Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

-h Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına ÎLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmeni: İbrahim YJdız # Yazıişleri Müdürü: SaBm Alpaslan#Sorumlu Müdiir Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara tstıhbarat Cengiz Yıldmm 0 Ekonomi: Öz- lem V üzak % Kultur Egemen Berköz 0 Spor' \bdülkadir Yücelman # Makaleler: Sami Ka- raören • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Bil- gı-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberleri Meh- met Faraç 9 Avrupa Temsılcısı: Güray Öz Yayın Kurulu: tlhan Selçuk (Baş- kan). Emre Kongar ı Daruşman), Orhan Erinç, Hikmet Çetin- kaya, Şükran Soner, fbrahim Yüdız, Orhan Bursalı, Musta- fa Balbay. Hakan Kara. Ankara Temsilcısı: Mustafa Baltm Atatürk BuKan No: ]25,Kaf4,BakanJıklar-AnkaraTe!.4195020C7hat), Faks. 419502^ • Izmir Temsılcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv 1352 S. 2 3 Tel: 4411220, Faks- 4418745 • Adana Temsilcısi: Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd 119 S. No: 1 Kat 1, Tel: 363 12 11, Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü: Erol Erkut • Bılgı lşlem. Abmet Korulsan # Sa- tış. Fazilet Kuza REKL\M: P.M. Ltd. Şti. • Genel VfüdürGûlbin Erduran • Koordjnatoc Reha Işıtman 0 Genel MudürYrd.: Se\da Çoban • Fınansman Mudürü- Çetin Erduran Tel 0212 514 0" 53 - 513 8460-61, Faks 0212 513 8463 > ıvunj»>»ıl: t aıı Gun Haber \pası Basın « Yavıncüık \.Ş. Tüıi.ccaâ f ad it 41 C ağaloğiu 341M sonbul PK. 246 • Suiecı "î+4'o lsl Tel'l02İ:ı5i:0505COhatl Faks:ltt212)5!38595 Baskı:MerteGazeteDeıgı Basun\ayınalıkSan v*TIC AŞBartıanhBuivanNo 125 30 MART 2003 !msak:5.15 Güneş: 6.45 Öğle: 13.16 İkındı: 16.46 Akşam: 19.34 Yatsı:20.56 Yükseklik, kapalı yerde kalma, uçakla seyahat ve cezalandınlma gibi fobiler sıkmtılara yol açıyor Korkunun yaşama yararı yok AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Hayat Nedir? • Ebeveynlerin kendi korkulannı çocuklara yansıtmasının, fobilerin oluşmasına zemin hazırladığı belirtildi. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen fobiler yaşama karşı isteksizlik ortaya çıkanyor. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - En sık görülen fobiler, ''yükseklik, kapab yerde kalma, farklı hayvanlar, uçakla seyahat, cezalandınlma ve gök gürlemesi'' olarak sıralanırken, bunlar için psikolojik danışmanlık alınması gerektiği belirtildi. "Ohımsuz yaşam sonucu öğrenilmiş tepküer" olarak tanımlanan fobilerin, toplum taramalarında yaygın olarak gözlendiğini söyleyen Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oya Sorias, 77 çeşit fobi olduğunu belirtti. Sorias, "Bazı fobiler kişilerde biiyük sıkıntılara yol açabiliyor ve bu tûr vakalarda psikolojik yardım gerekiyor" dedi. Kaçınma teptclsl Bireylerin, fobilerden korunmak için korku duyulan nesneye karşı kaçınma tepkisi geliştirdiğini ifade eden Sorias, "Kaçınma tepkisi Idşmin yaşamını ne kadar çok sunrtarsa, fobinin kisjye verdiği rahatsızhk o kadar fazlalaşrvor. Yapılan araşnrmalarda anne babalar kendi korku ve güvensiziiklerini çocuklara yansrtbklannda ya da aşuı deştirme, utanduma gibi baa ebeveyn tutumlan sergilediklerinde, fobilerin geoşjmi kolaylaşıyor. OkuL, meslek gibi sosyal yaşamlan da olumsuz etkileyen sosyal fobiler uzun süre devam ettiğuıde, yaşama karşı genel bir isteksizlik ve ıhmlı bir depresyon ortaya çüavor" diye konuştu. Sorias, fobilerin yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması durumunda psikolojik danışmanlık alınması gerektiğine dikkat çekti. Aspendos festivali uzayacak • ANKARA (AA)- Kültür Bakanlığı, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda sanatseveri ağırladığı Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin süresini uzatmayı planlıyor. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun haziran ayından temmuz ayının başlanna kadar ev sahipliği yaptığı festivalin 7 Haziran-2 Ağustos tarihleri arasuıda yapılması düşünülüyor. Çocuklamn dîşleri çuruk çıktı • KONYA(AA)- Konya'da yapılan bir araştırma 6-14 yaş grubu çocuklann yüzde 90'ının dişlerinin çürük olduğunu ortaya koydu. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Bölüm Başkam Doç. Dr. Alparslan Gökalp, "2 bin öğrencinin yüzde 90'ının dişlerinde çürük olduğunu tespit ettik. Bugün geri kalmış olarak belirtilen Afrika ülkelerinde bile bu yaş grubu çocuklann sadece yüzde 30'unun dişlerinde çürük görülüyor. Bu ülkemiz açısından son derece üzücüdür" dedi. Beslenme ve kanser • ANKARA (AA)- Kanserin en önemli nedenlerinden sayılan beslenmenin kontrol altına alınması, kanser riskini azaltmanın en önemli ve kolay yolu olarak gösterildi. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, lahana, brokoli, salatalık, maydanoz, soya fasulyesi gibi sebzeler ile C, E vitamini, selenyum, çinko, soya, zeyrinyağı, ayçiçeği ve balıkyağuıın kansere karşı koruyucu olduğunu belirtti. KIŞ SPORLARI ÎÇİN KARTEPE Maşukiye'nin gizJii kalmış harinesi ALPERİZBUL tlkbahar ve yaz mevsımle- rinde doğa sporlan tutkunla- rmın akınına uğrayan tzmit'in Maşukiye beldesindeki Kar- tepe bölgesi, "ytA sorunu" ne- deniyle kış mevsimi boyun- ca doğa dostlannın ulaşama- dığı adeta bir "cennet" halı- ni alıyor. Samanlı Dağlan'nın en yüksek noktası olan Karte- pe'nin kış sporlanna uygun hale getirilmesi için 15 yıldır çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü an- latan Maşukiye Be- ledıye Başkanı Mustafa Er, Karte- pe'nin, karkalitesi ve jeolojik açıdan Türkiye'nin önem- li kış sporlan mer- kezleri arasına gir- meye aday olduğu- nu söyledi. tlkba- har \e yaz mevsi- minde Istanbul, Adapazan, Bursa, Yal ova gibi çevTe illerden çok sayı- ye Beledıyesi ve Kocaeli'ne gönül veren yurttaşlar bölge- ye bir gezi düzenlediler. Ge- ziye destek vermek amacı ile katılan AKUT Başkanı Na- suh MahnıJa Kartepe 'nin Is- tanbul'a yakınlığına dikkat çe- kerek "InsanJannilkbaharve yaz mevsimlerinde ilgi göster- diği Kartepe, kışın kar nede- niyle kimsenin \ aklaşamadığı bir yer ohıyor. Aslında kar da başka bir potansiyeldir. Çağ- daş turizm yöntemİeri kuDana- rak çevTeye, fauna ve floraya zarar vermeden, sürdürülebihrçevTe pohtikalanuygula- yarak Kartepe'nin kış turizmine kazan- dırılnıası, ekono- nıik, sosyal vekültü- rel bir kazanç ola- caknr" dedi. Yılan hikâyesi Etkinliğin ama- cını Kartepe'ye dikkatleri çekmek Ryan beklemeye almdı Paramount Pictures, sinema sanatçısı Meg Ryan'uı rol aldıgı "Against The Ro- pes' adb fılmin gösterim tarihini 25 Nisan'a erteledi. Yapımcılar, ertelemede bok- sör menajerSği yapan bir kadınm gerçek hayat hikâyesinin konu edildiği fümin savaş nedenrvie televizyonlarda yeterince yer alamayacağı düşüncesinin yer aldı- ğını açıkladı. ABD'lilerin sinema\a gidecek morale sahip ounadıklannı düşünen yeüdliler, bu fılmin çıkışıyla risk aunak istemedikkrini açıkladılar. da yurttaşın akınına uğrayan Kartepe, havalar soğuyup kar yağdığında a laş uykusuna" yatıyor. Kartepe'ye dikkatleri çek- mek ve bölgenin kışın kulla- mlamayan potansıyelinı ka- muoyuna anlatmak amacı ile Kocaeli Doğa Sporlan Kulü- bü (KODESK), Kocaeli Üni- versitesi Beden Eğitimı ve Spor Yüksek Okulu, Maşuki- Oğrencüer etküıHğe olarak açıklayan Ma- buyükilgigösterdL şukıye Belediye Baş- kanı Mustafa Er de "Kartepe'nin kış turizmine kazandınlması projesi üze- rindeyaklaşık 15 vıJdır çalışı- hyor. Ancak geçen süre için- de yılan hikâyesine dönen pro- je bir türtü sonuçlandınlama- dı. Bölgenin en büyük eksik- liği ise kış aylannda geçit ver- mez hale gelen yolu. Bölgeye tesis yapmadan önce>olun kış aylannda işler hale getirilme- si gerekir r ' dedi. "Hayata meydan oku- mak... Daima... Hayata meydan okumak.» Onu ol- duğu gibi kabul ermek... Anlamak ve sevmek... Son- ra da kaldınp atmak." Ün- lü tngiliz yazan Virginia Woolf un paltosunun cep- lerine iri çakıl taşlan dol- durup, kendini hızla akan nehır sulanna bırakırken söylediği sözler bunlar. Irak savaşı bütün şidde- tiyle sürerken. savaşın biz- lere sunduğu savaş yüzle- rinı hiç olmazsa birkaç sa- at unutmak için. "TheHo- urs-Saatler" filmine git- tim. Filmin Türkçe adı bence "Anlar" olma- lıymış. Çünkü film, muhteşem üç ı " = kadın oyuncu ara- ^^-' cılığıyla, farklı za- manlarda yaşayan üç kadının yaşamındaki dra- matik anlan anlatıyor. Te- mel izlek ise Virginia Wo- olf'un en bilinen romanı: "Mrs. DaUoway". Kadınlar ve intihar üs- tüne bir başyapıt bu. Film- dekı kadın karakterler baş- ka zamanlarda da yaşasa- lar, giysilerı. saç biçimle- ri farklı da olsa, hemen he- men aynı duygusal çember içindeler. Sanki hepsinin ruhu acıyor. Laf aramızda. içınde bu- lunduğum savaş psıkolo- jisiyle bu filme gitmeme- liymişim. Virginia Wo- olf'un intihar sahnesinde neredeyse apar topar çı- kacaktım. Ama ruhu öyle- sine acı çekiyordu ki. san- ki intihar onun için bir kur- tuluştu. Bu nedenle koltu- ğumda oturmaya devam ettim. Virginia acı çekiyordu, yaşadığı yüzyılda ezilen, horlanan kadınlar ıçın acı çekiyordu, cinselliklerini ve özgürlüklerini yaşaya- mayan kadınlar için acı çe- kiyordu ve en önemlisi Bi- rinci Dünya Savaşı'nda ya- şanan acılar için bir kadın olarak, bir aydın olarak, bir yazar olarak acı çeki- yordu. Sonra dingin bir bi- çımde kendini nehrin su- lanna bıraktı. Ünlü kitabı "Mrs. Dalloway"in baş- langıcında, Mrs. Dallovvay şöyle der. "Çiçekleri biz- zat gidip alacağım." Çün- kü bir partı vermeye hazır- lanmaktadır. Kitap böyle başlar ve Mrs. Dalloway'in bir günü anlatılır, ama bu bir günün içine, Dallo- way'in bütün bir haya- tı sığmıştır. Zaman geçse de hayatı sorgulayan, ona meydan okuyan, yeni Mrs. Dallovvayler olacaktır. 1950'li yıllann başında, bir Amerikan kasabasmda yaşayan Laura Bnmn'un da hayatı ikilemler için- dedir. Gebedir, altı yaşın- da bir oğlu ve kendisini büyük bir iyilıkle seven bir kocası vardır. Fakat lezbıyen tercihle- ri, bunları yaşayamamak onu mutsuz ve umutsuz kıl- maktadu 1 . O da intihan dü- şünür ama yapamaz, daha sonra evliük cehenneminden kurtulmak için iki çocuğu- nu ve kocasını terk edip, • 8. Sayfada w Puanınıza göre hediyeniz hazır! Puanlarınızla aylarca bedava konuşabiiir, aylarca bedava mesaj atabilirsiniz! Örneğin 24.000 puanınız var. Bu puanla 6 ay boyunca ayda 45 dak. konuşma alabilirsiniz! İsterseniz birden fazla hediye de seçebilirsiniz. KaçyıllıkTurkcell'liyseniz : bir o kadar daha bizden hediye! Örneğin 24.000 puanınız var ve 5 senelik Turkcell'lisiniz. 6 aylık hediyenize 5 ay daha bizden hediye! Yani toplam 11 ay boyunca 45 dak. konuşma hediye! Abonelik yılınıza göre alacağınız ekstra hediye; tabloda işaretli, 6 ve 12 aylık hedîye seçimleri için geçerlidir. Birden fazta hediye seçerseniz, abonelik yılından kazandığınız hediye, ilk tercihinize eklenecektir. PUANINIZ HEDİYENİZ ^ 42.000 12 ay boyunca 45'er dak. konuşma 24.000 6 ay boyunca 45'er dak. konuşma 22.500 12 ay boyunca 90'ar SMS 16.000 12 ay boyunca 60'ar SMS 15.000 12 ay boyunca 15'er dak. konuşma 12.500 6 ay boyunca 90'ar SMS 6 ay boyunca 60'ar SMS 12 ay boyunca 30'ar SMS 45 dak. konuşma 30 dak. konuşma 90 SMS 15 dak. konuşma KODNO 21410 21409 21133 21137 21131 21132 21407 21403 21003 21400~ Puanınızı öğrenip, hediyenizi sipariş etmek için KlSa mesajla^PUAN yazın. 2222ye yollayın. Puanınız cebinize gelsin (Puanınızı öğrenmek 1 kısa mesaj olarak ücretlendirilir). Hediye siparişi için, HEDİYE yazın, boşluk bırakın. Seçtiğiniz hediyenin kodunu yazın. 2222'ye yollayın. Turkcell'den gelen onay mesajından sonra, hediyenizi çjule güle kullanın! www.turkçell.com.tr'den>-lnternet sitemizden, hizmet şifrenizi kullanarak hem puanınızı öğrenin, hem de hediyenizi sipariş edin. Turkcell Bölge Ofisleri ve Turkcell Extra'lardan • Sizeenyakm noktaya gelin, puanınızı öğrenip hediyenizi sipariş edin. Kaç yıllık Turkcell'li olduğunuzu öğrenmek için SURE yazın. 2222'ye yollayın. Kaç yıllık abone olduğunuz cebinize gelsin (1 kısa mesaj olarak ücretlendirilir). Abonelik yılınıza göre alacağınız ekstra hediye, 31 Mart'a kadar geçerlidir. Hediye olarak seçtiğiniz konuşma ve kısa mesajlar şebeke içi kullanımda geçerlidir. HediyeCell'den sadece Turkcell faturalı hatta sahip olan şahıs aboneleri faydalanabilir. HediyeCELL www.turkcell.com.tr TURKCELL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog