Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

4MART2003SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gelir dengesi doğuya gittikçe bozuluyor. En çok îstanbul üretirken en çok Hakkâri tüketiyor Türkive'ninhamalı 12 üANKARA(AA)-Türkiye'nınba- tısı üretirken, doğusu ise daha çok tüketici pozisyonunda bulunuyor. Yaratılan gelir bakımından ülkeyi başta îstanbul olmak üzere, toplam 12 il sırtbyor. Maliye Bakanhğı ve Devlet Ista- tistik Enstitüsü (TJtE) verileri üzerin- den yapılan hesaplamalara göre 2002 yılındâ 81 ilin sadece 12'si kendi ayaklan üzerinde durmayı başardı. Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Hatay, Içel, tstanbul, îzmir, Kırkla- reli, Kocaeli, Tekirdağ ve Zonguldak, devlete aldığından daha fazlasını verdi. Geliri giderinden fazla olan 12 ilin 6'sının Marmara bölgesinde yer alması dikkati çekti. istanbui'un geliri yüzde 55 Geçen yıl 76 katrilyon 400 trilyon 450 milyar lirahk gehrin 26 katrilyon 980 trilyon 84 milyar liralık bölü- münü tek başına karşılayan îstanbul, bu şekilde Türkiye gelirinin de yüz- de 35.3'ünüüstlenmiş oldu. Îstanbul, Ankara, Izmir, Kocaeli ve Bursa ile r~ birlikte ülke genelinde toplanan ge- lirin yüzde 70.4'ünü karşıladı. Geçen yıl TÜPRAŞ'ın Hazine'ye aktardığı vergilerin de etkisiyle Ko- caeli devlete 10 katrilyon 967 tril- yon 598 milyar lira, Ankara 9 kat- rilyon 308 trih/on 2 milyar lira, Iz- mir 3 katrilyon 984 trilyon 919 mil- yar lira, Bursa da 1 katrüyon 570 tril- yon lira kaynak aktardı. Ülke ekonomisini sırtlayan bu il- ler, devletten fazla bir şey de alma- dı. 2002'de devletin Istanbul'a ak- tardığı para 6 katrilyon 822 milyar 412 milyon lira, Kocaeli'ye yaptı- ğı harcama da 767 trilyon 147 mil- yar lira oldu. Geçen yıl Ankara "nın bütçeden aldığı para 7 katrilyon 354 trilyon 55 milyar lira, Izmir'in 2 katrilyon 109 • îstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Hatay, İçel, Izmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Zonguldak, devlete aldığından daha fazlasını verdi. Geliri giderinden fazla olan 12 ilin 6'sı Marmara bölgesinde yer aldı. trilyon 123 milyar lira, Bursa'nın da 1 katrilyon 279 trilyon 906 milyar li- ra olarak belirlendi. Devlet bu şekilde geçen yıl Îstan- bul'da oturan her bir kişi için 680 mil- yon 965 bin lira harcamada bulu- nurken, her bir Istanbullu karşılığın- da devlete 2 milyar 692 milyon 963 bin lira kazandırdı. Aynı şekilde Kocaeli'de kişi başı- na 636 milyon 64 bin liralık harca- maya karşılık, kişi başuıa elde edi- len gelir 9 milyar 93 milyon 553 bin lira oldu. Bu anlamda Kocaeli, 1 ahp 14.3 vererek devlet için enekonomik il olma özelliğini kazandı. Resmi verilere göre Istanbullu dev- letten 1 ahp 4, Ankarah ve Bursalı 1 ahp 1.2, Izmirli de 1 ahp karşılı- ğında 1.9 verdi. En fazla açık Hakkarlde Resmi veriler, devletin gelir-gider dengesinin doğuya doğru gidildik- çe bozulduğunu da ortaya koydu. Devletin kişi başına 1 milyar 444 milyon 296 bin lira harcamada bu- lunduğu Tunceli'de kişi başına gehr 163 milyon 297 bin lirada kaldı. Gelir-gider dengesinin en bozuk ol- duğu il Hakkâri oldu. Bu ilde kişi ba- şuıa 772 milyon 653 bin liralık har- cama yapıldı, karşıhğında 55 milyon 495 bin lira gelir elde edildi. Dev- let, Hakkâri'ye 14 verip 1 aldı. Geçen yıl devlet, Türkiye genelin- de ise 1.5 verip 1 geri alabildi. Serbest plyasa dönemi Doktorlara muayenesi kadarpara • Yeni düzenlemeye göre daha önce çahşanlara eşit koşullarda dağıtılan döner sermaye gelirleri, yalnızca iş yapan doktorlara verilecek. Muayenehane sahibi doktorlann döner sermaye katsayısı düşük tutulacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sağlık Bakanlığı, sağlık alanındaki ça- hşma koşullannı serbest piyasa koşul- lanna göre düzenlemeye hazırlanıyor. Bakanhğın yaşama geçireceği düzen- lemeyle, sağlık kuruluşlarındaki döner sermaye sistemi değiştirilecek. Buna göre daha önce çahşanlara eşit dağıtı- lan döner sermaye katkı paylan, yeni sis- temle bakılan hasta sayısına göre dok- torlara ödenecek. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Ismail Hak- kıTombuL uygulamayla, sağlıkta özel- leştÜTnenin ilk adımlannın atıldığmı belirterek "Hastaneler işletmeye çevri- Byor" uyansında bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, hastanelerde uygulanan döner serma- ye sisteminde bir dizi değişiklik yapı- lacağıbelirtildi. Düzenlemeyle, iş ya- pan doktora hak ettiği kadardöner ser- maye geliri sağianacağT ileri sürülen açıklamada, hastanelerdeki vardiya sis- teminin kaldınlacağı belirtildi. Buna göre, döner sermayeden fazla pay almak isteyen doktorlann mesai saatlerini uzat- ması gerekecek, muayenehane sahibi he- kimlerin döner sermaye katsayılan ise düşük tutulacak. Döner sermaye he- saplan yapıhrken TTB'nin yayımladı- ğı asgari ücret fiyat tespitinde yer alan puanlar esas alınacak. Diğer sağlık per- soneline yapılacak ödemeler ise dok- torlann döner sermaye ücretlerine gö- re ayarlanarak daha düşük olacak. Bütçeye yük olduğu savlanan Yeşil Kartlılann tedavi gideri sadece yüzde 19 arttı Yoksıüun sağhğıyla oynamyor FATMAKOŞAR BU TABLO HİÇ DEĞtŞMtYOR - SSK hastanelerinde hemen hemen 100 hastaya bir doktor dü- şüyor. tş, kuyruğa girip doktor beldemekle de bftmiyor. Hastalar. bir de ilaç numarası ahp ikinci bir kuynığa girmek zorunda. Hiikümet ise, yoksulun tek unıudu olan Yeşil Kart'ı kaldırmaya çakşrvor. "Banş ProjesTyle kaçakçılan affeden AKP hükümeti, en kötü suiistimal örneklerini gerekçe göstererek yoksullara parasız sağlık hizmetini kaldırmaya hazırlanırken kamuoyunu da yanıltan açıklamalarda bulunuyor. "Yeşil Kart'ta sıİayönetim dönemi" başlatmaya hazırlanan hükümet, ihtiyacı olmadığı halde yararlananları ve "3 günde bir doktora gidip ilaç yazdıranlarT gerekçe gösteriyor. Bu alanda suurh da olsa suiistimaller yaşanıyor, ancak gerçek kart sahiplerinin öne sürüldüğü gibi 3 günde bir doktora gidip ilaç yazdırması mümkün değil. Çünkü 1992 tarihli ve 3816 sayıh kanuna göre, yoksullann yahıızca, yataklı tedavi kurumlannda giderleri karşılanıyor. Tıp Kurumu Genel Sekreteri AB Rıza Üçer, Yeşil Kart'lı hastalara ayaktan (sağlık ocaklan ya da devlet hastanesi polikliniklerinden) yazılan ilaçlann bedelinin uygulama kapsamı dışında olduğunu söyledi. Maliye Bakanlığı 'nın süayönerim gerekçesinde ihtiyacı olmadığı halde Yeşil Kart alarak parasız sağhk hizmetinden yararlananlar örnek gösteriliyor ve harcamalann çok artması nedeniyle bütçe üzerinde önemli bir yük olduğu dile getiriliyor. Yeşil Kart alanlann sayısuıın 15 milyona çıkinası üzerine Maliye Bakanhğı, Sağlık Bakanlığı'ndan gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesini istedi. Üıtiyacı olmayanlann kartlan iptal edilecek, bir diğer düzenlemeyle, Yeşil Kart sahiplerine de kopyalı sağlık karneleri verilecek. Bu uygulamayla Yeşil Kart sahiplerinin ilaç alımının azaltılmasının amaçlandığı açıklanmıştı. Üçer, "Hükümetin asıl amacı, kişise) sigortalan vavgınlaştınp uygulamavı kakbrmak" dedi. Hükümetin kamuoyuna "Bütçeye ciddi yük olmaya başladı" biçiminde sunduğu Yeşil Kart harcaması, 2001 yıluıda toplam 541 trilyon liraydı. Toplam harcama 2002'de 646 trilyon lira oldu. Buna göre 5 milyon Yeşil Kart'lı hastanın 2002 yılındaki bir yıllık tedavi giderlerindeki artış oranı yahıızca yüzde 19 oldu. • "Yeşil Kart'ta sıkıyönetim dönemi" başlatmaya hazırlanan AKP Hükümeti'nin asıl amacının kişisel sigortalan yaygınlaştınp uygulamayı kaldırmak olduğu söylendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyetibasınraporu İletişim Şûrası şubata damgasını vurdu tstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), geçen ay medya için en önemli olayın "Iktişim Şûraa" olduğunu bildirdi. TGC Araştırma Grubu'nca hazırlanan "Şubat Ayı Basm Raporu"na göre diğer önemli olaylar şöyle: i/ DeryaTuna'nın vurulması olayıyla ilgiliŞışliAğırCeza } Mahkemesi'nde görülen dava çıkışuıda Tuna'yı görüntülemek isteyen Milliyet gazetesi muhabiri Semra Pelek, görevh bir polis tarafindan tartaklandı. Adli tabiplikte yapılan muayene sonucu Pelek'e 1 günlük "iş göremez" raporu verildi. t/ Anadolu Ilim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (ANASAM), gazete ve dergilerin postayla gönderihnesi sırasında maliyetinin yansı kadar ücret ödemek zorunda kaldıklannı belirterek Türkiye'de okuma alışkanhğının yayguılaşhnhnasuun, posta ücretlerinde yapılacak indirimle sağlanacağını kaydetti. • TGS,bildiri yayımlayarak tüm basın emekçilerini "Savaşa hayır" demeye çağırdı. • Yerel Datça Haber Gazetesi sahibi Sinan Kara, 44 gün kaldığı Ula Cezaevi'flden tahhye edildi. Yağış, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında bugün etkili olacak Baü'da güneş, Doğu'da kar var Konya'da önceki akşam başlayan ve arahklarla süren yoğun kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşuna kapandı. (AA) Yurt HaberJeri Servisi - Yur- dun batı bölgelerinde güneşli hava hâkimken doğu kentlerin- de karyağışı sürüyor. Iskende- run'da fırtına hasara yol açtı. Bugün ve yann Güney Ege ve Akdeniz kıyüannda etküi sağa- nak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum'da 85, Ağn'da 151, Ardahan'da 13,Erzincan"da 16, Iğdır'da 17, Kars'ta da bir köy olmak üzere toplam 283 köy- le ulaşım sağlanamıyor. Doğu Karadeniz'de de kar yağışı ne- deniyle Artvin'de 3, Bayburt'ta 7, Gümüşhane'de 28, Trab- zon'da 2 olmak üzere toplam 40 köyle ulaşun kesildi. Konya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren yoğun kar yağışı yaşamı aksattı. Kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. THY'nin Konya-îstanbul, Elazığ-Ankara uçak seferleri de iptal edildi. Hatay'ın Iskenderun üçesin- de, sabaha karşı başlayan ve yörede "Yankkaya firünası" olarak adlandınlan nrtına, ya- şamı olumsuz etkiledi. Enerji nakil hatlanndaki kop- ma ve arızalar nedeniyle ken- tin büyük bölümüne bir süre elektrik verilemedi. Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü'nden alı- nan bilgiye göre yurdun gü- ney ve iç kesimlerinde görü- len yağışlar doğuya hareket ederken bugün güneybatı ke- simleri Orta Akdeniz'den ge- len yeni bir yağışlı havanm etkisine girecek. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Liyakat... Geçen haftaki yazılanmdan birinde; ABD'nin kül- tür ve birikiminin, bir "süpergüç" olmaya yetmedi- ğini vurgulamış ve "ABD 'dünya devleti' olmaya la- yık değil" diye noktalamıştım. Bugün, aynı konuya yeniden dönmek istiyorum. Zira ABD'nin bu "diplo- matik cehaletle", bölgemiz ve ülkemize ne gibi kö- tülükler yapabileceğini düşündüğüm zaman, inanın tüylerim ürperiyor. • • • Anımsayacağınız üzere Türkiye, Turgırt Özal'ın tüm ısrarianna ve "Bir koyacağız, üç alacağız" ha- yallerine rağmen, 1991 savaşınagirmemişveABD'ye yardımcı olmaklayetinmişti. Fakat bu "katkısının "da, ciddi biçimdedeğerlendirilmesi gerekirdi. Fakat, "Siz aslansınız-kaplansınız..." dışında, hiçbir şey göreme- dik. Hatta Kuveyt şeyhi, dünyanın yansına çarşafçar- şaf gazete ilanlanylateşekkür ederken akıllanna Tür- kiye getmemişti. O dönemde Türkiye, Incirlik'in kullanılmasına izin vermekleyetinmemiş; turizmdeki rezervasyon iptal- leri, boru hattının kapatılması ve sınır ticaretinin so- na ermesine neden olan Irak ambargosu nedeniyle, büyük zarariara uğramayı göze almıştı. Ve başta Ku- veyt olmak üzere, bölgedeki petrol zengini şeyhlik- ler, örneğin Mısır'a büyük ekonomik katkılarda bu- lunurken Türkiye kimsenin aklına gelmemişti. Oysaki Türkiye, yukarda saydıklanmdan başka bedeller de ödemışti. ömeğin, birkaç gün içinde Güneydoğu sınıriarımıza dayanan yüz binlerce Irak- lı Kürt'ün banndınlması, doyurulması ve hertüriü tıb- bi yardımı da bize düşmüştü. Bu "furya" içinde, hâ- lâ saptanamayan sayıda PKK militanı Türkiye'ye sız- mış ve inanılması güç bir "kan bedeli" ödenmişti. Ve aradan geçen 10 yıl boyunca ABD, Kuzey Irakta bir "ordu"oluşturmanıngayreti içinegirdi. "CIAPeş- mergeleri" adını verdiğimiz bir grup savaşçı ve aile- leri, bölgeden çıkartıldı ve eğitilerek geri getirildi. Bunlann, belli birgücü eğittiğini düşünüyorduk. Fa- kat bu rakam, bence 10 bin civanndaydı. Birdenbi- re, 80 bin kişilik bir silahlı güçten söz edilmeye baş- landı. Hiç kuşkusuz, tümüyle ABD'nin destek ve de- netimiyle... • • • ABD'nin "Kürt kozunu" özenle koruduğunu bili- yor ve bu kartı ne zaman ortaya çıkaracağını, me- rakla bekliyordum. Fakat böylesine sorumsuz dav- ranabileceğini, aklımahayalimegetiremezdim. Doğ- ru olmadığını bildiğimiz halde, "Kuzey Irak'ta birKürt devleti kurulmadı", sözlerine inanır göründük. Böl- gede bir Kürt devleti kurulmasının, başımıza ne dert- ler açacağının bilinci içinde, sürekli uyanlar yaptık. Sonunda, aldatıldığımız acı bir biçimde gün ışığına çıkartıldı. Hem de hiç sıkılmadan... ABD, bölge denetimi ve petrol için çıkarttığı hak- sız savaştaTürkiye'nin katkı ve desteğini talep eder- ken, ABD'nin mutlak desteği ile yaşamakta olan ve başka yaşama şansı bulunmayan bölge Kürtleri, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesini, çatışma nedeni olarak görüyor ve gösteriyorlar. ABD eger bölgede Türkiye'yi dost olarak görüyor idiyse, Kuzey Irak'ta uyguladığı bu çirkin politikayı, aklına bile getirmemeliydi. Eğer bölgede, kendine kö- rü körüne bağlı ve sadık bir Kürt devleti istiyor idiy- se, Türkiye'yi gözden çıkarmak zorunda olduğunu bilmeliydi. Ârna her iki tarafi da, "idare edebileceği- ni" düşündü ve sonunda "deniz tükendi..." • • • Herhangi bir üretimi olmayan; ne tanmda, ne sa- nayide kendine yeten, sınırlı bir ticarete sahip olan 4-5 milyonluk bir ülke sadece ABD "bağışıyla" aca- ba nereye kadar gidebilir? AcabaABDbunudüşünecek "saödL^u'sahibimi?.. Ne kadar "liyakatı" var?.. • Bu yazı yetki tezkeresi ile ilgili Meclis karan alınmadan önce yazılmıştır. Kacar'dan haber alınamıyor • tstanbul Haber Servisi - 27 yaşındaki Turgay Kacar'dan ailesi 4 günden bu yana haber alamıyor. Kacar'ın ağabeyi Akif Kacar, kardeşini cumartesi günü 12.00'den sonracep telefonundan aradığını ancak telefonun açılmadığını söyledi. Bir viski firmasında çalışan Kacar'ın Silivri ve çevresine araçla viski sıparişlerini götürdüğünü ifade eden ağabey Kacar, "34 BH 2761 plakah Chiwas Regal reklamı olan bir minübüs kullanıyordu ve araçta da bulunamadı. Aracında yaklaşık 10 milyarlık viski vardı, üzerinde de 2 milyar nakit para olduğunu tahmin ediyoruz. Herhangi bir vedalaşma sahnesi yaşanmadığı gibi eşiyle ertesi gün için alışveriş planlan yapmışlardı" diye konuştu. Kameramana kapkaç davası • ÎZMİR (AA) - Izmır'de 4 Şubat 2003 tarihinde bir hemşireyi, çantasını almak için yerde sürükleyen iki kapkaççı hakkında 'Gaspa eksik teşebbüs", olayı görüntüleyen kameraman hakkında ise 'Gaspa azmettirmek' suçlarından dava açıldı. Dava, Izmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. Orhan toprağa verildi • îstanbul Haber servisi - Geçirdiği trafik kazasının ardından kaldmldığı SSK Okmeydanı Hastanesi'nde dün vefat eden Çağdaş Gazetecifer Derneği'nin (ÇGD) kurucu Genel Başkanı ve DlSK'e bağlı Basın-Iş Sendikası'nın eski genel başkanı Alaattin Orhan (50), dün Istanbul'da toprağa verildi. Orhan'ın cenazesi, Kartal Merksz Camii'nde ikindi vakti kılman namazdan sonra, yakınlan ve meslektaşlan tarafindan alkışlar arasında omuzlarda taşınarak cenaze aracuıa konuldu. Orhan'uı cenazesi, daha sonra Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda defnedildi. On Numara'da 5 talihli • ANKARA (AA) - On Numara Oyunu'nda kazanan numaralar, '06, 08, 12, 18,25,26,28, 30, 35, 38, 39, 41,45,50, 53, 55, 59, 62, 66. 69. 73 ve 80' olarak belirlendi. Bu numaralardan 10'unu bilen 5 kişi 12 milyar 336 milyon 400'eı bin lira, 9 bilenler 742 milyon 200'er bin lira. 8 bilenler 45 milyon 550'şer bin lira, 7 bilenler 4 milyon 800'er bin lira, 6 bilenler 650'şer bin lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ise ! öOO'er bin lira ikramiye L' :andı. ^ \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog