Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

4 MART 2003 SALI CUMHURtYET SAYFA 17 - AKP çatlamış... "CatlAK Parti!" AmeliyatFıkrayı Çağdaş Gazeteciler Derne- ği Onur Kurulu Başkanı Rahmi Yıldınm'dan naklen AN Tartanoğlu gönderdi: Uluslararası bir tıp kongresinde ün- lü cerrahlar, "En kolay kim ameliyat edilir?" di- ye tartışıyorlarmış. Ingi- liz cerrah, "muhasebe- ciler" diye tutturmuş, "Çünkü, içlerini açtığım zaman her şey numara- lı, kanştırmıyorum" de- miş. Alman cerrah "elektrikçiler" demiş: "Çünkü, her şey ayn renkte. Şaşırmıyorum." Fransız cerrah kütüp- hanecileri tercih etmiş: "Çünkü, her şey alfabe- tik sırada." Amerikalı cerrah, "En kolayı inşa- atçılann amelryatı. Çün- kü, ameliyattan sonra içerde yabancı madde- ler kalmasına alışıklar" demiş. Türk cerrah da- yanamayıp patlamış: "Beyler, siz herhalde hiç politikacı ameliyat et- mediniz. Ne kadar ko- laydır bilemezsiniz. Bir kere yürekleri yoktur. Ikincisi, ciğerterini alıp atsanız önemsemezler, çünkü beş para etmez. Beyinlerini çıkartıp at- sanız kimse farkına var- maz. Çünkü olsa bile işe yaramaz." aftalık analıtık bulten Jeo-Kritik'ten bir de- ğerlendirme: "Tezkere oylamasına kadar geçen süreç içerisinde Türk kamuoyuna 'Kuzey Cephesı' olarak lanse edılen cephe- den kasıt, Kuzey Irak değıl, Güney Türkiye'dır. ABD ve bağlantılarının Türk kamuoyu üzerınde ışledığı, 'Kuzey Cephesı açılmazsa, Irak operasyonu zorlaşır ve artan bedelın sorumluluğunu Türkıye'ye yüklenz' mesajı; ABD'nın Türkıye'ye konuşlanarak, operasyo- nun Irak sonrası ıçin geri dönülemez bir dınamik ya- ratma çabasından başka bir şey değıldir. ABD'nın as- ken anlamda bir Kuzey Cephesine ihtiyacı yoktur. Fakat ABD ve Israil'in önümüzdeki 10-15 yıllık sü- reçte petrolden daha önemli hale gelecek olan su- yu kontrol etmek içın Türkıye'nin Guneydoğusuna ihtiyacı vardır. Açılmak ıstenen cephenın Bağdat'tan çok Ankara'yı tehdıt edeceğını, Türk devletınden ön- ce Türk mılletının görmüş olması maalesef bundan sonrakı gelişmeler ıçin bir garantı teşkil etmemek- Kuzey Cephesi tedır. Bu noktada, Türkıye Cumhurıyeti'nin bütün kurumları ıle ABD cephesınden gelecek yenı bırdal- gayı beklemek yenne, acilen karşı hamlelerı gerçek- leştırmesı gerekmektedır Bunlar; ABD yönetimının sıvıl alanda yumuşak karnı Colin Powell, askeri-pa- ramılrter kadrolar arasında ıse CIA (başkan değil, alt kadrolar) ve Kara Kuvvetleridır. Planlama konusun- da kara, denız ve hava kuvvetleri arasında ciddi gö- rüş aynlıklan bulunmaktadır. ABD'ye karşı, TB- MM'nin kararının verdıği meşruıyet zemınınden fay- dalanılarak bir karşı etkıleme kanalları açılmalı ve ABDyönetımı içındekı çatlaklara karşı enformasyon atağına geçılmelıdır. Türk medyasında ABD'nın kalemşorluğuna soyu- nan ısımlere yonelık bılgı kanallan aktif takıbe alına- rak, bu kişilerin maruz kaldıklan dezenformasyon ağı- na karşı bılgi kanallan açılmalıdır. Merkez Bankası, Hazine ve Hükümet ortak biraçık- lama yaparak, Türk pıyasalanna karşı somut ve kes- kın bir deklarasyon yayınlanmalıdır. Gerekırse borsa ve dövız pıyasalan bir ıkı günluğüne tatıl edılmelıdır. Türkıye, banşı tesıs etmenın yolunun Saddam Hü- seyin'e öğüt vermekten değıl, bölgede ABD'yı aktıf olarak dengelemekten geçtiğinın farkına varmalıdır. Genelkurmay Başkanı, Güneydoğu sınırına yapaca- ğı ama sürekli olarak 'hava muhalefeti' gerekçesıyle ertelediği ziyareti gerçekleştırilmelı ve bu zıyaret, Tür- kiye'nin şartlar ne olursa olsun ve karşı cephede kim bulunursa bulunsun Türk mılletının çıkarlannın koru- nacağına dair bir beyanla taçlandınîmahdır. Karşılık- lı cepheleşmeye gıtmeden, Meclis'ten alınan tezke- re doğrultusunda, ABD guçlerinin Iskenderun'dan Sabıha Gokçen'e kadar Anadolu'nun dört biryanın- da gerçekleştırdiğı yayılma tersıne çevrilmelidir." SESSfZSEDA$IZ(!) Yüksek Yerilim Hattı erdincutkud yahoo.com SCUD ıkrardan gelır! Türkiye savaşa Tayyiple girecek! Meclıs, AKP hükümetinin savaş tezkeresını geri çevirdı ama hükümet bana mısın demıyor... Ortada anormal bir durum var... Sıyasetın normal koşullannda, başbakanm "bana müsaade" diyerek istıfasını vermesi gerekirken Abdullah Gül'ün gündemınde ıstıfayok; kımse de başbakandan istıfasını beklemıyor... Beklenen, 9 Mart'takı Sıırt seçımlennde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mılletvekılı seçılmesı ve hemen ardından başbakan olması... Peşınden de tezkerenin ıkincı kez Meclis'e gönderilıp Türkiye'nın savaşa sokulması.. Bir başka anormallık de bu: i c f Tayyip başbakan olacak, Türkiye savaşa girecek! Tayyip'i milletvekıli seçecek olanlar da olası savaşın en sıcak bölgesınde yaşayan Sıırtlıler olacak... Siırt'te sokaktakı ınsana sorsanız, savaş ıstemedığini söyleyecektir... Ama aynı kişı büyük olasılıkla oyunu Tayyip'e vereceğını de söyleyecektir... Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu... Tayyıp'ın, başbakan olması halınde düne kadar söyledıklennden çark edip "stratejik ortak" Amerika'nın emir eriiğinden vazgeçmesi de olası... O zaman tut kelın perçeminden! Türkıye'de sıyaset tam bir orta oyunu... Uşaklar Onursuzlar Arasından Seçilir!.. Prof. Dr. SERATt ÖZDEMİR Demokrası şehıdımız Ad- nan Menderes, Kore Sava- şı'na asker gönderme konu- sunda demokrat ve yardım- sever kımlığıyle oldukça cö- mert(!) davranmıştı. Nadir Nadi anılannda bunu, "Men- deres hükümetı kraldan çok kralcı yanlısı davranmış, Ko- re'ye tam teşekküllü bır tü- men göndermek ıstediğimızi söyleyerek Amerıkalıları şa- şırtmıştı. Batı'dan yana çoğu devletlenn sembolık bıçımde bir tabur, bir bölük, hatta bir sağlık ekıbı ıle gıttığı bir Uzak- doğu sefenne böylesıne gör- kemlı bir güçle katılmamızı Amenkalılarda olanaksız gör- düler. Nıhayet takvıyeli bir tu- gay göndermemız üzerınde anlaşmaya varıldı. Gene de Amerıkalılardan sonra Ko- re'de en çok asken bulunan devlet bız oluyorduk" diye an- latır.O Ve Kore'ye asker gönder- dık... Daha, belkı de şehırlen- ni bıle doğru dürüst görme- mış askerlenmızı trenlere dol- durarak bılmedıklen, tanıma- dıklan ve hatta adını bıle duy- madıklan bir ülke uğruna, Ko- re'ye gönderdık. Çünku bun- lar "otuz ıkı sentlik" askerier- dı; yanı ucuza mal oluyorlardı, yanı canları çok ucuzdu. Ku- zey Kore ve Çın'le savaşan Türk Tugayı'ndakı bu "ucuz" askerlerın -resmı raporiara göre- 1000'e yakını öldü. Bu savaşta askerlenmız kendı va- tanları uğruna değıl, Güney Kore uğruna, daha doğrusu Amerika'nın Uzakdoğu'dakı çıkarlan uğruna olmüştü. Ya- nı Türkıye'de demokrası ıçin ıktıdara gelen Demokrat Par- tı, Amenkan çıkarlannın bede- lıni kendı ülkesinın evlatlarına ödetmıştı... Yıllar sonra Ortadoğu'da Körfez knzı yaşandı. 12 Ey- lül'ün ürünü, "devrimcı" Tur- gut Özal, "bir koyup üç ala- cağız" kandırmacasıyla Baba Bush'un emırlerını harfıyen yenne getıriyordu. Bu defa ev- latlanmız ölmemişti, ama yine Amenkan çıkarlan uğruna mıl- yarlarca dolarlık servetımız heba olmuş ve olmaya da de- vam edıyordu... Bu sefer de Anavatan Partısı, Amerıkan çıkarlannın bedelinı yine ken- dı halkına, yanı Türkıye'ye ödetmıştı. Egemenlenn "komünızmın çöküşü" ıle bırlıkte artık sola (sol ıle kavgaya) ihtıyaçları yoktu ama, bekalan ıçin pian- lanmış olan "Sıyasal Islam" topluma empoze edıliyordu. Sımge olarak sömüreceklen yenı bir "şeye" ıhtıyaçlan var- dı ve o da türbandı. Ancak egemenlerının gözetımınde her cuma günü Istanbul Ünı- versıtesı'nın onundekı camı- de yeşıl bayraklaria yapılan bu eylemler nedense artık yapıl- mıyor. Çünkü temsılcılen; on- lan yonlendırenler "yukanda" oturuyorlar ve "özgüriük", "özerklık" adına "meseleyı" bir başka yoldan ısıtmaya ça- lışıp çabalıyorlar. Ama aynı camıde Bos- na'daki Sırp katlıamlan dola- yısıyla Miloşeviç'i protesto ederek Muslüman kardeşle- nyle dayanışma ıçınde olan- lar, ya da Fıhstin'dekı Israil zul- mü ıçin yine Muslüman kar- deşleriyle dayanışma ıçınde olan ve hem Amenka hem de Israil bayrağını yakanlaronlar- dı; yanı Muslüman kardeşlen- ne zulmedenlen tel'ın edıyor- lardı. Bakıyorum da, peki o za- man Muslüman Irak halkının günahı ne? Niye cuma nama- zı çıkışı Muslüman Irak halkı ıçin yalnızca bir kez gösterı yaptılar? Insan güzel değıl de çirkın olabılır... lnsan çalışkan değıl de tembel olabılır... Insan be- cenkli değıl de becenksız de olabılır... Ama ınsan, onuriu ol- mak zorundadır! Çünkü şu iyi bılınmelidir ki.. uşaklar daıma onursuzlar arasından seçilir!.. 0 Nadir Nadi. Olur Şey De- ğil. Çağdaş Yayınlan, 2. Ba- sım, 1981:26-27 e-posta: $ebatLözdemir@cuınhuriyetcoın.tr ÇtZGtLtK KÂMtL MASARACI r r HARBt SEMtH POROY semihporoyfo yahoo.com A AA A A BULUT BEBEK NURAYÇIFTÇI bulutbebekı hotmail.com TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 4Mart HİYER06UFİN S\m» tesz'oe, LtpîOKUMAYI&AŞAKAMFBANSIZB/- U'M APAMI JAOtZU£S-JOS£PH CHM* POLLION ÖLOli.HeHÜZ 16 YA$IAKJN_ DATKBN LATİNCE, VUHANCA,ARAf> . ÇA1SMHKKİnÇ£ VB /B&VJİCM BİLJ. YOftPU y£ ESKİMSIRÜZE&NÇBİK KİTAP V4ZMJŞ BULUNUYOePU.BUTVN AMACJ MXEJK>6LJF YAZJSINt ÇĞ2E- BİlMBKn. Ato$TIRMALt£IHI SÜKDİ1 RÜ8KEN, BİR ESKİ LEVHAOAN İLK KEÜMELERİ SÖKMEYl &AŞM&/-BU *£U'M£L£#, 'RAMSES' VE "TUTUO- SİS'TL ONDAN SONRA HİYEK06LİP ÇORAP SO'KÜ&İJ 6İBİAÇIUVERMİŞ- Tl. 4-2 VAŞtNDA ÖLOÛeÜ ZAMAN ESKİ BİR UY&ARLIĞIN SlRLARINI ÇÖ2£CEK BÜYÜK BİR ANAHTARI BİUME BlRAKIYORDU... TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞI Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi için el ele 2003 Avrupa SakatJar Yılı Eşya Piyangosu dayanışma şansına bir bilet de sizden... Türkiye Sakatlar Demeğı Genel Merkezi Ad: Aşağıgurabba Cad. No: 31/4 Çapa/lstanbul Tel: 0212 631 11 95-0212 521 4912 Web: www.tsd.org.tr Mail: tsd@tsd.org.tr BUet Saüş Noktası Türid>'e Sakatlar Dernegi Genel Merkezi ve Şubeleri Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlanna hazırhk dersleri verilîr. M.S.Ü. Iç Mımari Bölümü mezımu Işıl Gûnak ve M.S.C. Tekstil Bölümü öğrencısı Özge Günak. 0536 277 22 56-0536 454 07 90 KORSAN KİTAP KÖTÜ BASILIR, KİTAP SEVGlSlNl ÖLDÜRÛR, OKUMA ALIŞKANLIĞINI YOK EDER' Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAJVI) . Muayene, Teşhis, Tedavi TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/lstanbul Tel: (212) 212 07 07 (pbx) Faks: (212) 212 68 35 intemet: http^/www.tkv.org.tr e-mail: gen^ekreter Stkv.org.tr koordinator@tkv.org.tr ERZURUM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2001/1690 KararNo: 2002/423 Dayacı Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekılı Av Mustafa Çete tarafindan da- valı Ömer Budancamanak aleyhıne açılan kıra tespıtı davasının yapılan yar- gılaması sonucunda venlen karar uyannca, Davalı ömer Budancamanak'ın adresı Erzurum ılı Cumhunyet Caddesı 3 Vakıf Işhanı Kat 1 No 10 ıtıbanyle tum aramalara rağmen bulunamadığın- dan davalı aleyhıne açılan lora tespıtı davasımn bsmen kabulü ıle dava ko- nusu Erzurum Cumhunyet Caddesı 3 Vakıf Işhanı Kat 1 Nc 10 adresınde bulunan taşınmazın 56 312 500 -TL olan aylık kıra bedelının 0101 2001 tanhınden ıtıbaren yuzde 10 oranında arttınlarak 61 943 750 -TL olarak tespıtıne karar venlmış olup bu ılanın yayın tanhınden ıtıbaren 8 gun ıçen- smde davalının temyız hakkımn bulunduğu hususu ılanen teblığ olunur 7 02 2003 Basın 8819 Beko Casıo 108 SRAE 30101301 sen numaralı kasanın ruhsatını kaybettım Hukumsuzdur FAHRETTÎN YURDABAKAN Niifus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. KAZIAf DA^ICAK KALEM METİN ERKSAN Referandum ve Kıbrıs Referandum; "Yasama Erkı'nın, Sıyasal Yetke'nın, Devletı yönetenlenn kararlannın, yönetilenlenn oyuna sunulması demektır". Sokrat (I.Ö. 470 - 399) "Oylann sayılması yanlıştır, oylann tartılmasıdoğrudur" der. Eflatun (I.Ö. 428-347) "Devlet" adlı kıtabının 3. cıldının 412/c bolumunde "Bır devlette yönetenlenn yaşlılar, yönetilenlenn gençler olması gerekır" der. Eflatun "DeWef/Adam/"adlı kıta- bında "Devletı yönetenlenn ellı yaşından yukan yaşta- k\ insanlar olması gereklıdir" der. Bu lıste uzar gıder. Referandum yoluyla; doğrunun, lyınin, yarariının, olumlunun saptanacağına ilışkın bilimsel bir bılgı yok- tur. Referandum olgusu tanhın her dönemınde tartış- malı bır düşunce olmuştur. 1 ve 2 Kofi Annan planlan; Kıbns Turklen karşıtı, Kıbns Rumlan yandaşı olarak hazırlanmış planlardır. Bu planlar; ABD, Ingıltere, AB, Yunanıstan, ABD'dekı veAB'dekı Rum ve Ermenı lobılennın ısteklen veamaç- lan doğrultusunda hazırlanmıştır. 1. ve 2. Kofi Annan planlannın yapıcısı olan bu dev- letlen ve kurumlan temsıl eden kışıler; KKTC Devletı'ne ve TC Devletı'ne surekli olarak şu sözlen soylemışler- dir "Bu olan sızın pek çok koşulunuzu karşılıyor. Bu planı kabul etmezsenız, büyük bır fırsatı kaçınmış olur- sunuz. Bu plan sızın ısteklennıze uygun; ABD, Ingilte- re, AB ve Yunanıstan bu planı destekiıyor. Bu planı ka- bul etmezsenız son fırsatı kaçırmış olursunuz. Bu du- rumda GKRC tek başına AB üyesı olur. KKTCAB üye- sı olamaz. Türkiye'nın AB üyesı olması bu planın ka- bul edılmesıne bağhdır." "Şantaj" ve "Tehdif ıçeren bu duşuncelen bırlıkte soyleyen bu kışılenn guvendıklen "koz-joker", duzen- ledıklen "Oyun'un sonperdesı olan Referandum'dur. Bu kışıler Referandum'a" çok guvenıyor. KKTC Dev- letı uyruğu KıbnsTurklennın çoğunluğu, yapılacak Re- ferandum ıle "KofiAnnan P/an/'na "evetdıyecekterve KKTC, GKRC ıle bıriıkte AB'ye üye olacak. Yanı; ABD'nın ve AB'nın, ABD'dekı ve AB'dekı Türk düşmanı Rum ve Ermenı lobılennın parasal desteğı ıle, Rauf Denktaş'ı ve Kıbns Turklennın yurtsever bolumu- nü Referandum aracılığıyla devre dışı bırakıp KKTC Devletı'nı yok edıp, Kıbns Turklennı Kıbnslı Rumlann somurgesı yapacaklar. KKTC Devletı'nde; bır oncekı paragrafta sozunu et- tığım parasal kaynaklaria desteklenen "Kofi Annan Planı" yandaşı mıtıngler, facıanın son perdesı olan Re- ferandum'un onculendir. Bu dıplomatık savaş; Annan'ın, De Soto'nun, Kle- rides'ın, Papadopulos'un "riyakâr-ikiyüzlü" gulu- cüklen eşlığınde surerken; Annan, 27 Şubatta ıçı "kan- dımnacalar" ıle dolu olan 3. planını taraflara sundu ve şoyle dedı: "6u 3 planı 10 gün ıçınde okuyun. Karar venn. 10 Mart'ta Hollanda'nın Lahey kentıne gelın ve planı ımzalayın. Planı ımzalamazsanız, Referandum'a ızın venleceğı konusunda yukumluluk (taahhut) altına gıreceksınız". Kofi Annan'ın 3 Kıbns planı Ingılızce 260 sayfadır. Bu plan Turkçeye çevnlecek, Kıbns Turklen tarafindan okunacak, duşunulecek, tartışılacak, olumlu veya olumsuz bıreysel bır karar venlecek ve sonra oy pusu- lalanna "eı/ef'veya "hayır" yazılarakoylanacaktır. Son- ra da bu traji komik oyunun adına Referandum de- necektır. Demokrası duşuncesinın baş yaratıcılanndan bıri olan Sokrat; "Oylarsayılmamalı, oylartartılmairdye- rek; aklına, bılgısıne, düşuncesıne, mantığına ve vıc- danına uyarak, kendı yarattığı olan demokrası düşun- cesı ıle alay etmıştır. Ustelık Kıbns Rumlan bu Referandum oyununu kendı aralannda oynamışlar, ılımlı EOKA'cı Klerides'ın yenne ellen kanlı EOKA'cı Papadopulos'u seçerek, tumuyle kendı yararlanna hazırlanmış olan Kofi Annan Planı'na "hayır" demışlerdır. Uygar ve demokrat görunen, fakat aslında uygar ve demokrat olmayan bır dunya ıçınde; once Hınstyan devletler ve Muslüman devletler, sonra Turk - Muslü- man devletler, Kıbns Rurnlannın Kıbns Türklenne kar- şı yaptıgı soykınma karşı kurulmuş olan çağdaş, uygar ve demokrat KKTC'yı tanımayarak, Kıbns Turklennı yalnızlığa ve çaresızlığe rtmıştır. Yıllardan ben suren; devletlerarası, ınsanlık dışı za- lım ve zorba; sıyasal, ekonomık, etnık bır ambargo çın- de yaşayan Kıbns Turklen pek haklı olarak yalnızİK ve çaresızlık ıçındedır. Fakat bu olumsuz durum çok ya- kın bırzamanda, KıbnsTurklennınzafen ve mutluUğu ıle sona erecektır. Kendi devletlennı savaşla kurmuş olan Kıbns Turklen, once bu zorba Referar»dum oyu- nuna "hayır" dryeceklerdır. B U L M A C A SEDÂT YAŞAYAN SOLDANSAĞA: 1/ Halk dılın- de batı yönü- ne venlen ad. 2/ Iri tanelı bezelye... Üzerinde film çevnlen studyo düzlu- ğü. 3/Hoşko- kulu ve ba- harlı meyve- len anason gıbı kullanı- lan otsu bır bıtki... Eskı Mısır'da güneş tannsı.4/"Çavuşku- şu, hüthüt" gıbı ad- lar da venlen bır kuş 5/Notada durak ışarctı ..Kısırlık,ve- 6 nmsizhk. 6/ Hava- 7 dan elde edilerek 8 ışık araçlannda kul- 9 lanılan asal gazlar sınıfindan element.. Aıgda hamama venlen ad 7/Hayvanlann su ıçtiklertas ya da ağaçtan oyma kap.. . Çelıkçomak oyunoa ve bu oyunda kullanılan değneğe venlen ad. 8/ıe- mın.. Köydekı ışlenn elbirlığıyle bıtırilmes 9/ Izmantgıllerdenbırbalık.. Işaret. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/Sıcak bölgelerde yetışen ve güzel kokulu çick- ler açan bır ağaç 2/ Tanmda kullanıİEin azdu gübre... Sinema, tıyatro, konser gıbı sanat daa- nnda yapılan göstenlerden her bıri. 3/ AJmarı- şıstı... Balık yakalamakta kullanılan araç. 4^ı- ponlara özgü çıçek duzenleme sanatı. 5/ Bır ay ışaretı.. Uygun, tıpatıp* gelen 6/Boyutlar... Aı- dolu halklannm en eslci ana tannçası 7J Ducn lekesı Dın adamlanıun sungesi sayılan bast. 8/Yasadışı ışler yapılan yerlerde gelenleri b4- ren kımse. 9/Soyundan gelinen kımse f Ikel v- lumlarda topluluğun kendısinden türedLğı vau- yılarak kutsal sayılan aesne.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog