Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

30MART2003PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(a cumhuriyet.com.tr 11 BHK: Oumanı tüten silah bultınamadı • STOCKHOLM (AA)-BMsılah denetçileri şefi Hans F3lıx, ABD ve İngiltere'nin "henüz dumanı tüten kitle imha sılahı b»ulamadıklannı" soyledi. Blix, Iraklı askerlerin geri çekilirken arkalannda gaz maskeleri ve kimyasal silahlardan kcoruyan elbiseler bırakmalanyla ilgili olar&k, "Öncelikle clbiselerin kaç yıllık olduğu sorulmalı. Uzun sîiredır orada olabilirler. Bu durumda, henüz silah bulunmadığını söyleyebiliriz" dedi. Irak'tan BM kararına ret • BAĞDAT (AA)- Irak Enformasyon Bakanı Muhammed Said El Sahaf, ülkesinin "petrol karşılığı gıda" programıyla ilgili yeni BM karannı reddettiğini söyledi. El Sahaf, BM Güvenlık IConseyi'nin 1995'te, bu programın başlaması için onayladıgı kararda degişikJik yapıldığını ve Irak tarafından onaylanmayan kararlann uygulanamayacağını söyledi. Gazeteciler tehlikede • Dış Haberter Servisi - Danimarka gazetesi Jyllands-Posten için Bağdat'ta çalışan Johan Spanner'dan salı gününden bu yana haber alınamadığı bildırilirken kaybolruklan sanılan ttalyan gazetecilerinse Bağdat'ta 2 gün gözaltında tutulduktan sonra salıverildikleri belirtildi. Irak'ın vize vermemesi üzerine canlı kalkanlarla birlikte turist vizesiyle Irak'a giren Danimarkalı foto muhabirinden, gözaltına alındığı salı gününden beri haber alınamadığı belirtildi. Chirac'a komik suçlama • WASHINGTON (AA)-ABD'liizleme kuruluşu Judicial Watch (Adli Gözlem), Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chırac hakkında, "yasadışı nükleer teknolojinin yayılması ve silah kaçakçıhğıyla" ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Kuruluş, Interpol ve Avrupa Polis Teşkilatı'na yaptığı başvuruda, Irak lideri Saddanı Hüseyin'in 1975'tedevletbaşkan yardımcısıyken dönemin başbakanı Chirac ile Fransa'daki bir nükleer tesisi gezerken çekilen fotoğrafuu da verdi. Baş\wuda, "Fransız iş çevTesinin, hükümetin onayıyla, Irak ekonomi ve sanayisiyle sürekli iş olanaklan peşinde olduğu" iddıa edildi. Londra-Paris yakınlaşması • Dış Haberier Servisi - îngiltere Başbakanı Tony Blair ve Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, savaş sonrası Irak'ta BM ile birlikte yakın işbirliğı içinde olacaklannı bildirdi. Cumhurbaşkanı Chirac'ın bürosundan dün yapılan açıklamada, "Iki lider, savaştan sonra BM'nin rolünün önemi konusunda hemfikırler. Fransa ve îngiltere konu ile ilgili yakın işbirliği yapacak" denildi. Sert direniş karşısında yiyecek, su, cephane sıkıntisı çeken işgalciler ilerlemeyi durduruyor Saldınya direniş molası• Son hava saldınlannda Bağdat'ta 68 sivil öldü. 200 Baas Partisi üyesi ve 55 Cumhuriyet Muhafızı öldürüldü. KifTdeki çarpışmalarda bine yakın Iraklı öldürüldü. Çölde aç-susuz kalan ABD askerlerine Iraklı siviller patates ve yumurta verdi. Dış Haberter Servisi - Amerikan ve Ingi- liz işgal güçlerinin Irak'ın sert direnişi ve lojistik sorunlar yüzünden operasyonlara 4-6 gün ara vereceği bildirilirken sivil ka- yıplann sayısı artıyor. Bağdat"taki son sal- dınlarda 68 sivil ölürken ülkede çok sayı- da Cumhuriyet Muhafızı ve Baas Partisi üyesi de öldürüldü. Basra'dakı bombardı- manlarda önceki gece ve dün 22 sivil öldü, 68 kişi de yaralandı. Enformasyon Bakanı Muhammed El Sa- haf, önceki gece ve dün sabahki saldınlar- da Bağdat'ta 68 Iraklının öldüğünü, 107'si- nin de yaralandığını söyledi. Önceki gece bir pazaryerine düşen füzeler 58 sivili öl- dürmüştü. Kifl kasabasındaki çarpışmalar- da bine yakın Iraklının öldüğü sanılıyor. Bağdat'a çok şiddetti bombardıman Önceki geceden dün sabaha kadar şiddet- lı bombardımana tutulan Bağdat, kısa bir aradan sonra dün akşam yeniden bombalan- maya başlandı. TSİ 21.00 civannda başla- yıp 45 dakika süren ilk dalga bombardıma- nın benzeri görülmemiş şiddette olduğu bildirildi. 2. saldın dalgası da 11.00'e doğ- ru başladı. Savaşın başlangıcından geçen perşem- beye kadar 4 bin 300 güdümlü bomba ve 600 Tomahawk füzesı kullanılırken bu sa- yı son ikı günde 6 bin bomba ve 675 To- mahawk'a çıktı. ABD uçaklan önceki ge- ce, Basra'da Baas Partisi'nin 200 üyesinın toplantı yaptığı bir binayı vurdu. Işgalci güçler, bundan sonra Basra'dakı Baas üye- lerinin "1. hedeP olacağını bildirdi. ABD askerleri, Basra'dakı ıki Saddam Hüseyin heykelini de yıktı. Amerikan helıkopterle- rinin, Irak Cumhunyet Muhafızlan birim- lerine saldırması sonucu da 55 asker öldü. Necef'te bir Iraklı astsubayın dün düzen- Iediği intihar saldınsında 4 Amerikan as- keri öldü. Yüzbaşı Andrew VVallaee, aske- ri kontrol noktasında bir taksinin durduğu- ABD askerieri biiyük bölümünü kuşatma altında tuttuklan Basra'nm halkına her gün yiyecek dağıüyor. Dağıömlar sırasında izdiham yaşamyor. İşgal güçlerinin kuşatması arandaki Basra halkı günkrdir su sıkıntisı da çekiyor. (Fotoğraf: AP) nu, sürücünün el salladığını, 5 askerin ya- nına gittiği aracın havaya uçurulduğunu söyledi. ABD, bu saldınnın ardından ölen asker sayısını 36, kayıp sayısını da 15 ola- rak açıkladı. Kattiam gibi çarpışma Bağdat'ın 130 kilometre güneyindeki Kifl kasabasında katliam gibi çarpışmalar yaşandı. 4 günde bine yakın Iraklının öl- düğü tahmin ediliyor. ABD'li subaylar, çatışmalarda minibüs- ler, pikaplar ve otomobıllere binmiş Iraklı- lann tanklann üzerine saldırdığını, ancak büyük kayıplar verdiğini belirtti. Tanklann anacaddeye ikd seyreltilmiş uranyumlu mer- mi atmalan sonucu oluşan güçlü etki nede- niyle saklandıklan yerlerden dışan fırlayan Irakhlar, vuruldu ya da tanklann altında kaldı. ABD ise bir kayıp verdi. 4 ya da 5 Ingi- liz askeri önceki gece Basra'da kaçınldı. Öte yandan, savaş uzadığı için lojistik sorunlar yaşayan ABD'nin Irak'taki komu- tanlannın Irak'taki operasyona 4-6 gün ara verilmesi talimatını verdikleri bildirildi. As- keri yetkililer, önceki gün emn verilen "ope- rasyon motasmur, ordu lojistik sorunlan çö- zene kadar askerlerin Bağdat'a doğru ıler- leyişinin bir süre durdurulacağı anlamına geldiğini söyledi. Yetkililer, duraklama sırasında hava bom- bardımanıyla Irak birliklerine saldınlann sü- receğini belirtti. Tümgeneral Vıctor Renu- artise dün mola olmadığını belirterek "sa- vaş alanuıdaki bazı duraklamalann operas- yona ara verilmiş gibi algüanmaması gerek- tiğüıi" söyledi. Savaşın uzaması, işgalci güçlerin silah, cephane, yiyecek, yakıt ve su sıkıntisı çekmesine yol açıyor. Mola sü- resince Kuveyt'e doğru 400 km'lik ikmal yolu güven altına alınıp lojistik destek sağ- lanmaya çahşılacak. Günde bir öğfin yiyecek Cephedeki Reuters muhabirleri, asker- lere dağıtılan yemeğin günde üç öğünden bir öğüne düşürüldüğünü anlattı. Yiyecek ve suyu azalan bir ABD bırlığının karnını Iraklı siviller doyurdu. Bir denız piyadesı birliği, ikmal konvoyunu beklemek için dur- du. Çavuş Kenneth Wilson, ıki otobüs do- lusu siville karşılaştıklannı, kadınlann as- kerlere yiyecek getirdiğini söyledi. Asker Tony Garcia da "Bize yumurta ve patates verdiler. Bu çok güzel bir jestö" dedi. As- kerler yiyeceklere adeta "saldırdı". ÎRAN VE SURlYE'DEN TEPKİ: ABD ayıbını örtmeye çalışıyor • ABD Savunma Bakanı Rumsfeld'in Suriye ve îran'ı Irak'a askeri destek vermekle suçlayan açıklamalanna sert tepki geldi. Dış Haberier Ser- visi - ABD Savunma Bakanı Donald Rmnsfeid'üı tran ve Suriye'yi Irak'a as- keri destek vermekle suçlayan açıklamala- n bölgede tepkiyle karşüandı. Suriye yö- netimi, Rumsfeld'in sözlerini ABD'nin Irak'ta sivillere karşı işlediği suçlan örtme girişimi olarak nite- lerken, îran da ABD'nin Irak'taki başansızhğmı gizle- mek için bu suçlama- lan yapüğını bildirdi. Suriye, Irak'a as- keri teçhizat sağladı- ğı konusundaki ABD suçlamalannı redde- derek, bunu ABD'nin Irak'ta sivillere karşı işlediği suçlann üs- tünü örtme girişimi olarak nitelendirdi. Suriye Dışişleri Ba- kanlığı'nınbiryetki- lisi, Rumsfeld'in id- diasımn aynı zaman- da, Amerikan asker- lerinin Irak'taki ba- şansızlığmı haklı çı- karma girişimi oldu- ğunu söyledi. Yetki- li,"Rumsfeid'insuç- lamalanmn Ameri- kan askerlerinin Irak'ta masum sivil- lere karşı çirkin suç- lar işlediği, yüzlerce kadın ve çocuğu öl- dürdüğü bir zaman- dayapddığpııa''dikkat çekti. Yetkili, "Şimdt ABD'nin çabuk ve açık başan iddialan- nın boşa çıkmasuun ardmdan, RunısfeM başkalarmı Irak'a si- lah sağlamakla suç- layarak askerlerinin başansızlığım halkı çıkarmaya çabşıyor" dedi. Suriye de Rums- feld'in, Suriye'nin Irak'a askeri teçhizat sağladığı yönündeki açıklamasını "asdsız ve sorumsuzca" ola- rak nitelendirdi. 'Garipbirvaka' Irak, Rumsfeld'in, Suriye'nin Irak'a as- keri teçhizat sağladı- ğı yönündeki açıkla- masını yalanladı ve "saçma" olarak nite- lendirdi. Enformas- yon Bakanı Muham- med Said El Sahaf, "Kardeş Suriye aky- hindeki suçlamalar mesnetsizdir. Rums- feld yalan söylüyor. Bu adam en aşağüık yaraükür. Garip bir vakadn-"dedi.Budil- de konuştuğu için özür dileyen El Sa- haf, sözlerini, "Ama halkımı bombalarla öldüren bu suçhüara aşağüama yeteıü de- ğfl" diye sürdürdü. Iran hükümet söz- cüsü Abdullah Ra- mazanzade, Rums- feld'in, tran'ı savaş sırasında Irak'a aske- ri personel sokmakla suçlayarak, bunlann ABD öncülüğünde- ki güçler tarafından savaşçı olarak değer- lendirileceği yolun- daki iddialannı red- detti. Peşmergeler, Irak askerinin çekildiği Kuştepe'deki mevzilere IKDP ba> rağını dikti. (Fotoğraf: AP) Kürtler, Amerikan askerleriyle birlikte kuzey cephesi için alarma geçti 40 bin peşmergeye şflidı FERİT DEMİR TUNCELİ - ABD tarafından silah- larla donatılan ve özel eğitimden ge- çirilen 40 bin peşmerge. kuzey cephe- si için Amerikan askerleriyle birlikte alarma geçti. Musul ve Kerkük'te yoğunlaşacak saldınlarda askerlere lo- jistik destek sağlamak için ABD güçleri, Ku- zey Irak'taki Süleyma- niye ve Behdinan'da ye- ni merkezler oluşturur- ken Irak askerleri de ge- ri çekildikleri alanlara mayın döşüyor. bil yakınlannda tutuluyor. Musul "a girmek için hazırlanan askerler ise Akel'in Berdaras bölgesinde ve Du- hok'un Zawa dağında mevzıleniyor. Askerlerin bir bölümü de Semele'nin Destadobani'nde hazırlıklannı sürdü- rüyor. Erbil'in Ankava, Fersink ve Zavita • ABD'nin silahlandırdığı IKYB militanlan Kerkük'e doğru ilerlerken Irak askerleri de peşmergelerin yaşadığı bölgelere yakın mevzilerini mayın döşeyerek terk ediyor. ABD, mayınlara karşı balıkçı teknelerini hazır bekletiyor. da kuzeyden açılacak bir cephe için tek- nik donanım açısından güçlendirildi. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük'e doğru ilerlerken Irak asker- leri de peşmergelerin yaşadığı bölge- lere yakın mevzileri mayın döşeyerek terk ediyor. Cilteper, Tirebia bölgele- ri, Darguzan, Kembeic, Çiyadem ve çevreleri, Irak askerlerin- ce en çok mayınlanan alanlar arasuıda yer alı- yor. ABD'liler de mayınlar nedeniyle kara harekâtı- mn zorlanma olasılığına karşı Musul Barajı'na ya- bn Kanke ve Karabden- Geçen perşembe, bin ABD askeri paraşütle bölgeye inmişti. ABD üni- forması giyen 40 bin silahlı peşmer- genin bir bölümü Kerkük'e doğru iler- lerken Amerika, 30 bin donanımlı peş- mergeyi daha yedekte tutmak için ça- lışmalannı hızlandırdı. Bölgeye yeni nakledilen askerlerin birçoğu da Ker- kük'e saldın için Süleymaniye ve Er- arasında kalan ve stratejik konumu olan Fikri ve Harir'de yeni merkezler kurmaya çalışan ABD, bölgede yeni in- şa edilen havaalanını üs olarak kulla- nıyor. ABD bir yandan da Irak Kürdis- tan Demokratik Partisi (IKDP) peş- mergelerinin karargâh olarak kullan- dığı binalan da teknik donanımla des- tekliyor. Dohuk'taki KDP karargâhı ki köyündeki balıkçı ve kaçakçılann teknelerini hazır bekletiyor. Bu arada Irak askerlerinin, Kürtle- rin denetimindeki Kuştepe kasabası yakmlanndaki mevzilerini terk edip Kerkük'e 8 kilometre mesafeye kadar çekildikleri bildirildi. IKDP militan- lan da Altın Köprü'ye doğru 7 kilo- metre kadar ilerledi. 'Dost atesi' vekazalar öldürüyor Dış Haberier Servisi - ABD ve Îngil- tere "nin işgalci güçleri birbirlerine ne- redeyse Irak askerlerinden daha fazla zarar veriyor. Irak'ta yaşamını yitiren 20 Ingiliz askerinin 18'i ABD'nin "dost ateşjyle" öldü. Bir hafta boyunca mey- dana gelen kaza ve hatalar, saldınnın farklı boyutunu gözler önüne seriyor: • Dün 2 ABD askeri patlamamış misket bombasına basarak öldü, biri de uyurken tankın altında kaldı. • Bir helikopterin düşmesiyle 8 In- giliz, 4 ABD askeri yaşamını yirirdi. • 2 Ingiliz helikopteri çarpıştı ve bir ABD'li, 6 Ingiliz askeri öldü. •Cephedeki trafik kazasında ABD'li bir asker öldü, 3'ü yaralandı. • Ingiliz uçağının, ABD tarafından vurulması sonucu 2 pilot öldü. • 2 ayn kazada 2 ABD askeri öldü. • 2 Ingiliz Challenger tankı birbirle- rine ateş etti, 2 Ingiliz askeri öldü. • Otobüs yanlışlıkla vuruldu, 5 ölü. • 1 uçak, 10 ABD askeri kayboldu. • ABD askeri, birliğine el bombası attı, 1 bınbaşı öldü, 15'i yaralandı. • 2 ABD askeri, uyurken konvoyun altında kaldı. • Zırhlı devrildi, 1 ABD askeri öldü. • Iran'a yanlışlıkla düşen füze, 2 ki- şinin ölümüne yol açtı. • Bağdat'ta pazaryerine düşen bom- ba 15 kişi öldürdü, önceki gün yine pa- zann vunılması sonucu 58 sivil öldü. • Şanlıurfa civanna 3 kez ABD fü- zesi düştü. ABD'nin eski Irak elcisi: Saddam kahraman yaptık Dış Haberier Servisi - ABD'nin eski Bağdat Büyükelçisi Edvvard L.Peck, savaşın bir hata olduğunu söyleyerek Washington'ın, Irak Devlet Başkam Saddam Hüseyin' i "kahraman" hali- ne getirmeyi başardığuıı söyledi. Peck, savaşın "Ortadoğu'yu yaban- cılaşnran ve ABD'de terorizm tebdidi- ni arturan büyük bir hata" olduğunu söyledi. Eski başkanlardan RonaldRe- agan döneminde Irak büyükelçisi olan Peck, Chapman Üniversitesi'nde dün verdiği konferansta, "Diplomaside en önemli konu algKbr. ABD, banş, doğru- hık ve yasa getirici olarak alguanmadT dedi. Peck, "Saddam Hüseyin'i kahra- man yapmayı başardık. O, dünyada Sam .\mca\a karşı gelen bir simge. Ar- nk saygı görmüyoraz. bizden korkulu- yor ve nefret ediliyor. ABD teroörü en- geDemek ve Ortadoğu'ya banş getir- mek istiyorsa tsrail ve FÛıstin arasmda banşı sağlamahdu*" diye konuştu. Hedef Saddam'ın cevresi Ozelgüçler işbaşında \VASHEVGTON(AA)-Merkezi Ha- beralma Örgütü (CIA) ve ABD ordu- sundan özel birliklerin, Irak kentlerin- de, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in yakın arkadaşlannı öldürmek için ope- rasyonlar düzenlediği ileri sürüldü. Washington Post gazetesi, ev baskın- lan ve araçlan havaya uçurmada uzman CIA ve özel güçlerin, iktidardaki Baas Partisi yetkilüeri ve Cumhuriyet Muha- fızlan komutanlan da aralannda ohnak üzere, Bağdat yönetimine çok yalan yetkilüeri hedef aldıklannı yazdı. Gazete, Bağdat'taki bazı patlamala- nn, ABD özel tımlerinin araçlara yer- leştirdikleri bombalann patlaması sonu- cu meydana geldiğini belirtti. CIA ve özel birliklerin, kuzeydeki aşiretleri hükümete karşı savaşmalan için örgüt- lemeye çalıştığı da kaydedildi. ORUMSUZ... xVlmanyaı Başbakanı Gerhard Schröder: Avrupa'yı güçlendirmeliyiz. Bunun amacı, ABD'ye karşı zıt kutup oluşturmak olmamalıdır. Avrupa'nın sorunu çok fazla Amerikan unsuru değü çok az Avrupa unsuru olmasMİır"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog