Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 MART 2003 PAZAR 14 J V U I ^ J . U MX kulturcg cumhuriyet.com.tr Theo Angelopoulos'\xn 20. yüzyılı betimlediği üçlemesinin ilk bölümü bitmek üzere Selanik Limanı, 'Gözü Yaşh Çayır' fıbninin seti, Mart 2003. heo Angelopoulos 'Gözü Yaşlı Çayır'da 1919-1949 yıllanm Eleni adlı yaşlı bir kadınm gözünden anlatıyor. Usta yönetmen filmini Cannes'ın yanşmalı bölümüne yetiştirmeyi tasarlıyor. Angelopoulos, başrol oyunculan Alexandra Aidini ve Nikos Poursanidis'le. Gözü^foşlı Çayır'ın setindeASU SELÇUK Benim için gerçekten ilginç bir gün. 5 Mart Çarşamba günü Selanik Lıma- ru'nda usta Theo Angelopoulos'un 20. yüzyılı betimlediği üçlemesinin ilk bölümü "La prairie qui pleure"ün (Gözü Yaşlı Çayır) setindeyim. Ka- sım 2002'de filmin ilk çalışmalannı yine Selanik'te sette bulunarak izle- miştim. Artık son aşamalanna gel- miş çekimleri görmek heyecan veri- ciydi. Bu kez çift kath. kolonlar üze- rine yerleşik tren istasyonu binası ba- hk-sebze pazanna dönüştürülmüş. Çok sayıda figüranın rol aldığı 8B numaralı sahnenin hazırlıklanna sa- bahın sekizinde ginşildı. 1919-49 yıl- larının Eleni adlı bir kadınm gözün- den anlatıldığı "Gözü Yaşh Çayır"da Angelopoulos çok genç iki tiyatro öğrencisine, Alexandra Aidinive Ni- kos Poursanidis e rol vermiş. ilk kez kamera karşısında yer alan bu oyun- culann başanlı yorumlanna bakıyo- rum. Aynnhcı ve titiz Angelopoulos usta sette olağanüs- tü titiz, başrol oyunculanyla ayn ay- n arasız ilgileniyor. Her şeyi aynntı- lanyla tek tek gözden geçiriyor. Elin- de megafonuyla tüm istediklerini oyunculanna, figüranlanna aktarı- yor. Ustanın görüntü yönetmeni And- reas Sinanos üç projektörle dolaylı bir aydmlatma yapmış, pencereler- den giren doğal ışığı öne çıkarmış. Çe- kim provalan saat 11 .OO'de başlıyor. Usta ilk çalışmalanndan bu yana yeğ- lediği, çok sevdiği plan- sekanslann- dan birini gerçekleştirecek. Balık ve sebze pazan özellikle Akdeniz'e öz- gü devinimiyle cıvıl cıvıl bir kayna- 10. Uluslapapası İzmip Avrupa Gaz Festlvall yann Peklnel kardeşlerle Jacques Lousslep'nin verecekleri konserle açılacak Izmir caz müziğine doyacakİZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - tzmir Kül- tür Sanat ve Eğitim Vakfı'run düzenlediği ve bu yıl 10. yılını kutlayacak olan L luslararası tzmir Avrupa Caz FestivaH, dünyanın saygın ve tanın- mış gruplan arasında "en iyi piyano iküisT olarak adlandınlan Güher ve Süher Peldnel kardeşlerle kendi stilinde dünyanın en iyi ismı olarak nitelen- dirilen Jacques Loussier'nin vereceği açılış kon- senyle başlayacak. Yann akşam saat 20.30'da, îs- met Inönü Kültür Merkezi'nde yapılacak konser- de Pekinel kardeşler ve Loussier "Take Bach" projesini seslendirecelder. IKSEV Başkanı Füiz Eezacıbaşı Sarper, festi- val aracılığıyla tüm dünyaya sevgi, dostluk ve ba- nş duygulannı iletmek istediklerini belirterek "Biz külrürel etkinlikkrin insanlan bürünleşürici, sev- gi, dosthık ve banş duygulannı faztalaşüncı bir nıis- yonu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle savaş olasıb- gına karşı festivah düzenlememek gibi bir şeyi dü- şünmedik"dedi. Festivalın en önemli yanının Av- rupa ülkelerindeki kültür ofisleri ve konsolosluk- larla yapılan işbırliği olduğunu söyleyen Sarper, caz müzığinin Amerika'da başlamasına karşın Av- rupa'da da çok nitelikli toplulukJar olduğuna dik- kat çekerek, "Festivatimize de popüler olmayan ama son derece nitelikli caz gruplan katılacak. Çok özerk bir festiva] olacak. Süreklilik çok önemli. Biz eğer festtvali tzmir'de 10. kez düzenleyebiiiyorsak bu,önemli oranda caz müziği dinleyicisi potansiyelinin oluş- tuğu anlanuna gefir" dıye konuştu. Uluslararası îzmir Avrupa Caz Fes- tivali'ne A\ r usturya'dan TıîoSödL İtal- ya'dan Anna Maıîa Casteffi Quintet; Al- manya'dan Haberer Trio; Fransa'dan Les Pobubelies Boys ve Yunanıstan'dan Stigma Svring DLvie Band konuk olacak. Tüm gösterimlerin Ismet Inönü Kültür Merkezi 'nde ger- çekleşeceği festival kapsamın- da Zuhal Focan. Yavuz Bav- dar, Ali Peret ve Mehmet Uluğ'un konuşmacı olarak katılacağı, 'Türkiye'deCaz Müzığinin Durumu' konu- lu halka açık bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Bu söyleşi 7 Nisan Pazarte- si günü saat 17.00'de, İz- mir Sanat Büyük Salon'- da gerçekleşecek. (0 232 463 03 00) ma içinde. Balıkçılar bahklannın ta- zeliklerini överek, sebze ve meyve- ciler de ürünlennin diriliklerini öne çıkararak her şeyi dikkatle gözden geçiren müşterilere sunuyorlar. Ele- ni (Alexandra Aidini) ve kocası (Ni- kos Poursanidis) pazar yerindeler. Ko- cası Eleni'nin yamndan bir süreliği- ne aynlmca bir Çingene kadın onun yanına yaklaşıyor, falına bakmaya gi- rişiyor. Eleni'nin elini alarak avucun- daki çizgilerde karanlık şeyler gördü- ğünü söylemekte. Eleni ürkerek hız- la ikizlerimn vanına gidiyor. 11.OO'de başlayan çekimler 14.20 've dek sür- dü. Plan- sekanslann ustası Asıl çekime girişilmeden önce yer- ler ıslatıldı. tezgâhlann lambalan ya- kıldı, mangallardaki tahtalar tutuştu- ruldu, çevTeyi ince bir duman bulutu sardı. "Etimi, motör, pame" komut- lan eşliğinde kamera çalışmaya baş- ladı. 14.20'de çekime giren Angelo- poulos, 8B numaralı plan- sekansını Arriflex 35 BL kamerayla, zoom ob- jektif, kaydırma (travelling) ve vinç hareketlerini iç içe geçirerek gerçek- leştirdi. Saatler 17.30'ugösterdiğin- de ise usta yönetmen "Gözü Yaşh Ça- yır"ın iki planının peliküle kaydını bihrmişti. Çalışmasımn sonlanmasına 2 haf- talık bir sürenin kaldığını söyleyen yönetmen sonuçlardan çok memnun. Gözü Yaşlı Çayır' ı mayıstaki Cannes Film Festivali'nin yanşmalı bölümü- ne yetiştirmeyi de tasarlıyor. Dış ça- lışmalannın tümünü henüz bitireme- yen Angelopoulos zamana, açık ha- vaya \e güneşe karşı savaşıyor. Ocak 2002'de filmıne başlayan yönetmen "Gözü Yaşh Çayır"ı bu günlerde bi- tirmiş olacak. Filmin A'dan Z'ye her şeyıyle. her an ilgilenen özgün sine- macının bizlere yine şiirsel, unutul- maz bir yapıt sunacağı kesin... . Kültür Bakanhgı ISTANBUL DEVLET OPERA ye BALESI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VtAMoztrt DON OIOVANNI Optrm 2 p»rdt OtfcMtra S*i «monla PIROUJ - Nuih SEÇtdN ; S^n.y. Koy*n Oflntor ROTH 29 Utrt Cumj/twt 20 00 (fl«.«) 1 Mun S*k 20 00 / 12 Nlun Cunuin' 15 30/2* tttm PWf«nl» 20 00 TJLV» krtkılyındfi dol»yı JfkkCn «dite t ' P.l.ç»ykov»M FINDIKKIRAN B*h 2 pwd« Oıtustra Ş^l B M d BAOİROV / Sthnrf Koyan: Yurl ORİOOROVIÇ 2 N«an Çjr>amba 20.00 % KISS ME KATE Mûzlkal 2 perde OrkBstrı ŞeH Strdv YALÇtN / Stfınaye Kayan ARan OÜHBAT 3 Nnan P«f>«mb« 20 00 I 22 Nban Smk 20 00 (Scn T«msll) ' A.Boradm * PRENSİGOR Op»ra 2 p»rO« Orkastrs Ş«0 Yalfın AOIGÜZEL / S«hn«y« Koy»n DmHıy BERTMAN 5 Nısv Cımartesı 15 30 / 17 Naar Porşenvbe 20 00 ÇABŞI.MAGAZALABI'na katkiHfından dotoyı teykkûf^Jrtz " F«hlr Atakoğiu AâlR ROMAN Dans Ttyatrosu 2 p«rde Koreografl-Sahnoye Koyan ve Ubfo«o Aywn ASLAN 6-15 Noan Saiı 20.00 ÖOPL HEKUtl HtZMETLERİ rx> kjttalaflndan dolııyı u^aMrilr edariz * G.Pucor» I_A BOHEME Orkastla Şefl: Antonk> PIROLÛ-Nulh SEÇKİN Safrny. Koyan. VhKMUo onssOSTOMI TRAVAaLM » Nian Çvpntt 2000 (Son TKIBIO < C.Saint Saans SAMSON VE DALILA Opcr» 3 perde CMuftt y * D * 5 u Z E 5 (l « t ç n 5 Z E L y y 10 Ntoı Ptrşmi» 20 00 (Son ToıaH) * L Bamsbın * TAHİTİ MACERASI Op«fa 7 sahna Sahnay* Koy«r Tültt EHBELOEB MCzlK Sorumlmu ve Plyano HdMytn KAYA GP.Peraolea HANIM OLAN HİZMETÇI Sataey« Koyan: FUc«p AYYILMAZ / MCtefc Sofumhj»u ve Plftno: HÜMyin Kaya 4 H s n Cumt 19.30 ? ISVIÇRE HASTANESI ANKARAD.T. ŞİHASİ SAHNESİ'nde DDD .' Rıetler www.Mobalt.com dan, www.dotim.gov.tr den ve f Atatü'k Kültûr Merkezi Devlet Opera ve Balesi gişelerinde satılmaktadır. jGlse tel: (0212) 251 10 23 / 251 56 00 (7 hat) 370 AKATLAR KÛLTÜR MERKEZİ O212 351 93 84 I I Dilek Türker ... Tiyatro Ayna Vero Tutyakovo'nm anıkjnndan A Oyunteftıran: Ataoi Behıamojtu Yön«t««ı: Mahmut Cdkgöz _ -—-~- Mlillk: Nurettln Ö75UO •~^m^W^'^ Kostfim: Cünnur Çn'flv " . Ipık Tasannı; Vüksel Aymaz •#"" HUTlUCllHAZlMo»«îiıByıaBİipeldyivwmeyi A . , jönüidtn itıu ediyonım. bİKin tlobe bu itn% : gfınfeHnde banatferfnbir sotuk a!^rtfı$i İçin l^ektöredefim... ISILOZGEKTURX.rl2.O1.2OO3 fVIUTLU OL BERTOLT BRECHT Bütün Şürleri 2 SalıSaat:21.00 Cuma Saat: 21.00 Yıtma? Onav Savaş Elkitabı böliimünden •. Az kaldı dünyayı yönetecekti bu. Halklar onun üstesindcn geidi. Ama sevinmeyin hemen, çünkü onu Doğuran karın bugün hâlâ verimli. Bertolt Brecht, 1944 Mitos-Boyiıt Yayınlan ı Solc. "h Taksim-îst. Tel. 212.249^-?- HASTANESİ TC EDREMİT İCRA İFLAS DAİRESİ'NpEN GAYRİMENKUL AÇIK AKTTIRMA İLANI DosyaNo:200i 39 Esas Sanlmasına karar verilen ga\Tİmenkulün cinsi, adedi, evsafi, özelükleri: Bir borçtan dolayı Balıkesır ıli, Edremıt ılçesi, Akçay Mahallesı me\kıınde kaın tapunun Cılt:5, Sayfa:479, Parsel:l. Pafta:21, N-IV pafta kayıtlı 496.00 m2'Iık arsa üzerinde bulunan 135'10O0 arsa paylı birinci kat 5 Ko'lu mesken vasfinda gaynmenkulün tamamının satılarak paraya çe\Tİlmesıne karar venlmıştir. Işbu satış ılanı, tapuda adresı bulunmayan ve teblıgat yapılamayan ılgililere ilanın tebligat \enne kaım olacağı ılan olunur. Evsafi: Mesken Atatürk Caddesı ve Atatûrk Caddesı 1. sokağın kesıştigı köşede bulunan betonarme olarak ınşa edılen 4 kath apartmanın bırincı katındadır. Apartman Akçay kordona 200 m. mesafededır. Apartmanın dış duvarlan sıvalı olup dış cephe kaplaması ıle kaplanmıştır. Birinci katta bulunan mesken 1 salon, 1 mutfak, 3 yatak odası, 1 banyo, 2 balkon %e gınş holünden oluşmaktadır İç duvarlar alçı sıvalı, saten boyalıdır. Salonun zemin kaplaması ahşap parke olup diğer mekânlann zeminı sera- rruk kaplıdır. Islak hacimlenn zemıni seramik döşeli duvarlan fayans kaplıdır. Mutfak dolaplan mdf üzeri lamınat kaplama olup tezgâh mermerdir. Dış kapı kasası çelik olup iç kapılar ahşaptan ıma] edılmıştır. Pencere doğrama ve kanatlan PVC'den ımal edilmış camları takılmıştır. İç mekânlardakı tavanlar alçı kartonpiyerle çevnlmiştir. Kat kalonfer tesısatı ve peteklen. elektnk ve suvu mevcuttur. Kullanım alanı yaklaşık 120m2'dır İmar durumu: Edremıt Beledıye Başkanlığı Imar Müdürlüğü'nün 24.03.2003 tanh 4-2 187 sayılı yazılan ıle belırtildığı üzere, bına derinlığı ve bına cephesı, projesınde; inşaat nızamı:'A (avnk) TAKS:0.30, KAKS:1.20, Kat Adedı:4, Çatı egimi:0 33 ola- rak bildınlmıştır. Gayrimenkulün kıymeri: Bılirkışı raporunda da belirtildiğı üzere taşınmaza 30.000.000.000 TL (Otuzmılyar TL) kıymet takdır edılmıştir. Saüş şartlan: 1- Satış. 13'.05.2003 Cuma günü 10 00'dan 10.15'e kadar Edremit Adlıye Sarayı zetnın kat salonunda açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edılen bymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23.05.2003 Pazartesı günü aynı yerde ve aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır. İkıncı arttırmada ise, rüçhanlı ala- cakJılar varsa alaeaklan mecmuunu \e tahmin edilen kı\Tnetın vüzde 40'ını ve satış masraflannı geçmesı şartıyla en çok arttırana ıhale olunur 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahrmn edılen kı\Tnetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesı veya bu mıktar kadar millı bir bankanın temınat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşin para ıledır. alıcı ıstedığinde 20 günü geçmemek üzere mehıl veri- lebılir. Katma Değer Vergısı, resmı ıhale pulu. tapu alım harcı ve masraflan. gayn- menkulün teslim masraflan alıcıya aıttır İapu satım harcı, taşınmazın aynından do- ğan binkmış vergıler ıle dellalıye resmı satış bedelınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ılgılılenn ve irtifak hakkı sahıplerinin bu gayri- menkul üzerindeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldirmeleri lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Satış bedelı hemen \eya venlen mühlet ıçınde ödenmezse llK'nun 133 maddesi gereğınce ihale feshedilır. İki ıhale arasındakı farktan ve kanuni temerrüt faızınden alıcı ve kefıllen mesul turulacak ve hıçbtr hükme hacet kalmadan kendılerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihınden ıtıbaren herkesın görebılmesi içın Edremıt lcra Müdür- lüğü'nde açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bir örneğı göndenlebilır. 6- Satışa ıştırak edenlerın şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bılgı almak isteyenlenn 2001 39 esas sayılı dosya numarasıyia mü- dürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 25.03.2003 Basın: 14691 YetenekH genç operaalar aranyor • Kültür Senisi - Siemens tarafından her yıl genç yeteneklen sanat dünyasına kazandırmak ve başanlı olanlan iyi eğitim olanaklanyla desteklemek amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yanşması'na katılmak içın son baş\Tiru tarihi 18 Nisan. Bu yıl 5"incisi yapılacak Siemens Opera Yanşması 'nda soprano, mezzo soprano, tenor, bariton ve bas ses kategorilerinden adaylann yanşmada biri klasik toplam 6 opera aryası söylemeleri gerekiyor. 1 Ocak 1973 tarihınden sonra doğan her yetenekli genç sanatçıya açık olan yanşmanın birincisine, Karsruhe Operası'nda biryıllık burs ve Goethe Instirut îstanbul 'da 4 aylık Almanca bursu; ikinciye, Salzburg Mozarteum Müzık Akademisi'nde 6 haftalık yaz bursu ve Goethe Instirut Istanbul'da 2 aylık Almanca bursu; üçüncüye ise 2000 Euro ödül verilecek. Ön eleme (22 Nisan), yan final (23 Nisan) ve finai (24 Nisan) olmak üzere üç aşamada yapılacak yanşmanın seçici kurulu Doç. Dr. Yekta Kara, Mete Uğur, Prof. Gerd Uecker, Achim Thonvald ve Ozen Incecik'ten oluşuyor. (www.siemens com.tr) İş Sanafta iki konser iptal edildi • KüJtür Servisi - tş Sanat etkınlikleri kapsamında NDR Senfoni Orkestrasrnın 2 ve 3 Nisan'da, Terence Blanchard Altılısı'nm ise 25 Nisan'da vereceklerı konserler savaş nedeniyle iptal edildi. Ikı konser de sanatçılann kendi istekleri doğnıltusunda ileri bir tarihe ertelendi. Söz konusu konserlerin biletleri Biletix satış noktalannda geri alınmaktadır. (0 216 454 15 55) Yugoslav ressamın sergisi • Kültür Senisi - Şükran Cabiri Zaim'in Türkiye'deki ilk kışisel sergisi Pera Sanat Galerisi'nde açıldı. Yugoslavya doğumlu olan Şüicran Cabiri Zaim, sergide ağırlıklı olarak Türkiye'ye yerleştiği 1992'den bu yana ürettiği çalışmalannı sergiliyor. 13 Nisan'a kadar sürecek olan sergide ressamın yaklaşık 30 tablosu sanatseverlerin beğenisine sunulacak. ADT turneye çıkıyor • ANK.4R4 (,\A) - Ankara Devlet Tiyatrosu, nisan ayı boyunca çeşitli oyunlannı Adana, Trabzon, Diyarbakır, Çorum, Sıvas ve Konya seyircileriyle buluşturacak. Turne kapsamında 'tkinci Caddenin Mahkûmu' Adana Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen '5. Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 1-2 Nisan'da, 'Ben Bir Insan' 3-6 Nisan tarihleri arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, 9-12 Nisan arasında da "2. Orhan Asena Ulusal Tiyatro Buluşması' çerçevesinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 'Sevda Dolu Bir Yaz' adlı oyun da aynı tiyatro buluşması kapsamında 23-24 Nisan'da Diyarbakırlı seyırcilerin beğenisine sunulacak. 'Geçmiş Zaman Olur Ki' adlı müzikli danslı ortaoyunu ise 11 ve 12 Nisan günleri Çorum'da sergilenecek. Savaş ve İşcan'a ödül • Kültür Senisi - Özel Evrım Lisest, 'Sekiz Kadın' adlı oyundaki rollennden dolayı, Perihan Savaş'a En tyi Kadın Oyuncu'; Selin işcan'a ise 'Genç Yetenek' ödülü verdi. Lisenin her yıl verdiği Tiyatro Ödülü'nü geçen yıl, tstanbul Büyükşehır Belediyesi Şehir Tiyatrolan'ndan Şebnem Köstem almıştı. Yazma Seminerleri'ne çağrı • Yazma Semineri • Felsefeye Giriş-Felsefe Yazin İlişkisi Semineri • Sinema Tarihi Semineri ile yaşamınızdaki sıradanlıktan sıynlıp kendinizi geliştirmek, uygulamalı çalışmalarla duvgu ve düşüncelerinizi güzel bir dille yazıya aktarabilmek istiyorsanız; Emin Özdemir Mehmet Eroğlu Ahmet İnam Ali Cengizkan Yıldırım B. Doğan Oğuz Onaran ile birlikte edebiyat ve sinema dünyasında coşkulu serüvenlere hazırsanız. 9 Nisan 2003*te başlayacak yeni dönem seminerlerimize bekliyoruz. Aynntılı bilgiyi vakfımızdan edınebilirsiniz. Son başvuru tanhi 8 Nisan 2003 "rür. mumcuüBfüBf" 11 "Pans Caddesı No 14 KavakıiOere 06540 ANKABA Tei ıO312l 41" ->~ 2C Dbx Faks ,0312'417 57 46 e-pcsta ur^agöu^ag O'g " Türkıye GazetecılerCemıyetrnın yayınladığı günlük Bizim Gazete Ulke sorunlanna ilışktn raporianyla, araştırmalanyla, koşe yazılanyla, tara'sız haberlenyle sivıl toplumlann gazetes. Dûzenli okumak çın abone olun. TeJ: 0.212.51108 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog