Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30MART2003PAZAR 10 PAZAR Î A Z H A R I dishabıŞ cumhuriyet.com.tr Geleceğin umudu güzel insanlar Amerikalı Rachel Corrie hep genç kalacak, hep 23 yaşında. Çünkü o, Gazze'de yüzlerini hiç görmediği ama insanca yaşayabilmeleri için bır şeyler yapabılmek istediğı Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını önlemeye çalışırken buldozerle ezilerek öldüriildü. Elinde megafon vardı, üzerinde portakal rengi bir mont. Güpegündüz. Arkadaşlan, "düpedüz cinayet" dediler. Israil resmi kaynaklan ise "trajik bir kaza". Rachel, bir süre önce Filistin'de kendisi gibi gönüllü, vicdan sahibi ve yürekli bir Isveçli gençle tanışmıştı. tki genç birbirini sevmiş, yazın Isveç'te birlikte yaşamaya başlamaya karar vermişti. Rachel öldüriildü ve sevgilisi Stockholm'de, Israil Büyükelçiliği önünde bir grup onurlu insanla birlikte protesto gösterisi yaparken polis tarafından dövüldü. "Ortadoğu'nun tek demokrasisi" ile "dünyanın demokrasi havarisi" bir kez daha buluşmuştu. Olof Lundberg, Kuzey Isveç'in şirin kentlerinde Umea'da ofuran bir öğrenci. Geçen hafta okula gelmedi. Çünkü uzun yola çıkmış. işgal altındaki Cenin'e gitmişti. Orada okulda öğreneceklerinden çok fazlasını öğreneceğini biliyordu çünkü. Orada bir gazeteye gönderdiği mektuptan bir bölümünü okuyalım: "Ben bugün bir tank namhısu önünde durdunı. Çünkü halkm, omıllardır gördüğü muameieyi ve elinde imkân olanlann sessiz kalmasını kabul etnüyordum. Haberlerde, 'ıki taraf ve taraflar" ifadesi kuDanıbyor, şiddetin tek yönden geldiğine değinilmryor. V ıflanür arkadaşlanyla birlikte oyunlar ovııadığı sokağa girip dehşet saçan tanka taş atan alü yaşındaki bir oğlanJa, beş tonluk bir ölüm makinesi içindeki askeri karşılaşnrmak çüguıhkür. Bu iki birey arasında müthiş fark var: Biri çocuk, öteki yetişkin. Birinin tek silahıtaş, öteki ölüm ve dehşet saçmak için GÜRHAN mihonlar UÇKAN yaünlmış bir asker. tlki _ ^ ^ _ ^ _ ^ sokağa çıkma yasağıve barikaüar vüzünden okula gidip okuma yazma öğrenemiyor, öteki öldürmek ve yaralamak için eğitim görmüş. Biri başka ülkeden gelen işgalcl öteki yurdunu işgaJden kurtarmak isteyen bir insan." Dün öğlen paydosunda gittiğim bir bakkalda kasa kuyruğunda dururken, arkama ikı delıkanlı geldi. Biri, "Şu savaş karşıü gösteri yapan akıllılan anlayamryorum,'' dedi, "sanki Amerika onlann sözünü dmleyecek". Öteki, "Ben de- berbalde yapacaik işleri yok" şeklinde konuştiı. Demek ki Göran Persson gibileri böyle yetişiyormuş, diye düşündüm. Başbakan Persson, Isveç'in savaşan ülkelere silah satılmasını yasaklayan yasalannın ABD ve Ingiltere konusunda neden uygulanmadığı sorulunca, "O zaman onlar da bize yedek parça satmazJar ve ülkemizin güventigi tehtikeye girer," diye yanıt vermekten çekirimiyor çünkü. Neyse ki emperyalizmin bunca kültür saldınsına karşın, Rachel Corrie ve Olof Lundberg gibi gençler çıkıyor ve bu baş"bakan" gibilerine, bedelini çok ağır ödeyerek de olsa, insanlığın ne olduğunu gösteriyorlar. Olofmektubunda, "Bende bir hafta önce Umea'da okuluma gjdryor, evimde televizyon izliyor ve arkadaşlanmla sohbet edryordum" diye yazıyor. Şimdi ise Cenın"de tank namlulan önünde canlı kalkanlık yapıyor. Belli ki Persson değil Olof Palme gibileri işte böyle gençlerden yerişiyor... Umut da onlarda, gelecek de... STOCKHOLM Çocuklar öldürülmesin... ABD'nin attığı iki füze Bağdat'ın en kalabalık pazaryerine düşünce Belçikalı karikatürcü hemen harabe haline dönüşmüş çarşıyı çizip pazann orta yerine levhayı kondurmuş: McDonald's yakında hizmetinizde... Törenin ertesi günü Oscar ödüllerine gönderme yapan başka bir Belçikalı çizer ise Bağdat Oscarlan Dağıtım Töreni'ni resmetmiş. Odüllerin hepsi de törende hazır bulunan Saddam Hüseyin benzerlerine veriliyor... Perşembe günü, Irak"taki koalisyon askerlerinin en önünde, fotoğraf makinesini silah gibi tutup koşan, üzerinde "press" yazan gazeteciyi çizen De Morgen gazetesi çizeri ise iğneyi basına da batırarak görevini yerine getiriyor. "Savaş sürdükçe gelişraeleri çizmek zorundayız, Savaş bir an önce bitse de bundan kurtukak. Savaşın bir kurbanı da bizleriz. Istemesek de savaşla ilgili çizmek zorunda kahyoruz" diyen Belçikalı karikatürcü ise düşündüklerimi çok net bir şekılde dile getiriyor. Acaba ÎVâzıın da 1956 yılında "Kız Çocuğu" şiirini yazarken benzer duygulan yaşamış mıydı? "Çahyorum kapıruzı/ teyze, amca, bir imza ver. / Çocuklar öidürühnesin/ şeker de yiyebilsinler'' diye bıten şiirinin, Brükserde savaş öncesi yapılan en büyük savaş karşıtı göstende. — — — Brüksel Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından savaş karşıtı bildiri şeklinde Türkçe ve îngilizce olarak dağıtıldığını görseydi ne dişünürdü? Bu dizeler, sadece gözümüze görünemeyen savaş kurbanı ölü çocuklar haklanda değil, demokrasi kurtancısı ABD'nin kabank sicili konusunda da Belçikalılan uyardı. Savaş öncesinde Almanya ve Fransa'yla birlikte ABD'ye kafa tutan ve BM karan olmadan Irak'a müdahale edilemeyeceğinı bildıren (ve savaş başladıktan sonra da Türkiye'yi Kuzey Irak'a girmemesi konusunda uyaran) banş güvercini Belçika, 1971 'de ABD ile yapılan ikili bir gizli BRÜKSEL ERDtNÇ UTKU anlaşmaya dayanarak Belçika limanlannı savaş öncesinden başlayarak Körfez bölgesine asker, araç-gereç ve silah taşınmasında kullanan ABD'ye engel olamıyor. Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi, Oostende Havaalanı ve Anvers Limanrndan askeri sevkıyata derhal son verilmesini istedi. Anlaşmadaki bir maddeye göre anlaşmayı sona erdirebilmek için 6 ay önceden haber verilmesi gerektiğini söyleyen koalisyonun diğer ortaklan, Yeşilleri 18 Mayıs'ta yapılacak seçimleri hedefleyerek davranmakla suçladı. Hükümet, anlaşmanın günümüz koşullanna uygun hale getirilmesi ve lojistik desteğin BM ile ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Yeşiller'in bastırmasına rağmen bu düzenlemeyi seçim sonrasına atmaktan da geri durmadı. Kamuoyu çok hızlı ve beklenmedik bir şekilde fikir değiştiriyor. Savaş öncesi halkın yüzde 80'inin savaşa karşı olduğu tngiltere'de, savaşın Çocuk katili Bush MaJezya'daki Bağunsızfak Meydaru'nda toplanan çocuklar, Irak'ı işgal ederek çocuklaruı öhımüne neden olan ABD ve Ingiltere'yi protesto ettL Çocuklar ellcrinde "Bush ve Blair, çocuk katillerT, "Bush için günkrimiz sayıh" yazüı pankartlarla, "Demokrasi" yazüı tabutun üzerine oturarak savaşı lanetledikr. (Fotoğraf: AP) başlamasıyla birlikte Ingilizlerin yüzde 54'ünün Tony Blair'ı desteklediği ortaya çıktı. Bu durumun aynısı ABD'de de yaşandı. Savaşın başlamasıyla birlikte savaş karşıtlannın oranı yüzde 37'ye düştü. lyi ki Avrupa ve ABD kamuoyu çok farklı düşünüyor. ABD'de Bush'u destekleyenler çoğalırken AvTupa'da Bush karşıtlığı artıyor. FarkJı iletişim araçlanndan yararlanıp yansız haber almak isteyen Belçikalılar, El Cezire'nin tngilizce web sitesini ziyaret ediyor, resmi TV kanallan ise habercilikte başanlı bir sınav veriyor. Savaşm ekonomideki olumsuz etkileri de önce Borsa'da olmak üzere yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Belçikalılar daha önce yaptırdıklan rezervasyonlannı iptal etmediler ama yeni rezervasyon da yaptırmıyorlar. Belçikalılar, savaş öncesi başlayan savaş karşıtı gösterileri, savaş başladıktan sonra artan yoğunlukla sürdürüyorlar. Çarşamba günü Gent'te savaşı protesto eden ortaöğretimden 5.000 öğrencinin yürüyüşü sakin ve neşeli bir ortamda geçti. Katıluncılardan "Önce savaş başlamasın diye yürümüştük. ama başlamasına engel olamadık. Şimdi de savaş karşıü gösterilerimizi sürdürerek bu zorbaltgı onaylamadığmuzı haykumak istiyoruz" diyen 15 yaşlanndaki bir kızın söyledikleri herkesin duyması gereken bir çığlıîc. Oostende Havaalanı 'ndan yakıt alan ABD uçaklannı protesto eden savaş İcarşıtlan havaalanımn girişlerinden birini bloke ettiler. Brüksel'de ise bir Texaco ve bir Esso benzin istasyonunu işgal eden Voor Moeder Aarde adlı örgüt, Belçikalılan Amerika mallannı boykot etmeye çağırdı. Savaşın birinci haftası nedeniyle de perşembe günü Brüksel'de savaş karşıtlan ABD büyük elçilığini ıslık, düdük ve sloganlarla ses bombardımanına tuttu. Yoldan geçen taşıtlar da korna çalarak eyleme katıldı. Leuven'de akşam düzenlenen fener alayında savaşa son verilmesi istendi. Tüm bu banş çabalannın tek bir amacı var: Çocuklann öldürülmemesi, şeker de yiyebilmesi... Aksi takdirde (Dick Cheney, Colin PtoveD ve Norman Sdmarzkopf ile birlikte) babası hakkında Brüksel'de 1. Körfez Savaşı kurbanlannın yakınlan tarafından soykınm yasasına dayanılarak dava açılan (ama görüşülmesi savaş nedeniyle askıya alınan) oğul Bush'un da soykınm suçundan yargılanması yakındır! Umanm Belçikalılar, Colin Povvell'ın NATO merkezini Brüksel'den taşıma şantajı gibi tehditlere papuç bırakmazlar. (erdincutkua yahoo.com) Varoşlar bile Chirac'la hemfikir T7 ransa'da erken arz-ı endam eden \- bahann 3 haftadır yürek ve beyinleri, kan dolaşımını dipten tazeleyen etkisiyle mi desem; Amerikanopoli tarikannın pirleri, evTensel dolar egemenliği bezirgânlan, petrokolik enerji yamyamlanrun dünyanın başına sardığı Irak savaşı belasına tepkiyle mi desem, buralarda -hem de yine toplu ve derin bir- başkaldınnın dayanılmaz hoşluğunu yaşıyoruz. Aşrn sağuıdan aşın soluna, zengininden işsiz yabancıya herkes. ulusal hemfikir olmanın eşsiz hazzını tadıyor. Özellikle en gençler arasında yaratıcı bir tartışmadır gidiyor. Her gün bir protesto hareketi, bir eylem sesi, görüntüsü yansıyor kamuya. Gözü dönmüş, eli kanlı "egemenler ittifakı r> ve şakşakçılanna kafa tutan Asterixland liderleri ülkede hiç tanımadıklan bir popülarite denizinde yüzüyorlar. Görühnemiş bir olgu! Varoşlar bile (!) Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile iftihar ediyor. Bakımsız banliyölerin "havta", çoğunluğu Kara ve Kuzey Afrıka kökenli göçmenlerin 2., 3. nesil "başıbozuk" addedilen çocuJdan bile Fransalılığın onurunu -muhtemelen hayatlannda ilk kez- Müslüman olsun olmasın keşfediyorlar. Brezilyalı yazar Faulo Coeüıo'nun 11 Mart'ta George W. Bush a yazdığı mektupta belirttıği gibi, ".~Bu yüzydda pek az kişinin başarabfldiği bir şeyi yapüğınız için teşekkür ederim: Tüm kıtakrdan milyonlarca insanı -sizinkine karşı da olsa- aynı fikir için mücadele etmek üzere bir araya getirdiniz... Bizi görmezden «eldiğiniz, kararuuza karşı çıkan herkesi nıarjinalleştirdiğiniz için teşekkür ederim, çünkü yerkürenin gekceği dışlananlara aiL.. Teşekkür ederim, siz oinıasaydnuz, harekete geçme yetimizin farkına varamayacaktık. Bu kez bizi hedefe ulaşürmasa bile. daha sonra işimize varavacağına kuşku yok»" Ingiltere, Ispanya ve ttalya gibi ülkelerin milyonlarca bireyi Yerküre Imparatoru Jünyor Bush'un yardakçısı yöneticilere sahip olduklanndan PARIS UĞUR HÜKÜM ötürüutanç duyup protesto eylemlerine girişirken ^~^^^^™~^^^^~ Chirac ve Dışişleri Bakanı Dominique de VTDepin starlaşıp seviliyorlar. 5 milyona yaklaşan, yansı 25 yaş altında tslam hassasiyetli nüfus, Fransa"nın iç güvenlüc ve toplumsal uyum politikası açısından yakıcı bir sorun. Filistin mücadelesi, hatta diktatör Saddam Hüseyin'in kahraman algılandığı 1991 Körfez Savaşı bu sorunu giriftleştiren etkenler. Fazla değil 11-12 sene sonra, banliyölerde yaşayan genç nüfus bu kez kendini "dışlanmış" hıssetmiyor. Fransa'nın savaş vesilesıyle takındığı Amerikan-lngiliz karşıtı, BM ve uluslararası hukuka sahıp çıkan, banşçıl tutumu nedeniyle içinde yaşadıklan toplumla özdeşleşiyor. Bush-Saddam musibeti çevTesinde sağlanan ulusal uzlaşmanın istisnalan da var. Sağ liberallerin François Ba\Tou, Alain MadeHn gibi ağır toplan "ay ama Amerikalı dosttarunız»" diye viyaklarken, sol liberallerin parlak sinema yönetmenlerinden Romain Goupil, Sınır Tanımayan Doktorlar derneğinin kurucusu, eski Sağlık Bakanı ve Kosova yöneticisi Bernard Kouchner "Saddam ı temizlemenin başka yolu kaJmadığı" argümanıyla. ister istemez savaş ker\anına katılıyor. Bu istisnalann en ilgincini ise Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan oluşturuyor. Kürt topluluğunu temsilen her gün medyada görünmek zorunda kalan Nezan, sakalla bıyık arasında tercihüıi yapmışa benziyor. Fransa'ya yakın geçmişteki Saddam yanlısı ve ikiyüzlü tavnnı hatırlatmaya çalışıp, Danielle Mitterand'ın Kürtlere "\merikahlara kanmayın" uyansına rağmen, "çaresizKkten" Amerikan müdahaleciliğini haklı göstermeye çabahyor. Adalet v e dürüstlük eksenlerinin yeniden belirlendıği bır devirde, varoşlardan cumhurbaşkanlığı makamına ahenk sağlanılan bir bağlamda, galiba hepimize Coelho'nun mektubunu bitirdiği gibi konuşmak kalıyor. "Teşekkürler büyük Bder Bush." Ama ne deriz Fransa'da? Şükran borcu var... Savaş Brezilya'yı sokağa dökmedi Bütün dünyada olduğu gibi Brezilya'da da Irak savaşına büyük tepki gösteriliyor. Ama her ne kadar şair, yazar ve aydınlar en popüler buluşma yeri olan Ipanema kafelerinde bu konuyu hararetle tartışsalar da halk arasında fazla hareket yok. 8.511.965 km2'lik yüzölçümüyle dünyanın beşinci ülkesi olan (Türkiye'nin 12 misli) ve Güney Amerika'nın neredeyse yansını İcaplayan bu ülkede başka yerlerde gördüğümüz kitlesel savaş karşıtı protestolar gerçekleşmiyor. Halk savaşı medyadan izleyip savaş karşıtı hisler besliyor, ama bu gündelik hayata fazla ^ . ^ ^ ^ ^ yansımıyor. Brezilyalılar her ne kadar ABD'nin bu saldırgan tutumuna karşı ise de Amerikan halkına karşı olumsuz hisler beslemiyor, fakat savaşın tamamen gereksiz ve saçma olduğunu savunuyor, onca üısanın öhnesini hüzünle izliyor. Çalışma hayatına yedi yaşında seyyar satıcı olarak başlayan Dev let Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva birkaç hafta önce RIO DE JANEIRO BARIŞ GÜNERSEL ABDnin. "Tek başına dürrya için ne\in rvi nevin kötü olduğuna karar verme hakkuıa sahip obnadığuu" vurguladı. Her fırsatta Brezilyalılann savaşa karşı olduğunu belirtmiş olan Lula, sav aş başladığından bu yana daha sessiz bır politika izliyor. Toplumsal etkinliklerde savaş karşıtı mesajlar ifade ediüyor. Örneğin, Rio de Janeiro'nun Futbol Şehir Şampiyonası maçında düriyanın en büyük stadyumu olan Maracana'da "Savaşa Hayır!", "Dünyada Banşî" yazılı pankartlar görmek mümkündü. ^ _ ^ ^ _ _ Elli milyon kişinin fakir olduğu ve gelir dağılımının en adaletsiz olduğu ülkelerden olan Brezilya'da savaşın ekonomiyi etkilemesinden fazla korkulmuyor. Her ne kadar dolann fiyatı bir yükselip bir inse de. Brezilya'nın bu açıdan diğer ülkelere nazaran daha az etkıleneceği kanısı yaygın, çünkü kullanılan petrolün yüzde 9O'ı yurt içinde çıkanlıyor. bgunersel2(a hotmaiL com SOMA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİME^JKULÜ^ AÇIK AKTTIRMA İLAM DosyaNo: 1999 303 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi. evsafi: Manisa ili Soma ilçesi Namazgâh Mah. Çark Sokak'ta bulunan ve tapunun 810 ada 72 parselinde kayıtlı, belediye imar parseli içinde. kat ütifaklı, 110'1546 arsa paylı, bodrum kat 12 nolu bağımsız bölümlü 69 m2 deponun, kullanı- ma hazır olmayıp, sıvası ve kireç badanası yapılmış. elektriği mevcut olup suyu bulunmamaktadır. Bihrkişilerce 13.487.000.OOÖ.-TL. değer takdir edilmiş olup bu değer üzerinden satışa arz edilniiştir. Satış şartlan: 1- Satış. 13.05.2003 günü saat 14.00-14.10 saatleri arasında. Soma tcra Müdürlüğü'nde açık arrtırma suretiyle ya- pılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kal- mak şartıyla 23 05/2003 günü aynı yer ve de saatlerde ikincı arttırmaya çLkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar el- de edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet so- nunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin vüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevir- me ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Arttır- maya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetüıde pey akçesi veya bu miktar kadar millı bir bankamn teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir.3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ılgililenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı husu- siyle faiz ve masrafa dair olan iddialanm dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakjlacaklardır.4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklıf ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden altnacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı veriJ- diği takdirde isteyen alıcıya bır örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatuıı kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999 303 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümü- ze başvurmalan ilan olunur. (*) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Not: Teblıgat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere. Basın: 13924 TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN Esas No: 2002 385 Davacı tçişleri Bakanlığı vekili Av. Kemal llhan tarafından davalılar Ali Polat ve arka- daşlan aleyhine mahkememize açılan rücuan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sırastnda. Büfün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Eskişehir ili. Hoşnudi- ye nüfusuna kayıtlı Salih ve Makbule'den olma 1960 d.lu Aydın Mullu Dinçoğlu'na dava dilekçesi ve duruşma gün ile saatini ilanen tebliğine karar verilmiş olup. duruşma günü olan 01.05.2003 günü saat 9.00'un tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğine. ila- nın yayınlandığı tarihten itibaren bu dava ile ilgili ibraz etmek istediğiniz belgeleri duruş- ma gününe kadar göndermeniz veya duruşmaya getirmeniz gerektiği, duruşmaya gelme- diğiniz veya bir vekil tarafından temsi! edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceei hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19.03.2003 Basın: 14646 TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002 385 Davacı İçişleri Bakanlığı vekili Av. Kemal llhan tarafından davalılar Ali Polat ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan rücuan tazminat davasının yapılan açık yar- gılaması sırasında, Bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Eskişehir ili. Hoşnudiye nüfusuna kayıtlı Salih ve Makbule'den olma 1960 d.lu Aydın Mutlu Dinçoğlu'na dava dilekçesi ve duruşma gün ile saatini ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma gü- nü olan 01.05.2003 günü saat 9.00'un tebligat yenne kaim olmak üzere ilanen tebliği- ne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bu dava ile ilgili ıbraz etmek istediğiniz belge- leri duruşma gününe kadar göndermeniz veya duruşmaya getirmeniz gerektiği, duruş- maya gelmediğinız veya bır vekıl tarafından temsil edilmediğıniz takdirde yargılama- ya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceğı hususu tebligat yerine kaim ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 1^9.03.2003 Basın: 14646 NİĞDE İCRA IVIÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ 2000 113 Alacaklı: Tasfiye halinde Türk Ticaret Bankası AŞ. Vekili: Av. Fatoş Nezihe Türe - Av. Emine Karacık Borçlu: tbrahim Akyüz Bor Caddesi Mobil Bayii Niğde Borç miktarı: İ 1.595.903.016.-TL. (Faiz ve masrafîar hariç.) Alacaklı tarafından aleyhinize girişi- len icra takibi sırasında adınıza çıkartılan ödeme emri- nin bila tebliğ iade gelmesi nedeniyle hakkınızda em- niyet araştınlması yaptınlmış ise de adresinizin tespiti mümkün olmadığmdan ödeme emrinin ilanen tebliği- ne karar verilmiş olup. işbu ödeme emrinin tebliği tari- hinden itibaren borcu ve takip masraflannı 7 günlük yasal süreye 15 gün ilave ile 22 gün ıçerisinde ödeme- niz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklı- nın takibat icrası hakkında dair bir itirazınız \-arsa. se- net altındaki imza size ait değilse yine 7 günlük yasal süreye 15 gün ılave ile 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin siz- den sadu" olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdir- de merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunma- nız, buna uymazsanız vaki itirazın muvakkaten kaldı- nlacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 günlük yasal süreye 15 gün ila- ve ile 22 gün içerisınde bildirmedığiniz takdirde, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebn ıcraya devam edi- leceği ödeme emrinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: fashih
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog