Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYel k ı t a p 1 a r ı YANLIŞYILLAR Yakup Kepenek f' Cumhurtye< Cag Pazariam VŞ Tikocagı Cad. No 39/41 \, kitap kulûbü (343341 Cagaloglu-lsanbdTel (212)5140196 Cumhuriyet7 9 . YIL SAYI: 28299 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) BILIMLERI MERKEZI Işbirliğiyle... Cumhuriyet üniversiteye hazırlıyor parasız özel ek B u g ü n v e h e r p a z a r t e s i C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . . . Y a n ı t a n a h t a r ı y a r ı n ! 17 YILLIK PROJE SONUÇSUZ SSK böyle battı# Nevşehir'de yaptınlan ve 39 milyon dolara mal olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi güvercinlere bannak oldu. Tesisin camlan kınldı, yataklan ve musluklan çalındı. SELAHATTtN ŞAHİN NEVŞEHİR - Nevşehir'in Kozaklı ilçesınde 39 milyon dolar harcanarak kurulan SSK'ye aıt Fizik Tedavi ve Re- habilitasyon Merkezi, 17 yıldır hizme- te açılamıyor. Kozaklı ilçesindeki Kap- hca mevkiinde 1974 yılında SSK Ge- nel Müdürlüğü'nce temeli atılan fizik tedavi merkezinin inşaatı birkaç yü sonra durduruldu. Inşaat çalışmalan 1978 yılında dönemin Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanı Hilmi Işgüzar'ın girişimleri sonucu yenıden başladı. 215 oda ve 500 yataklı fizik tedavi merke- zinde kullanılacak araç ve gereçlerin birçogunu yurtdışından ithal eden SSK Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 1990 yı- lından itibaren yaygınlaşmaya başlayan \ArkasıSa.8,Sü.8'de ORMAN ÇÎFTLIĞÎ Ata'nın mirası işgalaltında # Cumhurbaşkanhğı Devlet Denetle- me Kurumu'nun raporuna göre, 1978'den bu yana Atatürk Orman Çiftliği topraİdanna inşaat artığı dökülmesine İ2İn veriliyor. Bu izin, çiftlik alanına, 1996-2002/Mayıs ta- rihleri arasında, Bayındır Barajı göl havzasının en az 1.5 katı büyüklü- ğünde inşaat artığı dökülmesine yol açtl. BAHAR TANRISEVER'in haberi • 3. Sayfada TRT'DE ADAY BOLLUĞU Müdütiükiçin yarışlu:Jandı # Yücel Yener'in istifasıyla boşalan TRT Genel Müdürlüğü için resmi başvuru süresinin bugün başlaması beklenirken, adaylar önceden hare- kete geçti. En güçlü adaylar arasında REFAHYOL döneminde Başbakan- lık müşavirliği yapan Doç. Avcı ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kül- türel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Demiröz'ün adı geçiyor. • 5. Sayfada İsrairde intihar saldınsı düzenleyen İslami Cihad örgütü, ilk grup canlı bombanın Bağdat'ta olduğunu açıkladı. Kuveyt'te ABD birliklerinin üzerine kamyon sürüldü, 15 asker yaralandı Savaş yayılıyorİntihar saldırıları sürecek ABD ve îngiltere'nin saldınsı intihar ko- mandolannı harekete geçirdi. islami Ci- had, tsraıl'de 26 kişinın yaralandığı inti- har saldınsını "Iraklılara hediye" olarak tanımladı. 4 binden fazla Arap'ın "şehit olmak için" Irak'a geldiğini açıklayan Bağdat yönetimi, intihar saldınlannın sü- receği mesajını verdi. Kuveyt'teki Udey- ri Amerikan üssünde, bir kişinın ABD'li- lerin üzerine kamyon sürerek düzenledi- ği saldında 15 asker yaralandı. Suriyeli gönüllülerin işgal güçlerine karşı savaş- mak için Musul'a ulaştığı bildirildi. Bombardıman şiddetlendl ve çocuk yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği. çok daha fazlasının yara- landığı Irak'ta savaşın acımasızbğını en çok hissedenler ise çocuklar. Dünyadaki milyonlarca yaşıtının aksine bomba sesleri altında yaşam mücadelesi veren ve evini terk etmek zorunda kalan Iraklı çocukla- rın yaşb gözleri savaşın tüm dehşerini anlatıyor. (Fotoğraf: AP) Karada istediğini bulamayan ve hava sal- dınlannı yoğunlaştıran işgal güçleri Bağdat'ta yine sivil yerleşim bırimleri- ni vurdu. Saldında 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. ABD'nin 4-6 gün ara verdiği kara operasyonunun nisan ayı ortalan- na kadar hatta 35-40 gün daha yeniden başlamayabileceği belirtildi. Orgeneral Myers, savaşın zor kısmmın bundan sonra yaşanacağuıı açıkladı. îngiliz uz- manlar, Bağdat saldınsı öncesinde, en az 100 bin kişilik takviye kuvvete ihti- yaç olduğunu söylediler. M 11. Sayfada TIR'LARIN CAMI KIRILDI Urfa'da ikinci 'taşlı' saldırı # Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ABD'ye ait askeri malzemeleri Incirlik Üssü'ne taşıyan konvoy, dün de Şanlıur- fa girişinde bir grup tarafından taşlandı. îki TIR'ın cammın kınldığı bildirildi. Önceki gün de Urfa'ya fiize parçalannı toplamaya gelen ABD heyeti taşlı yu- murtalı saldınya uğramıştı. • & Sayfada Yine bomba yine gözyaşı ABD ve tngiliz askerleri günlerdir havadan bomba yağdınp, karadan tank ateşine tutup kentleri, kasabalan yerle bir ediyor. Çoğu kadın Savunma Bakanı Rumsfeld'in, uyanlan 'savaşı ucuza getirmek' için göz ardı ettiği ortaya çıktı Yaıdış hesap Bağdat'tan döndü Füzelerln büyük bölümü kullanıldı ABDde yayım- lanan New Yorker Magazine dergısı, Rumsfeld'in, askeri planlamacılann Irak'taki savaşta şu andakinden çok daha fazla asker ve zırhlı araç gerektiği yolundaki tavsiyelerine karşı çıktığını yazdı. Tomahawk füzelerinin ve bombala- nn büyük bölümünün harcandığı ifade edilen makalede, üst düzey bir askeri planlamacının, "Rumsfeld savaşı ucuza getirmek istedi"' sözlerine yer verildi. • 11. Sayfada UmarımAmerlkayenlllr' Coiumbiaünîversitesi- nde görevli Prof. Genova, "Amerikan askerlerinin Irak'ta, Somali'de yaşadıklanm milyon kere yaşamalan gerekir" demesi, ABD'yi kanştırdı. 3 bin öğrencinin katıldığı top- lantıda konuşan Genova, "Gerçek kahramanlar, ABD'nin yenibnesine katkıda bulunacak yollan keşfedenler ola- caktu-" dedi. Somali'de 1993'te öldürülen 18 Amerikan askerinin cesetleri sokaklarda dolaştmlmıştı. • 8. Sayfada COOk: İnglltere çekllSİn Îngiliz askerlerinin Irak'tan çekilmesini isteyen eski Ingiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook "Çocuklanmız yerine, Rumsfeld ve onun şahinle- rini savaşa gönderelim" dedi. Cook "Irak halkmın, baş- lattığrmız savaştan dolayı acı çekmeye devam etmesi ha- linde, Batı'ya yönelik uzun süreli bir nefret mirası olu- şacak. Kuşatmadan daha çok acı veren bir savaş yoktur. însanlar aç kalır. Çocuklar ölür" dedi. • 8. Sayfada ABD ÖLDÜRMEKİSTİYOR Fidel Castro: 400 canlı lider # Küba Dışişleri Bakan Yardımcısv Fenvandez, ABD'- J nin bugüne kadar Castro'ya yaklaşık 400 suikast girişi- I minde bulunduğunu belirtti. Femandez "Bunun yansı ' ABD Kongre tutanaklarında açıkça itiraf edildi. Yakın | tarihe kadar ABD'nin terörist ülke listesinde Küba da j vardı" dedi. ÖZGEN ACAR'ın haberi MArka Sayfada SUNDERLAND POLÎSÎ ALARMDA îngiliz holiganlar güç birliği yaptı # Galatasaray - Leeds United maçmda çıkan olaylan unutmayan tngiliz holiganlar güç birliği yaptı. Leeds United, Sunderland, Cork City ve Arsenal taraftarlannın maça gelen Tıirklere saldıracağı iddia edılirken Sunder- land polisi bu duyum üzenne harekete geçti. Ek güvenlik önlemleri alınırken tüm ızınler iptal edildi. I Spor'da HAVADAKİELEKTRİĞE DtKKAT Yorgunluk baharla birlikte geldi # Bahar, beraberinde halsizlik, eklem ağnlan gibi so- runlan da getıriyor. Havada artan elektrik yüklerüıden pozitif olanlan zindeliğe yol açarken, negatif olanlar halsizlik, gerginlık ve yorgunluğa neden oluyor. Uz- manlar, sendromun kronik hale gelmemesi için, hareket, yürüyüş ve bol güneşlenme öneriyor. MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Siper Güçlen Süper Giıce Karşı... Savaşların kaderini belirleyen bir sözdür: "ölümü göze almış bir kişiden daha tehlikeli silah yoktur!" Bu söz Irak'ta bir kez daha doğrulanıyor... İkinci Körfez Savaşı'nda gün kavramının yerini haf- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de î
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog