Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 MART 2003 PAZAR HABERLER ABD'LİLER İLK FÜZE İÇÎN PARA VERDİ, KÖYLÜLER DÜŞEN FÜZEYİ İNCELEYEN HEYETE TEPKt GÖSTERDt Şanlıurfa'dataş veyumurtalıprotesto Bir Türk askerifiizeparçasına hdajw.(Fotoğraf: REL7TERS) ŞANLIURFA (Cumhuriyet) - Şanlıurfa merkez Dağyaru köyü Büyük Mürdesi mezrası yakınlanna düşen fiize parçalannı toplayan ABD'li uzman heyet, köylülerin taşlı yumurtalı saldınsına uğradı. 4 ana parça halinde düşen füzenin parçalarını almak üzere tncirlik Üssü'nden ilçeye giden 10 kişilik uzman heyet köylülerin protestosuyla karşılaştı. ABD'li uzmanlann araçlarının camlarını kırarak taş ve yumurta atan köylüler, savaş karşıtı sloganlar attılar. Protesto. jandarma güçlerinin müdahalesi sonucu büyümeden önlenirken, köylüler ve basın mensuplan oluşturulan güvenlik kordonuyla olay yerinden uzakta bekletildi. Amerikalı heyetin yeniden bir protestoyla karşılaşmaması için 20 haneli mezradaki her evin önünde 2 jandarma nöbet tuttu. Yaklaşık 1 kiiometrelik alana yayılan parçalan iş makinesi yardımıyla çelik kasa ve korumalı kılıfa koyan AmerikalıJar, daha sonra tarla sahibi Ahmet ÇaJar a zaran karşıhğmda 2 bin dolar yardımda bulundu. ABD'liler geçen hafta ilk Tomahawk füzesınin düştüğü Bırecik ilçesine bağlı Özveren köyünde ekılı alanı zarar gören köylülere de 3 bin 600 dolar ödedi. zarara Karşılık verildi Özveren Köyü Muhtan Mebmet Yılmaz, füzenin bazı çiftçılerin mercimek ekili alanlannın yanı sıra fistık ağaçlannm da zarar görmesine neden olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Amerikahlar, zararlanmıza karşıhk bana. tsmet Yılmaz'a ve Abdullah Yücel'e biner, Bozan Yücel ve Müslüm Yücel'e ise 300'erdobrverdüer. Gerçi zarannıız daha fazlaydı, ama işin uzamaması için bu miktan kabul ettik. Şimdi zarar gören araâkrinıia temizlemeye başladık. İnşallah bir daha böyle kötü şeyier yaşamayız." Almanya'dan yardını sözii • ANKARA (ANKA)- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Rudolf Schmidt, Irak savaşı nedeniyle mülteci akını olması durumunda "Türkiye'yi yalnız bırakmayacaİdanru, gerektiğınde yardım miktannı arttıracaklannı" bildirdi. Schmidt, Turkische Allgemeine gazetesinde nisanda yayımlanacak olan "Irak'taki Savaş Açısından Almanya ve Türkiye'" başlıklı makalesindesavaş nedeniyle çekinceleri bulunan Alman tunstlere de "seyahat planlannı değiştirmemeleri" çağnsında bulundu. Tarımda 'kınacık' korkusu • ANKARA (AMCA)- ABD-Irak savaşı nedeniyle zirai mücadele amaçlı uçuşlara güvenlik gerekçesiyle izin venlmediği için Adana'da yetiştirilen buğdayda halk arasında "pas ya da kınacık" olarak adlandınlan mantar hastahğının baş gösterdiği kaydedildi. Hastahkla mücadele edilmemesi durumunda dönüm başına 500-600 kılogram olan rekoltenin lOOkilograma kadar düşebileceği kaygısı dile getiriiiyor. Polis, yaklaşık 200 kişilik savaş karşıtı eylemciyi dağıtmak için biber gazı kullandı "Boykot.net1 yayında • KOIWA(AA)- Vatandaşlan, ABD ve Ingiliz ortaklı şirketlerin ürünlerinı boykot etmeye çağıran internet sitesi yayınına başladı. Edinilen bilgiye göre, www.boykot.net adresindeki internet sitesi, sayfalannda Irak savaşının dehşetini yazı ve resimlerle yansıtmaya çalışıyor. Yüzden fazla ABD ve İngıliz ortaklı şirketin ve ürünlerinin isimlerinin yer aldığı sitede, bu mallann boykot edilmesi çağnsı yapılıyor. ZEHİRLİ GAZ ANNEYİÇARESİZ BIRAKTI - Havanın güzelohnasmıfirsatbflerekdün Beyoğhj na vıkj/Warpolisin bibergazbmüdahatessonucBroranlaryasadı.İstiklal Caddesi'nde bir anne, çocuğunun zehirti gazdan etkfleıunemesi için eünden gelen her şe>i yapü ama çaresiz kakk (Fotoğraflar: ALPER TURGUT/KAAN SAGANAK) Bu çocuklarıngünahı ne?tSTANBÜL / ANKARA (Cumhuriyet)-tstanbul'da ABD ve müttefiklerinin Irak'a saldı- nsını protesto etmek isteyen sa- vaş karşıtlanna polis sert bir şe- kılde müdahale etti. Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıt- mak için kullandığı biber gazı tüm Istiklal Caddesi 'den geçen- leri etkiledi. Binlerce insanın bulunduğu Istiklal Caddesi'nde biber gazı ve göz yaşartıcı bom- balarkullanılması nedeniyle or- talık savaş alanına döndü. Halkevlen ve Öğrenci Koor- dinasyonu üyesi yaklaşık 200 kişi, Galatasaray Lısesi önünde • Binlerce insanın bulunduğu tstiklal Caddesi'nde polis, biber gazı ve göz yaşartıcı bombalar kullanarak savaş karşıtlannı dağıtmaya çalıştı. Bombalar ortalığı savaş alanma döndürürken yurttaşlann fenalaşmasına neden oldu. toplanarak,TaksimMeydanı'na du. Ellerindeki pankart ve dö- solosluğu'nayürümek isteyen Is- yürüyüşe geçti. Göstericiler, Mis Sokak yakınlaruıda kurulan po- lis barikatıyla durduruldu. Ba- rikatı zorlayan göstericiler, gü- venlik güçlerinin sert müdaha- lesiyle karşılaştı. Göstericileri coplayan polis, çok sayıda kişi- nin yaralanmasına neden oldu. îstiklal Caddesi'nde grubu dağıtmak için gelişıgüzel kulla- nılan gaz bombalan ise yurttaş- lann fenalaşmasına neden ol- vizlerin sopalannı kullanarak karşı koymaya çalışan gösteri- ciler, polisin ve gazetecilerin üzerine içindekırmızı renkli bo- ya bulunan poşetler attılar. Çok sayıda kişinin gözalhna alındığı olaylar sırasında Milli- yet muhabin Beril Özcan, poli- sin müdahalesıyle yaralandı, fo- toğraf makinesi ise kayboldu. Irak'taki işgali protesto etmek için ABD'nin Istanbul Başkon- tanbul Demokratik Lise Birli- ği'ne üye 20öğrenci ise poiis ta- rafindan yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Taksim AKM önünde toplanan bir grup ka- dın ve çocuk da, savaşı protes- to etti. Grup adına açıklama ya- pan gazetemiz yazarlanndan Zeynep Oral, "BizTürkiyeli ka- dınlar,annelerveçocuklar wa- şa karşıyız. Çocuklannuzın ha- yaüna bedel biçilemez: Ne pet- rolle, ne dolarla" dedi. EMEP'liler de Tepebaşf nda savaş karşıh bir gösteri düzen- ledi. Akşam saatlerinde ise *ts- tanbul GençKk DerneğT üyesi bir grup ünıversite öğrencisi, Galata Kulesi'ne Ingilizce ve Türkçe "İktidar. savaşla, yok- sullukla, tecride öldüriiyor" ya- zılı pankart astı. Ankara'da ise Savaş Karşıtı Platform Yüksel Caddesi'nde savaşı protesto ederken, Me- mur-Sen üyeleri düzenledikle- ri eylemde, üzerinde "Vampir doyidu, Bush doymadı" yazan bir tabut taşıdılar. GÜNEYDOĞU'DA GÖÇ KORKUSU Psikolojik sorunlar başladı MAHMUTORAL DÎY\RBAKIR- Türkiye'ye yaşanacak bir mülteci akını için Diyarbakır'da merkez kuranUMCEF Türkiye Iletişim ve Sosyal Mobilizasyon Sorumlusu Sema Hosta, sa\aşın olumsuz etkilerinin Kuzey Irak'taki çocuklarda görülmeye başladığını, psikolojik sorunların ortaya çıktığını vurguladı. Hosta, hükümet, Kızılay ve diğer BM kuruluşlanyla iletişim halinde olduklanm söyledi. Tüm planların 136 bin mülteci üzerine kurulduğunu anlatan Hosta, bunlann yüzde 50'ye yakınını çocukların oluşturacağım ifade etti. ABD'LlLER GERİ ÇEKİLlYOR Taşucu Limanı boşaltilıyor AKINBODUR ARİFASLAN İSKENDERUN/RAT MAN- ABD'li askerler Mersin Taşucu Limanı'ndan da geri çekiliyor. Limandaki askeri malzemeler dün TTR'larla Iskenderun'a taşındı. Taşucu Limanı'ndan hareket eden48TIR'nkiki konvoy încirlik ve Iskenderun'a iş makinesi, cip ve konteymr taşıdı. Adana'daki tncirlik Üssü'ne önceki gece boyunca bir C-130 tipi nakliye, bir yolcu uçağı ve tanker uçak indi. Sabah erken saatlerde de bir tanker uçağı daha havalandı. Batman Hava Üssü'ne iseC-17kargo uçaklannın malzeme sevkıyatı sürüyor. FINANCIAL TIMES'IN YORUMU: Kerkük'e yürüyüş izleniyor LONDRA(ANKA)- Türkiye'nin, Irak sırun boyunca denetimlerini arttırdığı ve Kuzey Irak'a geçişe çok kısıtlı izin verdiği belirtilirken, Kerkük'e yönelik müttefîk ilerleyişini de yakından izlediği ifade edildi. The Financial Times'ta, Richard McGregor imzasıyla yer alan haberde, Türkiye'nin, Irak'la olan 330 km'lik sırun boyunca kontrolünü sıkılaştırdığı belirtUdi. Türkiye'nin Kerkük'ün ele geçirilmesinin, Kürtler tarafından "otonomilerini güçlendirmek anıacıvla kuflamhp kullanılmayacağınr görmek için müttefîk ilerleyişini dikkatle izlediği belirtildi. POLATLI1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN KAMULAŞTERMA İLANI Aşagıda maliki, bulunduğu yer, tapu kayıtlan ile ilgili bilgiler ve niteliğı yazılı taşınmaz. davacı Arsa Ofisi Ge- nel Müdürlüğü tarafindan Bakanlık makamının 103 42 sayılı oluru ve 12.4.2000 tarihli kamulaştırma karan ile Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi Plan amaçlannda değerlendırilmek üzere kamulaştınldığı, ilan tarihinden iti- baren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ipta] ve maddı hatalara karşı da adli yargıda dü- zeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve actıklan da\ada yürütmenin durdurulması karan alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerin- den taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bede- linin TC Ziraat Bankası Polatlı Şubesi'ne yatınlacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin rtim savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği, aşağıda adı soya- dı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyannca ilan olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihi- dir') 17.3.2003 Dosya No tii tlçesi Köyü Parsel Miktan Niteliğı Kamlşt Alan 2003 110 Ankara Polatlı Alcı 229(965) 2.490 m2 Tarla 2 490 m2 2003 111 Ankara Polatlı Alcı 849 2003 111 Ankara Polatlı Alcı 850 16 450m2 Tarla 16.450 m2 lS000m2 Tarla 18 000m2 Basın: 14460 Hissesi 12 384 9384 96 1024 961024 96,1024 24 1024 36 1024 36 1024 96 2048 962048 96,2048 242048 36 2048 36/2048 Maliki Hasan Ceyhun Melek Ceyhun Fatma Ceyhun Önder Ceyhun Nıhal San Şükran Ceyhun Ûğur Ceyhun Elıf Ceyhun Fatma Ceyhun Önder Ceyhun Nıhal San Şükran Ceyhun Uğur Ceyhun Elif Ceyhun KOCAELİ 2. İCRA MÜDtrRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKITIRMA İLANI DosvaNo :ÛO: KT2 Btr borçtan dola\ı ıpoteklı bulunan aşağıda \azıh laşınmaz açık artîırma >olu ile satılarak paraya çe^Tile- cektır Kocaelı ılı 1. Bolge. Kozluk \iahafiesi. Pafta 61. 4da 1S6. Parsel 36'da kayıtlı 465 ra2 mıktarlı kar- gır apanman \asıflı taşmmazdakı 1 2 arsa paylı zemın kat 2 N'o'lu mesken 22 0O0 000 000 -TL bedelle satışa çıkanlmıştır Kıjmete tesir eden hususlar: Taşınmaz Sara\bahçe Beledıyesı sınırları ıçensındedır. Kozluk Mahallesı. Sadenuı Yalım Caddesi No 42'dekı Hıtıt Aparrmaın'mn bulunduju \erdır Akçakoca Mahallesı eskı adı ile Rasathane Caddesı'nın kuze\ kenanna cephelı \e \uksek korıa bulunmaktadır Parsel üzennde vaklaşık otuz vıl önce ınşa edilen. 3 sınıf betonarme zemın kat^6 normal kat. vedı lcatlı bına \ardır Soz ko- nusu 2 \o'lu bağımsız bolum zemın katta olup uç oda. bir salon şeklınde dızayn edılmıştır Yaldşık 120 m2 kullanım afanhdır Gunev vone cephelıdir I^ınma turu kalonferhdır Bınajıın doğalgaz hattı \e asansör tesısı vardır Şehnn merkezıne >akın bolgededır Satıs şartlan: 1- Satış. 13 05 2003 gunfl saat 14 00-14 10 arasın- da Karabaş Mahallesı D-10Ü karaşolu uzenndekı %enı adlıve bınasında 2 Icra Niudurluğü'nde açLk arttırma suretıyle yapılacaktır Bu araırmada îahmın edilen kıvmetın v-uzde "5'ını ve ruçhanlı alacakiılar \arsa alacak- lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdu bakı kalmak şartıvla 23 05 2003 gunü avnı saatte ve verde ıkıncı arttırmava çıkanlacaltır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranjn taahhüdu saklı kalmak uzere art- tırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelımn malın tahmın edilen kıvrneıının \uzde 40'ını bulması ve satıs ısteyenın alacagına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa ^atış talebı duşecektır 2- \rttırmava ıştırak edeceklenn. tahmın edilen kıvmetın vuzde 20'sı nıspetınde pev akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu ver- melen lazımdır Satış. pe5 ın para ıledır. alıcı ıstedıŞmde 20 giınû geçmemek uzere mehı! verılebıhr Tellalıve resmı. ıhale pulu. tapu hart, ve masraflan ile KD\' alıcıva aırtır Bırikmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılenn l*ı bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelerı ile on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ile sabıl olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- îhaleve kaıılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm ahcılar ve kefıllen. teklıf ettiklerı bedel ile son ıhale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrut faızınden müteselsılen mesul olacak- lardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark. varsa onceîıkle temınat bedelınden atınacaktır 5- Şartname. ilan tanhınden itibaren herkesın gorebılmesı ıçın da- ırede açık olup masrafı venldığı takdırde üteyen alıcna bir orneğı gondenlebılır b- Safışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış savılacaklan. başkaca bılgı almak ıstevenlenn v-ukanda yazılı dosya numarasıyla mudörluğumuze başvıırmaları ile satış ılanmın tebhğ edılemeven alakadarlara teblığ venne kaım olacağı ıîan olunur 25 03 2003 ı # ) tlgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın '15134 PAZAR ORHAN BURSALI İnsanın Rengi Irak Savaşı birturnusol kâğıdı. Insanlan tektek bunun içine batınn ve "insanlık rengini" açığa çı- kartın... Turancı mı, Türkçü mü, Savaşçı mı, Çıkarcı mı, ABD'nin kölecisi mi, Gücetapancı mı, CIA'nın pro- pagandacısı mı, Savaş ağalannın adamı mı, "Ben- den sonrası Tufan"c\ mı, Fırsatçı mı... Herneciyse.. Ve her neci değilse... İnsanın kıymet-i harbiyesinin esas denek taşı her zaman olağanüstü koşullardır. Hapishane de bunlardan biridir, kıtlık ve zorluk zamanları da, sa- vaş koşullan da... Bir hipergüç, başucumuzda, hem de kan, kül- tür ve tarih bağlanmızın olduğu bir milletin üzeri- ne, kadın, çoluk çocuk demeden acımasız, insaf- sız, alçakça ateş ve ölüm yağdınyor. Bu hipergüç, dünya harrtası üzerinde parma- ğıyla bir ülkeyi seçiyor ve seni mahvedeceğim di- yor. Muazzam gücüyle, insanını, taşını toprağını, bör- tü böceğini, havasını suyunu, evini tarlasını gün- lerce süren bombardımanla yok ediyor. Ne için? Ve ne uğruna? • • • NTV'de "Basın Odası"r\da, Mehmet Barlas, olanca ağırlığıyla Irak'ın üzerine çökmüş. Diyor ki, "Türkiye'nin yapması gereken tek şey, bu sava- şın en çabukzamanda bitirilmesi için Amerika 'ya yardım etmekîir". Düşünüyorum, nasıl yardımcı olabiliriz ABD'ye "savaşı bir an önce bitirmesi" için? Barlas, bu na- sılı açıklamaya cesaret edemiyor. Birkaç seçenek var sadece. Türkiye'nin de Irak'a savaş ilanı ve Türk Ordusu'nun kuzeyden derhal Bağdat'adoğru yürümeye başlaması... Meclis'in, koşulsuz şartsız kuzey sınınnı saldırgan güçlere aç- ması... Amerika'yı, bugüne kadarki bombardıma- nını 10 misli arttırmaya ve Iraklıyı her gün bir par- ça öldürmektense bir kerede toptan öldürmeye ik- na etmeye çalışması... Tabii en kestirmesi, Irak'ı bir günde tarumar edecek üç beş atom bombası atmayı önermesi... ABD, Mehmet Barlas ve Hasan Cemal'den, sa- vaşı çabuk bitirmek için daha yüreklendirici öne- riler bekliyor... Hadi, bir adım daha atın! Kendimiz için, Türkiye için... Piyasamız, işimiz, aşımız tehlikede.' • • • Insanlığın, Uygarlığın, Kültürün, Sanatın, Varlı- ğın, Soluk alıp verişin, Magna Charta'nın, Insan Temel Hak ve özgüriükleri'nin, Kann doyurmanın, Bir dam altında soluksuz uyku uyumanın, Güzel düşlergörmenin.. Kısaca Varoluşun yasaklandığı.. Ana, baba, çocuklann her anı korku ve dehşet- le yaşadığı.. Bebeğinin gözlerine bakarken.. Kulağına ninni söylerken... Inadına açmış bir papatyayı sevgilisine göste- rirken.. Birden ve apansız üzerlerine bombalann yağdı- ğı... Varlıklann feryat koparmaya bile firsat bulama- dığı o kısacık an içinde gökyüzünde kan, kol, ba- cak, baş, ayak, parmak olarak uçuşmaya başla- dığı... Henüz ölemeyenlerin çığlıklannın, ağlamaya bi- le firsat bulamadan parçalanmış bedenlerle birlik- te birden arş-ı âlâya yükseldiği... Bağdat.. Irak.. Iraklı... Kadınlar, enkekler, çocuklar, bebekler... Yürüyoriar... Havadan, yerden, toptan tüfekten bombardı- manla yaşaması yasaklanmış... Anası, babası, çocuğu, bebeği ölmüş.. Suyu, aşı, ekmegi, düşü gelecegi, yannı kalma- mış... Basralı yürüyor. Çölyanığı yüzleriyle.. Binlerce beden ve ayak.. Gözler ateşe ve öfkeye kesmiş... Hepsi mahşerden çıkmış.. Tek gövde yürüyor... Çöller açılıyor, kumlar yarılıyor... Basralı, Ümmü Kasrlı yürüyor... Uygarlığın ve insanlığın üzerine.. Bizim üzerimize... • • • Her gün, birkaç kez başınızı gökyüzüne dikin... Birdakikasusun... O uzaysal sessizlik içinde.. Irak'ı, Iraklının yüreğini dinleyin... Kendi yüreğinizi üzerlerine yatırarak... obursali(S cumhuriyet.com.tr. TATVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2002 155 Davacı Nezrife Gürbiiz'ün mahkememıze açmış oldu- ğu gaıplık davasının venlen ara karan uyannca. Bıtlıs ılı. Tatvan ılçesı, Puıarbası Mahallesı nüfiısuna kavıtlı Mus- tafa \e Melıke oğlu Pınarbaşı. 13.05.1955 d lu Bayram Gûrbüz tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Kavbola- nı tanıvan veya nerede olduğunu bilenleruı >a da kaybo- ianın 3 a> içerisinde 2002 155 esas savılı dosvadan bahıs- le mahkememıze malumat vermelerı veya gaıp havatta ise keza onun da sağlık durumunu ve adresıni bildirmele- n Uanen dujurulur Basın. 14903 TAVŞAT\XI K4DASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No- 2001 21 Karar No- 2003 9 Hâkım: Necat Ede 35019 Kâtıp Ahmet Düzgün 124 Davacılar Hurıye Öfûtçti v e arkadaşlan vekili Av. Atıf Çavdar tarafından davalılar Mehmet Şınn ve arka- daşlan aleyhine mahkememızde açılan kadastro tespitıne ıtıraz davasında yapılan yargılama sonunda. 2i 01.2003 tarıh ve 2003 9 sayılı karar ile. davanın kabulüne. dava konusu Kütahya ıli Tavşanlı ılçesı Yeni Mahalle 152 ada 28, 91, 92, 95 \e 96 parsel savılı taşınmazlann kadastro tespıtınin ıptalı ile. yukardakı parsellenn ramamı 4 pay kabul edılerek, 2 payının davacı Halıl oğlu Hasan Kara- kafa'ya, I payının davaeı Abdullah kızı Hurıye Öğüt- çü've.l payının davacı Abdullah kızı Nahıde Çmtangıl adına tapuya kayıt ve tescıhne karar venlmış olup. ışbu mahkememiz hüküm özetının davalılar: Ahmet (Şirinoğ- lu). Abdullah (Şırinoğlu). Hasan (Ayişe oğlu). Zehra (Ayışe kızı), Mehmet Alı (Ha\va oğlu), Emıne (Havva kızı), Alı (Mehmet). Süleyman (Mehmet). Fende (Meh- met). ıbrahım (Mehmet). Hamıt (Ömer). Zelıha (ömer). Hacer (Ömer). Mehmet (Şükrü), Zelıha (Şükrü), Kadıme (Şükrü kansı), Ayışe (Ömer kansı), Hattce (Ömer kan- sı). Havva (Çakır Mustafa kızı). Havva (Çakır Mustafa kardeşu. Sıttıka ıÇakır Mustafa Ayşe kızı), Şenfe (Çakır Mustafa kardeşı - Ayşe kızı). tsmaıl'e (Çakır Mustafa kardeşı) 7201 sayılı teblıgat kanunu uyannca ilan olunur ^ssın. 14652
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog