Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

:3O MART 20O3 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Meclis, papora onaylamach • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2002 Yılı Faahyet Raporu, belediye meclisinde ona\lanmadı. Yapılan oylamada 42 kabul, 118 ret oyu çıktı. Toplantıda CHP grubu adına konuşan Yüksel Kılınç, 2002 yılında yapılaşmada kontrolsüzlüğü engelleyecek hiçbır çalışma yapılmadığını, metro çalışmalannda 9 yıldır önemli bir sonuç elde edilemedıgini savıındu. îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfıt Gürtuna, dün katıldığı bir törende sorular üzerine "Bu olayın siyasal bir göstergesi yok, meclis içi bir olay" dedı. Oylamada 12 oy da geçersiz çıktı. Uyuşturucu operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Emniyet Müdür Vekilı Celalettin Cerrah, 2 ayn operasyonda 94 kilogram eroin ele geçinldiğıni belirtti. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapan Cerrah, Narkotik Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine ve kullanımına karşı yürütülen etkili ve kararh mücadele sonucu son 20 gündeki 20 ayn operasyonda, toplam 231 kilogram eroın ele geçinldiğini kaydetti. Çevpe ödülleri • İstanbul Haber Servisi - Doga Savaşçılan Çevre Örgütü tarafından düzenlenen "Çevre Ödülleri" dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti lokahnde törenle sahiplerine verildi. Çok sayıda sivil toplum örgütünün katıldığı törende arkadaşımız Erdal Usta da "Kumda tatlı kazanç" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü. Doğa Savaşçılan Çevre Örgütü Başkanı Zafer Murat Çetintaş, Türkiye'de çevreye duyarlı bir toplum yaratmaya çalıştıklannı söyledi. Pepe'den denetim • tstanbul Haber Servisi - Orman Bakanı Osman Pepe, dün îstanbul'un Trakya'daki bölümünde bulunan ormanlık alanlan helikopterle havadan denetledi. Bakan Pepe, kömür, maden ve taşocaklan nedeniyle Istanbul 'da 5 bin hektara yakın bir ormanın tahrip edildiğinı, ciddi bir orman ve çevre tahribatınm söz konusu olduğunu dile getirdi. Gedizliler depremi unutmadı • KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde 33 yıl önce meydana gelen depremde çekilen fotograflar izlenime sunuldu. Ilçede 28 Mart 1970 tarihinde meydana gelen, resmi kayıtlara göre bin 86 kişinin ölümüne, 12 bini ağır olmak üzere 23 bin 987 binanın hasar görmesine neden olan 7.2 büyüklüğündeki depremin 33. yıldönümü dolayısıyla, Gediz Belediyesi binasının birinci katında açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gediz Kaymakamı Abdülkadir Karataş, serginin açılışmda yaptığı konuşmada, böylesine büyük bir felaketin yeniden yaşanmamasını diledi. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Embriyo yapıştırıcı' kullanımda Hamile kalmak artık daha kolay • Dışarda döllenmiş yumurtanın, anne rahmine transferi sırasında tutunmasını sağlayan "Hyaluronan" adlı madde, gebelik şansını yüzde 10-30 oranmda arttınyor. GURSU KUNT "İKİ CAMİ ARASINDA BİNAMAZ" ANTALYA-Tüpbebek- te, gebeliğı ve doğum şan- sını arttıran bir "embriyo yapışüncr olarak adlan- dınlan "Hyaluronan" ad- lı madde, ABD ve Avru- pa ülkelenyle birlikte Ak- denız Üniversıtesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi" nde de kul- lanılmaya başlandı. Dışarda döllenmiş yumurtanın, anne rah- mine transfen sırasmda tutunmasını sağlayan mad- de. gebelik şansını yüzde 10-30 oranında arttınyor. Akdenız Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Mer- kezı Müdürü Prof. Ömür Taşkm, "embriyo vaptşun- cı" olarak adlandınlan "Hyaluronan" adlı mad- de üzerınde geçen yıldan bu yana yoğun araştırma- laryapıldığını belirtti. Taş- kın, "35 yaş alü kadm- larda yüzde 50-60 ora- nında değişen tüp be- bek uygulamasının, yeni üriinle çok da- ha artacağmı tahmin ediyoruz" dedı. Prof. Ömür Taşkm, şunlan söyledi: "Emb- riyo yapışnncı bir umut değü, çabalan destekleye- cekbiryapKhr.Onemfioİan hastanın kaüteii yumurt- lamasının sağlanması ve kaliteli bir tedavinin ger- çekleştirilmesidir." Adana'daki patlamada iki katlı bina enkaz haline gelirken 9 kişi yaşammı yitirdi Kazanpatladı bina• Diyarbakır'ın Bağlar semtinde önceden çökeceğinin işaretlerini veren bir binayı terk etmekte geciken ve enkaz altında kalan 2 kişi ile bu binanın yıktığı bir başka binadaki 5 kişi kurtanldı. MAHMUT ORAL/ÎBRAHtVI KARAARSLAN/ SAVÂŞ KÜRKLÜ ADANA /DtYARBAKIR- Ada- na'da, bir maya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu iki katlı bina çöktü. Çevre- deki binalarda hasara yol açan pat- lamada 9 kışı yaşammı yitirirken 11 kişi de yaralandı. Diyarbakır'ın Bağ- lar semtinde önceden çökeceğinin işaretlerini veren bir binayı terk et- mekte geciken ve enkaz altında ka- lan 2 kişi ile bu binanın yıktığı bir başka binadaki 5 kişi kurtanldı. Adana Merkez Seyhan ilçesinin Onur Mahallesi'nde bulunan Askat Ekmek Katkı Maddesi Imalathane- si'nin kazan dairesinde, henüz belir- lenemeyen bir nedenle patlama mey- dana geldı. Patlama sonucu 2 katlı bina çökerken yıkılan binanın ya- nında bulunan diğer binalarda hasar gördü. Gün boyu devam eden enkaz kal- dınna çalışmalannda 9 kişinin cese- di çıkanlırken enkaz altından 11 ki- şi de yaralı olarak kurtanldı. Olay ye- rine gelerek incelemelerde bulunan Adana Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkm, patlamanm nedeninın tam olarak belirlenemediğini, ancak ilk bulgular sonucu olayın kimyasal bir tepkıme sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Çapkın, pat- lamanm kesin nedeninin anlaşılma- sı için çalışmalannı sürdüğünü söy- ledi. 7 saat süren enkaza kaldırma çalışmalannda binalardan çıkanlan DOKUZCESETÇIKARILDI-Adana'nm Onur Mahallesi'nde Askal Ekmek Katkı Maddeleri İmalat Şirketi'nin bulundu- ğu ild katb bina, ünalathanedeld kazanın patlaması sonucu çöktü. Enkazdan Mina Banur. Sema Ökmen, Şahbaz Top- baş, Miraç Özer, Mehmet Şerif Tayfun ve kimliği belirlene- meyen 4 kişinin cesedi çıkanldı. (Fotoğraflar: AA) 9 cesetten 5'ini kimliği tespit edil- di. Buna göre, patlamada imalatha- ne sahibi Mine Dahur. Sema Ök- men (7). Şahbaz Topbaş (44). Meh- met Şerif Tayfun (4) Miraç Özer öldü. Yaralılar. Adana SSK, Numune ve Çukurov Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Balcalı hastanelerinde tedavi al- tına ahndılar. Ölenlerden Miraç Özer'in, patlamanın meydana geldı- ği maya fabrikasınm ortağı ve son seçimlerde, AK Parti'nin Adana mil- letvekili adayı olduğu öğrenildi. Dıyarbakır'ın Bağlar semtinde dört katlı oldukça eski ve ruhsatsız bir bina, önceki gece gürültüyle ha- fifçe sallanmaya başladı. Dün sa- bahtan itibaren de sallanmayı sürdü- ren binada, öğlene doğru duvarlar- da çatlamalar meydana geldi. Bunun üzerine binada oruran toplam nüfu- su 26 kişiyi bulan 4 aile, çökme ih- timaline karşı öğleden sonra saat 15.30'dan itibaren evlerini boşalt- maya başladı.Ancak duvarlan çatla- yan eski bina, üzerindeki yükü artık taşıyamaz hale gelerek akşam saat 17.55 sıralannda büyük bir gürültüy- le çöktü. Çökme anında binanın en üst ka- tındaki dairesinde kalan ve küçük eşyalannı toparlamaya çalışan Ne- zire Yavuz (50) ile ona yardım için gelen bir yakını, binanın yıkıntılan arasmda kaldı. Çöken binanın ağır- lığıyla, bıtişiğindeki Çeltikailesinin oturduğu müstakil bir evın duvarla- n da ev sakinlerinın üstüne yıkıldı. Olay yerine ilk ulaşan ekıpler çev- rede güvenlik kordonu oluşturdu ve başta basın olmak üzere etrafta bu- lunan meraklı vatandaşlan çevreden uzaklaştırdı. Yaralılar kurtanldı Gerekli önlemler ahndıktan son- ra, iki binanın enkazındaki yaralıla- nn kurtanlmasma çahşıldı. ilk ya- nm saat içinde çöken bina ile duva- n yıkılan evin enkazı altından 4 ya- ralı çıkanlarak tedavi edılmek üze- re hastaneye kaldınldı. Yaralılardan Nezire Yavuz Devlet Hastanesi 'nde; Ömer Çeltik(50), Le>1aÇeltik(22), VeysiÇeltik( 13) ıse SSKBölge Has- tanesi'nde tedavıye alındı. Bir süre sonra aynı evden 2 yaşlanndaki kü- çük bebekler İsa Turhan ile YücdKa- ya da hafif yaralı olarak kurtanldı- lar. Çöken bınadan kurtulan yaralı Nezire Yavuz'un, evde kendisi ile birlikte yardıma gelen bir kadının daha bulunduğunu söylemesiyle kur- tanna çalışmalanna hız venldi. Kı- sa süre sonra Yavuz'un söylediği ka- dının ayaklannın yıkıntılar alhnda sı- kışmış olduğu tespit edildı. Ayağı sıkışan Yüksel Güngören bir süre sonra kurtanldı. Jeoloji Mühendısleri Odası Diyar- bakır Şubesi Başkanı Fahrettin Ça- lan, savaş uçaklannın alçak uçuşla- nnın yarattığı titreşimlerin binalar- da çökmeye neden olabileceğini, an- cak bınadaki çöküş nedenınm bu ol- duğunun söylenmesi için araştırma yapıbnası gerektiğini belirtti. ALKEV (Alman Liseliler Kürtür ve Eğitim Vakfı) llköğretim Okulu ÖZGÜN PÜŞÜNCE YARIŞMÂST~ Konu: "Küçük Çocuklar Büyük Düşünceler" "Gelecekte Ben de Vanm" Katılım Koşulları: 1 Yanşmaya katılan Istanbul ılındekı ılkoğretım okullarının 3. veya 4. sınıf öğrencısı olması; 2 Her okulun ilk uç dereceyı paylaşan oğrencı yazılarını göndermesı: 3. Katılım formlarının her okulun muduni tarafından doldurulup onaylanmış olması, 4 Yazıların katılım formlarıyla bırlıkte en geç 10 Nısan 2003 tarıhıne kadar ALKEV Özel llkoğrettm Okulu Mudurluğu'ne ulaştınlması; 5. Yazının bir sayfa olarak dosya kâğıdına oğrencının kendı el yazısıyla yazılmış olması, Değerlendırmenın ödüllen 23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gunu Alman üsefıler Kultur ve Eğıtım Vakfı tarafından okulumuzda venlecektir. Değeriendirme: 1 AbbasGUÇLU 2. Prof. Dr NeclaARAT 3. Guneş YETİŞ (Mıllıyet Gazetesı Eöıtım Bolumu Yazan) (I.U Edebıyat Fak Oğretım Uyesı) (Alman Lısesı Turk Muduru) Adres ALKEV Ilkoğretım Okulu Akçaburgaz Çıftlığı Mevkıı - Çakmaklı Koyu, Buyukçekmece-lstanbul Tel. 0 212/ 886 88 40 (Pbx) Faks: 886 88 55 E-mail ıdare'S alkev.ki2 tr Yolcular cep telefonlanyla medya ve yakınlarına durumlanna ilişkin sürekli bilgi aktardı Tarihegeçecek kaçırma ve ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Hava Yollan'nın (THY) kaçı- nlan Istanbul-Ankara uçağınm yol- culan, THY'nın başka bir uçağıyla Atina'danAnkara"yagetırildi Yolcu- larEsenboğa Havalımanı'nda yakın- lan ve Ulaştırma Bakanı BinaK Yıl- dmm tarafindan çıçeklerle kar- şılandı.Yunan polısi tarafın- dan tutuklanan hava korsanı 20 yaşındaki Ozgür Genças- lan'ın Türkiye'ye iadesi için Yunan makamlanna başvurul- duğu açıklandı. Hava korsanının kendısıne verilen >ıyecek ve ıçecekleri ilk olarak pılo- ta denettığı öğrenılırken. vücuduna ya- pıştırdığı ve plastık patlayıcı oldu- ğunu ıddia ettiği maddenın üzen mumla kaplanmış kum torbalan ol- duğu belirlendi. Kaçınlan uçakta bu- lunan AKP'lı Turhan Çömez, Vahit Erdem, ÇHP milleUekili Mahmut Yüdız, eski Bakan Işın Çelebi ve Va- kıfbank Genel Müdürü AhmetKaçar ise VIP salonunda Ulaştırma Baka- nı Yıldınm tarafmdan karşılandı. Kaçınlan THY uçağında olayı yön- Hava korsanının vücuduna yapıştırdığı plastik patlayıcı olduğunu iddia ettiği maddenin üzeri mumla kaplı kum torbalan olduğu belirlendi. Iendiren AKP Mıllervekili Turhan Çömez yaşanan genhmın aynntıla- nnı anlattı. Doktor olan Çömez, kor- sanm madde bağımlısı bir psikopat olduğunu anlayınca rahatladığını. AKP'ye sempatisi olduğunu sezince de Başbakan'la görüştürdüğünü an- latö. Çömez, "Başbakan'la yanm sa- at görüştü. Görüşmesi bitince 'Baş- bakan'la görüştüm, benı kabul ede- cek, karşılığında hepinizin canını ba- ğışhyorum' diye eyleıni bırakü" de- di. AKP'li Vahit Erdem de yolcula- rın kaçınlma olayı sırasında sakin ol- duğunu, eğirilmiş THY per- sonelinin ne yapacağını iyı bildiğini ifade etti. Başbakan RecepTaj'j'ç Er- doğan, dün sorulan yanıtlar- ken Gençarslan'ın ışlemlen- nin bitirihnesinin ardından Türkiye'ye iade edilecğinı bilrdirdı. Erdoğan, "Kardeşûn" diye hitap et- tiği korsana, "Onlan (yolculan) ora- da indirrver, ben seni Esenboğa'da karşılayayun, burada seninle bu sı- kuıülangidermeyeçalışahm'' dedığı- m aktardı. Heyecan ve yorgunlukizterini taşıvan yolculan Ulaşür- ma Bakanı Yıldınm karşıladL (KEREM GEZER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog