, diploma, kupür ve belge- lerle gün ışığına çıkanlacaktır. KOŞULLAR: 1) Yanşmaya Eğitim, Edebiyat, lletişim fakültelerinin tüm bölümlerindeki lisans-lisansüstü öğrencileri katılabi- lir. 2) Yanşmaya tek kişi olabildiği gibi iki ya da üç kişi ortak çalışma olarak katılabilir. 3) Yanşma jürisi eğitim ve tarihle ilgili akademisyenler ile araştırmacılardan oluşmuştur. Dereceye giren eserler dernek tarafindan yayımlanacaktır. 4) Yanşmaya katılabilmek için en az 12 punto büyüklüğunde Times Roman yazı karakteri ile en az 10 sayfa ola- cak yazılar disket ve 2 adet örnekle 20 MAYIS 2003 tarihine kadar aşağıda verilen adrese posta veya e-mail aracı- lığıyla iletilebilecektir. 5) Yanşmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri 13 Haziran 2003 tarihinde derneğimız tarafindan Izmir'de dü- zenlenecek Ismail Hakkı TONGUÇ anma etkinliginde verilecektir. Dereceye giren öğrencilerin Izmir'deki yol ve bannma giderleri derneğımiz tarafindan karşılanacaktır. Genç arkadaşlanmıza başanlar diliyoruz. Posta adresi: Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ (Dernek Başkanı) Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Öğretim Üyesi, Kaynaklar Kampusu Buca-tZMÎR E-mail. kemal.kocabas6deu.edu.tr Cep: 0 532 442 18 43 Dernek Tel: 0 232 256 52 62
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog