Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 MART 2003 PAZAR 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKIYE B 13 Sınop B 12 Adana PB 19 Edırne B 17 Samsun B 12 Kocaeli B 15 Trabzon PB 10 Çanakkale B 15 Giresun B 10 Izmir B î ? Ankara B 13 Manisa B 19 Eskişehir B 15 Aydın B 22 Konya PB 14 Denizli B 20 Sıvas B 8 Zonguldak PB 12 Antalya Y 21 Kars Mersın Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van PB B B B B B B 19 13 15 12 12 5 4 PB 0 Yurdun guneybatı kesımlen ıle kuzeydo- ğusuparçalıveçokbu- lutlu. Batı Akdenız sa- ğanak ve gokgurultulu sağanak yağışlı, dığer yerier az bulutlu ve açık geçecek Havasıcaklı- ğı tum yurtta artacak. Ruzgâr değışık yonler- den hafıf ara sıra orta kuvvette esecek. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Pans Bonn Y B B Y Y Y Y B 8 oo 9 15 15 17 21 13 Münıh Y 18 Zürıh Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atina B B Y B Y Y Y B 18 21 15 21 20 15 19 17 Moskova Y 20 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tıflıs Kahıre B B B Y B Y A 21 0 19 9 15 3 22 B 18 ÖAç,k Parçalı bulutlu i Sıslı ^ -ı, Bulutiu ^ Çok buıutlu m Yağmurtu s Karlı i> Sulu kar ı Gok gurultulü G U N C E L CÜIVEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada sonra başka konuşan ilk siyaset adamı RTE de- ğil elbette. Ne ki, RTE gibi Kıbrıs konusunda kesin ve keskin viraj alana da az rastlanıyor. Kanal D'deki bır programda Başbakan RTE, An- nan planının kabul edilmeyişini eleştiren iç ve dış o- dak noktalarına öyle bir yanıt verdi ki; sanırsınız, ömrünü Kıbrıs sorununun çözümüne adayan Rauf Denktaş konuşuyor: "Kıbrıs konusunda, bizAnnan planında ifade edil- diğigibi 'Buyurun Kıbrıs'ı size teslim ettik' mi diye- lim? Olumsuzluklaria bezenmiş, dayatılmış bir pla- nın kabulü, daha sonra inanıyoruz ki aynı insanlar ta- rafından eleştirilecektir, 'Nasıl olur da evet dersiniz' diye" dedi. RTE'yi böyle konuşturan, iktidarageldığinden be- ri önüne konulan dosyalar... O dosyaiarda üç kez biçim içerik değiştiren, KKTC'ye kimi yeni olanak- lar sağlıyormuş gibi reklam edilen Annan planının tuzakları, Türkler ve Türkiye aleyhine içerdiği sap- tamalar yer alıyor. RTE de tıpkı bir zamanlar ABD Başkanlığı'nı üst- lenen "Fıstıkçı" namıyla ünlü Carter a benziyor. ABD, Barış Harekâtf ndan sonra Türkiye'ye altı-ye- di yıl silah ve ekonomik ambargo uyguladı. Türkiye onca sıkıntıya dayandı. O tarihlerdeki seçim kam- panyasında "Fıstıkçı" Rum oylarını, Rumların elın- de olan iletişim organlarını okşayarak oy toplamak amacıyla Türkiye aleyhine söylemediğini bırakmı- yordu. Ada'yı Rumlaştırmak, Türkiye'yi hizaya ge- tirmek onun göreviydi! Iktidara geldi, bir süre diren- di ve sonra, vazgeçemedikleri Türkiye'yi yeniden kazanmak için "F/sf//(ç/"yumuşadı. ABD, Başbakan Ecevit'e, daha sonrakı yıllarda Demirele ikili ilişki- leri onarmaya yönelik girişimlerde bulundu. Carter'daki değişikliği bir Amerikalı yetkili şöyle yorumlamıştı: "Bakmayın seçim kampanyasındaki vaatlere. Başkan Carter, Beyaz Saray'da önüne ko- nulan dosyalan okuduktan sonra Türkiye 'nin önemi- ni kavradı." Oysa RTE, Kasımpaşalıydı. Fıstıkçı gibi davran- ması beklenmiyordu. Oysa masallardaki peri, ucu yıldızlı harikalar ya- ratan değneğini RTE'ye dokunduruverdi sanki ve: Uzmanları dinleyince, dosyalar önüne konulunca dört ay önceki kimi noktaların değıştirilmesı koşu- luyla Annan planına olumlu gözle bakan, Denktaş'ı çözümsüzlügün bellı başlı aktörü kabul eden, hat- ta Belçika modelleri gibi çözüm formülleri öneren RTE uçtu gittiii... Yerini "olumsuzluklaria bezenmiş, dayatılan An- nan planının kabulünü olanaksız gören" RTE geldiii! • • • Garantör üç ülke ile Kıbns'taki iki devletı bır ara- ya getirerek soruna çözüme yeni bir ivme kazandır- ma çabalarının yanı sıra; elbette Başbakan RTE'nin bilgisi dahilinde, Denktaş'la Dışişleri'nin ortaklaşa çalıştığı bir başka hazırlık; 7 Nisan'daki olası Denk- taş - Papadopulos görüşmesine yetiştirilmeye ça- lışılıyor. RTE, AB'ye yeni bir gösteri yapma hevesine ka- pılmaz, son hazırlıklarda önemli sayılan kimi nokta- larda ödünler vermeye kalkışmazsa, ikili görüşme- lere devamı sağlamak amacıyla Rum kesimine su- nulacak yeni KKTC önerisinde kimi adımlar atılıyor. Örneğin, Maraş veriliyor. Maraş civarına 40-50 bin Rum göçmeninin yerleşmesine olanak sağlayacak topraklar Rum tarafına bırakılıyor. Egemenlik konusunda; bağımsız iki devletin bir- birine saldırmadan komşu iki ülke olarak yan yana yaşayabileceklerine ilişkin görüşler yer alıyor. Türk tarafı Rumların yıllardır uyguladığı ambargonun kal- dırılmasını istiyor. Isteyene serbest dolaşımı sağla- mak için pasaport yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. • • • 1950'lerde Esenboğa Havaalanı'nın inşa edile- ceği yüz binlerce dönüm tapulu araziye karşılık köy- lülere devletin ödediği istimlak parasını belki on misli arttıran davayı kazanarak büyük vekâlet ücre- ti alan Avukat Muammer Akpınar ağabeyimiz, dör- düncü beşinci kadehler arasında, sık sık hüzünlü bir sesle: "Dünya dönüyor" derdi. Elbette dünya dönüyor. İnsanlar da! AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Hayat Nedir? I Baştarafi Arka Sayfada ülke değiştırir, yıllar sonra kendmin de ıfade ettiği gıbı ölüm yerine hayatı seçmış- tir. tkı çocuğundan uzak kal- ma pahasına. Filmin kahramanı bir baş- ka kadm. 2000'li yıllarda yaşayan Clarissa'dır. Bir yayınevinde editördür, cin- sel tercihlerinı sonuna dek yaşamaktadır. on yıldır ken- dinden daha genç bir kadın arkadaşıyla birliktedir ve çocuğunu suni döllenmeyle dünyaya getirmiştir. AIDS hastası eski kocasına inanıl- maz bir vefa ve şefkatle bak- maktadır. Clanssa da, o gün vereceği bır partı için çeşit- li hazırlıklar yapar, ona sü- rekli Mrs. Dallovvay adıyla. alaycı bir şekilde seslenen eski kocası bir şiir ödülü ka- zanmıştır. Clanssa mutlaka ama mutlaka bir parti ver- raelıdır. Paralı, özgür Clanssa da mutlu değildir. Çünkü mut- luluk tekil yaşayan bir şey değildir Mrs. Dallovvay gi- bi partinin çiçeklerini gidip bizzat seçen Clanssa'ya es- ki kocası. pencereden atla- yıp ıntihar etmeden önce şöyle der: "Mrs. Dallovvay sessizliği kırmak için par- tiler verirdi." İşte böyle, inanılmaz ay- nntılarla birbirine girmiş. başka zamanlarda yaşayan üç kadının belirli anlan A- ma bıze hayatı anlatan, onu yeniden hıssetmemize yar- dım eden anlar. Kadm ya da erkek hepimizin yaşamında var olan anlar. Dayanabilir- senız bu fılme gidin. bu ara- da çeşitli Amerikan mallan için etkin bir kullanmama kampanyası başlatılmış du- rumda. Çeşitli içecekler, çe- şitli temizlik ürünlen ve filmler Ben bunun içecek. yiyecek ve temizlik bölü- münde vanm. ama film bö- lümünde özellıkJe de o film olağanüstü bir emek sonun- da oluşmuş ve bize hayatı yeniden anlatmak çabasın- daysa, bunda yokum. Ama seçin.. Amenkan hayat tar- zını, Amerika'nın yenilmez- liğini anlatan filmlere değil, zaten bunlann inandıncılığı ortadan kalktı. savaşa pro- testoyu en güzel biçimde gö- türen öbür Hollyvvood film- lerine gidin. Seçim sizin. Seymleisiltö vahoo.com isilozgtnturk ı suptronline. com Ankara K.Irak'ı dikkatle izliyorSERTAÇ EŞ ANKARA - Irak'taki savaş sürerken yeni dönemde oluşacak ortam, devletin en üst kurulu olan MGK'de önceki gün masa- ya yatınldı. Kurul'a sunulan ra- porlarda, Irak'ın etnik, dinsel ve mezhepsel farkhlıklan ve bu un- surlar arasındaki ilişkiler aynn- tılı olarak incelendi. Bu unsurlar arasında geçmişte yaşanan olaylann arumsatıldığı raporda. ABD'nin savaş sonra- sında da etkin bir yönetım oluş- turamaması durumunda geliş- melerin kaosa dönüşebıleceğine dikkat çekildı. Yeni dönemde bölgedeki Kürt gruplara verilecek haklar ve I- rak'ın yönetim yapısı konusunda Türkiye'nin endişeleri gidenl- mezken, oluşturulacak federatif yapıya Araplann nasıl yaklaşa- cağı da kestirilemiyor. Irak'ın kuruluşundan bu yana Kürtlerin her defasında Arapla- ra karşı ayaklanması nedenıyle iki etnik köken arasındaki uyum- suzluğa dikkat çekilırken, savaş sonrasında bu iki grubun çatış- maya girmemesi için alınmış bır önlem bulunmuyor. İran uyarısı Irak"ın me\cut komşulannın, yeni dönemde bu ülkede meyda- na gelebilecek gelişmelere kayıt- sız kalamayacağı, Iran'ın hem Şiiler hem de kuzeydekı Kürt gruplar nedeniyle ilgısının üst düzeyde olduğu bildınlıyor. Tür- kiye'nin Kuzey Irak ve Türk- menler nedeniyle tutumu AB- D'ye iletilmiş durumda Suri- ye'nin ıse, hem BAAS rejiminın yıkılması hem de. kendı ıçınde- ki küçük Kürt nüfusu nedeniyle rahatsızlıklan bulunuyor. Çözülme kaos yaratır Irak'ta yaşanacak bir çözülme- nın sadece bu ülkeyle sınırlı kal- mayacağı. komşusu olan dığer ülkeleri de içine alabilecek ve tüm Ortadoğu'yu kapsayacak bır kaosa dönüşebıleceği endişesi dile getiriliyor. Türkiye, Kuzey Irak'ta Kürt devletinin kurumsallaştınlması, Türkmenlerın haklannın korun- masının yanı sıra uzun süre sava- şarak sındırdığı PKK-KA- DEK'in yeni dönemde etkin ol- mamasını istiyor. Örgütün Ku- zey Irak'takı son faalıyetlerı MGK toplantısında aynntılı şe- kılde değerlendirildı. ABD'nin, PKK-KADEK'e yönelik yakla- şımından da endişe duyan Türki- ye, yeni dönemde örgütün kesin- lıkle bölgeden çıkanlmasını isti- yor. Türkiye, ABD'den aelen P- KK-KADEK'lıler için kapsamlı af önerilerine ise sert tepki gös- teriyor. KADEK'ten ABD'ye bilgi Irak'ın kuzeyinde henüz çatış- malar başlamazken. cephenin açılması durumunda örgütün du- rumdan en az zararla çıkmak için diğer bölge ülkelerine sızma yol- lannı araştırdığı bıldirildi. Son dönemde Suriye'nin PKK-KA- DEK militanlannı Türkiye'ye teslim etmesi bu ülkeyi seçenek olmaktan çıkanrken, örgütün İran'a yönelmeyı düşündüğü di- le getirilıdı.ABD'nin bölgeden açacağı cepheden olumsuz etkı- lenmek istemeyen PKK-KA- DEK'in Iran-Irak sınınnda bu- lunan kampta savaş dışı unsurla- nn bulunduğu yönünde bilgiyi ABD'ye ılettiğı savunuldu. ABD ile yîne uzlaşıııa yokANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Tür- kiye ile ABD, Türk Silahlı Kuv\etlen"nın (TSK) Kuzey Irak'a gırme konusunda dün yapılan görüşmelerde de bir uzlaşma sağla- yamadılar. Pazartesi-salı günleri yapılan görüşmele- rin ardından Kuzey Irak "a giderek Kürt grup- lanyla bir araya gelen ABD Başkanı Geor- ge Bush'un Irak danışmanı Zalmay Halil- zad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hil- mi Özkök'ün açıklamalan doğrultusunda sorunlara çözüm bulacaklannı kaydetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'deki bazı çevrelerin Tür- KüLTüa • SANAT kiye'yi Irak konusunda ABD ile işbirliği yap- mamakla eleştırdiklerine dikkat çekilerek "Bugün bulunulan nokta, ABD'nin plan- lama ve hazırlıkları açısından kendi ter- cihini yansıtmaktadır" denildi. Görüşmelere gelecek hafta devam Dışişleri Bakanhğf nda MüsteşarYardım- cısı Büyükelçi Ali Ttoygan başkanlığındaki heyetle yaklaşık 2 saat kadar görüşen Halil- zad, basına yaptıgı açıklamada, Kuzey Irak izlenimlennı aktardığını kaydetti. Halilzad, Orgeneral Özkök'ün yaptığı açüdamalar çer- çe\ esinde bir arada çahşma konusunda aynı görüşte olduklannı belirtirken "Önümüz- deki zorlukları aşma konusunda birlikte çalışacağız. Özkök'ün tanımladığı zorluk- ları aşma konusunda elimizden geleni ya- pacağız. Pratik yollarla işbirliğimizi art- tırmaya çalışacağız" dedi. Tuygan da görüş- melerin gelecek hafta süreceğini açıkladı. Özkök, çarşamba günü yaptığı açıklamada, TSK'nin ABD ile eşgüdüm içinde girmek is- tediğini belirtirken bu girişin "kitlesel göç, Türk birliklerine saldınlması, bölgedeki güçlerin birbirlerine saldırması. sivil hal- ka zarar verilmesi" koşullanna bağh ola- cağını kaydetmişti. , www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 • 30 - 03 - 2OO3 - PAZAR Dünya'nın en güzel • kısa Filmleri Istanbul da S»LO«U t t U T U (U.TUI •£»>E2 ULOHU 7 F«*«SI2 KlilTVffi «RJEZI SAıOM. TM«> GİRİŞ ÜCRETSİZDffi Bu KAC1RMAY1N. En ufak adımınız, büyük bir yıkıma yol açabilir. ISILJIN/IARALI DAVID VVENHAM ANTHONY LAPAGLIA HFiLM www.kelebeketkisi.com axiom FILMS BEYOGLU ALKAZAR 2932466 12.15-1430-1645-1900-2115 ÇEMBERLITAŞŞAFAK 5162660 1100-1300-1500-1700-1900-2100 KADIKÖY BR0ADWAY 34614 8' '1 15-13'5-'5 15-17 15-19 15-21 "5 KADIKÛY TEPE CINEMAXX 339 85 85 1215-14 30-16 45-19 15-21 45-C CTS 24 00 ,ftKAN KADIR ŞORAY İNAN1R AYTAÇ ARMAN GÖNDERİLMEMİŞ ı MEKTUPLAR [ . Kader dediğimiz, en yakmımızdakilerin tuzağı mıdır? 'ÖNETMEN: YUSUF KURCENLİ OYUICDUW: TÖKKAN ŞOHAY, KADİR İNANIR, SlJNA S E U \ , RO)D* DEVİKER, MEIİKE DEMIRAĞ, LEVENT YÜKSEL, KUTAY KÖKTÜRK OVA AYDONAT. TLNCA YÖNOER, NECATÎ BİLGİC, MEHMET AKAN. HİKMET ICARAGÖZ, SAIİH KAIYON VE AVTAÇ ARMAN IjlK Şm: ALİ SALİM YAŞAR \HiAOi: NİKO SAKAI VÖNmlE»»: SEIDA ÜlüiNCİlER İDARİ VAP1V: ÖZIEM YURTStVER VUCAI TAnua: DİNES SZEKERES SENAIYO: YUSUF KUKÇENÜ YAFIMO: NESTEREN D A W T O Ğ L I I wwn.jotidtrilmcraisratlmiplar.com o o o o ılanlarınız o 0Z1Z293 89 18 o o £R KXrEpi£X 4KÖYFBVVE UASLAKAB1HMCE BÇ£*C£ftWOB Sür^ıCMECTTTHUI \2AMCAPlTa SUADfYt M0Wff <MACtKQOdUI PENDIKOUNEY Z M R Ç n 219 095C 216 37 90 2M30ÛS 2362854 516X60 I S469S9E 44*2109 »4421334 58346 2 Î7!O*44 560^66 572S4J5 45-16 15-18 45-21 30CUOES 24 00 _ 00-15 9Ü-1"1 00-1915-2* 45CUCTESI 24';' 2C 30CUCTES) 23 0C 50-16 20-19 00-21 30CUCTES 24 00 _ 45-16 30-18 15-22 OÛCUCTK. 24 X •2 15-14 3D-1T 00-1930-22 00 3O-160O-18 30-21 M 30-1600-1! 30-21» 15-1645- -9 15-21 45CUCTE9 2* 00 454696S 1 233JT00 1 45781*3 1 4593534 1 •2 00-14 !t5-153O-r45-2OaiJ-2200CUCrESI240C MMjUUUOVCPOl M «•U*UQO6ONCWEPLEX 5- UmLU UGROS CINBCNUS Z 100-1330-19 00-18 30-2115 i 3O--3 30-15 3C-1"1 30-tS 30-r SOo-cas 23 30 " 630-'9a>-2' 30T 00-'915-2-30 5 K-ıT 00--9 X-2- 00CUCTBI 23 ? . l5 3O-'8 4ö-r45CUCTE3i23 3C 33S8585 • l 200-1«15-iî30tS46-2M5-CU>CTES2*X 336J11Î 'i<5-î245-i500-'''15-iS30-2t4S 31C061İ •C45-130O-152O--74CK0O-222C 30-'* 00-16 30-19 00-21 4SCUCTES: 24 15 •: 00-14 15-16 30-'9»-2' 15 •J15-U 30-16 45-'9 30-2* '5 11 00--3 30-16 15-19 00-21 4SCUrCTE& 24 30 115-1345-16 15-1845-21 ıâ BARTW ALP«îSUW DEHVÎŞO3LU 8USS* ^^P^flfcUK SURC BURSA K=M JWBERX» BURSASTBA 2T«9 2T235C ' 452M0C ' 24 9939 1 22S35S' 1 23120 63 1 220^6 3 1 3226529 1 3353938 1 223 53 66 1 '415-1645-'900-213C !D 30-OUCTtSI 22 45 V1645--900-2115CU-CTES23* > r 50-20 10 115-16 *5-'9 00-21 30CUCTEİ 24 W •4X-1Ğ45-'9 00-21 -5CUCTES24Xl >1645-'9OO-21 15aM:TE5 24M J-16 45-"9 D0-211! »-1S45--9 00-21 3C H T 00-19 15-21 30 >1 T 00--9 15-21 3OCUCTÇS24 00 »•'6 40-1906-2' S0-CU-CTEŞ34 1Î î-'6 15-19CO-2' 15CUCTESİ24 0G >• 6 45-13 '5-2' *5CaCTESİ 24 '5 y 00-1930-2- 45 >-U -5-20*5 . .J-15 5-"9 30-21 « 8 30-21 CC 13 45--6 15-19 45^2- 15 14 00--6 25-130C-2- 30CÜCTESU4CC M5-1S45--9 15-214= '6 45-13 0O-21 30CTESİFAZ 13 OC 4-5- S45-1»'$-2'45 13*5- 615-18*5-2' 15 •415-163O--845-21 M "• 30-20 30CU-CTt9 23 X GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Tabii uyuşmayı iki anlamda da düşünmek gerek! Kuzey Irak'taki Kürt grupların ABD'ye yazdıklan bağlılık mektuplarını yan yana dizsek, Erbil'den Was- hington'a yol olur. Şimdi yine benzer bir süreçteyiz. Türkiye 9O'lı yıllar boyunca buradaki gruplann Türkiye'nin iç güvenliği- ni zedelemeyecek biçimde ve güven içinde yaşama- sı için zaman zaman aksasa da belli çizgide giden bir yapı oluşturdu. Ancak 90'lann sonunda ABD devre- ye girdi ve Ankara sürecinin yerini VVashington süre- ci aldı. Türkiye ile Kuzey Iraklı gruplar arasında diya- log kurmaya çalışan ABD'nin terör örgütü PKK ile il- gili olarak ise Türkiye ile diyalog kurmadan yürüttüğü bir politika oluşturduğu dikkati çekiyor. Ankara'ya ge- len haberlere göre, terör örgütüne ikinci bir işaretle üçe aynlın denildi ve şu yön verildi: Bir grup Türkiye'ye, bır grup Barzani'ye, bir grup da Talabani'ye. önceki günkü aylık olağan MGK toplantısında bu noktaya da dikkat çekildi ve ABD'ye şu mesaj veril- di: Madem ki Irak'ta bana güvenmiyorsun, terör ör- gütü ile ilgili politikanı açıkça ortaya koy. Amaç terör- le mücadeleyse bu örgüt de hedefte olmalı. Adını yeni yeni duyduğumuz Kuzey Irak'taki İran yanlısı örgütlerin 3-5 kişilik gruplannı bombalayan ABD'nin PKK konusundaki suskunluğu, onlan da tıp- kı Barzani, Talabani gibi bir başka kart olarak kullan- dığını gösteriyor. Ne diyelim? Kart olmaya gör... Gör başına neier gelir! Füzeler mi buzlandı, ilişkiler mi? ABD heyetlerinin Güneydoğu gezileri sırasında va- lilerden çok belediye başkanlanyla konuştuklannı bi- liyoruz. Geçen günlerde birkaç belediye başkanına arasına kopya kağıdı konulmuş gibi şu iki soruyu sor- malan dikkat çekiciydi: 1. Irak'ın kuzeyindeki oluşuma nasıl bakıyorsunuz? 2. Oradaki oluşumdan sonra siz nasıl bir yapı ister- siniz? ABD-lngiltere eksenli Batı, Kuzey Irak'ta gözle gö- rülür bir ekonomik iyileşme sağladı. Ancak bu gelir- lerin tümü yapay. BM kontrolünde ya da büyük dev- letlerin denetimindeki NGO'ların denetiminde gelen paralar. Yani elinize gelen suyun musluğu dışanda. Duruma göre her an kesilebilir ya da çoğaltılabilir. Türkiye'nin, ABD'nin ve Batı'nın bölgede bağımsız devletlerden çok mandalar istediğini, uzaktan gelen kurtancılardan kurtulmanın olanaksız olduğunu, böl- ge insanlannın kendi iradeleriyle kuracaklan ilişkile- rin kalıcı olduğunu Kuzey Irak'takiler dahil herkese an- latabilmesi gerekıyor. Dışımızda devam eden savaş ABD'de de sorgulan- maya başlandı. ABD'de hiç kimse "Biz Kuzey Irak'ta- kilere söz verdik, tutamazsak ayıp olur" diye tartışmı- yor, "kendi durumumuzu nasılkurtannz" sorusuna ya- nıt anyor. Yeri gelmişken vurgulayalım; ikide bir Şanlıurfa ve çevresine düşen füzelerin neden burada anza yaptı- ğı hâlâ anlaşılamadı. ABD'Iİ yetkililerin Ankara'ya söy- lediği şu: Buzlanma! İki ülke arasındaki ilişkilerin buzlandığı doğru ama, bu açıklama tatmin edici değil! Bu füzelerin anza oranının yüzde 4-6 olduğu söy- leniyor. Düşen füzelere bakıp vann atılanlan siz hesap- layın. Son olarak Başbakan Erdoğan'ın hükümet dışın- daki kendi iç kabinesine göz atalım. Acaba bu kabi- ne Türkiye politikalanndan çok Amerikan politikasın- dan mı etkileniyor? Acaba bu kabine Kürtçü-şeriatçı sarmalından hangisinin yeri gelirse onu mu kullanıyor? Bu da bir başka yazı konusu! ankcum@ttnet.net.tr Üslup sert içerik doğru• Baştarafı 1. Sayfada Akın dışında üyelerin büyük bölümü, Özil- han'ın dile getirdiği gö- rüşlerin üzerinde düşü- nülmesi gereken konular olduğunu belirtti. TÜSIAD Sektörel Dernekler Platformu Başkanı Göngör Keşci, işadamlan olarak ülke is- tikranndan yana oldukla- nnı, çalkantı olmasını ar- zu etmediklerini dile ge- tirerek "Kıraç, belki gerginliği arzu etmediği için istifa etnıiş olabilir. Ancak sivil toplum ku- ruluşları (STK) olmak durumundayız. Konuş- malar bazen yanlış an- laşılabilir. İstifa etmek yerine tartışmak ve STK'leri daha iyi bir yerlere götürmek gere- kir" dedi. Bugün ne AB ile ne de ABD ile ilişkile- rin istenen boyutta olma- dığını belirten Keşci, ki- şisel görüşlerle yöneti- min görüşlerinin zaman zaman farlı olabileceğini ancak bunlann uyumlu hale getirilebılmesi için, o yapı içinde kalıp katkı sunulması gerektiğini di- le getirdi. TÜSİAD içinde farklı görüşlenn olabileceğini hatırlatan Feyyaz Ber- ker, derneğin yeni görüş- lere açık olduğunu, yeni fikirleri dile getirdiğini, Özilhan"ın söyledikleri- nin de demokratik bir ül- kede söylenebilecek şey- ler olduğunu ifade etti. Herkesin görüşüne say- gı duyduğunu. Kıraç'ın istifasını da bu anlamda değerlendirmek gerekti- ğini dile getiren eski TÜ- SİAD Başkanı Erkut Yü- caoğlu, ortaya atılan ko- nulann üzerinde düşünül- mesi gereken konular ol- duğunu belirterek "Kıb- ns konusunda devletin bildiği fakat bize söyle- mediği çözümler mi var bilemiyorum" dedi. Henkel Yönetim Kuru- lu Başkanı Can Paker ile Oktay Varlıer de SKT'lenn, düşünülme- miş ancak üzerinde dü- şünmek üzere yola çıkı- lan yapılar olduğunu, TÜSlAD'ın son toplantı- suıda dillendirilen görüş- lenn de bu çerçevede ele alınması gerektiğini sa- vundular. Ozilhan'a protesto Öte yandan dün MHP'liler, ABD'nın Irak saldınsı karşısındaki tu- tumunu protesto için TÜ- SIAD Başkanı Özil- han'ın kuklasını yaktı. Grup Tepebaşı'ndaki TÜSİAD merkezi bina önüne siyah çelenk bı- raktıktan sonra dağıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog