Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

4 MART 2003 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gül: Niyet mektubu bitiyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Abdullah Gül başkanlığında, ekonomiyle ilgili bakanlar ve ekonomi bürokratlan dün bir araya geldi. Toplantı arasında bir açıklama yapan Gül, IMF'ye sunulacak niyet mektubu üzerinde çalıştıklannı belirtti. Gül, "Aslında çahşmalar son şekline geldi. Son kez siyasetçiler olarak, siyasi sorumlu olan kişiler olarak bu metni gözden geçiriyoruz. Umit ediyorum ki çok kısa zaman içerisinde bu da bitecektir" dedi. Tezkere suçlaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şeker-Iş Sendikası, Türkiye'nin olası bir Irak operasyonunda aktif rol almasını öngören Başbakanlık tezkeresine destek vererek tezkereyi reddeden milletvekillerini kaosa neden olmakla suçladı. Sendika Başkanı Ömer Çelik, tezkereye ret oyu verenlerin ekonomik alanda ülkenin üçüncü büyük krize sürüklenmesine neden olduğunu ileri sürdü. Günay'dan :'a kutlamaArınç' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin eski genel sekreteri Ertuğrul Günay, hükümet tarafından TBMM'ye gönderilen tezkerenin kabul edilmemesi nedeniyle TBMM Başkanı Bülent Annç ve milletvekillerini kutladı. Günay, Annç'a gönderdiği mesajda, 1 Mart günü yapılan tarihi toplantıda, ülkeyi haksız bir savaşa ve içinden çıkılamaz sorunlara sürükleyebilecek bir karann kabul edilmemesini saygı ve şükranla alkışladığını belirtti. Tayfur Sökmen anıldı • İstanbul Haber Servisi - Eski Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 23. yılında Zincirlikuyu'da mezan başında anıldı. Anma törenine istanbul Valisi Muammer Güler'i temsilen katılan Şişli Kaymakamı Osman Demir, Sökmen'in milli bir kahraman ve Türk milletinin bağımsızlığına önem veren bir insan olduğunu söyledi. 'Koruculuk sürecek' vaadi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a milletv ekilliği ve Başbakanlık yolunu açacak olan Siirt seçimleri 5 gün sonra yapılacak. TBMM'deki iki parti seçim çalışmalannı yoğunlaştınrken, AKP'nin Siirt'te "koruculuk sisteminin sürdürüleceği" vaadinde bulunduğu belirtildi. Tezkerenin reddedilmesinde Gül'ü de suçlayan Erdoğan, kabinede köklü değişikliğe hazırlanıyor Hesaplaşma Siirt'ten sonraBÜLENT SARIOĞLU ANKARA - "Savaş tezke- resine" ilişkin oylamayla "ekiplerarasj mücaddennT su yüzüne çıktığı AKP'de Siirt seçiminin ardından "hesap- laşma" bekleniyor. MKYK toplantısında örtülü biçimde Başbakan AbduDah Gül'ü suç- layan AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan'ın, 59. hükümetin kuruluşuyla kabi- nede kapsamlı bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Erdo- ğan'ın yakın danışman kadro- suyla yürüttüğü siyaset kabi- ne ve grup içinde tepkiyle kar- şılanıyor. • AKP'de 'çift başlılık ve ekipler arası mücadele' icraata yansıyor. TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada darbe yiyen Tayyip Erdoğan, bazı milletvekilleri ve bakanlardan rahatsızlığmı merkez karar ve yönetim kurulu toplantısında ifade etti. Parti içindeki gizli müca- delenin etkisiyle TBMM Ge- nel Kurulu'ndaki oylamada darbe yiyen Tayyip Erdoğan, bazı milletvekilleri ve bakan- lardan rahatsızlığmı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu top- lantısında ifade etti. "Ben hü- kümetin arkasmda durdum, ama arkadaşlanmız bunu yap- madı" diyen Tayyip Erdo- ğan'ın "Bu ufak bir yol kaza- sıydı. Araba yoldan çıkü, sü- rücühatahydı" sözleri, "Baş- bakan Gül'ü de kapsayan bir uyan" olarak yorumlandı. Er- doğan daha önce de "kamu- oyunun yeterinceve doğru ola- rakbügöendirümediğini" söy- leyerek hükümete eleştiri me- sajı vermiştı. AKP lideri, bu- na karşın "Sijasettelargınhk, küskünlükohnaz. Biıükve be- rabertiğmıiabozmayahnı" dı- yerek kabinede şimdilik deği- şiklik istemediğinı gösterdi. Hükümet tezkeresinin ge- çeceği konusunda kendinden emin olan Tayyip Erdoğan'ın sürprizle karşılaşmasında gruptaki tavn da etkili oldu. Alınan bilgiye göre Erdoğan grupta milletvekilleriyle bire bir tartışmaya girerek baskı uyguladı. Erdoğan'ın tezke- reye karşı görüş bildiren ge- nel başkan yardımcısını azar- laması da tepkiyle karşılandı. ABD'ye destek verilmemesi durumunda ekonominin za- rar görmeyeceğini hazırladı- ğı raporlarla gruba anlatan ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin CanikH'yi, Erdoğan'ın, "Biz senin o dosyalan nasıl hazır- ladığmıbUhoruz" diye tersle- dıği öğrenıldi. Aynca Erdo- ğan'ın "En son Ömer Çelik konuşacak" diyerek, siyasi damşmanını kendi adına ko- nuşturuyormuş izlenimi ver- mesi de diğer milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden oldu. Tayyip Erdoğan'a yakın isimler, tezkere hezimetinde "Başbakan Gül'ün isteksizü- ğinin ve Bülent Annç'uı tav- nnın etkili olduğu" görüşünü dile getiriyor. 'Yeni hükümetle yeni tezkere' ABD Erdoğan h bekleyecek ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - İktidar, olası Irak savaşıyla ilgi- lı Başbakanlık tezkeresi- ni Meclis'ten geçirme- ye dönük ikinci girişi- mini zamana yaydı. AKP yöneüminde, Genel Baş- kan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın başbakanlığına bağlı olarak "yeni hükü- metleyeni tezkere" görü- şü ağırlık kazanırken. Tayyip Erdoğan parti yö- neticilerine yeni tezke- renin Meclis'e sevk ta- rihinin "ABD'nin talebi- ne bağlı olaeağmT bil- dirdi. Tezkere, Meclisgün- deminde "yarun kalan işler" bölümüne alındı. TBMM Başkanı Bülent Armç'ın yetidsine ve hü- kümetin karanna bağlı olarak tezkerenin "ya- rrnı kalan işler" günde- minde yeniden oylanma seçeneği bulunmasına karşın, hükümet bu yön- teme sıcak bakmıyor. Tezkere takvimi ko- nusunda hükümetin önündeki seçenekler şöyle: 1- Yeni hükümetle ye- ni tezkere: AKP yöneti- mi, 9 Mart Siirt seçimi- nin ardından kurulacak yeni hükümetin yeni bir tezkere göndermesıni yeğliyor. Başbakan Ab- duDah Gül'ün "Yenitez- kere için yeni gerekçeler gerekiyor. Aynı şeküde Meclis'e sevkedemeviz" görüşüne bağlı olarak ABD ile pazarlıklar da sürdürülecek. Bu seçene- ğe göre BM Güvenlik Konseyi'nin 7 Mart'ta açıklayacağı rapor da beklenmiş olacak. 2- 58. hükümetle yeni tezkere: Tayyıp Erdoğan, yeni tezkereyle ilgili tak- vimin "ABD'nin talep- lerine bağlı olduğunu" parti yöneticilerine ifa- de etti. ABD'nin hızlı bir operasyon süreci baş- latması ve AKP üzerin- deki baskısını arttırma- sı durumunda 9 Mart'tan önce Meclis'e yeni tez- kere gönderilebilir. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart@yahoo.com TBMM Başkanı Bülent Annç tezkere konusunda hükümet üyelerine uyanda bulundu: Aynı şekilde göndermeyin• Hükümetin yeni bir tezkere hazırlayarak bunu Meclis'e gönderme hakkı bulunduğunu belirten Annç, ancak gelinen noktada hem Türk milletinin hissiyatını hem de TBMM iradesini gözeterek bu konuda karar vereceğine duyduğu inancı dile getirdi. ANKARA (AA) - TBMM Başkanı BülentAnnç. asker gön- derme ve bulundurmayla ilgili yeni bir tezkerenin Meclis'e sevk edilıp edilmeyeceği konusun- da, "Siyaseten doğru olan şey, bu tezkerenin tekrar aynı şekü- de Meclis'e gehnemesidir" dedi. Hükümetin lüzum gördüğü ve gerektiği kadanyla yeni bir tezkere hazırlayarak bunu Mec- lis'e gönderme hakkı bulundu- ğunu belirten Annç, ancak ge- linen noktada hem Türk mille- tinin hissiyatını hem de TBMM iradesini gözeterek bu konuda karar vereceğine duyduğu inan- cı dile getirdi. Tezkere görüş- melerinin büyük bir olgunluk içinde geçtiğini belirterek buna yardımcı olan herkese teşekkür eden Annç, sözlerini şöyle sür- dürdü: "Şüphesiz iktidar ve muhale- fet parthi. düşüncelerini açıkça ifade etmelidir. Biz bunun için iç- tüzüğü bile genişlettik. Bu söz- ler beğenilsin beğenilmesin, so- nunda ohışacak iradeyi etkile- mesi açısmdan fevkalade önem- lidir. Her iki partiden de bu ka- rann oluşmasmda katkısı bulu- nan milletvekilleri vardır. Suçla- nacak hiç kimse yoktur. Karar da Meclis'te ahnmıştır. Bunu, Medis'in bir büviikinishatifî, bir büyükyedtisiolarakkabuletmek gerekn-." Annç, tezkere konusundaki tavn nedeniyle hükümet ve par- tisiyle ters düşmesinin söz ko- nusu olmadığını da belirterek "Üshıplanmızfarkholabüir.dav- rantşlannuz, bulunduğumuz ko- num itiban\ la farkh olabflir ama temelde hiçbir zaman birbiri- mize ters düşecek bir hareketi yapmadık" dedi. Annç, kara- nn, "Hükümetin ilk yenilgisi'' olarak değerlendirilmesinin de yanlış olduğunu belirterek "Hü- kümet de AKP'de miUetvekiUe- rini grup karan ahnadan ser- best bıraktı. Oluşan karar müş- terektir. Hükümet, görevine de- vam ediyor" dedi. Annç. "Erdoğan'm, ret oyu veren ınilletvekillerinin listesini istediği" ıddıalanna ilişkin ola- rak da şunlan söyledi: "Benden oylama sonuçlannı başta Sayuı Erdoğan olmak iize- re kimse istemedi. Ancak ben Kanunlar ve Karariar Müdür- lüğü ileTutanakMüdürlüğü'ne, "Hiç kimseye kapalı oturumun tutanaklaruıı ve oylama sonuç- lannı vermeyeceksiniz. Ben da- hi istesem bana bile vermeyecek- siniz' talinıaünı verdim. Bu her zaman yapbğım bir uygulama- dır." ERBAKAN YANLILARI AKP'YE YÜKLENDİ Tezkerenin reddiyle karizmalan çizildi İstanbul Haber Servisi - Islamcı yayın organlan "Tezkere"nin reddi konusunda ikiye bölündü. Siyaset yasağının sona ermesiyle Saadet Par- tisi'nin (SP) başına geçmeye hazır- lanan Necmettin Erbakan'a yakınlı- ğıyla bilinen MilH Gazete, dün man- şetine taşıdığı haberle dik- katleri üzerine çekti. Gaze- te manşetinde AKP yöne- timini ve Genel Başkan Re- cep Tayyip Erdoğan'ı he- def alarak "MiDetin sokak- tan, vekillerin Meclis'ten verdiği mesaj. Hükümete güven yok" başlığını kul- landı. Aynı gazetenin köşe ya- zarı Abdülkadir Ozkan ise yazısının başlığım Erdoğan ve Gül'ü kastederek "Karizma çizildi" ola- rak attı. AKP'ye yakınlığıyla bilinen YeniŞafakGazetesi'nin ise "Demok- rasi kazandı" başlığını kullanarak AKP'ye sahip çıkan bir tavır sergi- • Erbakan'a yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, AKP'yi hedefalan yazısında 'Karizma çizildi' dedi. lemesi dikkat çekti. Aynı konuyu Anadolu'daVakitga- zetesi ise sürmanşetinde Erdoğan'ın ağzından verdiği başlıkta. "Aynı tez- kere ikinci defagetaıez" sözlerini kul- lanıp manşetinı ise "Telaşagerekyok" şeklinde attı. Milli Gazete dün tam sayfa olarak verdiği habe- rinde AKP'li retçi millet- vekillerine de çağnda bu- lundu. Gazete, "ABDtek- nesine dönüşen AKP'yi terk edin" dedi. Milli Ga- zete'de "Hükümete güven yok" manşeti atılırken, ka- leme alman başyazıda da hükümet tezkeresi aley- hinde oy kullanan AKP milletvekillerine destek verildi. "AKP'Hler için tarihi karar vakti" başlıklı başyazıda, TBMM'nin ben- zeri ancak kuruluş yıllannda görüle- bilen önemli bir yatınm yaptığı \-ur- gulandı. 80 BtN ÖĞRENCt IÇtN HAZIRLIK YAPILIYOR Mültecileri imam hatip öğretmenleri eğitecek MAHMUTGURER ANKARA - Milli Eğıtım Bakanlı- ğı. ABD'nin Irak'a bir operasyon dü- zenlemesi durumunda Türkiye'ye göç edecek mültecilere ders vermesi için imam hatip lisesi öğretmenlerine hiz- metiçi eğitim verdi. Bakan- lık. eğitim vermeyi planla- dığı 80 bin öğrenci için Kay- seri Endüstri Meslek Lise- si'ne de 40 bin sıra sipariş • Olası bir Irak operasyonunda göç edecek maliyeti 2.5 milyar lira ola- rak hesaplanırken, öğren- cilerin mülteci çocuklar için etti. 40 kişilik çadır sınıfin Çocuklan eğıtmek için imam hatip lisesi öğretmenleri sürdürdüğü g ö r e v l e n d ı r ilecek. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı 12'si Kuzey Irak'ta, 6'sı Türkiye sınınnda kurulma- sı planlanan toplam 18 mülteci kam- pında 14 yaş alh göçmenlere ders ver- mesi için imam hatip lisesi öğretmen- lerini görevlendirecek. Kamplarda görev alacak öğretmen- lerin sayısı kesinleştirilmezken bakan- lığın hesaplanna göre, kamplara sığı- nacak 275 bin mülteciden 80 bini il- köğretim çağuıdaki çocuklardan olu- şacak. Ortalama 40 kişilik çadn- sınıf- larda yapıhnası planlanan eğitim için mültecüer arasın- daki öğretmenlerden fayda- lanılacak. Bu yola Irak'ta Arapça, Kürtçe ve Türkçe olmak üzere 3 farkh dil konuşulma- sı ve Arapça ve Kürtçe bi- len öğretmen sayısının az olması nedeniyle başvuru- lacağı belirtiliyor. Bakanlık, 14 yaşına ka- dar olan çocuklara eğitim vermeyi planlarken başta Türkçe olmak üzere matematik, sosyal bilgiler. hayat bil- gisi ve fen bilgisi dersleri de program dahilinde okutulacak. POLTrtKA GÜIVLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Hoca AKP'ye Çengel Attı... Türkiye barışa giden yolda ilk adımı attı mı? TBMM'deki tarihi oylamada elbet savaş önle- nemedi ama savaşın önlenebileceği kamuoyuna gösterildi... Bu oylamada 100'e yakın AKP milletvekilinin ve CHP'nin payının bir gerçek olduğunu söyleyebili- riz!.. AKPgrubundagünlerdirsürdürülen '/Vcna'çalış- malan birsonuç vermezken, Recep Tayyip Erdo- ğan'ın kestiği racon da, bazı AKP milletvekilleri üze- rinde ters etki yaptı... Şimdi AKP kulislerinde şunlar konuşuluyor: "ABD yanlısı Iskenderpaşa cemaatinin AKP üzerindeki etkisi giderek azalıyor!" llginçtir, AKP üzerinde etkisi olan Nakşiler ve Fet- hullahçılar bu kez tökezlediler... Necmettin Erbakan'a yakın olan çevreler AKP içindeki 'MilliGörüş'ün atağageçtiğini konuşuyor- lar... Kendileriyle konuştuğumuz bazı Saadet Partili- ler, Necmettin Erbakan'ın 1 -2 ay içinde Meclis'te grup kurabileceğini, AKP'nin de Siirt seçimlerin- den sonra ikiye bölüneceğini öne sürüyoriar... Bilindiği gibi tarihi oylamada AKP 98 fire verdi... Bugün tezkere ikinci kez Meclis'e gelirse AKP içindeki ayrışmanın hızlanacağı konuşuluyor... • • • Erbakan'a yakın çevreler bu konuda şöyle di- yor: "AKP grubu üzerinde Recep Tayyip Erdoğan 'm gücü önemli ölçüde kaybolmuştur. Tezkere ikin- ci kez Meclis'e gelirse AKP'de kopuş başlar..." Bakın, Milli Gazete yazahanndan Abdülkadir Özkan bu konuda ne diyor: "Oylama sonucu ortaya çıkan dunım, AKP Ge- nel Başkanı Erdoğan 'm karizmasında önemli bir çizik oluşturmuştur. Her şeyden önce Erdoğan bu oylama ile parti- de ben ne dersem o olur yaklaşım ve mantığın- dan kendinisıyırmakmecburiyetinde olduğunu gör- müştür. Bir de genel başkan olmanın lider olmak anlamına gelmediğini anlamışsa bu da önemli bir kazançtır..." Şimdi de burnumuzun dibinde neler oluyor bir bakalım: Erbil'de yapılan gösteriler acaba neyın haberci- sidir? Gösterilerde Türk bayrakları yakıldı, Türkiye aleyhine sloganlar atıldı... Elbette, Kuzey Irak'taki Kürt grupların tavıriarı- nı Türkiye çok yakından izliyor... Meclis'teki tarihi oylamadan sonra ABD'nin Ku- zey Irak'taki Kürt gruplarıyla yakın ilişkiye girme- si Türkiye'yi kaygılandınyor... Bir savaş durumunda TSK'nin ABD'den bağım- sız olarak Kuzey Irak'a girmesi Avrupa ülkelerin- de nasıl karşılanır? Başta Ingittere, Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelerin Türkiye'ye tepki gösterecekleri sanılı- yor... Bu yüzden de Erbil'deki mitinglerde, Türkiye aleyhine sloganlar atılıyor... Iraklı muhalifler de zaten aynı tutum içinde de- ğil mi? Ne diyorlan "Türkiye bölgeye müdahale etmemelidir..." Iraklı Şii gruplar da Tahran'da toplanıyor... Irak Islamcı Hizbi El Dava örgütünün siyasi bü- ro üyesi Ali Edip, toplantının amacını şöyle tanım- lıyon "Iraklı Şiilerin geleceğibizim için çokönemlidir..." Toplantı 6 Mart'ta yapılacak... Toplantıya Irak Islamcı Emel Örgütü, Irak Is- lam Devrimi Yüksek Konseyi, Irak Islamcı Hiz- bi El Dava grupları da katılacak... Gerçekten hem Kuzey Irak'ta hem de Iran'da önemli gelişmeler oluyor... •*-•• Tüm bu gelişmeler olurken, televizyon kanalla- nnda Bush 'unyaman çocuklan' savaş çığırtkan- lığı yapıyor, "Türkiye savaşa girmezse ekono- misi çöker" diye ahkâm kesiyorlar... Siyasi erk ise dökülüyor!.. ABD emperyalizmi karşısında ne yapacağız'.. Şimdi Irak, ardından Kıbns!.. Bush'un savaş çığırtkanlığını yapanlar kaytıet- tikçe bağınyorlar, kaybettikçe daha da saldırgan oluyorlar!.. Ortadoğu'yu işgale hazırlanan ABD'yi savuran- lar yarın çocuklannın yüzüne nasıl bakacaklar? Utanmayacaklar mı? hikmetcetinkaya v cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Cenelkurmaydan açıklama: Sevhyatı biz değil Amerika durdurdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'deki bazı üs \e limanlann modernize edilmesi amacıyla Iskenderun Limanı'ndan yapılan intikallerin ABD tarahndan durdurulduğunu açıkladı. Genelkurmay. Türkiye'nin bir müdahalesinin olmadığını bildirdi. Asker bulundurma tezkeresinin TBMM'de reddedilmesinin ardından üs ve limanlardaki modernizasyon çalışmalan da durdurulmuştu. Bu kapsamda Iskenderun Limanı'ndan diğer bölgelere yapılan intikalin durdurulmasının Türkiye'den kaynaklanmadığı açıklandı. Genelkurmay 'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bazı basm yavın organlarmda, yerindt hazırfak kapsammda İskenderun'a gebniş olan ABD'ye ait araçlann intikale başLamışken nizamiyeden döndürüldüklerine dair haberlere yer verilmiştir. Bu habenr doğru olma\ıp gerçej yansıtmamaktadır. Sc konusu ola\, ABD makamJarîmn kendi talepleri doğrultusunda şerçekleşmiştir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog