Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

28MART2003CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ankara'da 3 bin emekçi Kızılay'da savaşa karşı yüriidü. İzmir'de de KESK üyeleri savaşa ve savaş bötçesine karşı olduklannı yineledi Antaha'da ise kimi memuriar eyleme çocuklanvla birükte kaöldılar. (Fotoğraflar SERDAR OZSOY, OZAN YAYMAN, ANADOLU AJANSI) Yurt çapında yapılan savaş karşıtı gösterilerde ıslıklar, düdükler ve alkışlarla ABD'nin Irak'a saldınsı protesto edildi Emekçilerinbanş çıkarmasıDİRENİŞ SÜRÜYOR On binler Irakiçin yüriîdü Dış Haberler Servisi - ABD ve îngıhz guçlennın Irak'takı saldınsı yoğunlaşırken, dunyanın çeşıtlı ulkelennde savaşı protesto eden eylemler de suruyor Endonezya'da on binler banş ıçın dua ederken Guney Kore'de hukumetın Irak'a lojıstık personel gonderme karan protesto edıldı New York'takı gostenlerde 140 kışı gozaltına alınırken Italya'da oğrencıler banş çağnsı yaptı Endonezya'da dun yaklaşık 30 bın kışı, Irak savaşının sona ermesı ıçın dua ettı Cava adasının Malang kentınde dını eğıtım veren yatılı bır okul çevresınde toplanan protestocular, Irak halkı ıçın dua ederken, bazılan gozyaşlanna boğuldu Guney Kore'nın başkentı Seul'de, Irak'a 600 asken muhendıs ve 100 sağlık gorevhsının gondenlmesını ongoren yasa tasansını oylayacak Ulusal Kongre onunde toplanan 500 oğretmen, "Savaşa Hayır" pankartlan taşıdı New York ta 140 gözaltı ABD'nin New York kentınde yapılan savaş karşıtı gostende yuzlerce İaşı, kentın merkezı caddelennden bınnde trafığın en yoğun olduğu saatlerde toplandı Yerlere yatarak "Savaşa hayır, petrole hayır, kâra hayır" slogaru atan gostencıler ABD'nin saldınsını protesto ettıler Gostencılenn bazılannın ellennde, savaşta yaralanan Iraklı sıvıllenn buyuk boy fotoğraflan olduğu gozlendı Gostenlerde en az 140 kışının gozaltına alındığı bıldınldı Italya'da sendıkalar, kureselleşme karşıtı gruplar ve muhalefettekı sol partılenn desteğıyle "savaşı durdurahm" sloganıyla duzenlenen savaş karşıtı gostenler suruyor Roma'da da yaklaşık 10 bın oğrencı meydanlara çıkarak, muzık eşhğınde dans ederek, banş çağnsında bulundu Fransa'nın Bordeaux kentınde bulunan, ABD'nin sembolu Ozgurluk Anıtı'nın kopyası, oncekı akşam savaşı karşıtlan tarafindan ateşe venldı Haber Merkezi - KESK, DlSK TMMOB \e TTB uyelen, dun savaşa \ e butçeye tepkı amacıyla bırçok kent- te, bır gun ış bırakma eylemı \ e kıtle- sel basın açıklaması yaptı Ankara'da 3 bın emekçi Kızılav'a ba nş çıkarması yaptı ABD Dolan, Coca Cola, McDonalds paketlen v e ABD sı- garalannı yakan emekçıler Irak"a yone- lık emperyalıst saldınnın bır an once son bulmasını ıstedıler Oğretmenlenn ağır- lıkta olduğu emekçıler oğle saatlenn- de Zıya Gokalp Caddesı'nden Kızılay'a doğru yuruyuşe geçtı Kızılav 'da pan- zerler eşlığınde yoğun guvenlık onlem- len alan polıs, grubun Kızılay a çık- masına ızın vermedı Islıklar ve alkış- larla ABD'nin saldınsını protesto eden emekçıler "EmekçrvedeğİJ \BD\eba- rikat" "Katd 4BD Ortadoğu'dan de- fol" "Emperyahstier, ışbırhkçıler 6. Fi- lo'yu unutmayın", "ABD'nin imamı, kaça sattın bu halkı" "Katil \BD, iş- birlikçi AKP" &loganı attılar Irakbay- raklannm da açıldığı eyleme oğrencı- VAH$İ SALDIRI DURDURULSUN ANKARA (Cumhurivet Bdrosu) - Eskı CHP Genel Sekreten Ertuğ- rul Gunav \BD'nın Irak'a saldın- sını kınadığını belırterek "Dunva- nıneneskiuvgarbklannınbeşigioİan bu cografyanın bombalanmasından ve kamuoyunun buna engel oiama- masından acı ve utanç dmııyorum" dedı Gunay hukumetı sorumlu bır polıtıka ızlemeye davet ettı Turk Harb-Iş Sendıkası Genel Başkanı OsmanÇimen "Haksızvevahşisal- dınnın bir an once durdurulmasını istfyor ve vahşeti kmıyonım" dedı ler ve bazı sıyası partıler de katıldı Ibtanbul'da dun 7 bın kışı Taksım AKM Fındıklı ve Beşıktaş'ta toplana- rak Dolmabahçe Meydanı'na vurudu SES uyelen de IU Cerrahpaşa Tıp fa- kultes.1 bahçesınde yaptıklan basın açık- lamasında, ınsan kam uzennden savaş pazarlığı yapılmamasını ıstedı tzmır'de de KESK uyelen dun hız- met uretmedı Irak halkının dramına dıkkat çekmek ve 2003 yılı butçesıne tep- kı gostermek ıçın alanlara çıkan yakla- şık 3 bın kamu emekçısı, lzmır'ın mer- kezınde toplanarak s>avaşa ve savaş but- çesıne karşı olduklannı yıneledı Emek- çıler protestolarına Konak Beledıve Başkanı Erdal İzgi'yı de ekledıler Iz- gı nın eyleme katılacak çalışanlara yo- nehk,"Sonışturmabaşlaünnr vonun- dekı tehdıtlerde bulunduğunu belırten emekçıler bu tavn kınadılar Yalova Uğur Mumcu Kultur Merke- zı onunde toplanan KESK uyesı 100 kışılık grubun basın açıklaması engel- lenmek ıstendı 200 polısm bulunduğu alanda toplanan kamu emekçılennın, " Ya bizi topluca gozaltına ahn ya da ba- sın açıldamasraa izin verin" uyansı uze- nne açıklama yapılmasına ızın venldı Ajıtalya'daCumhunyetMeydanı nda toplanan kamu emekçılen polıs engelıy- le karşılaştı Bunun uzenne 300 kamu emekçısı TRT kav şağını kapatarak 15 da- kıkalık oturma eylemı yaptı Daha son- ra emekçılere basın açıklamasının Kış- lahan Otel onunde yapmalan ıçın ızın venlmesı uzenne grup "Savaşa hayır" sloganlanyla otel onune yurudu Eskışehır'de Vardar tş Merkezı onun- de toplanan emekçıler adına konuşma yapan KESK Eskışehır Donem Sozcu- su YaJçın Mutiu. "Hukumet,tezkere, sa- vaş ve bonru bahane edip getirdiği yok- sulluk bütçesıni geri çekrneUdır" dedı KESK DtSK TTB ıle TMMOB uyelen tarafindan Van Dev let Hasta- nesı onunde yapılmak ıstenen basın açıklamasına ızın vermeyen polıs, açık- lamanın Beledıve lş Merkezı onunde yapılmasını onerdı Ancak gruptakı- ler buna tepkı gostererek açıklama yapmadı Polısle kısa surelı tartışan grup daha sonra olaysız dağıldı 'Kanlı' ampul EVIEP Gençhk KoDan akşam saaöe- rinde AKP \nkara İl Başkantağı onûn- de eviem v aptj. Kan rengı \ermek ama- cıyla kırnıızna bovadıklan ampuDeri AKP onune bırakan grup, "Sermaye- nin unamı kaça sattın bu halkı", "Ka- til ABD, ışbırtikçı AKP" sJoganlan at- n. Evkm sirasında \KP tl Başkanhğı bınasının pencerelermden bazı kı^ilenn alavcı bır şeküde gulerek grubu ızlenıe- siise dikkat çekti. (KEREM GEZER) ABD'nin 'akıllı' bombalannın Bağdat'ta sivil halkı öldürmesine tepki gösterildi İnsanlık suçu işlendi• Savaş hukukunun temelını oluşturan ve 1949'da ımzalanan dort CenevTe Sozleşmesı var Bunlardan bın esırlenn haklannı duzenlerken bır dığen sıvıllere saldrnyı yasaklıyor ABD esır alınan askerlennın goruntulennın yayımlanmasına karşı çıkarken anımsadığı hukuku sıvıllere saldırırken unuttu İstanbul Haber Servisi-Bağdatta pazar yennı bombalayan ABD'nin savaş suçu ışledığı belırtıldı UIus- lararası sozleşmelerle kabul edılen "Savaş Hukuİaı" kurallanna gore, savaş sırasmda bivıllere baldırmak kesınlıkleyasak Savaşsırasındada askıya alınamayan dokunulama- yan ve sınırlandınlamayan haklann varlığı uluslararası hukukta kabul edılmış durumda Bunlann başında yaşam hakkı ge- lıyor Sıvıl halkın oldurulmesı savaş suçu ışlenmesı anlamına gelıvor Sıvıllere venlen zararlann "fiıze- lerdeohışacaksapnıalarla n açıklan- ması ıse mumkun değıl Insan Haklan Derneğı Genel Baş- ABD ve İngiliz güçlerinin saldınsı sürerken Bağdat'ta pazar yerine düşen bombaiar onJarca siviUn öimesine neden oldu. (Fotoğraf AA) kanı HusnuOnduL A.BD'nın Irak'a mudahalesının "saknn savaş" oldu- ğunu saldın savaşlannın ıse "ban- şakarşı işlenmiş" suç olduğunu so> - ledı Insanlığavebanşa karşı ışlen- mış suç tanımının 1945 yıhnda Nurn- berg Mahkemesı Statusu'nde va- pıldığını belırten Ondul, Bırleşmış Mılletler Anayasasınm da saldın savaşlannı vasakladığına değındı BM uyesı bır ulkeve meşru muda- faa ya da Guv enlık Konseyı karan alınmadan saldınlmasının "banşa karşıiştenmişsuç" olduğunu vurgu- layan Ondul, "George Bush ve Tonv Bİair banşa karşı suç ışlemışlerdır. Yargüanmalan için Guvenlik Kon- seyi karan gerekir. \ma tabii bu iki ülkenin Konsev 'de veto haklan var. Yıne de bu yargüanmayacaklan an- lamına geüııez" dedı Bush ve Blaır hakkında herhan- gı bırulusal mahkemeden savaş suç- lusu olduklanna daır rutuklama ka- ran alınmasının ardından toprakla- nna gırer gırmez guvenhk guçle- nnce tutuklanabıleceklennı de soy- leyen Ondul, IHD olarak boyle bır gınşımı gundemlenne aldıkla- nnı da kaydettı Bu bir saldın ve Işgaldlr Turkıye Insan Haklan Kunımu (TÎHAK) Başkanı Nevzat Hel- vaa da Irak'ta asken hedeflenn değıl, sıvıllenn bombalanması- nın kesınlıkle savaş suçu olduğunu soyledı Helvacı "Yülardırambar- go alünda yaşayan Irak halkı bugun de bombalanıyor. Gokyuzunden ken- tin ortasma bombaiar yağdınhyor. Bu savaş zaten meşru ve hukuksal bir savaş değfldir. Bu bir saldın ve işgaldir" dıye konuştu TV'LER YANLI YAYIM YAPIYOR' Üst KııraTa şikâyet yağdı İSTANBUL (ANKA) - Irak saldınsının başlamasıyla Radyo Televızvon Ust Kurulu nun (RTUK) Sıkâyet Hattı'na savaş ıle ılgılı haberler ve programlar nedenıyle şikâyet yağdı Yalnızca son 4 gunde kuruma gelen şıkayet sayısı 166'yıbuldu Ağırlıklı olarak Ankara, istanbul, tzmır ve Dıyarbakır dan gelen şıkây/etlerın bazılan şoyle • Savaş haberlen smırlenmızı bozuyor Çocuklanmız psıkolojık açıdan etkılenıyor • Yanlı yayım Amenkan propagandası vapılıyor • Savaş haberlennın yayımlanırken de psıkolojık danışmanlara başvurularak sunulmasını ıstıyorum • Aşın derecede katlıam haberlen v enlıyor sınırlamalar getınlmesım ıstıyorum > • Dov ız v e faızlenn hızla yukselmesıyle ılgılı alt yazılı haberlenn sureklı L vavnmlanmasımnulkemıze •^* ne gıbı faydası v ar1 • Bombalantrken rum kentler ışıl ışıl goruluyor Venlen goruntulenn gerçeğı vansırmadığını, valan haber venldığını duşunuyorum • Halkı galeyana gerırecek şekılde haber yapılmasını şiddetle kınıvorum • In^anlık ayıbını, gençlerın katledıhşını gormek ıstemıyoruz v e kınıyoruz • Savaş haberlennı, yapılan şıddetı muzık eşlığınde verdıler Kınıyorum KÜLTÜR • SANAT 1*213) 2*3 t * 71 İSTANBUL'DAN SİLOPİ VE HAKKÂRİ'YE GİTTİLER Doktorlar Güneydoğu 'da KÜLTÜK • SANAT (•212)2*3 «*7t I AC1LARDAN GEÇMİŞ VE ACI VEREN BİR AŞKIN HİKÂYESİ. GÖNDERİLMEMİŞ MEKTUPLAR, SJNEMALARDA. İstanbul Haber Servisi - ABD'nin Irak'a saldınsı nedenıyle istanbul dan gorevlendınlen sağlık çalışanlannın Hakkân ve Sılopı'ye gondenldıklen belırtıldı istanbul Tabıp Odası Genel Sekreten Prof Dr Şebnem Korur Fincancı, hekımlenn bolgede çalışmaya karşı olmadıklannı vurgulayarak "Ancak hafta sonu hiçbır açıklama yapdnıadan bu insanlar goreviendirildL Pazartesi gunu aileler korku içindev dL Biz bu uvgulamava karşıvız" dedı Duşunulmeden gorevlendırmenın yapıldığını belırten Fincancı, "Orneğin Mardin'den 79 kişi goreviendirildL Zaten olması gerekenin uçte biri kadar sagjıkçı var. Bu durum bolgedekı halkın sağhğım zora sokacak. Barman'dan da 36 kişinin gorevlendmldığını büıvoruz. Laboraruvar gibı amaçlaria kullanılmak ıçın de her kampa bir tane olacak şeküde 18 minibus haar bekletiHvor" dıye konuştu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog