Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART 2003 CUMA HABERLER AKP, Irak operasyonu gerekçesiyle art arda halkın yükünü arttıran uygulamalan hayata geçirdi Savaşı firsat bildilerHACER BOYACIOĞLU ANKARA-AKP hükümetı, "Irak savaşı"nı gerekçe göstererek birbiri ardına sosyal kesimlerin üzerindeki yükü artüran uygulamalan yaşama ge- çirdi. Hükümet üyelennın "Yeni ver- gi yok" yönünde sözlerine karşın ek emlak ve motorlu taşıtlar vergisini ge- tiren hükümet, işçilerin bir ikramiye- sini de "süresiz" erteledi. Hükümetın savaş gerekçesiyle ya- şama geçirdiği düzenlemeler arasın- da, yatırunlara aynlan ödeneğin da- ha da kısıtlanması ve ücretlilere ya- sa gereği olmadan yapılan ödemele- rin dondurulması yer alıyor. Işçi ve memurlara da, savaş gerek- çesiyle "sıfira yakın zam verilmesi'' seçeneği üzerinde dumluyor. Son dö- nemde hükümetin, "Irak savaşı^nı gerekçe göstererek yaşama geçirdi- ği bazı düzenlemeler şöyle: - Banşuı da bir bedeli var: Irak'ta- • AKP hükümetinin savaş gerekçesiyle yaşama geçirdiği düzenlemeler arasında ek emlak ve motorlu taşıtlar vergisi, işçilerin bir ikramiyesini süresiz erteleme, yatınmlara aynlan ödeneğin kısıtlanması, ücretlilere 'sıfira yakın' zam, 10 bin kişiye jet emeklilik bulunuyor. Nisan ayında başlaması gereken nema ödemelerinin ertelenmesi de gündemde. ki savaşta ABD'ye destek verilmesi- ni öngören tezkerenin kabul edilme- mesi üzerine, 3 Mart'ta 15.7 katril- yon liralık tasarruf paketi açıklandı. Açıklanan pakette yer alan ve sa- \-aşın faturasını özellikle ücretli ve dar gelirli kesimlere yükleyen düzenle- meleri Maliye Bakaru Kemal Unakı- tan, "Banşın da bir bedeli var" söz- leriyle savundu. Bahane değişmiyor ek vergilerin bahanesi ol- du: Pakette yer alan düzenlemeler kapsamında hükümet, daha önceki "Yeni vergiyok* açıklamalanru da tek- zip etti ve deprem döneminde uygu- lanan ek motorlu taşıtlar ve emlak ver- gisi yeniden yaşama geçirildi. Ek vergiİerden toplam 1 katriryon 750 tril- yon lira gelir elde edilmesi hedefle- nirken. kurumlardaki geçici vergi de Kurumlar Vergisi oranına yükseltil- di. Otoyol ve köprii geçiş ücretlerin- de artış yapılması ve büyükşehir be- lediyelerinin vergi payından 275 tril- yon liralık kesinti yapılması da be- nimsendi. - İşçüer ikramiyelerini yine alama- dı: Paket, kamu işçilerinin geçen yıl ertelenen ikramiyelerinin bu yıl da ve- rilmemesinin yolunu açtı. Düzenle- meye göre, kamu işçilerinin 1 ikra- miyesi "süresiz" ertelenecek. - Döşük zammın bahanesi hazır: Irak'ta yaşanan gelişmeler, hüküme- tın işçi ve memura düşük zam ver- me bahanesini de oluşturdu. tşçiler- le yapılacak toplusözleşmelerde dü- şük zam vermeyi planlan hükümet, memura da haziran ayına kadar zam yapmamayı planlıyor. Ek ödemeler dondurulabiBr -10 bin kişiyejet emeklilik: Hükü- met, Irak savaşının başladığı günler- de atıl istihdam planını da sessiz se- dasız tarnşmaya açtı. Hükümetin IMF'yle uzlaştığı ye- ni plana göre. atıl istihdam kapsa- mında bulunan 24 bin kişiden emek- liliği gelen 10 bin çalışan "jet hızry- la" emekli edilecek. Geriye kalan 14 bin kişi emekliliği geldikçe emekli edilecek, emekliliği gelmeyenler ise aralık ayı sonuna kadar başka ku- rumlara nakledilecek. - Yaonmlara aynlan pay giderek kü- çûlüyor: Hükümet. bütçe kapsamın- da yer alan yatınm ödeneklerini de aldığı kararîarla sürekli daraltıyor. Son olarak 4 katrilyon liralık ödene- ği serbest bırakmama karan alan hü- kümetin, büyük ölçüde yatınm öde- neklerini donduracağı kaydediliyor. Hükümetin aldığı ödenek dondurma karanyla, çalışanlara yasa gereği ol- maksızın yapılan tüm ek ödemelerin durdurulması olasılığı da doğdu. - Nemalara erteleme kapıda: Sen- dikalarla vanlan uzlaşma gereği. ni- san aymda başlaması gereken zorun- lu tasarruf anapara ödemelerinin de ertelenmesi gündeme geldi. Bunun ilk göstergesi olarak da, hükümet ko- nuyla ilgili yasa tasansının TBMM'de- ki görüşmelerini bilinmeyen bir ta- rihe erteledi. Anayasa değişikliği Orman Bakanı'ndan rantiûrafi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP'nin devlet ormanlannın özelleştirilmesi ve orman arazilerinin satışını öngören anayasa değişikliği önerisi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Orman Bakanı Osman Pepe, hükümetin "rant" amacını, "Kı>ı illerinde metrekaresini 20 dolara satabikceğinıiz çok değerb' araziler var. Buraiarda artık orman köylüsü tarifine uyan kimse kalmanıış. Bu satışlardan 25 milyar dolar gibi bir geBr elde ederiz, bunun da vüzde 20'sini orman köylüsünün kalkınması için kullanacagız" sözleriyle itiraf etti. TBMM Anayasa Komisyonu'nda, dün millervekili seçilme yaşının 25'e indirilmesi ve orman arazilerinin satışını öngören anayasa değişikliği önerisi görüşülerek kabul edildi. 'Orman köylüsü Işslz kalacak' CHP'li milletvekilleri önerinin ormanla ilgili düzenmelerine karşı çıktı. Orhan Eraslan, önenyle ormanlann özelleştırilmesinin yolunun açıldığına, bu düzenlemeyle orman köylüsünün işinin elinden alınacağına dikkat çekti. Eraslan, "Eğer ormandan g^zH bir kaynak yaratılmak isteniyorsa, bu arazi mafyalarınca ormanlann yağmalanması sonucunu • Orman arazilerinin satışını öngören anayasa değişikliği önerisi, TBMM Anayasa Komisyonu 'nda kabul edildi. Bakan Pepe, öneriyi "Kıyı illerinde metrekaresini 20 dolara satabileceğimiz araziler var" diye savunurken, CHP 'li Eraslan yasanın ormanlann yağmalanması sonucunu doğmucağını söyiedi. doğunır" dedi. Atiua Kart, kamu ormanlannın talan edilmesi ve haksız kazanç sağlayanlara rant aktanlması gibi bir anlayışla karşı karşıya olduklarını belirterek "tktidar, tamamen günü kurtarmak için umursamaz birtavırla ormanlann talanına yol açacakbir öneri getimor" görüşünü dile getirdi. Kart, "ormanlann işlettiribnesi" hükmüyle orman köylülerinin devre dışı bırakıldığma dikkat çekti. Turizm amaçlı işgale hosgörüi Orman Bakanı Osman Pepe, orman arazilerinin satışıyla 25 milyar dolar gelir elde edilebileceğini belirtirken satışlann onnan köylüsüne değil özellikle turizm merkezli illerde orman arazilerini işgal eden kişilere yapılacağını itiraf etti. Istanbul, Antalya, Muğla, Mersin ve tzmir başta ohnak üzere kıyı şeridinde yer alan 18 ilde 4 milyar metrekarelik bir arazüıin satılmasıyla 25 milyar dolarlık bir gelir elde edilebileceğini belirten Pepe şunlan söyiedi: "Buraiarda çok değerii araziler var, fiiten bunlar zaten kullanılıyor. Orman köylüsüne belki 50 sente satüacak, ama örneğin Antalya'da kullandığı arazi için 400 dolar teküf edenler var. Bu bölgelerde metrekaresini 20 dolara satabUeceğinıiz yerier var. Antalya'da öyle beldeler var ki orman köylüsü tarifine uyan kimse kalmanıış. Oralan rayiç bedeli üzerinden saöp yüzde 20'sini orman köylüsünün hayat standardnu yükseltmek için kullanaca&z." Birçok üst düzey bürokrat yoğun baskılara dayanamayarak istifa etti Kadrolaşma 1ıız kesmıyor• Hükümet, Cumhurbaşkanı Sezer'den dönen isimleri 'görevlendirme'yoluyla üst düzey kadrolara yerleştirirken, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Kadrolaşmak en doğal hakkım" dedi. ANKARA(CumhuriyetBürosu) -AKP hükümeruıın göreve gelme- sınden bu yana geçen sürede, hız kes- meyen tek şey "kadrolaşnıa" oldu. Hülcümet 4.5 aylık dönemde Çan- kaya Köşkü'ne 393 atama kararna- mesi göndenrken bunlardan 62 si ia- de edildi. AKP hükümetı, Köşk'ten dönen ya da döneceğini düşündüğü isım- len ıse "göreviendirme'' yoluyla üst düzey kadrolara yerleştırdı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ise Cumhuriyet'e, "yan resmi Prav- da" dıye saldıran Kültür Bakanı Er- kan Mumcu'nun izınde olduğunu. "Kadroiaşmakbenim en doğal hak- knn" sözlenyle ilan etti. AKP ıküdannın "kadroSaşmasey- ri" şöyle: -4.5 aylık dönemde 291 atama ve görevden alma işlemı gerçekleş- tirilirken 62 atama kararnamesi de Köşk'ten döndü. Bu işlemlersonu- cu 195 kişi üst görevlere atandı. - AKP kadrolaşmasınrn en yoğun yaşandığı kurum ise Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Hükümetin ilk Mil- li Eğitim Bakanı Erkan Mumcu. göreve gelir gelmez, bakanlığın taşra teşkilatındaki 1041 bürokra- ttn görevlendirmelerini iptal etti. Yerlerine ıse, imam hatip okulla- nnın yöneticileri ile Dın Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri atan- maya başladı. - Hükümet, zorunlu emeklilik yaşını 65 'ten 61 'e indiren yasayla, deneyimli bürokratlar üzerinde tam bir egemenlik edindi. Yasada, Ba- kanlar Kurulu karanyla bürokrat- lann görev süresinin 65 yaşa kadar uzatılabileceği hükme bağlanıyor. Ancak hükümet, istemediği bürok- ratıiseöl yaşındae Yargı, Ernniyet, ordu personelı dı- şındakilere uygulanan bu yasadan en büyük darbeyi Dışişleri Bakan- hğı yiyecek. Bakanlık'ta 61 yaşını dolduran 89 bürokrattan hükümet istediğini emekli edecek. Devlet Tiyatrolan 'nda da 59 sa- natçı kapsama giriyor. 89 bürok- rat için yasada Dışişleri'ne aynca- lık yapmayan AKP'nin boşalacak merkezlere dışandan büyükelçi ataması yapmayı hedeflediği öğ- renildi. - AKP'nin bir başka taktiği ise "baskryla" istifa ettirme oldu. Bu çerçevede Diyanet fşleri Başkanı Mehmet Nuri Yıhnaz, "siyasi bas- kı" gördüğünü ifade edip emekli- ye aynlırken MEB Musteşan İsma- fl Bircan, bakanla görüş aynlıgı bu- lunduğunu ifade ederek istifa etti. Son olarak da TRT Genel Müdü- rü Yücel Yener istifasını verdi. - 28 Şubat sürecinde irticai kad- rolann devlete sızmasını önlemek için "beledrveJerden kamukurum- bnnageçfcp" yasaklayan Bütçe Ya- sası'ndaîd düzenleme kaldınldı. 2003 Mali Bütçe Yasa Tasan- sı'ndan, bu geçışleri engelleyen hü- kümler çıkanldı. BİR BAKIMA SERVER TANİLLİ Kütahya'dan Dinar'a... Irak'a silahlı saldırı açıkça başladı. ABD ve yamağı ingiltere, dünyanın en korkunç silahlanyla ve petrol iştahları daha da azgınlaşmış bir halde, küçücük bir ülkenin ve onun halkının üs- tüne, bir haftayı aşkın bir süredir ölüm yağdırıyor. Yalnız haksız değil, eşitsiz bir savaş da bu! Ve gözler önünde oynanıyor bu dram. ister istemez soruyoruz: Neredesin Birleşmiş Milletler ve örgütün başkanı? Ya siz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcıları? Cinayet, işlenip bittikten sonra mı ortaya çıkacaksınız? Ülkemizde ise, utanç verici çoğu kalem ve TV ka- nalı, konuşmacıları ve yorumculan, zorbalann med- dahı kesilmiş ve onların zaferini özler halde. Ne var ki, o zaferi hemen tadamayacaklar, belki hiç göremeyecekler. Çünkü canavar, güneyde ve kuzeyde durdurulmuştur. Bir olasılık Bağdat'a da- larsa, kendi kanında boğulacaktır. Vesaldırgan, ne denli güçlü görünürse görünsün, asıl güçlü olan trak halkı, bu güngörmüş halktır: Çünkü, yurdunu sa- vunuyor;vedahası,insanlığınayaklaraltınaatılmış ilkelerini kurtarmaya çabalıyor. Bu çabadır tarihin asıl anacağı! Bütün namuslu insanlar gibi, kafam ve vicdanım- la, Irak halkının ve onun direnişinin yanındayım. Ve buradan kalkarak, kendi yurdumun yöneticilerin- den şunu istiyorum: Kapayınız bütün yolları bu em- peryalist canavarlara. Çünkü tarih sizi de yazacak!.. • Bağdat'a ateş yağdınldığı gün, ben de gezi prog- ramımı uygulamaya koyulmuştum. 20 Mart'tan bu yazının yazıldığı 27 Mart'a değin, Nâzım Hikmet şiiri resitallerini vere vere, şu illeri dolaştım: Kütah- ya, Afyon, Akşehir, Burdur, Dinar. Oralara, Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Ata- türkçü Düşünce derneklerinin davetlisi olarak git- tim; yer yer belediyeler de el verdiler. Yolculuğum- dan izlenimleri, ilerdeki yazılanmda ayrıntılı anlata- cağım. Şimdi yapacağım, kısa bir özetleme... Kütahya, bu çiniler kenti, nasıl da zarif bir il! Tu- tucu bir kent diye duyardım; oysa, başta gençli- ğin, resitale gösterdiği ilgi göz yaşartıcı idi. Biraz daha sanayileşsin ve üniversitesi de iyice yerine otur- sun, her şey yoluna girecek. Diş hekimi Halûk Çe- likoğlu, Eğitim Dostları Vakfı Başkanı Nadi San- ışık ve gün görmüş gazeteci Nuri Sanışık, unuta- mayacağım dost çehreier olarak kalacak. Oradan Afyon'ageçtim. Hiç bu kadar duygulan- mamış ve heyecanlanmamıştım. Geçmişle bir an- da iç içe oldum: Kocatepe, Dumlupınar, Başkomu- tanlık Meydan Muharebesi başladı başlayacak... Iş- te oralardan geliyoruz. Her şey, onlarla başladı ve sürüyor. Afyon'u büyük birgelişme içinde buldum. Bu kav- şak noktasında bir mucize olabilir. Hele ekonomi- si biraz daha gelişsin, üniversitesi yerine otursun! Resital, büyük coşkuyla izlendi Afyon'da da. Dostlar hanesi daha da genişledi: Mustafa Cey- lan, Hüseyin Kırkıl, Osman Cafer Akdeniz, Gü- lenay Yalçınkaya, Kadir Attınkaya... Afyon'dan Akşehir'e geçtım. Kulaklannıza önce iki kelime çarpıyor orada: "Karargâh " ve Nasrettin Hoca. "Karargâh", son taarruzdan önceki konak- lama yeri. Bütün planlar orada yapılmış ve son emir de orada verilmiş. Ürpererek gezdim "Karar- gâh"\: Mustafa Kemal'in ruhu dolaşıyor, Ismet Paşa'nın Asım Gündüz'ün. Ufkum daha da ge- nişleyerek çıktım "Karargâh"tan. Nasrettin Hoca'nın Türbesi'ni ziyaret ettim. Or- tada bir kabir, ne duvar ne pencere ne kapı. Bü- yük halk filozofunun bütün yaşamı gibi, türbesi de bir saydamlık örneği. Uyanık bir Belediye Başkanı var: Sayın Ahmet Nuri Köksal, çok şeyler yapmış ve kafası tasarı- larla dolu. Onunla beraber başka dostlar da edin- dim: Gütten Başol, Etem Genç, Taner Serin, Is- met Şenoğlu... Resital, orada da coşkuyla karşılandı... Oradan Burdur'a, Göller Bölgesi'nin bu aydın, ile- rici ve demokrat kentine geçtim. Akşehir'de, bıyık altından "Konya'dan farklıyız" derler; Burdur'da da, Isparta'dan farklı oldukları hatırlatılır. Nefis bir doğa ve gerçekten güngörmüş bir kent. Resital, ora- da da ilgiyle izlendi ve dostlar hanesi genişledi: A. Nejdetllgün, Ibrahim Ansoy, Burhan Ongun... Sonra, Dinar'a vardık: Bu güzelim ilçedeki ilgiyi ve dinleyenlerin Nâzım Hikmet'in şiirinegösterdik- leri coşkuyu unutmayacağım. Ve Dinarlı dostlan: Tülây Er ve arkadaşlannı, Cengiz Uysal'ı, Mev- lüt Yılmaz'la Mehmet Akıncı yı ve Cevdet Çift- çi'yi- AKP'NÎN KADROLAŞMASI SPORA DA SIÇRADI Sen misin külliyeye spor tesisi yapan! Spor Servisi - AKP iktidannın kadrolaşma eğilimi spor dünyasında da kendisini gösterdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Kemal Muthı'nun görevinden alınıp yerine Recep Tayjip Erdoğan'ın yakın çalışma grubundan Mehmet Atalaj'ın Vekâleten' atanmasının ardından tüm ülke çapında geniş bir 'atama' rüzgân esri. Birçok ilde şube müdürlerinin yer değiştirdiği haberi yayılırken, son olarak Istanbul Gençlik Spor îl Müdürü Vedat Bayranı. istıfaya zorlandı. Merkeze alınmak istendiğüü duyunca istifasını veren Bayram'ın "Cüppeü Ahmet Efendi Küîliyesi'' diye anılan bölgeye spor tesisi yapma girişimi yüzünden AKP iktidanndan olumsuz not aldığı ortaya çıktı. Bu tesisi engelli sporculann hizmetine açan Bayram'ın aynca AKP lideri olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'a büyük maçlarda "protokordan yer aynlmaması da hükümet kanadında huzursuzluk Kemal Muüu yaratmıştı. Vedat Bayram'ın aynlmasıyla birlikte il müdürlüğü kadrosunda da değişikliklere gidileceği öğrenildi. Aynca önceki dönemlerde irtica eylemlerinde bulunan bazı hakem, antrenör ve sporculann da yeniden ulusal takımlara çağnlacağı GSGM'den sızan bilgiler arasmda. Turgut OzaJ döneminde yapılan Ataköy'deki Galleria'nın Genel Müdürü Kemal Özcan, özelleştirmeden sorumlu Devlet bakanı Abdüllatif Şener tarafindan görevden ahndı. Kemla Özcan'ın yerine Ankara Ilahiyat Fakültesi mezunu olan Şerafettin Dönmez getirildi. Galleria'nın başına Dönmez'in getirilmesine tepki gösteren işyeri sahipleri, "Böyle çağdaş, nıodern bir çarşı, ticareti bilme>en tarikatçı bir kafavla yönetilemez. Beceriksizlikleriyle bizleri buradan kaçu-tıp tesettürlüler çarşısı yapmak istiyorlar" diye konuştular. EĞITÎMCÎLER VE CHP'DEN TEPKÎ: Çelik, Milli Eğitimi imamlaştuıyor R4RIŞDOSTER AKP hükümetinin bürokrasideki kadroiaşmasına yönelik tepkiler artarken kadrolaşmayı doğal hakkı olarak gören Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇeKkın, "tsteyen yasal yoDara başvursun" diyerek meydan okuması, CHP'lilerin ve eğitim örgütlerinin büyük tepkisini çekti. "Bakanhğı hnamlaşurmak ve Türk-îslam sentezci kuşatma alüna ahnakla" suçlanan Çelik, laik cumhuriyetin yasalanna, Milli Eğitim "in kûruluş felsefesine ve devlet ciddiyetine davet edildi. Çelik'in tavnnı kınayan CHP Denizli Millervekili Mustafa Gazalct "DevJetin en temel ve yaşamsal kurumlanndan biri olan bu bakanhkta laik cumhuriyetin hukuku egemendir. Bu kurum yalnız ve ancak bu düşüncedeki kadrolarca yönealebüir. 'Ben yaptım, oldu' ya da 'Istediğimi atanm' kafası, hukukun ve cumhuriyet'in duvartarma çarpar'' diye konuştu. CHP MYK üyesi ve Istanbul Millervekili Mehmet Hüseyin Çetik Ah'Özpolatda -Bakan Çelik, kendisine değil, ülkeye, çağdaş ve laik eğitime yararh olacak kadrolaıia çahşmak zorunda olduğunu bibnelidir'' diedi.Özpolat, Çelik'in imam hatip çıkışhlan kollamasını kmadı. Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) Genel Başkanı Kasnn Koç da ÇeHk'in ta\Tinın demokrasiye ve hukuka aykın olduğunu anlatarak "Bakan suç işliyor. Yaptığı anayasa ihlalidir. Sağ zihnrvetin, laik cumhurhetin temeflerini kemiren ve mUH eğitimin teamüDerini hiçe sayan tavnnın son halkasıdır. Bu anlaviş, ülkenin geleceği adma tehüke sinvalleri veriyor" dedi. Eğıtim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer ise Çelik'in takıyye yaptığını, amacının da "üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu" vurguladı. Dinçer, :*Bu adunlar, bakanbğı imamlaşürma harekeddir. Türk- îslam sentezci zUuıiyetin, kleoktjik ve siyasi kuşarmasının son halkasıdır. Buna ortâk olmayız, sessiz kahnaviz, Demokratik tepkimtzi ortava koyacağız" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog