Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

30MART2003PAZAR CUMHURİYET SAYFA 17 Befctronik posta: denasomecumhurfyetcom.tr : 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 - Amerika ve Ingiltere Irak'ta paylaşım kavgasına tutuşmuş... "Les karaalan!" TelekaynakBeyoğlu'ndaki ev telefonuna ayda ortalama 35-40 mılyon liralık fatu- gelen llyas San'ya Türk Telekom 386 mil- yon liralık fatura dayatı- yor... Telefonu uluslara- rası ve 9O0'lü görüşme- lere kapalı olan, inter- net kullanmayan Sarı, faturaya rtiraz ediyor ve yaptığı iddia edılen gö- rüşmelerın dökumünü istiyor... Beyoğlu Türk Telekom ne döküm ve- riyor ne de itırazı kabul ediyor... llyas San, sine- ye çekip faturayı öde- mek istediğınde Türk Telekom, bır de "küsu- rat hesabı" çıkartıp tam 401 milyon lira tahsil ediyor... Para arayan AKP hükümeti kendin- ce bir "telekaynak" bul- muşa benziyor! DansözGülhan Kökçe, "Israil parmağını oynatma- dan savaş yardımı olarak ABD'den [ milyarlarca dolar' yardım alırken, ba- zıları dansöz gibi kı- vırtmaya karşın havası- nı alıyor" diyor. Havası- nı alsa iyı, ABD bir de kredi ile borçlandırarak dansözü ömur boyu oy- natryor! ıradan bır ınsan, sadece ama sadece bır ın- san olarak Deniz Uğur'un ınsanlara seslenı- şı "Para ıçın herkese takla attıran bu duzen- de, bır nebze de olsa sağ kalmış ınsanlık onu- ru taşıyan ınsan var mı aramızda' Yanı başımızda, bı- tışığımızde nerdeyse kendı çocuğumuz olan çocuk- lar, bebekler, bombalardan, susuzluktan, sefaletten açlıktan oluyor Sız umursamayıp, kafanızı çevırdıkçe, bu leş kargaları oradan kalkmıyor' Insanlar oluyor arkadaşlar, kulelerı yıkıp sıvıllerı ol- duren herıflerın ıntıkamına, bebekler mısket bombala- rıyla paralanıyor1 Babaları anadan uryan soyulup tara- nıyor, analann ınsanlık gururları yerlere serılıyor Ne Saddam umurumda, ne onun fedaılerı, ne sa- vaş çığırtkanları, ne hava sahaları, toplan, tufeklerı, gu- dumlerı ne başka bır şey Bır tek bızım yuzumuzden orada olen çocuklar umurumda Bızım yuzumuzden Engellemek ıçın bır şey yapmadıysak, yataklık etmış sayılırız Ne yapabıldık dıye sorun kendınıze1 Insanlık Ama hâlâ umut var, hâlâ oradakı vahşete rağmen sağ kalan çocuklar var' Onları cezalandırmalanna ızın ver- meyın1 Daha ne olması lazım, daha kaç ınsanın olme- sı, kaç facıa haberının çıkması lazım1 Bır sıyası goruş ıçın değıl'Musluman kardeşlenm de- yıp, Amerıka'ya yaltaklananlar gıbı değıl, McDonalds'a karşı olup Pızza Hut'tan yıyenler gıbı değıl1 Varsa, ha- tırınızda kalan 'ınsanlık' ıçın, 'onur' ıçın, 'şeref ıçın1 In- sanlık onuruna yakışır şekılde1 Sonra pışman olmamak, sebep olmamak, engellemeye çalışmış olmak, en azın- dan çalışmak, bır ınsanı kurtarabılmek ıçın1 Ben yaptım oldu bır savaş var yanımızda, gerekçe- sız bır savaş1 Hayatta hıçbır gerekçe uykuya yatan bır çocuğun uzerıne bombaatmayı haklı kılmaz1 Onları öz- gurleştırmez1 Bu ınsanları Amerika vuruyor, kanatıyor, acıtıyor ŞaKa değıl, fılm değıl, oyun hıç değıl Yanlış- lıkla(') pazar yerlerı bombalanıyor, yolcu otobuslerı, unıversıte yurtlan Yeter artık demıyor musunuz ıçı- nızden, elınız kolunuz bağlı kalmaktan bıkmadınız mı! Farkında değıl mısınız Iraklıların tepesıne duşen her bombada bızım de etkımızın olduğunun"? Yeter deyın lutfen, yeter1 Yapabıleceğınız tek sert tepkı olan ambargoyu koyun Bağırarak engelleyeme- dıysek bu vahşetı, tek ıstedıklerı şeyı kendımızden kı- sarak alalım onlardan Para ıle beslemeyelım bu ınsan- ları arkadaşlar Eğer hâlâ kaldıysa uç sanıye olsun vıc- danınızı dınleyın Almayın ABD mallarını, sınemalanna gıtmeyın, kolalarını ıçmeyın Muadıllennı tercıh edın Bır sıyası goruş ıçın değıl, kendı halkına yıllardır acı- dan, sefaletten başka bır şey vermemış Saddam ıçın değıl Orada olen, haberlerde parçalarını toplayama- dıklan masum çocuklar ıçın1 Sızı yetıştıren ınsanlann emeklerı, ananızın babanızın çektıklerı ıçın yardım edın' Insanlık namına yardım edın1 " SESSÎZ SEDASIZ (!) Yüksek Yerilim Hattı erdıncutku "5 yahoo.com Irak savaşı zor geçecek Amenkalılar "Olduk olduk DÎRİLEMEDÎK" dıyecekler' Ortadoğu ülkesi olmamanın TÜSİAD yolu Buyuk patronların orgutu TUSlAD'ın buyuk başkanı Tuncay Ozılhan, geçen gun bır basın toplantısı duzenleyıp ver- dı verıştırdı, bır muhtıra gıbı neler yapıl- ması gerektığını sıraladı Gen kalmış bır Ortadoğu ulkesı olmamak ıçın Ozıl- han'ın tırnak ıçındekı sozlennden ılham . alarak 1 "Kıbrıs sorununun çözumunde An- 1 nan Planı'nın oluşturduğu zemını kabul ettığımız açıklanmalı" ve Lefkoşa'ya derhal beyaz bayrak çekılmelı "2004 yılının aralık ayına kadar, hem AB Kon- seyı ve AB Komısyonu, hem de AB Par- lamentosu ıle yapıcı bır dıyaloğa gırıl- melı" ve bır dedıklerı ıkı edılmemelı "ABD ılışkılennde, öncelıkle, ılışkılenn bugunkunden daha kotu bır noktaya gıt- memesı sağlanmalı" ve ABD'den özur ustune özur dılenmelı "Turkıye Kuzey Irak ıle ılgılı ıçıne duştuğu ıletışım zafiye- tınden bır an önce kurtulmah" ve ıletışım kurma ışı Pentagon'a devredılmelı Turk-Amerıkan ılışkılenne egemen olan guven bunalımının aşılması ıçın, hertop- I lumsal aktorun ABD'dekı muadıllennı I muhatap aldığı bır ıletışım kampanya- r sı yurutulmelı" ve Amerıkalıların ağzı- - nın ıçıne bakılmalı "IMF ıle dorduncu gözden geçırme hıçbır puruze yol açma- dan, mumkun olduğunca çabuk ta- mamlanmalı" ve hatta sekızıncıye kadar butun gözden geçırmelenn peşınen ka- bul edıldığı açıklanmalı "özelleştırme- ler yerlı ve yabancı yatırımcı ayrımı ya- pılmaksızın sonuçlandınlmalı" ve hıç za- man yıtırmeden Yağma Hasan'ın Böre- ğı Planı yururluğe konmalı. ÇED KÖŞESİ OKTAY EKtNCt 'İngiliz Mimarlarla' Bir Anı "ABD ve tngOtere uluslarara- sı hukuka sa> gıh olmayan azgm devletler olarak kabul edilmek üzeredir; eğer hakh bir neden obnaksmn Irak'a saldınrlarsa, kendiyurttaşlarmınçoğudaoo- lan böyle kabul edecektir..." Ünlu Ingılız mımar Lord Rk- hard Rogers'ın onderlığındekı bır grubun, Irak bombalanma- dan once yayımladığı bıldınde bunlar yazılıydı Ajalannda RIBA Başkanı Paul Hyett, Mımarlar Bırlığı Başkanı Mohsen Mostafavi, mı- marlık eleştırmenı Ken P0weU gıbı ısımlenn de bulunduğu "savaş karşrtı" mımarlann aynı bıldınlennde şunlan da oku- duk "tnsanlann ve çevrenin iyili- ğiyle Ugili butun kununlar gibi biz de böyle bir anda ahlaksal bir tutum takınmanın gerekli olduğuna ûıanı- yonız... Mes- leki olarak bir tutum al- \ mamak, suç or- takbğma vanr™" Yapı Dergısı - s 256 Mart-2003) Pekirfdeki itüfak" de se- Ingılız mımarlann bu çıkış- lannı oğrenınce, yaklaşık 4 yıl onceye gıttım 1999'un Ha- zıran - Temmuz aylanna Her 3 yılda bır farklı dun- « ya kentlennde toplanan ? "Dünya Mimarhk Kongre- si ve UIA (Uluslararası Mımarlar Bırlığı) Genel Kurulu" ıçın o yıl Pe- küı'deydık Genel Kurul, dunyanın her ulkesınden bınlerce mımann 15 gun su- reyle bır araya geldı- ğı bu de\ buluş- manın 2005 yılın- dakı *e\ sahibi kentin çecektı Bız de aynı seçıme "tstan- bul" ıle gınyorduk ve 30 kadar mımarla katıldığımız toplantı- larda hemen tum ulkelenn de- legasyonlannı "adam adanıa" etkılemeye çalışıyorduk UIA yonetumnın. daha once aday olanlar arasından "ev sa- hipBğikoşuflannauygun" bul- duğu 3 kent, yanı Japonlann "sorunsuz kent" olarak ılan et- tıklen Nagoya, îtalyanlann "sa- natve mimarhk nıüzesi" olarak tanıttıklan Floransa ve Turkı- ye'den de Mımarlar Odası'nın "uygarhklann buluştuğu dunya mirası" dıyerek dun\ a mımar- lannı davet ettığı İstanbul, 120 ulkeden delegelenn "beğenile- rine" sunuldu Tanıtımlardan sonrakı oyla- manın bınncı turunda, Avrupa mımarlan çoğunlukla Italyan- lara ov verdılerse de ABD'nın Japonlara olan açık desteğı da- ha baskın çıktı Floransa en az oyu aldığından, Batı'nın ve Uzakdoğu'nun yeğledığı Na- goya ıle ozellıkle "3. dunyanın kenetlendiği" tstanbul ıkıncı tu- ra kaldılar 'tngilizvari' kulisler Sonucu belırleyecek oylama- nın oncesındekı "kuKs" ıçın v e- nlen arada ıse ışte bu yazıyı ba- na yazdıran olaylara tanık ol- duk "tngiliz mimarlar", dı- ğer ulke mımarlanyla gruplar halınde bır araya gelıp, Nago- ya'nın seçılmesmı sağlamak amacıyla şunlan soyluyorlardı "Türkiye'de insan haklan ihlai- leri var... Hükumetimiz bia ora- ya gondermez™" Bunlan duyunca, UIA kong- relennde deneyımlı olan Ah- met Sönmez'le bırlıkte kulısle- nnı hışımla "basarak", aynı lngılızlenn yakın tanhlenn- dekı u sömürgeci katliam- lannr anımsatacak kadar gergın bır po- lemık savaşına gır- dığımızı anımsı- yorum Saz\e gayda... KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicakicı turk.net Orneğın, bızım ulu- sal çalgı- mız "saz" bıle aşkın \ e sev gı- nın tınılanyla yukluv du "Gayda"nın ıse daha \aro- luş nedenı "sa- vaşta karşıdaki insa- mn sinirini bozmak" değıl mıydı 0 Neyse kı dunya mı- marlan, lngılızlenn bu "ABD \e Japoma miütanlıklarını*" fazla onemse- medıler, Istanbul v e bız kazan- dık Şımdı, 2005 yılında he- men tum kıtalardan yaklaşık 10 000 mımar "Doğu va Baö kültürlerinin buluşma uygarh- ğına" konuk olacaklar Turkı- ye v e Istanbul, 1996"dakı Habı- tat II doruğundan sonra en bu- yuk uluslararası organızasyo- nun e\ sahıplığıru yapacak Evet Ingılız mımarlann da "hükümetkrinden izin alarak" rahatça katılıp dunya meslek- taşlanyla mmıarlık v e kent ko- nulannı tartışacaklan bu buluş- maya 2 yıl kala, Londradan yukselen bu "savaş karşıö" ses- lennı yıne sevgıyle karşılıyo- nız Insan haklannı kendı huku- metlen ıçın de anımsadıklann- dan oturu kutluyor, Istanbul a bekhyoruz Oekıncifâ cumhuriyet.com.tr. ÇtZGtLÎK KÂMİL MASARÂCI TARtHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKM 30 Mart KAR MOTORU 1326'DA 8U6ÜN, r KAZMOTOgO"APLI BtR ARAÇ AMe&M'PA PBNENPI- KI SÜYÜK SıUNDİR. ÜSTUNPE OTVBAN BtZ TBAKFÖ££ B6MZ£YEN ABAÇ, SOĞUK VE ZABU BÖU&ELER tÇlN YA- PILMIÇTI. TEKERLEK- /ŞLEW GÖIS&İ SlUNOlü- LER KAIZCA SATMiyACAK HAClMPAVPl VE ÛZERLE8.I SıG. VlPAPAKJ GıBı SPlRAL YIV- L£KL£ HAPUVDI. StUNDiZLEG. DONÜNCE AISAÇ HAtZEKET ePlYORDU. TERSthJE PĞN- E>UfZ±>L£f2-EIC PE MANEVBA YAPlLASlU- YOePU. SAATTE EN ÇOK. 3O KJLOMET- RJE HtZ YAPAN '/CAE. MOTOHU*AR.KA- S/UA S/lâlAA/A/V ICIZAKLARLA 2.O 7TW YUKU DE &OLAYCA Ç£/tÜYO&>U. ALTENÖZÜ ASLİYE HUKUK HÂKİMLtĞİ'NDEN EsasNo 2002 108 Davaci Mehmet Bavraktar'uı davalı Haynve Bavraktar a karşı açtığı terk nedenı ıle boşanma davasının vapılan vargılamasmda Da\acı ıle da\ahnın Hatay ılı, Altınozü ılçesı Yıgıtyolu koyü, 245 hanede 02 07 2001 tanhınde resmen evlendıkJen bu evlılıklennden ço- cuklannın olmadığı davalı bır av sonra sebepsız yere muşterek e\lennı terkederek gıttıgını da\ahnın e\me donmesı ıçm mahkememızın 2002 3 D Iş sayılı karan ıle evıne dönmesıne ıhtar edıldığı ancak evıne donmedıgınden teric nedenı ıle boşanmalanna karar v enlmesım talep ettığı Da\alımn tum aramalara rağmen teblıgata varar açık adresımn tespıt edılememesı nedenı ıle duruşma gunu \e da\a dılekçesının ılanen teblığıne karar venlmış olmakla duruşma gunû olan 14 05 2003 gûnu saat 09 05 te davalının bızzat mahkemede hazır bulunması veva kendı- nı bır vekıl ıle temsıl ettırmesı aksı takdırde tahkıkat \e yargılama>a voklugunda devam edılıp hukum venlecegı teblıgat venne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur 13 03 2003 Basın 13389 MANİSA ASLİYE l'İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 2000 72 2002 892 Karar Da\acı Turkıye Iş Bankası \ekılı tarafından davalılar Emın Angıner Ahmet Sert Ibrahım Etem Sert ve \\\ Bakırcı aleyhıne açılan satış ıp- talı da\asının vapılan duruşma ve yargılaması sonunda Davalılardan -\hmet Sert ve Ibhanm Etem Sert ın tum aramalara rağmen adreslennın bulunmadıkJan anlaşıldığından Mahkememızce 17 12 2002 tanhınde venlen kararda davacının davasının subuta ermedığındenreddıneda- vacı tarafından vapılan masraflann uzennde bırakılmasma davalı tarafından vapılan masrafın davacıdan alınmasına davalı vekılı ıçın 200 000 000 TL vekâlet ücretının davacıdan alınmasına 14 620 000 TL harcın ısteğı halınde davacıva ıadesıne, temyızı kabıl olmak uzere davacı vekılı ve dığer davalılar vekılının yûzlennde davalılar lbrahım Etem Sert ve Ahmet Sert'ın yokluklannda karar venlmış bu davalılara ılanen teblıgat vapılmasına karar venlmıştır 18 3 2003 Basın 139^0 TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esasno 2002 10"" Davacı Atıfet Yalçın vekılı Av Tulav Akyurek tarafından mahkememızde açılan gaıplık davasının açık vargılamasında venlen ara karan gereğın- ce Davacı Atıfet \ alçın \ekılı \\ Tula> Akvurek tarafından mahkememızde açılan gaıplık davası ıle ılgılı Halıt'Vaiçın ın davacı Atıfet Valçının oğ- lu olduğunu kendısınden 1980 vüından ıtıbaren haber alınamadığını Tarsus ılçesı Dedeler Kovu 96 Cılt 23 Sırada kavıtlı oldugunu 01 06 1955 d lu Halıt \ alçın hakkında bılgı sahıbı olanlann veva verını bılenlenn 6 av ıçerısınde mahkememıze bılgı verılmesı ılan olunur 06 0} 2003 Basın 146^6 PANO DENİZ KAVUKÇUOĞLU İşbiNiği Geçen cuma gunu yapılan Mıllı Guvenlık Kurulu toplantısında vanlan "Amenka Bırleşık Devletlen ıle ışbırlığının bundan boyle de surduruleceğı" yollu goruş ıçımızdekı Amerıkalılann yureklerıne su serp- tı Içlen rahatladı, Iraklıların dırenışıyle sarsılmaya başlayan ozguvenlerı yenıden tazelendı Amerika Bırleşık Devletlen ıle "ışbırlığı" onlann varlık nede- nı çunku Amerıkasız bır hayatı duşunemıyorlar. Böyle bır olasılık onlann huzurlannı bozuyor, uyku- lannı kaçırıyor "Amenkalı hayat"\n tadına varmışlar bır kere ve bundan vazgeçmek ıstemıyorlar Kendı- lennce haklılar da Dunya jandarması bır super guç olarak Amerika Bırleşık Devletlen kendısıyle "ışbırlığı" yapan ulke- lere bolgesel ve kuresel taşeronluklar sunuyor Iş- bııiıkçı hukumetlenn yonettığı devletlen, o devletle- rın ordularını gelırgetıncı, nam getırıcı, un getıncı ta- şeronluk hızmetlerıne yonlendınyor Işbırlıkçılenne para, şan ve şohret kazandırıyor Başı sıkışınca ış- bırlıkçılenne, "Gelın, bana yardım edın1 " dıyor On- lardagıdıyorlar, Amerıka'nın yanında, arkasında, o- nun olmadığı yerlerde de onun adına savaşıyorlar ölumlerın, sakat kalmalann, tutsaklıklann bedelını parayla, madalyayla, sırt sıvazlayarak oduyor Ame- rika Taşeron devletlerın bakanları, başbakanlan, cum- hurbaşkanları alanlarda, "Kuçuk Amenka olmak ıs- tıyoruz " dıye bağırıyorlar Amerıka'ya yaranmak ıçın heryola başvuruyorlar Amenkan başkanlannın ağzından çıkacak tek bır "Dostum " sözcuğunü duyabılmek ıçın taklalar atıyoriar, şaklabanlıklar ya- pıyorlar Amenka Bırleşık Devletlen kendısıne ben- zemek ısteyenlere, onunde taklalar atıp şaklaban- lık yapanlara para ve sılah verıyor Buna "yardım" dıyor Amenka Bırleşık Devletlerı'nın taşeron ulkelerde "özgürlük", "demokrası" turunden bır sorunu yok özgurluğu de, demokrasıyı de yalnızca o ulkelerde kanşıklıklar çıkarmak, o ulkelerdekı farklı etnık kö- kenlerden, farklı ınançlardan ınsanları bırbırıne duş- man etmek, bırbırıne kırdırmak, o ulkelerı parçala- makıçın kullanıyor Askerıdarbelertezgâhlıyor Dar- be yapıp kendı halkını ezen, ınsanlarına kan kustu- ran darbecılere, "Bızım oğlanlar " dıyor Bır Amenkan Dolan'nın malıyetı otuz sentı bıle bulmuyor Amerıka'nın dunyaya saçtığı dolarlann karşılığı yok hazınesınde Ama o emperyalıst bır devlet Yenı somurgecılığın baş tanrısı Dunyanın en buyuk ekonomık gucu Böyle olunca, bu dolar- lann karşılığı varmış, yokmuş hıç fark etmıyor Bu dolarlardan kapmak, kapabılmek ıçın taşeron dev- letlenn yonetıcılerı VVashıngton'da Beyaz Saray'ın kapısında, New York'ta banka kapılannın önunde bırbııierını ezıyorlar Amenka Bırleşık Devletlen ıleo- nun ışbırlıkçısı taşeron devletler arasındakı "ıkılıgö- rûşmeler" de yalnızca para alıp para vermekle, sı- lah yardımıyla sınırlı En çok parayı kapan, en çok sılahı alan ışbırlıkçı, kendı ulkesınde "en buyük dev- let adamı" ılan edılıyor Amerika parayı, sılahı venn- ce yerı geldığınde de, "Haydı " dıyor En buyuk- ten de buyuk "devlet adamı" olabılmek ıçın yanıp tutuşan taşeronlar, "Bıraz daha ver " deyıp pazar- lığa gınşınce ışler karışıyor Bu yılışıklıklara, bu ar- sızlıklara, bu dılencılıklere taşeron ulkelerde "dıplo- ması" denıyor Paranın, şanın, şohretın kaynağı Amenka Bırleşık Devletlen'nde olduğu ıçın taşeron ulkelenn "buyûk" medyası da Amerıka'nın borazanını çalıyor Işbırlık- çı kalemler Amenka'ya, Amerıkalılara her gun öv- guler duzuyorlar "Amenka ne ısterse yapalım, a- man onu kırmayalım, kızdırmayalım " dıye yazıyor- lar "Kazgelecekyerden tavukesırgemeyelım'" dı- yorlar "Kaz"dedıklen dolar, "fafu^'dedıklenısebı- yıklan henuz terlememış genç erkekler "Gıtsınler, Amenka ıçın ölsünler 1 " ıstıyorlar Gunlerdırtelevızyon ızlerken, gazetelen okurken, o eskı "devlet adamlannı", "dıplomatlan", o "bü- yük medya mensuplannı" dınlerken mıdem bulanı- yor Insanlar nasıl olur da bu değın alçalabılırler, çu- kurlaşabılırler dıye hayret edıyorum Daha once de yazdım Emperyalıst Amerıka'yı da, Amerıka'nın emperyalıst yuzuyle ozdeşleşen Amenkalılan da hıç sevmıyorum Ama onun ışbırlıkçılenne karşı duydu- ğum duygular, buna bır ad koymakta zorianacağım kadar derın O ofke, nefret, tıksıntı karışımı duygu- lar demek ıstıyorum (e-posta: dkavukcuoglu ' superonline.com) (Faks:0212-234 68 73) BULMACA SEDAT YAŞİYAN SOLDANSAĞA. 1/Bırsporda- 1 h 2/ Algıla- ' nan nesnele- 2 nn temel nıte- lığı Bır gı- yeceğın go- ğusle omuz arasmda ka- lan bolumune eklenen par- ça 3/ Parlak kırmızı renkte 9 bır sus taşı Af- yon'un bır ılçesı 4/ Şöhret Gemının ar- kası 5/ Surulmemış tarla Erden çavıışa kadar olan askerlere venlen ad 6/ Saban, pulluk ya da trakto- run toprakta açtığı ız Bır bağlaç II Kadın kılığına gınp 9 çengı gıbı oynayan erkeklere v enlen ad Dar, uzun ve hafıf bır yanş kayığı 8/ Arka, sırt Alman fa- şıstı 9/Beş dah kapsavan atletızm yanşması YUKARTOAN AŞ\ĞIYA: 17Konya'mn Cıhanbeylı ılçesınde bır gol Sıper- sız şapka 2/"Çocuk gonlumkaygılardan—" (Or- han Velı) Bır tumceyı oluşturan bınmlerden her bın 3/ Tabut Çıkılması guç kayalık yer 4/ Bın metrenın kısa yazılışı Aşılması çok guç doğaJ en- gel 5/ Bır gosterme sıfatı Yon gostermek ıçın bellı yerlere konulan ışaret 6/Daha çok sırklerde kullanılan bır cımnastık aracı Bnçte sanzatunun lasa yazılışı II Çarlık Rusyası'nda soylulara ve- nlen san Maden kulçelennın entılıp anndınlma- sı 8/ En kuçuk ızcı kuruluşu YeÛcen devnnde muhabere ve ırtıbat hızmetlennde kullanılan hız- lıve hafıfgemı 9/Letonya'nınparabınmı Boş, ıçınde kımsehulunmayan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog