Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MART 2003 SALI HABERLER Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer'e göre Milli Eğitim Bakanı'nın vaadi çok, çözümü yok Mumcu'nunkarnesizayıfANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun eğitimdeki 100 gününü, " Vaat, kadrolaşmavesorunçok, ancak çözüm yok" olarak değerlendirdi. Mumcu tarafindan oluşturulan ''Yük- seköğretim Yasa Tasansı Taslağı Atöl- yeÇahşmaGrubu"na, Eğitim-Sen tem- silcisi olarak katılan, ancak iki oturum sonra istifa eden Prof. Mustafa Alün- taş ise atölye çalışma grubunun üye- lerinin bir çoğunun türbanı destekle- diğini söyledi. Bakan Mumcu'nunlOO gününü Al- tıntaş'la birlikte düzenlediği basın top- lantısında değerlendiren Dinçer, "Er- kanMumcu,kamuoyundakendigörüş- • Bakan Mumcu'nun eğitimdeki 100 gününü değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, "Vekâleten atamalarda liyakat ve yeterlilik yerine AKP yandaşı olmak koşulu aranmaktadır" dedi.'Yükseköğretim Yasa Tasansı Taslağı Atölye Çalışma Grubu'ndan istifa eden Prof. Dr. Altıntaş da üyelerin çoğunun üniversitelerde türbanı desteklediğini söyledi. lerinitarnşurmadabaşanİL Ancak eği- tim ve eğitim emekçilerinin sorunlan- nı çözmede başansız olmuştur" dedi. AKP hükümetinin şimdiye kadar işba- şına gelen hükümetlerden farklı olma- dıgının anlaşıldığını belirten Dinçer, "yönetici atamalan" konusunda şu eleştirilerde bulundu: "Bakanın göreve başlamasından he- men sonra 'vekâleten görevlendırme'ye son veren bir genelge yayımlanmış, ar- dmdan 1041 yöneticinin görevine son verilmişti. Ancak, aynı genelgeyle ata- ma yetkisi \alilerebırakılnuş veyineve- kâleten atamalar yapünuşû. Bu ata- malarbugündedevametmektedir. Ata- malardaliyakat yeterlilik yerine,AKP millerveküİerinin akrabası. AKPfelse- fesinin yandaş olmakkoşulu aranmak- tadır." Törbanı destekleyen ûyeler Prof. Altıntaş da Mumcu'nun her toplantıya, kimin hazırladığı belli ol- mayan farklı bir metinle geldiğini be- lirterek atölye çalışmasına katılanlann bırçoğunun "türbanın üniversitelerde kuDamlmaggerektiğr düşüncesınde ol- duğunu anlatü. AJtıntaş, "Zaten üye- lerin birçoğu eski akademisyen. Bir o kadan da özel ünhersitelerden. Tar- tışmalarda da çoğu zaman türbana evet' görüşü çıkryor" dedi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer'in önerileri şöyle: • tdari kurulda kabul edilen hü- kümler bir an önce uygulanmahdn*. • Öğrenciler ve eğitim çalışanlan için disiplin affı çıkanlmalıdır. • Tekli eğitimin tek şarti bütçenin en az iki katina çkanlmasıdır. \/ Öğrenci odaklı öğrenmenin yol- lannı öğreten program uygulanmalı, ezbere dayah sıstem terk edilmelidir. • Ünhersiteler dinden. devietten ve sermayeden bağnnsız küınmalıdır. f' Ders kitaplsn ücretsiz dağıtılma- lı, kitaba reklam alınmamalıdır. • Kadrolaşmaya karşı Eğitim- Sen'in hazırladığı 'Yönetici Atama Yö- nedneliği" uygulanmalıdır. • 150 bın öğretmen açığı kapatü- malıdır. • Eğitim eahşanlanna insanca ya- şayaşacak ücret verilnıelidir. • Anadil öğrenme yönetmeliği uy- gulanmalıdır. ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ: Açüdamaya 200 araşarmagörevlisive 100okutman kabkh. Taslakçelişküi ve antidemokratik tstanbul Haber Servisi - Istanbul Üniversitesi araş- tırma görevlileri ve öğre- tim üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu ta- rafindan yüksekögretimde reform yapma iddiasıyla hazırlamğı yükseköğrenim yasa taslağının sorunlan çözebilecek düzenlemeler- den yoksun olduğuna dik- kat çekti. Istanbul Üniversitesi Araştırma Gö- revlileri Konse- yi Sosyal Bilim- İer Temsilcisi- Erkan Arslan yeni taslağın çe- lişkileriçerdiği- ni belirterek, 'ünKtrsiter' sis- temin işlemez hale geleceğini vurguladı. Ars- lan, "Bu taslak üniversiter sis- temi işlemez kı- lacak ciddi ek- sMklerveçetiş- kfleriçermekte- ' dir" dedi. Beyazıt Kam- pusu'nda toplanan yakla- şık 200 araştırma görevli- si ve 100 kadar okutman adınaaçıklamayapan Ars- lan,taslağı 3. maddede be- lirtilen "demokratik "ka- uhnT ilkesinin aksine "an- tidemokratik'' ve bilimsel perspektıften yoksun ola- rak değerlendirdiklerini be- lirtti. Arslan, üniversiter sistemi olumsuz etkileye- lstanbul Üniversitesi araştırma görevlileri ve okutmanlan, yeni yükseköğretim yasa taslağının üniversiter sistemi işlemez hale getireceğini belirtti bilecek düzenlemeleri şöy- le sıraladı. • Yükseköğretim ku- numannda Cumhuriyetin temel ilkelerinin ihlali ve gerici kadrolaşmaya karşı ahnacak tedbirler kanun- da beUrtilmemiştir. • Taslakta Atatürk ilke vedevrimleri, Türkdiliöğ- retimi yükseköğretimin te- mel amaçjan arasından çı- kanlmıştır. •Araşürma görevHlerine üniversitesena- tosunda ve yö- netimkurulun- da temsil ve oy hakkı verilme- miş, yükseko- kuDardakimü- dürlükseçimle- rinde hiç söz hakkıtanınma- mıştir. •Araştırma görevtilerinin görev tanımla- n, yetki ve so- rumluluklan akademik çerçevede belir- ginleştirilmemiştir. • Araşürma görevlile- rinin atanma kriterleri net değildir. •Araşarma fonlanndan bahsedilrnemiştir. • Mevcut araşürma gö- revKleri ile diğer öğretim elemanlaruun taslağm ka- nunlaşması durumunda konumlannın ne olacağı belirsizdir. MtLLİ EĞİTİM BAKANI MUMCU: Ozgür üniversüe hedefliyoruz Istanbul Haber Servisi- Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, "Mecfis'inveözel- Kkle siyasetin ünh ersiteler üzerindekiegemenüğini kal- dınp tüm egementiğin üni- versite konseyineve üniver- siteierarası kurula bırakıla- cağt birdüzen ohışturmak- ta kararhyız" dedi. Mumcu, Mimar Sinan Üniversitesi'nin (MSÜ) kuruluşunun 120. yılı ne- deniyle Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merke- zi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üni- versitelerle ilgili tartışma- lann Cumhuriyetten daha eski olduğuna dikkat çek- ti. Mumcu "1946 yıhnda demokratik irade tarafin- dan gerçekleştirilen üni- versite reformu önemlidir vebu alandatektir. Demok- ratik irade, hukukun üs- tünlüğüne bağh anayusa ve yasalara saygıh değişim yapmak durumundadır" diye konuştu. YÖK Yasası'ndaki de- ğişim isteklerinin yıllardır devam ettiğini vurgulayan Mumcu, yasa tasansmın tartışılması için bir süreç başladığını ifade ederek şöyle konuştu: "Üzüntüy- le ifade etmenyim ki, baa insanlar demokrasinin bu kadanna tahammül ede- miyor. Dün görüş almadı- ğuiuz için şikâyet edenler, bugün ikkle bir değiştiril- nıesinden yakmıyortar. Bi- limsel açıdan özgür, maB ve idari açıdan özerk, yö- netenlerin ünh ersite üyele- ri tarafindan seçildiği bir kunım oluşturmayi hedef- nvoruz." Devrim yasalannın 79. yıldönümünde eğitimcilerden AKP hükümetine tepki YOK değil intikam yasasıtstanbulHaber Servisi-3 Mart 1924"te kabul edilen hilafetin kaldırılması, şeriya ve efkaf ve- kâletinin kaldınlması ve eğiti- min birleştirilmesi yasalannın 79. yıldönümünde devrim yasa- lan anımsatılarak Atatürkçüler ve Cumhuriyetçiler karşı dev- rimle mücadele için işbirliğine çağnldı. îstanbul Kadm Kuruluşları Birliği'nin (IKKB) Kadın Haf- tası etkinlikleri çerçevesinde, Kadın Araştırmalan Derneği ve Istanbul Kız Lisesi Eğitim Vak- fi tarafindan düzenlenen toplan- tıda, "195O'H>Tllardanbaşlayan karşı devrimcilerin çabalanmn 3 Kasun seçimleriyle semerek- rini topladığı'' belirtildi. Toplantıda bir konuşma ya- pan ÎKKB Kurucu Başkanı Prof. Necla Arat, Cumhuriyetin ila- nmın ardından Aydınlanma dev- riminin garantisi olarak kabul edilen yasalan "Devrim Mü- hürleri" olarak kabul ettikleri- ni belirterek "Etldnfiğimiz,hila- fet özlemcileri De şeriat devleti ka- hntılanna DevTİm Mühûrleri yandaşı KemaUstferin verd@ an- lamlı bir yamttir" dedi. Laikliğüı Türkiye'de yerleş- mesi için çıkanlan yasalann 79'uncu yıldönümünde Fatih, Aksaray ve Süleymaniye çev- resinde şeriatçıörgütlerce dağı- tılan bildirilerde Atatürk'e ha- karet edüdiğine ve şeriatı kurmak için insanlara çağn yapıldığma değinen Arat, "Acaba son gün- lerdeYÖKYasasTndayapılma- Esenyurt'a2 kiiMrmerked Esen>TirtBekdry«si'ııinl KültürMerkezidün çok sanıda davetlinin katnımr. la açıldL Belediye Baş- kanı Dr. Cürbüz Çapan açılışta > apüğı konuşma- da, belediye oianakları ile yapımı 40 güngibi çok ksa zamanda tamamlanan merkezde 10 ayn dal- da 454 öğrenciye kültür ve sanat eğitiminin \ ertt- diğini söyledL Çapan, "Eğer bapse düşmeseydim bugün 2 bin 400 kişilik oditoryum salonhı büyük birkültürmerkezmi açıyorolacakûk" diye konuş- tu. Çapan, "Esenyurt'un 10yılsonra İstanbul'un tek kültür merkezi, Atina'sı olacağmı belirterek, "Çok yakm zamanda felsefe ve yazm okulunu da açacagE" dedL KültürMerkezfnin açdtşmdan son- ra "Kadm ve Şiddet" konulu bir söyleşi düzen- lendl Söyieşhe gazetemiz yazan Oral Çahşlar ile Seda Kaya Güler ve Züleyba Gülüm konuşmaa olarak kaokfa. (Fotoğraf: EVRİM KAYA) vaçahşılantepedeninmedeğişik- likkrin ve Türk diH ve devrim ta- rihi derslerinin kaldınlmasımn arka plamnda karşı devTİmcik- rin Ataturk ilke ve inkılaplanna karşı duyduklan kin ve nefret mi yaüyor* diye konuştu. Necla Arat'ın konuşması, Atatürk'e tarşı dağıtılan bildi- riden bölüınlen okuduğu anlar- da salondan yükselen, "Şeriat- çılaıia sonuna kadar savaşuız" sözleriyle bölündü. Toplantınrn açık oturum bölü- müne başkanlık eden Cumhuri- yetçi Demokrasi Partisi (CDP) Genel Baştanı ve eski Anayasa Mahkemea Başkanı Yekta Gün- gör Özden "Vaşamımızın, onu- runıu/un. namusumuzun kur- tanlmasmıAtatürk'e borçhıyuz, Bugünün koşuDannda kimin İn- gDiz, kiminAmerikan uşağı oldu- ğu belli ohıyor" dedi. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi IsaEşme de50'b yıllardan itibaren de\'let eliyle karşı dev- rimin beslendiğini vurguladı. Eşme, bugtine değin imam ha- tip liselerinden mezun olanla- nn toplam sayısının diğer eğitim kurumlanndan yetişenlerden da- ha fazla olduğuna dikkat çekti. Eşme'nin ardmdan söz alan Is- tanbul Üniversitesi Rektör Yar- dımcısı Prof. Nur Serter de AKP'nin iktidara geldıği günden beri geçmişten getırdiği ıntikam- la eğitim sıstemine saldırdığını söyledi. Nur Serter, "YÖK Ya- sası'nın adı intikam yasasıdır. Peçeli, çarşaflı öğrenciler, toplu cuma namazlan, Aczimendi k> yafetii öğrenciler bizün hafizala- nmızdadır. İşte AKP yeni yasay- la bunlan geri getirmeye çahşı- yor" diye konuştu. Prof. Alemdaroğlu, ulusal eğitim yerine dini eğitimin tercih edildiğini söyledi Eğitim Birliği'ni siyasetçiler deldi Istanbul Haber Servisi- tstan- bul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, dini eğiti- mi ulusal eğitime yeğleyenlerin siyasi kararlan sonucu Eğitim Bİrliği Yasası'nın delindiğini söyledi. Vakıf üniversitelerinin eğitim sistemini olumsuz etki- lediği, bu üniversitelerin bir an önce devletleştirihnesi gerekti- ği savunuldu. Istanbul Eğitimciler Derneği, Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun 79. yüı nedeniyle "TevWd-i Ted- risat Kanunu ve Vakıf Cnrversi- tekri" konulu bir panel düzen- ledi. Dernek lokalinde gerçek- leştirilen panele yurtdışuıda ol- ması nedeniyle katılamayan Is- tanbul Üniversitesi Rektörü Ke- mal Alemdaroğlu, gönderdiği mesajda özetle şu görüşlere yer verdi: "Dini eğitimi ulusal eğiti- me yeğleyenlerin siyasi kararla- n sonucu Eğitim Birfiği Yasasıde- linmiş, imam hatip liseleri alter- natiforta öğretim kurumu kabul edilerek ve kapablan tekkeler ile tarikatiar da srvil toplum örgü- tü sayılarak köktendinci eğitim yuvalanna dönüştürülmüş ve böylece ülkemiz irticanın kuca- ğuia itymiştir." Panehn açılış konuşmasını ya- pan îstanbul Eğitimciler Derne- ği Başkanı Hüseyin Yah/aç da vakıf üni\ersitelerinin irticai fa- aliyetleri destekleyen bir ta\Ta sa- hip insanlar yetiştirdiğini öne sürdü. Prof. Dr. Alpaslan Işıkh ise yaptığı konuşmada, YÖK ve AKP hükümetinin özel üniver- siteler ile vakıfüniversiteleri ko- nusunda ortak bir tayır sergile- diğini belirterek "YÖK deAKP de özelleştirmecidir. Oğrenciyi müşteri, ünhersiteyi ticaretha- ne ve bifirni de atanıp saulabüir bö-rnal olarak gorrnektedirler.tr- tkanın kökeninde de bu anlaytş, yani sermay e çıkaıian ve sömü- rü olgusu yarmaktadır1 " dedi. Marmara Üniversitesi öğre- tim üyelennden Cüneyt Akatan ve yazar Demirtaş Ceyhun da vakıf üniversitelerinin eğitim sistemini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek bu üniversitele- rin bir an önce devletleştirilme- si gerektiğıni anlattılar. 36 slvil toplum örgütünden Mumcu'ya: Laik ve demokratik yapıya ters düşme ANKARA(CumhuriyetBü- rosu) - Çeşitli kesimleraen 36 sivil toplum örgütünce oluş- turulan "Laik Eğitim İçin Bir- Kk" grubu, "Yükseköğretim Yasa Taslağı''nda laiklik ılke- sini zedeleyecek düzenlemele- re yer veriinemesi uyansında bulundu. "Türkiye Cumhuri- yeti'nin laik, demokratik sos- yal hukukvaptsından,Ataturk ilke ve devrimlermden \uzge- cflemey eceğmi" vurgulayan ör- güt temsilcileri, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun eğitimde "çağdaşlaşma" ve "demokratikleşme" adı altın- da yapmak istediği düzenle- melerin yakm takipçisi ola- caklanm bildirdiler. Eğitime üişkin taleplerini bir basın bildirisiyle duyuran ör- güt temsilcileri, gazetemizin Ankara bürosunu da ziyaret ederek görüşlerini dile getirdi- ler. Örgüt temsilcileri Mum- cu'nun yüksekögretimde yap- mak istediği düzenlemelerle ilgili olarak laik, demokratik, sosyal hukuk devleti tanımına ters düşülmemesi gerektiğinin altını çizdiler. 'Nasılsa televlzyon ve internet vaı" Lise öğrencilerine göre okumak gereksiz Eğitim Servisi - Özel bir okuldaki lise son suııf öğren- cileriyle yapılan bir anketin sonucuna göre, öğrenciler ders kitaplan dışında kitap okuma- yı gereksiz görüyor. Eğitimci, araştırmacı Fer- hatOzen'in yaptığı araştırma- ya katılan öğrencilerin yüzde 45'i en son 6 yıl önce, yüzde 22'si en son 4 yıl önce, yüzde 6'sı en son 3 yıl önce, yüzde 3 'ü de en son bir yıl önce ders dı- şı bir kitap okuduklannı be- lirtti. Öğrencilerin yüzde 7'si ders kitabı dışında kitap oku- duğunu anımsamadığui] kay- dederken, yüzde 27'si okulla- nn okuma aüşkanhğı kazandı- ramadığını söyledi. Araştırma sonuçlanna göre öğrencilerin yüzde 70'ı TV, internet gibi araçlar varken kitap okuma- nın gereksiz olduğunu düşünü- yor. Kitap kültürünün tehjike- ye girdiğine dikkat çeken Özen, "Düşünme.soyutdüşünmean- cak yazıyla olur.Televizyon ise düşünceye. yonıma önem ve- ren kültür anlayışmı temelden yok eden bir eğlence denizi- ni'temsil eder" dedi. SALI ORHANBURSALI Irak'ta Kiirt Devleti? Savaş yanlısı cephenin, tezkerenin reddedilmesiy- le içinedüştükleri derin hayal kınklığının etkilerini üst- lerinden atmalan, biraz zaman alacağa benziyor. Te- rapi niyetine, bu yazıda, tezkereyanlılannın çokönem- ti gerekçelerinden biri olan, Kuzey Irak'ta Kürt devle- ti konusu ele alınacak. Tezkereyi savunanlar şu görüşte: Şimdi Irak'taki sü- recin dışında kalacağız. Tezkere kabul edilseydi, Irak'taki süreci "kendi lehimize" yönlendirebilirdik. Orada yeni bir yapılanma söz konusu. Bir Irak dev- leti kurulacak ve federatrf bir yapı oluşacak. Kürtler kurduklan devleti meşrulaştıracaktar. Orada olsaydık Kürt devletini engelleyebilirdik. Aynca Türkmenlerin haklannı savunabilirdik... • • • Gazetede bir sohbette bu konu tartışılmıştı ve or- tak mantık tek gerçeğin altını çizmişti: Zaten Kürt devleti kurulmuş durumda; ayncaTürkiye'nin, tama- men kendi sınırlan dışında seyreden bu olguyu en- gellemesi pek mümkün görünmüyor. Burada, yeni ve gerçekçi bir bakış ve politika çizilmek zorunluğu doğ- madı mı... Sohbetteki arkadaşlanmın hoşgörüsüne sığınarak, konuyu biraz açacağım. Türkiye Irak'ta bir Kürt devletinin resmen kurulu- şunu engelleyebilir mi ve ne kadar süre engelleyebi- lir? EğerTürk Silahlı Kuvvetleri Irak'agirerse, kurulu Kürt (federe) devletinin uluslararası hukuksal bir yapıya kavuşması, bir süre engellenebilir. Türkiye'nin istedi- ği "üniteryapf lı Irak'ın yeniden kurulma olasılığı var- dır. Zor da olsa... Ancak Kürtlerin Irak'ta zaten özerk bir yapıya sahip olduklan unutulmamalı. Bir "üniter yapı" kurulsa bile, bunun uzun vadeli olacağmı san- mak zordur. Kürtlerin federatrf yapılı bir devlet istek- leri, gerçekleşmeye çok daha yakındır. Zaten reel du- rum da budur. Türkiye'nin bu süreci durdurması için hemen he- men tek olasılık, silahlı kuvvetlerin sürekli Irak'ta kal- masıdır. Veya üniter yapı kurulduktan sonra da, ikide bir Irak'a girip askeri müdahalede bulunmak gerekir. Bu mümkün mü? Irak, bir ülke. Oraya böylesine bir müdahalenin hiç- bir uluslararası ve ulusal izahı ve hukuku yoktur. Irak'ia ve Kürtlerle sürekli savaş durumunda mı olacağız? Sıradan bir akıl ve mantık bile, hayır diyor. Politik-askeri düşünce olarak, bunun uygulanabi- lir, kabul ettirilebiliriik olasıhğını varsaymak, kurmay- ca bir düşüncenin ürünü olamaz. • • • Türkiye'nin yapacağı tek şey var Irak'taki Kürtlerle banş yapmak ve aramızı düzelt- mek. Dost olmak. Onlan tanımak, ciddiye almak. Iç ve dış konularda yardımcı olmak. Doğal bir müttefik olarak kabul etmek. Uzun vadeli bir banşın ve huzu- run temellerini atmak. Kendi sınırlanmıza ve toprağımıza biz sahip çıka- cağız, bunu ise Türkiye'nin bir varoluş sorunu olarak görmesi, sınırlannın dokunulmazlığı konusunu tartış- tırmaması, ülkenin sonsuz ve dünyanın en meşru hakkıdır. Türkiye'nin önüne uzun vadeli stratejik pencereler açmaktan yoksun, zaten böyle bir amaçla da kurul- mamış bütün güdümlü stratejik vakrf makıflar-demek memekler ve "uzman beyinler"ın ve bunlann "köşe izdüşümleri"n\n, tek seçenek olarak, Irak'a girmeyi ve orada Kürt devletini önleyici olarak bulunmayı ön- gören politikalannın bir geleceği olabilir mi? Irak'ia sürekli savaş, bizi zora sokar; enerjimzi, pa- ramızı, askerimizi, beyinlerimizi boşa harcatır ülke- nin dört bir köşesinde yeni ağrt ateşleri yaktırr. Irak'taki Kürtlerle dostluk politikası, oradak Türk- menlerin haklannın alabilmenin, savunabilmenin de en iyi yoludur. Savaşla, silahla Türkmenlerin haklan- nısavunulabileceğiniummakda gerçekçi değildir. Bu, Kürtlerle dostluk politikasının ürünü olabilir. Türkiye'nin "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" politika- sına bağlı mıyız? Eğer öyleyse, Irak konusunda düşüncelerinizi ve politikalanmızı, tam 180 derece savurmalıyız. Tezkerenin reddi, bize pratik olarak böyle br poli- tikanın da kapılannı açıyor... obursalifS cumhuriyet.com.tr. 1. Deneme sınavı yanıt anahtarı SOZEL BÖLÜM l.B,2.E,3.A,4.D,5.E,6.D,7.D,8.E,9.D,lO.C, II.A, 12.E, 13.E, 14.B, 15.D, 16.C, 17.C.18.E, 19.D, 20.A, 21.D, 22.C, 23.E, 24.D, 25.D.26.D 27.C, 28.A, 29.E, 30.B, 31.D, 32.C. 33.C.34.B, 35.E, 36.A, 37.D, 38.E, 43.C, 44.E, 45.B, 46.B, 5l.A,52.E,53.B, 54.C, 59.D, 60.E.61.C, 62.D, 67.D, 68.B, 69.C, 70.C, 75.C, 76.A, 77.B, 78.A, 83.C, 84.D, 85.E, 86.A, SAYISAL BÖLÜM l.E,2.B,3.E,4.C,5.E, ll.C, 12.B, 13.B, 14.B, l9,D,20.A,2l.C,22.C, 39.D,40.D,41.A.42.C, 47.E, 48.E, 49.D,5O.C, 55.A, 56.B, 57C,58.A, 63.E. 64.B, 65.E.56.D, 71.C, 72.E, 73.D,74.B, 79.E, 80.A, 81.EJ2.D, 87.A, 88.C, 89.A,X3.B. 6.C.7.A, 15.C, 16. 23.A, 24 8.B.9.EJO.C, C, 17.CJ8.D, .E, 25.D,!6.E>, 27.A, 28.B, 29.A, 30.C, 31.C, 32.C, 33.C. i- 35.C,36.C,37.E, 38.C, 39.C, 4O.B,41.AT »2.E, 43.C, 44.D, 45.E, 46.A, 47.C, 48.D, 49.B, :-)A, 51.B, 52.B, 53.D, 54.C, 55.D, 56.C, 57.D. >S.E>, 59.C, 60.E, 61.D, 62.B, 63.D, 64.C, 65.E, 6 . C , 67.D, 68.B, 69.D, 70.A, 71.B, 72.B, 73.C. '4-.C, 75.D, 76.B, 77.A, 78.C, 79.D. 80.D, 81.C. S2.E, 83.A, 84.E, 85.B, 86.C, 87.B, 88.C, 89.E, O.Av DÜZELTME Dün verdiğimiz Deneme Sınavı kitapçığıdal«i 65. soru yanlış dizilmiştir. Düzeltir özür dirîz_ 65. Saf Wr sıw ite ilgili; Özkütle Kutle Ozhadrr» Sıcaklık (kûtte sabrt) I Hacım (sıcaklık satnt) II ısicalOıK sat; III çiziten yukandaki grafiklerden hangileri doğructa? A) Yalmz I Bi I ve II C) I el«l D) II ve III Ei I. II ve III
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog