Bugünden 1930'a 5,476,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MART 2003 SALI HABERLER DÜNYADA BUGÜN ALİ StRMEN Yazanmızın rahatsızlığı nedeniyle yazısını yayım- layamıyoruz. Mumcu'nun uygulamaları sürüyor Tartışmalı atamalar • Milli Eğitim Bakanlığı Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne, ilahiyat mezunlannın sınıf öğretmenliği yapmalannı engelleyen karara karşı direnen Mehmet Demir getirildi. ANKARA (ANKA) - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdür- lüğü'nebağh Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne, ila- hiyat mezunlannın sınıf öğretmenliği yapmalan- nı engelleyen karara kar- şı direnen Mehmet De- mir getirildi. Milli Eğitim Bakanı ErkanMumciLtartışma- lar yaratan uygulamala- nna biryenisini daha ek- ledi. Mumcu, son olarak bakanlık personeliyle il- gili soruşturmalarda önemli rol üstlenen ve personele ilişkin kritik bilgileri arşivlerinde ba- nndıran Soruşturma Şu- be Müdürlüğü'ne atama yaptı. Soruşturma biri- minin müdürlügüne, kad- rosu Ticaret Turizm Öğ- retimi Genel Müdürlü- ğü'nde olan ancak Perso- nel Genel Müdürlü- ğü'nde görevli Mehmet Detnir getirildi. Samsun Yüksek tslam Enstitüsü mezunu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğret- meni olan Demir, 57'nci hükümet döneminde Üa- hiyat mezunlannın sınıf öğretmeni olarak atan- masını sonlandıran ka- rara tepki göstermiş bu nedenle soruşturmaya uğramıştı. Sağlık Bakanlığı'nda da görev değişiklikleri sürüyor. Temel Sağhk Hizmetleri Genel Müdü- rü Ismail Toprak göre- vinden aynlırken, yeri- ne Ankara Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Uğurlu getiril- di. Uğurlu, Osman Dur- muş döneminde Sağhk Projesi Genel Koordina- tör Yardımcıhğı göreyin- den istifa etmişti. Öte yandan Ankara îl Sağ- hk Müdürü TamerGök- çmar da görevinden ahn- dı. Gökçınar'ın yerine Ankara Hastanesi Baş- hekim Yardımcısı pratis- yen hekım Selahatân Şa- hin görevlendirildi. Top- rak ve Gökçınar, Osman Durmuş döneminde gö- reve getirümişti. Otto Schiry bir süre Başbakan Gûlflede görüştü. Schify.KADEK Almanya'dayasak • Almanya îçişleri Bakanı Otto Schily, Alman vakıflan davasının karar duruşması öncesinde Ankara'ya geldi. Schily, Alman hükümeti olarak Kaplan'ın iadesine sıcak baktıklannı bildirdi. ANKARA(Cumhu- riyet Bürosu) - Alman- ya îçişleri Bakanı Ot- to Schily, PKK'nin de- vamı olan KADEK'in Ahnanya'da yasaklan- dığını açıkladı. Alman vakıflanmn Türkiye'de casusluk yaptıklan ge- rekçesiyle açılan dava- nın karar duruşması ön- cesinde Ankara'ya ge- len Schily, ülkesininbu konudaki hassasiyetle- rini yetkililere iletti. Schily'nin Alman va- kıflannın Türkiye'de casusluk faaliyetinde bulunduklan gerekçe- siyle açılan davanın bu- gün görülecek karar du- ruşması öncesinde An- kara'ya gelmesi dikkat çekti. Konuk bakan Esenboğa Havaala- nı'nda îçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tara- fından karşılandı. Schily, Ankara'daki temaslan kapsamında Adalet Bakanı Cemil Çiçek'i de ziyaret etti. Görüşmede ağırlıkh olarak 'Kara Ses' Ce- makttin Kaplan'ın oğ- lu şeriatçı Islami Ce- miyet ve Cemaatleri Birliği örgütünün lider- lerinden Metin Kap- lan'ın iadesi konusu gündeme geldi. Schily, halen adam öldürmek suçundan Almanya'da rutuklu bulunan Kap- lan'ın iadesine Alman hükümeti olarak olum- lu baktıklannı söyledi. Kaplan'uı iadesi konu- sunda son karan Al- man mahkemeterinin vereceğini belirten Schily, yapılacak yargı- lamada Alman hükü- meti olarak iade yönün- de görüş bildirecekle- rini dile getirdi. Schily, Başbakan Ab- dullah Gül tarafından dakabuledildi. Başba- kan Gül'e sunduğu dos- yada Alman devletinin vakıflar konusundaki resmi pozisyonunu an- latan Schily, "Bu iddi- alar bizim açımızdan kabul edilemez" dedi. Schily'nin raporunda, vakıflann çalışmalan hakkında da bilgi ve- rildi. Başbakan Gül ise vakıflar hakkındaki id- dia ve soruşturmalar- dan ötürü geçmiş hü- kümeti sorumlu tuttu. îçişleri Bakanlı- ğı'ndaki heyetler arası görüşmelerin ardından Aksu ile Schily, ortak basın açıklaması yaptı- lar. Schily, "PKK, DHKP-C terörörgüfle- ri Almanya'da yasadı- şı örgütilan edfldL KA- DEK de yasadışı örgüt ilanedilecekmi" soru- su üzerine, "KADEK, PKK'nin devamı olan bir örgütolarakAhnan- ya'da yasaklandı. An- cakbu, maalesefbütün Avrupa ülkelerinde öy- ledeğfl"dedi. Baykal, Türkiye'nin duyarlılıklannı dikkate alarak tereddütlü AKP'lilere güven verdiklerini söyledi Cepheülkesi olmamalıyız• CHP lideri Baykal, Kuzey Irak'ta Türkiye'nin önlemlerini "meşru müdafaa" hakkı çerçevesinde aldığını belirterek "încirlik'ten kalkan uçaklar Kuzey Irak üzerinde hangi hakla uçuyorsa, Türkiye de aynı hakla burada meşru müdafaa hakkını kullanır" dedi. MUSTAFARALBAY ANKARA - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Meclis iradesinin CHP' nin 3 aydan bu yana savundu- ğu çizgiyi hakh çıkardığıru belirte- rek "AKP'nin bu gerçekleri dikka- te alarak hareket etmesi gerekhor. Milletvekilkri. Türkiye karargâh ül- ke olmamah, TBMM iradesi pazar- hk konusu yapdamaz, dedi Son ka- rarla Türkiye'nin utuslararas) abn- daitiban artü. halkımıza daözgüven geldi" dedi. Baykal, tavırlannın sı- cak muhalefet isteyenleri tatmin et- mediğini, ancak Türkiye'nin duyar- hhklannı dikkate alarak adım attık- lannı, tereddütlü AKP'lilere güven verdiklerini söyledi. Baykal, "Incir- Bk'ten kalkan uçaklar Kuzey Iraküze- rinde hangi hakla uçuyorsa, Türki- ye de aynı hakla burada meşru mü- dafaa hakkını kuflanır" dedi. Baykal'ın sorulanmızaverdiğiya- nıtlar şöyle: -Geİinen noktayınasıldeğerlendi- riyorsunuz? - Güzel bir çalışma oldu. îyi nok- taya gelindi. 3 ay öncesindenberi koy- duğumuz politikanın, teşhislerin doğ- ruluğu ortaya çıktı. Biz arahk ayın- dan beri, Türkiye cephe ve karargâh ülkesi ohnamah diyoruz. Şimdi de bunu savunuyoruz. Meclis iradesi de böyle biçimlendi. Türkiye ulus- lararası meşruiyeti olmayan bir adım atmamah. - Ahnan karann Türkiye'ye zarar vereceğihavasıyerteştiribneye çahşı- hyor. Kaohyor musunuz? - Asıl, çıkacak bir savaş Türki- ye'yi olumsuz etkiler. Irak parçala- nırsa bundan Türkiye de zarar görür. Türkiye'nin sürece ortak ohnaması gerekir. Bizim savunduğumuz görüş- ler, Milli Güvenlik Kurulu ve Cum- hurbaşkanlığı katmda da değerlen- diriliyor. CHP, her şeyi önceden gör- dü ve tavırlannı ona göre belirledi. Aynı durum Kıbns için de geçerli. - Orada da AKP grubuyla hükü- met ve Erdoğan arasmda farkh ba- loş olabitir mi? - Biz AKPTi miHetvekillerine ses- lenirken, tümüyle ülke çıkarlanmnge- CHP grup başkanvekilleri: ABD askerleri gönderilsin ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP grup başkanvekilleri Mustafa Özyürek ve OğuzOyan, Başbakanlık tezkeresinin Meclis'te reddedilmesi nedeniyle şu anda Türkiye'de bulunan ABD askerlerinin derhal geri gönderilmesi gerektiğini bildirdiler. CHP Grup Başkanvekili Özyürek, Meclis'te daha önce çıkanlan üsler ve limanlann modernizasyonuna ilişkin tezkere kapsamında Türkiye'ye önce teknik ve askeri personel geldiğini anımsattı. Gelmeleri yanhş Ancak bunun ötesinde Türkiye'ye yığınak yapıldığına işaret eden Özyürek şöyle konuştu: "Orüann gehnesinde büyük yanhşhk vanb, Hiçbir yetkiye day anmadan geldiİer. Frih bir durum yararüdu bir beklenti vanu. 'Önce gelsinler biz daha sonra izin veririz' manöğryla gehtüş olabihrler. Ama o izin kabul ediknediğme göre hiçbir dayanağı kahnayanbu askerierin ve silahlann derhal geri gönderihnesi gerekir.'' CHP Grup Başkanvekili Oğuz Oyanda, modernizasyon için gelenler dışmda Iskenderun'da muharip güçlerin indirme- bindirme olayının durdurulması ve gelenlerin geri çevrilmesi gerektiğini vurguladı. İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇtN reklerini dile getiriyoruz. Bunu on- lar da fark ediyor. Kıbns'ta da başın- da dedik ki Annan planırun üzerine atlamamak gerekiyor. Ama herkes imzalayalun diyordu. Biz iki kesim- üliğin ortadan kaldrnlamayacağını söyledik. Bizi dinozorlukla suçladı- lar. Ne oldu? Birinci plandan sonra ikincisi, sonra üçüncüsü geldi. - CHP'nin AKP üzerinde eödn ol- duğu, kimi milkrvekiDerini CHP'nin son konuşmalannın etkilediği konu- şıüuyor... - Olabilir. Onlar da bizim tavnmı- zı olumlu değerlendirdiler. Ucuz po- litika yapmadık, ülke yararlarrnı de- rin bir duyarhlıkla söyledik. Tered- düt halindeki AKP'lilere güç ver- dik. Ortaya böyle bir tablo çıktı. TBMM'nin millet iradesi yönünde hareket etmesi sağlandı. Meclis ira- desinin kapalı kapılar ardında pa- zarlanamayacağını gösterdik. Bu Türkiye'ye saygrnlık ge- tirdi. AİLE FABRİKAS1 ABD'LİLERE KİRALAND1 Savaşa hayır ticarete evet DtY\RBAKIR (Cumhuriyet Bü- rosu) - TBMM'deki tartışmalı tez- kereye hayır oyu veren CHP Mar- dın Milletv ekili Mahmut Duyan ın aüesine ait bir fabrikaABD asker- lerine kiralandı. Duyan ailesine ait Mardin Organi- ze Sanayi Bölgesi içindeki fabrika ve arazisi üzerinde çeşitli düzenlemele- re gidildi. Fabrika bahçesi içine TIRTarla ABD askerlerine ait mü- himmat, ranza, seyyar tuvalet ve ban- yo gibi çeşitli malzemeler taşındı. Ki- ralanan fabrikaya çok sayıda ABD askeri de geldi. CHPTi milletvekili Mahmut Du- yan'ın kardeşi Mardin Sanayici ve Işadamlan Demeği (MARSÎAD) Baş- kanı Şeyhmus Duyan, ABDTi asker- lere kiralanan fabrikanın milletveki- li olan kardeşine değil, kendi oğluna ait olduğunu iddia etti. Ailesine ait 5 fabrika ve çok miktarda arazi bulun- duğunu anlatan Şeyhmus Duyan, ABD'lilere kiralanan çırçır fabrika- sında, milletvekili kardeşi Mahmut Duyan'm hissesi ohnadığım söyle- di. Kiralama işleminin "tamamenti- caribir mesek" olduğunu ifade eden Duyan, kaç dolara ldralandığı soru- sunu ise yanıtlamadı. Duyan, şunla- n söyledi: "Fabrika düşük kapasiteyle çahşı- yordu, zarar ediyordu o nedenle pa- zarhkyapükve ldraladık. Ben kiraya vermesey dim başkalaruun fabrikaa kiralanacaktL Benim de oyum sava- şa karşı ama buticaribir mesek." ABD KİRA BEDELÎNİ BUGÜN YATIRACAK TCDD limanı kiralandı AKIN BODUR /SABİT HORASAN İSKENDERUN/KONY\-Mec- lis'in tezkereye onay vermemesi üzerine Iskenderun Limanı 'ndan araç ve malzeme çılaşlanna izin ala- mayan ABD, TCDD limanının şu- bat ayı 10 günlük kira bedeli olarak 1 miryon dolar ödeme yapmasının ardından mart ayı için de anlaşma- sını dün yaptı. îskenderun Lıman Müdürü Cum- hur ÖztürklerTe görüşen ABD'li askeri yetkililer iki adet kapalı ant- repo ile açık alanlann kiralanması- na ilişkin anlaşmayı yeniledi. An- laşma kapsamında limanı bir ay da- ha kullanma izni alan ABD, 3 mil- yon dolar tutan kira bedelüü Vakıf- bank Iskenderun Şubesi'ne bugün yatıracak. Amerikan askerlerini tezkerenin ardından hızı zaman zaman saatte 91 kilometreye ulaşan ve îskenderun'da ' Yankkaya' olarak bilinen firtına da vurdu. Fırtrna nedeniyle Amerikan askerlerinin çadırlan ve haberleş- me sistemleri hasar gördü. NATO savunma planlaması kap- samrnda gönderilen 2 Awacs erken uyan uçağıyla 2 TCA nakliye uça- ğı ve 70 askeri personelin konuş- landığı Konya 3. Ana Jet Hava Üs- sü'ne gönderileceği açıklanan 2 Awacs uçağının gehnesi ertelendi. Üs ve limanlardaki modernizasyon çahşmalan kapsamında yapılan iha- lelerin ise durdurulduğu bildirildi. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@mynet.com oralcalislar@yahoo.coiT Yurtdışından gece yansı eve döner dönmez, tezkere sonrası neler oldu- ğunu öğrenmeye giriştim. Çünkü yurt- dışında izlediğim yabancı TV kanal- lan, tezkerenin gelecek hafta yeni- den Meclis'e gelecegini söylüyoriar- dı. Doğaı muydu bu? Tezkerenin red- dedilmesi AKP içinde ne gibi sorun- lara yol açmıştı? Tayyip Erdoğan ciddi bir parti içi muhalefetle mi kar- şı karşıyaydı, yoksa sonucun biraz da böyle olmasını mı istiyordu? Bir gece önce konuştuğumuz Ame- rikalı gazeteci Andrevv'un söyledik- lerini anımsadım. Bush'un anlamsız ısrarı, ABD'nin dostlan ve müttefik- leriyle olan ilişkilerini de zora soku- yordu. Bunun örneklerinden birisi de Türkiye. Türkiye, bugüne kadar ABD'nin bölge planlannda en büyük ve en güvenilir müttefiki olmuştu. ABD, acele müdahale kaygısı yüzün- den Türkiye'yi karar vermesi konusun- da aşırı baskı altına aldı. Her şeyi he- men ve kayıtsız şartsız istiyordu. Bu sonucu da sorun çıkmadan elde ede- ceğini sanıyordu. Bundan Sonra Ne Olur? Türkiye'de bazı çevrelerde benzer bir alışkanlık oluşmuştu. "Aman ha! ABD'nin isteğini reddetmeyelim, bu- nu bize pahalıya ödetirier." Türkiye'yi yönetenler pazarlığı uzatıp yarıgö- nüllü bir şekilde görüşmeleri yürü- tünce ABD'nin her dediğine evet de- me alişkanlığına sahip kesimler si- nirlendiler. "Yapmayın, evet deyin, yoksa sürecin dışında kalacağız. Red- detmek çılgınlıktır"a kadar uzandı yorumlar. • • • Türkiye'nin işi diğer dünya ülkele- rinden daha zor, bunu kabul etmek gerekir. Kuzey Irak'taki belirsizliklerin Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyece- ğini düşünen Türk yetkilileri, geliş- meleri daha da endişe ile izliyortar. "Ya bir Kürt devleti kurulursa, ne yapa- cağız?" diye düşünenler, Irak'a mü- dahalede ABD ile birlikte olmanın şart olduğunu dile getiriyorlar. Savaş son- rası ortaya çıkacak tablo içinde Tür- kiye'nin bir yeri olması gerektiğini vurguluyorlar. Görünen o ki, Meclis'in bu karany- la birlikte AKP içinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorun yeni bölünme- leri beraberinde getirebilir mi? Onu şimdiden kestirmek zor. Fakat ABD'nin Türkiye üzerine fazlayüklen- mesi en çok AKP içinde gerilim ya- rattı. Bu gerilimin önümüzdeki dö- nemde ne yönde gelişeceğini yeni bir tezkere girişimiyle anlayacağız. Bu karann önemli bir sonucu da ka- muoyunun savaş aleyhtan güçlü eği- liminin Meclis'i etkilediği gerçeğidir. TBMM çok uzun zamandan bu ya- na böylesine demokratik birtutum ser- gilememişti. Başbakan'a ve kariz- matik Genel Başkan'arağmen AKP'li çok sayıda milletvekili ve bakanın tu- tumu kutlanmaya değer. Tabii CHP'li- lerin de. Aslında Meclis böyle çalış- malı, kararlar parti merkezlerinde de- ğil, Mecliste tartışılarak oluşturulma- lı. Milletvekileri parmaklan indirip kal- dıran bir makine gibi görülmemeli, milletin vekilleri olmalı. AKP yöneti- cileri, bu karan bir başkaldırı olarak değil, demokratik bir iradenin Mec- lis'e yansıması olarak görürlerse, bu AKP'nin geleceği açısından da daha olumlu bir sonuca dönüşebilir. ••• Bundan sonra ne olacağını kestir- mek çok zor. ABD'den kopmayalım, asker konuşlandınlmasına izin vere- lim diyenler üstün gelebilirler mi? Böyle bir ihtimal varsa da bugünden yanna gerçekleşmeyeceği de bir ger- çek. Bundan sonra savaşçılann işi eskisinden daha zor. ABD'nin hâlâ Türkiye'ye askerlerini sokamaması, psikotojik olarak, savaş isteyenlere bü- yük darbe indirdi. "Türkiye para için bütün bunlanyapıyor" diyerek hemen her gün Beyazsaray'dan gazete ve te- levizyonlara habersızdıranlar, yaptık- lannın bu ülkede öfkeyi arttırdığını acaba anlayabildiler mi? En kötü barış en iyi savaştan da- ha iyidir, sözüne yürekten inanıyo- rum. Eğer Irak savaşı önlenirse, TBMM'de tezkere aleyhinde oy kul- lanan mitletvekilleri bu gelişmede en büyük paylardan birine sahip olacak- lar. Tüm dünyadan gelen yorumlar bu yönde. Onlar önemli bir cesaret ve kararlılık gösterdiler. Şimdi yapılacak olan Birleşmiş Mil- letler Güvenlik Konseyi'nin karannı beklemektir. Güvenlik Konseyi, Irak'a bir saldın karan almadan, Irak'a sal- dırmak üzere sınıra asker yığmak za- ten dünyanın iradesini hiç saymak değil mi? Bu kadar kabadayılığa, ben ne dersem o olur mantığına Türkiye neden boyun eğsin? Bunun gururla, onurla bir ilgisi yok, bunun bir keyfi saldırganhğı durdurmakla ilgisi var, uluslararası hukuku hâkim kılmakla bir ilgisi var. Türkiye'nin savaşa bu kadar an- gaje olmasını ısteyenterin söylediklerini anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. - Bundan sonrasını na- sıl görüyorsunuz? - Yeni bir noktada bu- lunuyoruz. Tabii geldiği- miz nokta bugüne kadar yapılan hatalan kaldırma- dı. Biryandan tezkere red- dedilmiş, bir yandan Amerikan donanması, muharip güçleri lünanla- ra gekniş. Bu bir çelişki. Bu, yanlış yönetrmin so- nucu. Eğer hükümet baş- ta açık, dürüst davranıp neyi yapacağını, neyi ya- pamayacağını açıkça söy- leseydi, başta ABD'nin dediklerini yapanz hava- sı vermeseydi. bu nokta- ya gehnezdik. ABD şim- di kendisini aldatılmış his- sedecek. Bu ciddi bir tu- tarsızlık. Şimdi herkes gördü ki karşılıkh poh- pohlamayla, birilerinin ağzma bakarak Türkiye hakkındakarar verilemez. - Sizce hükümet ve Er- doğan ne yapacak? - TayyipBey'i dinledim. Gelişmeleri görelim, ABD üstümüze ne kadar gelecek ona bakalım, gi- bi biryaklaşım \ar. Yani, bakanz ederiz, durumun- dalar. Yine yanlış yapı- yorlar. Bu durum yeni so- runlann başlangıcı olabi- lir. - İki tezkerenin birieş- mesiyle Türk askerinin Kuzey Irak'agk&şide en- gelledi, Türkiye bundan böyleoradaetkin olamaz yorumlan var. Kanhyor musunuz? - O ayn bir meseledir. Türkiye, meşru müdafaa anlayışı içinde orada ön- lem aldı. Almaya da de- vam ediyor. Orada aske- ri birliklerimiz var. Ku- zey Irak, Bağdat yöneti- minin Keşif Güç nede- niyle kontrol edemediği bir bölge. Incirhk'ten kal- kan uçaklar hangi hakla kalkıyor ve Kuzey Irak'a gidiyorsa, bizim askeri- miz de o hakla orada ola- cak. Iran kimden izin ala- »J rak 5 bin askerini oraya f soktu? Türkiye, Kuzey Irak'taki statükonun bir L parçası olarak her türlü F tedbiri alır. '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog