Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART 2003 CUMA 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Edırne J3 12 Sinop B 16 Samsun B 8 Adana B 16 Kocaeli B 10 Trabzon B 7 Mersın B 15 Çanakkale B 14 Giresun Izmır B Î 7 Ankara 6 Dıyarbakır B _Y 5 Şanlıurfa B 10 Manısa B 10 Mardın B Aydın J3 16 Eskişehir B 10 Sıirt Denizli _B 20 Konya B 16 Sıvas B 7 Hakkân B -2 Van Zonguldak B 8 Antalya B 21 Kars Yurdun doğu kesım- len parçalı bulutlu Doğu Karadenız ıle Doğu Ana- dolu nun doğusu kar yağışlı dığer yerler az bulutlu ve açık geçe- cek Yurdun ıç kesımle- nnöe yer yer sıs gorule- cek Hava sıcaklığında onemlı bır değışıklık ol- mayacak ruzgâr kuzey ve doğu kesımlennden hafıf ara sıra orta kuv- vette esecek DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksei Parıs Bonn B B B Y B B Y B 6 7 8 14 17 18 18 18 Münıh B 17 Zürih Bertın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atına B B Y B B B B B 16 17 17 17 18 15 17 16 Moskova B 18 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflıs Kahıre B K Y Y Y Y B 13 0 16 7 13 2 22 x?p Mostova B 18 Taşkent 'Tatıran Parçalı bulutlu k Çok bulutlu ı Yagmuriu Gok guruttulü GÜNCEL CUNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada gideremezsek örgütün güvenirliğini yitireceğini söyledi. Dünya düzenini kargaşaya iten ABD'ye; BM de vız, AB de. ABD'ye göre dünya düzeni ancak istek- lerıne boyun eğilirse yerıne oturabılir. Bu arada Irak'ın BM'deki temsılcısi El Duri ses- leniyor: "Işgalciler Irak'tan çekilsin!" Bu sesi duyan da, duymaya nıyetlenen de yok. • • • TV'lerdeki yalakaların "bizimkiler" dıye haberde yorumda sözünü ettiği Amerikalılara karşı; bir ulus, sivil asker bireyleriyle dıreniyor. Amerikalılan Necef'deki, Kerbela'daki dırenme şaşkına çeviriyor. Amerika'nın zaferi: Necefde bin Iraklı'yı öldür- mek! Muhalif Şiilerin Saddam rejimine ayaklandığını içeren Şiilerce yalanlanan haberler yayıyorlar. Necef ve özellikle Kerbela'yı ele geçirmekte, iki kente girmekte direnen ABD, stratejik hatanın ayır- dında değıl. O Necef, o Kerbela halkı; 1991 Körfez Savaşı'nda ABD askerlerı Irak topraklarında yürürken Sad- dam'a ısyan etti. Aynı halk, Necefliler, Kerbela insanlan bu savaş- taAmerika'ya karşı. BiranlamdaSaddam'ınyanın- da savaşa katılıyor. Neden: Bırınci Körfez Savaşı'nda "baba" Bush'un asker- leri Şiilerin dinsel açıdan büyük değer verdikleri Ne- cef ve Kerbela'ya girmediler, yanından gelip geçti- ler. "Oğul" Bush'un askerleri yöre halkının koruyaca- ğı bilinen bu kentleri, bu toprakları "işgal etmek, oralara yerieşmek" amacıyla hareket ediyor. Şiiler için Saddam "savaş sonrasının sorunu". Savaş ABD ile Ingiltere'nin istediği doğrultuda yürümüyor. ABD, bu savaşı kazanmak zorunda. Yoksa Bush'la birlikte ABD de biter. AncakkkK; hemen teslim olacağını sandığı Irak halkının hesaplayamadığı biçimdedirenmesi, sava- şı zaferle sonuçlandırdığını sandığı anda direnme- nin sürme olasılığı; ABD'yı, "kirii savaş"a zorluyor. Kirlı savaşla kuracağı yönetime daha bugünden halkın direnme olasılığı artıyor! • • • "Baba" Bush'un Irak savaşına mazeretı vardı; Saddam Kuveyt'i işgal etmişti. "Oğul" Bush'un mazereti kitle ımha silahları. Ne çare, Amerika, Güney Irak'ta kıtle imha silah- ları bulamadıklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanları Myers; "ağırbombardı- manla Irak yönetimini etkisiz hale getirmeyi hedef- lediklerini, ancak istenen sonucu alamadıklannı" ıti- raf etti. Ama ne gam; BM de, AB de, dünya devletleri, sa- vaşa karşı ayaklanan milyonlar da, ABD'nin umu- runda değil. • • • Bu arada ABD'nin Türkiye'ye vereceğı (tabii Kongre'den geçerse) 1 milyar dolar hibe veya kar- şılığı 8 milyar kredi, yalaka yorumcuların ağzını su- landırdı. Efendim; işte Amerika yardımın ucunu gösterdi, bizı terk etmedi dıye başlayan övgüler birbiri ardı- na sıralandı. Şu 1 milyardan türeme 8 milyar kredi üzerinde ilk kez bır bakan, üstelık Maliye'den sorumlu bir ba- kan, Kemal Unakıtan, önünü arkasını görmeyen yalaka yorumlara doğruyu gösterdi: "Bana göre" dedi: "8.5 milyar dolan almasak daha iyi. Çünkü (içerden dışarıya 170 milyar dolar olan) borç arta- cak. Artık borç alma lüksümüzyok". Ne münasebet! Oysa kimı yalaka yazar çizere gö- re lüksümüz Amerika: Ne derse yap, ne söylerse yinele! Rahatına bak, rahatına! CHP Milletvekili Biilent Tanla: Saldın, yayılma sinyali veriyor İstanbul Haber Servisi - CHP İstanbul Milletvekili Bülent Tanla. ABD'nin Irak'a karşı gerçekleştirdiği saldınnın "yayılma" ve "genişleme" tehli- kesi gösterdiği- nı vurgulayarak "Savaşın Araplara ve Müslüman dünvasına karşı dönüş- memesi için Amerika çok dikkatli olmalıdır" uyansında bulundu. "Savaşın uzun sür- mesi. dünyada şu an- da hissedilmeye baş- layan ciddi bir ekono- mik krizin geldiğini haber vermektedir" diyen Tanla. ekonomik krizin hem voksul ül- keleri daha güç duru- ma sokacağına hem de dünyanın ekonomik ve siyasal dengelerini bo- zacağına dikkat çekti. Kitle imha silahlannı yok etme amacına yö- nelik olarak I- rak lideri Sad- dam Hüse- yin'e karşı baş- latılan savaşın, Irak halkına karşı sürdürü- len bir savaşa dönüşrüğûnü söyleyen Bülent Tanla, şunlan kaydetti: "Bu savaşta yaralanan, ölen sivillerin ve ço- cukJarın insanük dışı görüntülerinin siir- mesi, dünyada telafı- si çok zor olacak bir Amerikan düşmanlı- ğına neden olacaktır." KOOP-C'DEN DUYURU Koopcrarifîmizin gcnişlerilmiş Yönetim Kurulu toplantısı 30 Mart 2003 Pazar giinü saat 14.00'te ARMADA OTEL'de (Adres: Ahırkapı Sok. No: 24 Cankurtaran-İst.) yapıiacaktır. Kooperatifın tüm ortaklarına açık olan bu toplannya katılmanızı; görüş, öneri ve eleştirilerinizle katkı kovmanızı önemle duyururuz. Koop-C Yönetim Kurulu Bütçeye savaş ayanEk kaynakgereksinimini karşüamak için Bakanlar Kurulu 'nayetki verüdl Sığınmacı akını ve diğer ek savunma hizmetieri için kurumlara verilen ödenekten kesintiyapdacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak savaşı nedeniy- le oluşacak ek savunma gider- Ieri için bütçede düzenleme ya- pıldı. Sığınmacı akınında veya diğer savunma hizmetlerinde harcanmak üzere kurumların ödeneklerinden kesinti yapıl- ması için Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Aynca Maliye Ba- kanı Kemal Unakıtan, vergı affıyla ilgili yasadan yararlan- ma süresinin uzatılması için ça- lışma yaptıklannı açıkJadı. tlaç fiyatlarında KDV indirimi için yakında karar alınacağını bil- diren Unakıtan, "Aşı, serum, kan, bunun gibi öncelik arz eden konularda KDV indiri- mi yapılacak" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda 2003 Bütçe Yasa Tasansı üze- rindeki görüşmeler dün Enerji ve Maliye bakanlıklan bütçele- riyle sürdü. Irak savaşı nedeniy- le bütçe tasansının 8. maddesi- ne yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, Irak'ta yaşanan gelişme- ler nedeniyle savunma hizmet- lerinin getireceği ek kaynak ge- reksinimi, diğer kurumlann bütçelennden kesılerek karşıla- nacak. Kesintilerin miktan Ba- kanlar Kurulu'nca belirlene- cek. Bu kaynak, ek savunma hızmetlen ile Türkiye sınınna gelmesi olası sığınmacılann gi- derleri için kullanılacak. Bakan Unakıtan son vergı af- Silahla korkutmak istediler İBRAHİM KARAASLAN ARİFASLAN DtYARBAKIR/BATMAN - ABD'liler tarafından üs olarak belirlenen Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan KİDAŞ Fab- rikası'ndaki çalışmalan görün- tülemek isteyen basın mensup- lan Amerikan askerlerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Tesis için- de silahla nöbet bekleyen bir ABD askeri, kendisini görüntü- leyen gazetecilere silah doğrul- tarak korkutmak istedi. Daha sonra ABD askerleri eşliğinde ve gözetiminde gazetecilerin kimlikleri Türkjandarmalan ta- rafindan kontrol edildi. ABD'li- lerin isteği ile gazeteciler bölge- den uzakJaştınldı. 75 sığınak belirlendi Diyarbakır'a iki Patriot hava savunma sistemi daha yerleştiri- lirken kentin değişik bölgelerin- de 75 sığınak belirlendi. Sığınak olarak belirlenen apartmanlann bodrum katlanndaki işyerlerinin sahipleri ise tepki gösterdi. Batman Hava Ussü'nde ko- nuşlanan ABD ve Hollandalı as- kerlerin atıklannı Batman Ça- yı'na boşalttıklannın ortaya çık- ması üzerine çevre il müdürlüğü ekipleri dün inceleme başlattı. Ekipler, çayın 10 ayn yerinden aldüdan örnekleri tahlil için An- kara'ya gönderdi. Yetkililer, tah- lil sonuçlan alındıktan sonra ABD'lilere 10-58 milyar lirace- za verileceğini beürttiler. fına değinirken "Vergi barışı düzenlememiz, bu konuda son düzenlemedir. Vergi affi- na ilişkjn düzenlemelerin zorlaştınlmasına dönük ana- yasa değişikliği çok kısa süre içinde Meclis'e sunulacak- tır" diye konuştu. 1 milyon kişi başvurdu Milletvekillerinin sorulan üzerine Unakıtan, vergi affın- dan yararlanmak için 1 milyon kişinin başvurduğunu ve 3 katrilyon liradan fazla gelir bekledikleri- ni söyledi. Yasadan ya- rarlanma süresinin uza- tılması için yoğun istek aldıklannı bildiren Una- kıtan, "Sanıyorum o şekilde bir şey de gele- cek" dedi. Enerji ihaleleri kapsam dışı Bütçe göriişmeleri sı- rasında verilen bir öner- geyle,BOTAŞ,TEDAŞ, TEtAŞ,EİAŞılebunla- nn bağlı ortaklarının ihaleleri Kamu Ihale Ya- sası kapsamı dışında bı- rakılıyor. Bu kurumlann mal ve hizmet alımla- nyla, yapım işlerinde Ihale Yasası hükümleri uygulanmayacak. Ba- kanlar Kurulu, bu işlerin ihaleleriyle ilgili kural- lan aynca belirleyecek. BOTAŞ'ın Şahdenız Projesi ve onlarca kente doğalgaz götürülmesiy- le ilgili büyük projeler de Ihale Yasası hüküm- lerinden kaçınlıyor. Hü- kümet böylece katril- yonlarca liralık ihaleler- le ilgili özel hükümler belirleme yetkisi alıyor. 'Kurumlann acil işi var' gerekçesi Kabul edilen önerge- nin gerekçesinde, yeni thale Yasası'na göre bir ihale sürecinin 1.5 yıl sürdüğü, bu kurumlann ise acil işlerinin bulun- duğu ileri sürüldü. Ge- rekçede, kamu hizmeti- nin kesintiye uğrama- ması gerektiği de belir- tildi. MAHMUT ORAL DİYARBAKIR - Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök"ün Türkiye sınırlanna yönelik olası bır mülteci akını- nı Kuzey Irak'a girmeye gerek- çe göstermesi üzerine bölgede- ki Kürt gruplar yeni bir karar aldı. Öncelikle göç dalgasını önlemeye çalışacak olan Kürt gruplar. başanlı olunamadığı takdirde mültecileri İran ve Su- riye'ye yönlendirecek. KDPTi kaynaklardan alınan bilgilere göre Kürt gruplar, böl- gelerinden sınır dışına doğru göç yaşanmasına kesin olarak engel olmak istiyor. Bu nedenle de ABD'den ge- rekli yardımlann talep edildi ği belirtilirken bölgede ABD as- keri varlığının güvenliği sağla- yıcı bir orana erişmesinin ar- dından beklenen desteğin de geleceği ileri sürülüyor. Kürtler bu sayede sınır dışına göç ya- şanmayacağına inanıyor. Yeni önlemler gündemde Tüm girişimlerine karşın göç hareketinin komşu ülkelere doğru devam etmesi halinde Kürt gruplar yeni önlemleri gündeme getirmeyi planlıyor. Buna göre sınır dışına göç ha- reketi yaşansa bile Kürtler mül- teci akınını İran ve Sunye'ye yördendirmeyi amaçhyor. Böy- Baykal, washington'm çok ciddi zarar görmeye başladığını sdyiedi ABD'nin itibarı sarsıldı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Genel Başkanı De- niz Baykal. Irak'ta büyük bir di- rençle karşılaşan ABD'nin şu an- da bu savaştan çok ciddi zarar görmeye başladığını ve dünyada itibanrun sarsıldığını söyledi. Baykal, dün Sky TV'de katıldı- ğı programda, Irak'ın toprak bü- tünlüğüne ilişkin sözlerin herkes tarafindan dile getirildiğini an- cakkimsenin bunuTürkiye kadar samimi söylemediğini kaydetti. Türkiye'nin en ileri askeri işbir- liğini kabul ettiği noktada bile TSK'nin Kuzey Irak'ta caydıncı bir güç olarak bulunması olana- ğının tanınmak istenmediğini an- latan Baykal, "Bu savaş haksız, hukuksuz bir savaştır. Sad- dam'ı indireceğim diye bu ka- dar insan öldürülmez. Askeri operasyon bir dirençle karşıla- şıyor. ABD savaştan şu anda çok ciddi zarar görmeye başla- dı. Dünyada saygınlığı, itibarı sarsddı" dedi. "Sosyal konsolidasyon var' Hak-tş Başkanı Salim Uslu, dün Baykal'ı ziyaret etti. Uslu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Iş Güvencesi ve îş Yasası'nın Meclis'teki görüşme- lerisırasındaCHP'ninkararlıtu- tumuna teşekkür etti. Uslu, Irak savaşımn tamamen kuralsız, hu- kuksuz ve meşruiyeti olmayan bir namert savaşa dönüştüğünü vurgulayarak sivillere yönelik saldmnın katliam boyutuna ulaş- tığını söyledi. Uslu, savaş ve kriz bahanesiyle işçi ve memur ala- caklanna yönelik olumsuz giri- şimler bulunduğunu kaydederek "Çabşanların kazanımlarına yönelik, ilan edilmemiş bir sos- yal konsolidasyon vardır" dedi. lelikJe Türkiye'nin Kuzey I- rak'a girme nedeninin ortadan kaldmlması planlanıyor. Geçen hafta Erbil'de toplanan Kürt Parlamentosu'nun OHAL kara- n almasının bir nedenini de bu hesap oluşturuyor. Çünkü böl- gede OHAL karan alınmasının ardından özellikle Türkiye sını- nna yakın olan kuzey kesimJer- de sivillerin kırsal alanlara çıkı- şına sınırlama getinldi. Özellik- le Türkiye sınm boyunca yeni peşmerge noktalan oluş- turularak 10 bin kadar peşmergenin sınıra ko- nuşlandınlmasının en önemli nedenı de göçü önlemek. Kaçış sûrûyor ABD'nin saldmsını başlatmasının ardından kimyasal silah tehdidine karşı Kuzey Irak"ta halk, çatışma bölgesinden uzak yerlere kaçmaya devam ediyor. Önemli merkezlerden Erbil, Do- hukve Süleymaniye'den binlerce kişi kuzey ke- simlerdeki kırsal yerle- şim birimlerinde oturan akrabalarının yanına yerleşti. Kimileri de der- me çatma naylondan ça- dırlarda dağlann etekle- rinde kamp kurdu. Sınır dışına mülteci akını yaşanması durumunda İran ve Sunye'ye yönlendirilecekler Kürt gruplar göçü engelleyecek G U I V D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Her siyasi iktidarın onulmaz hastalığı. Ancak AKP iktidarında yaşananlar öncekilerden farklı. Daha densiz, daha saygıdan uzak hareket ediyorlar. Hani şunu desek yerıdir: Devleti yönetmeye değil, hükmetmeye yöneiik bir niyet var! Kültür Bakanı Erkan Mumcu ve Milli Eğitim Ba- kanı Hüseyin Çelik'ın yaklaşımları, eleştirilere ver- dikleri yanıtlar gidişin yukarıdakı saptamayla ör- tüştüğünü gösteriyor. Cumhurbaşkanı Atimet Necdet Sezer, devlet kadrolarına atanan kişilerin iyi seçilmesi için çok ciddi bir çaba harcıyor. önceliği, kişinin atanacağı alana uygunluğuna veriyor. Laiklik konusundaki hassasiyetıni sürdürüyor. Sezer'in tavrını bilen hü- kümet, Köşk'ü de devre dışı bırakmanın arayışı içinde. Çankaya'dan dönen atamalar için de "gö- revlendırme" yöntemını seçiyorlar. Bu kışileri Köşk'ün onayını gerektirmeyen alanlara yerieştiri-' yorlar. AKP'liler görevden almak istedikleri kişiye karşı her türlü yöntemi deniyorlar. Gitmemekte ısrar ederse, hakkında soruşturmaların açılacağını, bun- larla uğraşmasının zor olacağını söylüyorlar. Ken- disini yalnız hisseden bürokrat daçareyı, "çekiliyo- rum" demekte buluyor. Mumcu ve Çelik'in önceki gün Meclıs'te yaptığı konuşmalar, bu yolda hiçbır engel tanımayacakla- nnı gösteriyor. Asker üzerinden siyaset AKP yönetiminin Diyanet Işleri Başkanı'y'a bile özel olarak uğraşması, devlet kadrolarına "kendi anlayışına uygun" kişileri getireceğinin en önemli göstergelerinden biri. AKP'liler bu yolda önlerinde engel kalmadığını düşünüyorlar. Daha açık bir dille ifade etmek gere- kirse, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Öz- kök'ün Erdoğan hükümetiyle ilişkilennı dıkkate alıp, laikliği erozyona uğratacak adımlar atsalar bile, bu- na karşı çıkılmayacağını düşünüyorlar! AKP'nın yayın organlarında özkök'le ilgili en çok kullanılan ıfadelerden biri şu: "Durumdan vazife çıkarmayacak!" özkök, bulunduğu makam gereği Türkiye'nin gü- venliği ıçın önemli olan bütün hassas konulara kar- şı duyarlı bır kişi. Ancak akla zaman zaman şu so- ru dagelmıyor değil: Acaba 18 yıl yurtdışında kalmasının da etkisiyle ülke hassasiyetlerine ve dengelerine Batı gözlü- ğüyle mi bakıyor? AKP'nin asker kökenli milletvekillerinden Aziz Akgül'le özkök'ün neredeyse aylık olağan görüş- me haline gelen buluşmaları yararlı görülmese ya- pılmazdı. özkök'le Akgül'ün Kara Harp Okulu'ndan gelen dostluklarını sürdürmelerinden doğal bir şey de olamaz. Erdoğan'ın 3 Kasım sonrasında öz- kök'le Genelkurmay karargâhında görüşmesi sıra- sında da hazır bulunan Akgül'ün getirip götürdüğü mesajlar devlet yönetiminin daha sağlıklı olmasını da sağlayabilir! Ancak, AKP iktidannın kadrolaşma karşısında takındığı tütum ve laiklikle ilgili hassasi- yetlerle dalga geçecek kadar ileri gitmesı, bu gö- rüşmeler başka şeylere mi yarıyor, sorusunu gün- deme getiriyor. Türkiye'de askerler üzerinden siyaset iki biçim- de yapılıyor: 1 - Bizi destekleyin, askeri kışlasında en iyi biz tu- tarız! 2- Bizi destekleyin, asker de bizim arkamızda! Özkök'ün kişısel olarak takındığı tavır ülkenin en demokratik biçimde yönetilmesi kaygısıyla olabilir, ancak bunun AKP katında algılanması ikinci şıkka giriyor. AKP'nin pek çok açılımını yaptık, biri de şu olabilir: Acil Kadrolaşma Partisi! Bu kadrolaşmayla askerler de bir gün devletin içinde kendilerini yalnız hissedebilırler! ankcum@ttnet.net.tr İşadamlarıyla buluştular İstanburdaABD'li diplomatlarla 'sürpriz'toplantı • Baştarafı 1. Sayfada niden yapılandınlması için yapılacak ışbirliği- nin gündeme geldiği öğrenildi. Doğan Holdıng bina- sında dün gerçekleştiri- len görüşmeye Doğan Holding Yönetim Ku- rulu Başkanı Aydın Doğan'ın yanı sıra, TÜ- ŞÎAD Başkanı Tuncay Özilhan ile Koç Hof- dıng Başkanı Rahmi Koç, Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk ve Sabancı Holdıng'den Ömer Sabancı katıldı. Toplantıya önceden Amerikan Büyükelçi- si'nin katılacağı duyu- rulurken görüşmede büyükelçi yenne ABD Konsololsuluğu'ndan yetkililer hazırbulundu. Toplantıda savaş son- rası Irak'ın yeniden ya- pılandınlması için ya- pılacak işbirliği ile sa- vaş ortamında Türki- ye'nin durumunun ve güncel ekonomik konu- lann görüşüldüğü öğre- nıldi. Yaklaşık 5 saat sü- ren toplantuıın ardından işadamlan ve ABD'li diplomatlar gazetecile- re açıklama yapmadan Doğan Holding bına- sından aynldılar. Top- lantının, Irak'ın yapı- landınlmasına yönelik ihalelenn açılrnasının ardından yapılması dik- kat çekti. TÜSİAD, da- ha önce yaptığı açıkla- malarda, Türkiye'nin mutlaka Amerika'nın yanında yer abnası ge- rektiğini sa\-unmuştu. Pnof. Akşin'in Irak konferansı • ANKAR.4 (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Üniversitesi SBF öğretim üyesi Prof. Dr. Sina Ak- şin. 'Irak'a Saldın' adlı konferans verecek. Ba- ğımsız Cumhunyet Partisi'nin düzenlediğı 'Türki- ye Söyleşılen" dizısinde ilk konferans yann 15.00'te 'Güvenlık Caddesi Güvenlik Aparrmanı No: 7'5 Aşağıayrancf adresinde gerçekleşecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog