Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MART 2003 SALI OLAYLAR VE GORUŞLER EVET/HAYIR OKTAYAKBAL BıliyetSahibiOlmatJanL "Bır cemıyette en muzır adam, ehlıyetsız oldu- ğu halde salâhıyet sahıbı olandır" Ismet Inönü bu sozu 8Temmuz 1929 gunu soylemış Ankara Hu- kuk Fakultesı'nın mezunıyet torenınde Hemen gozunuzun onune boyle adamlar gelmı- yor mu'? En başta AKP lıderı Tayyip bu sozun can- lı bır orneğı değıl mı'? Hıçbır gorevı, yetkısı, gorgu- su, bılgısı olmadan dunyayı dolaşıp yabancılara sozlerveren, devlet parasıyla buyuk masraflar yap- maktan çekınmeyen, sonra verdığı sozlen gerçek- leştıremeyen bır kışı' "Ehlıyetsız ve salâhıyet sahıbı adam tahsılzama- nında ıslah olunmazsa hayatın cereyanı esnasın- da guç ıslah olunur Bu adam butun hayatında ıl- mın, lıyakatın ve çalışkanlığın duşmanı olacaktır Soyleyerek, soylemeyerek" dıyor Ismet Paşa Hemen aklınıza Sevgılı Uğur Mumcu nun "Bıl- gı sahıbı olmadan fıkır sahıbı olmak" ozdeyışı gel- mıyormu'? Ismet Paşadahaılen gıtmış, 'ehlıyetsa- hıbı olmadan salâhıyet sahıbı olanlardan gelen ge- lecek olan başansızlıklan, daha 1929'da belırtmış Bır başka ornek de ABD Başkanı Bush'tur Da- ha seçım oncesınde ABD'ye en yakın ulkelen bıle bılmedığını gostermemış mıydı9 Herhangı bırTek- sas kovboyundan farkı yok Ehlıyetı, bılgısı yok, ama salâhıyetı var' Koskoca bır ulkeyı haksız bır sava- şa suruklemekten çekınmıyor1 Etrafına kendıne benzer bırkaç ınsan toplamış, ABD ımparatorluğu kurmak tutkusunda ABD şunun şurasında ıkı yuzyıllık bır geçmışe sa- hıp Herturlu mılletın, ırkın oluşturduğu bır ulke Kendı ozgeçmışı yok! Elde ettığı topraklan yerlı halk- ları ortadan kaldırarak gerçek bır soykırımla kendı malı yapmış Şımdı de gozunu dunya topraklan- na dıkmışi TBMM'dekı gızlı toplantıda AKP hukumetının gonderdığı tezkereye ret oyunun venlmesı bır ışa- rettır Anlamlı bır uyandır Mademkı Turk halkının yuzde doksanı ABD'nın gınştığı savaşa karşıdır, mademkı tum dunya halklan en başta Bırleşmış Mılletler orgutu, boyle bır savaşın yanında yer al- mamıştır, ıktıdan elındetutan AKP'lılerın bu gerçek- lerden bır şeyler oğrenmesı gerekmez mıydı 9 Insan 'ehlıyet sahıbı olmadan' salâhıyet sahıbı olmuşsa, buyuk bır yanlışlık, daha doğrusu talıh- sız bır seçım sonucu ıktıdara gelmışse bır kez da- ha ışın yanlışlığını duşunebılmelıdır Duşunme, bıl- gı edınme yeteneğı, varsa' Ama bugun ulkemızın çeşıtlı yertennde ABD'lı ın- sanlar, uzmanlar, ıncelemecıler var Hele Iskende- run lımanında boşaltılmış malzemeler var Belkı ge- len gemıler yenı yenı boşaltmalar da yapmaktadır- lar Tezkerenın gen çevnlmesınden sonra ABD'lı- lere duşen, bır an once tası tarağı toplayıp lıman- da bekleyen gemılenne bınıp, nereye gıtmeyı du- şunuyoriarsa, oraya doğru yelken açmalarıdır 1 Halkımız vatan topraklannda yabancıları ıstemı- yor 1 Sağcısı solcusu ortacısı dındarı Sunnısı, Alevısı, hıçbın ıstemıyor 1 Bılgı sahıbı değılsın ehlıyetın yok, ama yetkım var dıye kendını aldatıp buyuk duşler kurarsan er geç başını çıkmazlara vurursun 1 Turk halkı gereken der- sı venr Şımdı Turk seçmenıne duşen gorev Sıırt'te Tay- yıp Bey'ın yolunu kesmektır Sağduyulu Turk hal- kının, bılgı, gorgu, ehlıyet yoksulu bır kışıye baş- bakanlık yolunu kapatmasıdır ' Sıfır' Yuzyıllar oncesmden Turkıye, gerçek kuresellığın omeklennı, ınsanlık tan- hıne armağan etmıştır An-duru Ynnus Emre, hoşgorulu Mevlana ya da ın- sancıl Hacı Bektaş, konunun kılometre taşlandır Onlara gore ınanç, yurekte- dır Dışa vurulursa sıyaset olur Prof. Dr. MahİT AYDEVSmop Eğıttm Fakultesı Dekanı B ılgısayannızda "Tann'va ina- ımorum" yazarsanız, Tann sozcuğunun altını çızer Aynı bılgısayarda, Yenı Zelanda'nın başkentı olan "VVeffington'agi- diyorum" yazarsanız, Wellıngton'u bıle ta- nır, altını çızmez Bu kuçuk ayrım, her mes- lek tabanına bellı ıdeolojıde ınsan surduğu- muzun kuçuk bır kanıtıdır Oysa Tann soz- cuğu, bınlerce yıllık Turkçenın en buyuk te- mel taşıdır Turklenn, Islam oncesınde de goksel ınançta olduğunun gostergesıdır Ve 1883 yılında Gokturk Yazıtlan nın okun- masında anahtar olacak kadar da onemhdır Dun, Turkıye Cumhunyetı ıçın onemlı bır yıldonumuydu Takvraıler 3Mart 1924'u gösterirken Şeyh Saffet Efendi ve 50 arka- daşı Meclis'e onerge verdiler. Konu halifeü- ğin kaldmlması'ydı Ve halıfelık, ıçı boş bır kavram olarak tanhın belgelığıne (arşıvıne) kaldınldı Yennı, tasada ve kıvançta bırlı- ğımıze dayanan ulusal egemenhk aldı Bu devnm, yuzyıllann alışkanlığındakı o donem ınsanımıza bırkaç beden buyuk gel- seydı, anlanm Ama bugun ıçın kabul ede- mem Ataturk devnmlennm her bın, kaçı- nılmaz ve buyuk nedenlerden dolayı yapıl- dı Bız de tum ulus olarak her bınnm bede- lını, yoktan var edıp odedık Pekı bu vur- dumduymazhk nıye° Bankada ışlem yap- tınrken 5-10 dakıka beklemeye sıkılıyoruz da yuzlerce yıllık deneyımı nıçın gormez- den gehyoruz 7 Geçen ay tstanbul'da bır toplantı yapıldı Turkıye ve kımı Arap ulkelennın dışışlen bakanlan, Irak sorunu ıçın çozum aradılar Ardından, başbakanlan toplanacaktı, olma- dı Çunku Turkıye'yı aralanna almadılar ve konu "Arap Birüği''ne dondu Tanh bılgılen "1453 İstanbuFun dışına çıkamayanlar, sanıyorlar kı halıfelık hâlâ geçer akçe ve bızım tekelımızde Bayrağı elımıze alsak, Islam dunyası ardımıza du- şecek "Papa var, haüfe neden yok* dıyen- len bıle duyabılırsınız Sıze, hahfe olduklan halde, hıçbır Os- manlı padışahı hacca gıtmemıştır desem, ınanır mısınız'' Evet hıçbın, kendı yonetı- mı altında bulunan kutsal topraklar dıye nı- telenen yere gıtmemıştır Çunku devlet yo- netımı, sıyasal guç ıster Sıyasal guç de ro- mantızmı duygusallığı v e hatta ıbadetı luks sayar Ordusundan uzaklaşan padışah. zır- hını çıkaran şovalye gıbıdır Ve tahtını kay- betmesı, ışten bıle değıldır Bıraz yakından kulak venrsenız, başka şeyler de duyarsınız Yavuz Sultan Selim halıfelığı gorkemlı bır torenle uzenne almış Kutsal Emanetler'ı tstanbul'a getınrken yol boyunca 39 hafiza Kuran okutmuş, Topka- pı Sarayı'nda, kırkıncısı kendı olmuş Oy- sa tanhsel belgeler, Mısır'm alınışında ha- lıfelıkten soz açmaz Bu konu, ancak 200 yıl sonra gundeme gelecektır Hem de bu- gun sanılanın tersıne, sıyasal guç bıçımın- de değıl, gostermelık olarak Papalık da halıfelık gıbı, bır ortaçağ kav - ramı Aynca Papalık, etkın ve egemen bır kurumdu Buna karşın Hınstıyan dunyası, dın ıle devlet ışlennı, yuzyıllar oncesınde bırbınnden ayırmıştır Bugun Papa II. Jean Paul, 83 yaşında ve bıldığım kadanyla 20 yıldır parkınsondan rahatsız Papalık hâlâ çok onemlı bır kurum olsaydı, genç v e dınç bır Hınstıyan lıder gorev alırdı înanç yürektedir Bınncı Dunya Savaşı'na gırerken 'Bü- ynkCihat' ılan edıldı de ne oldu9 Hangı Arap Muslumanın kılı kıpırdadı 9 Bıraz daha ge- nye gıdelım Yere goğe sığdıramadıklan SuhanAbdülhaınit, dını, sıyasal açıdan kul- lanmanın otesınde ne yaptı 7 Istersenız aynntıda boğulmayalım Yuz- yıllar oncesınden Turkıye, gerçek kuresel- lığın ornekJennı, ınsanlık tanhıne armağan etmıştır An-duru Yunus Emre, hoşgorulu Mevlana ya da ınsancıl Hacı Bektaş, konu- nun kılometre taşlandır Onlara gore ınanç, yurektedır Dışa vurulursa, sı> aset ohır. Ya- ni o saf ve temiz duvgular, binleruun çıkan için kuDanıhr. Tum canlılar, olmeden once bır "yaşam çnpuuşı" gostenrler Bu çırpınışı Osmanlı Devletı de Bınncı Dunya Savaşı'nda gos- terdı IşgalcüeTe,Gehbolu'yudaredenMııs- tafa Kemal bakın ne dıyor "Çeşitii ulusla- n, ortak bir ad altında toplavarak devlet kurmak, parlak ve çekki bir siyasal görüş- tür. Ama atdaücıdır. Bu,çok acı olayiann ka- nılladığı bir gerçektir." Gunumuzdekı yanlışlıklar yuzunden top- lumakızmayalım Çunku yanlışlık varsa,oğ- retmeyenlenn Gumhunyetı, ulusal ege- menhğı, laıklığı, çağdaşhğı bıre bır ınsan bo- yutuna ındıremedık Onlann yoklugunda, "gor başa neler geHr"ın orneklennı açıkla- madık Bu konular, çoğu kez resmı toren- lerde, kutlamalarda kaldı Kım ne derse desın, îslam bırlığı de, dun- ya Turklennı bır bayrak altında toplamak da, olmayacak duştur Kulağa hoş gelmek- le bırlıkte, ınsanımızı aldatmayayonelıktır Bu konuya ıkı ornek îslam bırlığı savında- kı Abduİhamıt'ın 33 yıllık donemuıde, ko- nusundaarpaboyuyolalınmamıştır Enver Paşa, yangın yenne donen Anadolu'yu kur- tarrnak dururkena T\ıran" duşuyle aldanmış- tır Eğer gerçek anlamda "birlik pofirJkasTna ornek ıstersenız, Slav Birüğidenm Uğrun- da 100 yıl çalıştılar, mılyonlarca ruble, yuz bınlerce askerle destekledıler Sonuçta SSCB'yı kurdular Kulturel orneklen, gu- numuzde bıle dunya çapında Tobtoy,Ça>- kovski, Ayvazovski ve oburlen Bugun Turkıye Cumhunyetı, her turlu utopyadan uzaktır Dahası "Yurtta banş, dunvada banş" ılkesı ıle saygın ve omek bır devlettır Ataturk, başanlı bır komutan ve buyuk bır devlet adamıydı Bu" bu kadar da duşun adamı, seçkın aydın ve zanf ınsandı Onun ınce (zanf) yonunu, gıyınışınden, du- ruşundan ve sozlennden de anlayabılınz Ha- hfehğın kaldınlmasından sonra dıyor kı "Laik devlet deyiminden ttinâ7İik anlamı çıkarmasınlar dhe, anavasada onemB bir noktava göz yumduk." Yanı, "Devletin dini İslamdır" maddesıne Ama bu da 1928 Ana- yasası ıle değışecektır Onun bu ıncehğını, Musluman olmakla Araplaşmayı birbirine kanşüranlar anlayamazlar. Uzun yıllar once deneyımh bır devlet ada- mımız, onemlı bır saptamada bulunmuş Bugunlerde ulusal egemenlığımızı zora so- karak "buyukpohükavapbğınj" sananlara danotvenrcesıne Ben çok beğendım Üs- telık geçen donem değıl, tum zamanlar ıçın geçerlı "Maddesel güç ile destektenmeyen siyasal karar, smrdır." EcevitGerçeği... Vedat GUNYOL (Hasta \atagından) Kucağımıza alamadığımız. doyamadığımız, canımız yavrumuz KORAYımıza Tann'dan rahmet dılıyoruz ÇİNKAYA AİLESİ B ırduşunur,bırşa- ırolanEcevit,gu- nun bınnde polı- tıkaya soyundu, GHP'yı Inönü'nun elınden alma- yı kafasına koyarak 1972 yılının ılk aylanydı, dos- tum Mehmet Sejda'yı gormeye gıttığımde Sa- yın Ecevıt'le karşılaştım Ecevıt'ı daha once tanı- mıştım Orhan Burian aracılığıyla Neyse, Seyda'nın evın- de, sanınm bır roportaj ısteğını yenne getırme ıçın bulunuyordu 1 Ecev ıt, dort-beş dakı- ka sonra, Ankara'ya gıt- mek uzere aynldı OnunnıyetıÇHPbaş- kanlığını tnonu'nun elın- den almaktı Ertesıgun- ku gazetelerden oğren- dık başansını Ama ne var kı, Ecevıt tam anlamıyla polıtıka- cı olamadı, çunku yalan soylemesmı becereme- dı Ne yazık kı tek başına Başbakan olamadı, hep ayn dunya goruşlu polı- tıkacılarla bırlıkte koalıs- yonu (halk dılınde kova- lısyon) kurmak zorunda kaldı Ulkeyı faşıstlerle, dın- cılere bırakmamaya ça- lışrı, buyuk bır sabır gos- tererek Ne yazık kı sab- nnın sonu, onu selame- te kavuşturamadı Kork- tuğu başına geldı Dıncı- ler, takıyyecıler nufusu- muzun yuzde yırmı be- şıyle ıktıdan ele geçır- dıler Ecevıt, şımdı koşesı- ne çekılmış gıbı gozu- kuyor, arkasında namus- hıluk, durustluk, yurt sev- gısı bırakarak Rahatsızhğına karşın Başbakanlıktan çetalme- mesının nedenı, makam hırsı değıl, yurdu Gum- hunyetın kazanımlann- dan, değerlennden sap- kın (sapık mı desem) po- lıtıkacılara bırakmama ısteğı ıdı Bugun, onu duşunur- ken, 20 yılı aşkın Başba- kanlık suresınde yahıız en namuslu bır pohtıka- cı değıl, ornek buyuk bır devlet adamı olarak da anıyorum CESARET, HASRET, GÖÇ# ÖLÜM SAVAŞ ŞARKILARI Sarıkamış'tan Vietnam'a 20. yüzyıl savaşlarının şarkılarla yazılan tarihi CAN KOZANOĞLU DAN SAVAŞ ŞARKILARI BELGESELİ 2. Böiüm BU AKŞAM 22:05 DtKİLİ tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI Dosya No 1999/192 Talımat Satılmasına karar venlen gaynmenkullenn cmsı kıymetı, evsafi Tapu kaydı: Izmır ılı, Dıkılı ılçesı, Çandarh koyu, Kokarot Bağlan mevkıınde kaın, tapunun 1140 ada, 4 parsel, 186 cılt, 18346 sayfa numarasında kayıtlı, 1/12 arsa paylı A blok dubleks kat (1) nolu mesken taşınmaz Onemlı ozeflıkkn: Taşınmaz, Izmır ılı, Dıkılı ılçesı, Çandarh Beledıyesı sınır- lan ıçınde, Çandarh Kokarot Bağlan mevkıınde, 1140 ada, 4 parselde, 1434 m2 yuzolçumlu arsada. 2 katlı 4 daırelı bmada, 1'12 arsa paylı A blok 1 nolu dub- leks meskendır Soz konusu A blok 1 nolu dubleks daırenın zemın katında 3 25x5 25 m ebatlarda. 17 m2 yuzolçumlu salon, 2 35 mx2 10 m ebatlarda, 5 m2 yuzolçumlu mutfak 1 10 mxl 45 m ebatlarda 1 5 m2 yuzolçumlu wc 3 40 m x 3 m ebatlarda 10 m2 yuzolçumlu teras Ust kata ıçten merdıven ıle çıkılmakta ve ust katta 3 35 mx2 10 m ebatlarda 7 m2 yuzolçumlu oda 1 20 mxl 25 m ebatlar- da 1 5 m2 yuzolçumlu balkon, 1 60 mx2 10 m ebatlarda 3 5 m2 yuzolçumlu ban- yo, 3 35 mx3 20 m ebatlarda 11 m2 yuzolçumlu oda 3 25 mxl 40 m ebatlarda 4 5 m2 yuzolçumundekı balkon 3 05 mx2 10 m ebatlarda 6 5 m2 yuzolçumlu oda olup 1 nolu dubleks daırenın toplam kullanım alanı 68 m2'dır Taşınmazın >r ukanda belırtılen ve bulunduğu yer gozonune alınarak değen 21 000 000 000 - TL 'sı olup, taşınmaz 21 000 000 000 -TL muhammen bedel uzennden satıla- caktır Saüşşartian: 1- Taşınmazın 1 satışı 14/4/2003 gunu saat 10 00'dan 10 05'e kadar Dıkılı-Sa- lımbey Mah A Menderes Caddesı eskı beledıye bınası onunde yapılacaktır Ta- şınmaz bu arttırmada tahmın edılen kıymetın yuzde 75'ını ve ruçhanlı alacaklı- lar v arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflanru geçmek şartıyla en çok arttı- rana ıhale olunur, boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu ba- kı kalmak şartıvla taşınmaz, 24/04/2003 gunu aynı ver ve aynı saatte ıkıncı arttır- maya çıkanlacaktır tkıncı arttırmada ıse ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmın edılen kıymetın yuzde 40'ını ve satış masraflannı geçmesı şartıyla en çok arttırana ıhale olunur 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetın- de pev akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu ver- melerı lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığmde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Katma Değer Vergısı resmı ıhale pulu, tapu alım harcı ve masraflan gaynmenkulun teslım masraflan alıcıya aıttır Tapu satım harcı taşuı- mazın aynından doğan bınkmış \ ergıler ıle dellalıye resmı satış bedelmden ode- nır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn ve ırtıfak hakkı sahıplennın bu ga>Timenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçmde daıremıze bıldırmelen lazundır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklar- dır 4- Satış bedelı hemen veya venlen muhlet ıçınde odenmezse tlKnun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasındaık farktan ve kanunı temer- rut faızınden alıcı ve kefıllen mesul tutulacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektrr 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçm Dıkılı Icra Mu- durluğu'nde açık olup masrafi venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır omeğı gonde- nlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999 192 Talımat sa>ılı dosya nu- marasıyla mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 25 2 2003 Basın 9083 PENCERE KarpuzL Turkçenın ılk bakışta kaba gorunen, ama, sı- rasında yaşanan olaya cuk oturan dort dortluk deyışlen vardır, bunlardan bınnı yınelemek zama- nıdır Derler kı "- Eşşekten düşmuş karpuza dondu1 " özdeyıştekı 'ş' şeddelıdır, tadını çıkarmak ıçın ılle de ıkı 'ş'nın ozellıkle vurgulanması gerek 'şedde' eskı yazıda bır unsuzun (sessız harfın) ıkı kez okunması ıçın gereklı 'ım'e derler, "şed- delı eşşek" ıse çok kaba ve yeteneksız kışıye ya- kıştırılan sıfattır Bu kuçuk açıklamadan sonra dıyebılırız kı - Tezkere Meclıs'te reddedılmce, eşşekten duşmuş karpuza dondüi Kım"? • En başta Bush Başkan dersını aldı1 Sonra'' Batı medyasında Turkıye'yı dolara teslım olan vekendısını paraylasatıp ABD'nın huzurundago- bek atan Şarklı fahışe gıbı çızen zıbıdı karıkatu- nst eşşekten duşmuş karpuzdan beter oldu Sonra? Soğan doğra1 Yusuf Ziya Ortaç, ılgınç bır gazetecı ıçın vak- tıyle Akbaba'da bır yergı yayımlamıştı "Bır ıt var Ama ne ıV Patronun apış arasında kene Yağlı gobeğınde bıt' " Gazetecılıkte çoktan sabahı selamı kesmış te- tıkçıler de o bıçım karpuza donduler Şımdı kufur mufurle karışık barışçılara lanet okuyup felaket tellallığı yapıyorlar, başımıza ne- ler geleceğını koşelennde sayıp dokuyorlar Bu takımın Anadolu halkının barışçılığına ya- bancıhklan korkunç Parasal gozlukle baktıklan ınsan yaşamına ver- dıklen değer sıfır • Tezkerenın Meclıs'tekı seruvenını ben de ço- ğu kışı gıbı televızyonda ızledım Kapalı oturum açılıp da saçımız ak mı kara mı onumuze duşmeye başlayınca Abdullah Gül'un yuzu gozu kapkara oldu, sonuçtan sonra ılk kez basının karşısına çıktığı zaman gozunun akı ka- rasına karıştı Yaşadığı gerılım Başbakanımızın yureğıne ıne- cek dıye korktum, guleryuzluGul'unbenlığınde yaşadığı depremın çehresınde dışavurumu elle tutulacak kadar somuttu Recep Tayyip daha talıhlıydı, aradan saatler geçtıkten sonra medya karşısına çıktığında to- parlanmış gıbıydı, uzun bır nutuk attı, sankı se- çım kursusune çıkmış gıbı yapay bır soylev çek- tı Erdoğan'ın sesı ve halı ancak gazetecılerın so- rulanyla doğallaşabıldı Her ıkı lıder de kahpe feleğın ağır sıllesını ye- mışlerdı • Eşşekten duşen karpuza donmek herkesın ba- şına gelebılecek bır kotu yazgıdır Ancak bu kadar da yırtınıp dovunmeye gerek yok, Turkıye Meclıs'ın kararryla kışılığını vurgu- ladı, onurunu kurtardı, banşçılığını dıle getırdı Nıçın ağlayıp dovunelım, yoksa bıze onur ve banş sozcuklerı yakışmıyor m u ? BAŞSAĞLIĞI Uyemız, Abdı Ipekçı odul sahıbı, Turk-Yunan dostluğunun ısrarlı savunucusu SAYNUR CELENDOST u kaybettık Aılesıne ve dostlanna başsağlığı dılenz Turkıye-Yunanıstan Dostluk Derneği BAŞSAĞLIĞI Istanbul Barosu Eskı Başkan Yarduncısı Baromuzun 2172 sıcıl savısında kayıtlı Avxıkat NAİM ZEKİ YAMANER 01 03 2003 tarıhınde vefat etmıştır Memuma Tann'dan rahmet, kederlı aılesıne ve meslektaşlarına başsağlığı dılenz İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI ACI KAYBIMIZ Odamızın 4 no'lu uyesı Emeritus Prof. Dr. NECDET ERASLANıkaybettık. Makıne Muhendıslığı uzenne 16 krtabı ve yurt dışında 30 kadar ozgun araştırması olan, Odamızdan 1991 senesınde "Mesteğe Ustun Katkj 1 odulunu alan, İTU, YTU ve lU'de oğretm uyelığı yapan Hocamız, 28 Şubat gunu aramızdan aynldı Aılesıne ve meslektaşlanmıza başsağlığı dılenz TMMOB MMO Istanbul Şube Yönetim Kuruu 04 03 2003 saat 10 30'da Yıldız Teknık Umversrtesı nde toren yapılacak ve Teşvıkrye Camıı nde kılınacak oğle namazından sonra Zıncirlıkuyu Mezariığı na defnedılecekt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog