Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

2 3 MART 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER CEVAPVE DÜZHJME • Baştarafi 1. Sayfa 'da Yâni müfettış raporunda sübut bulan husus haberde ıfade edilenin tam aksidır. Aynca imam- hatip lisesı müdürlerinin masraflannın vakıfça karşılanarak umreye gönderildiği hususu da teftış konusu olmuş, herhangi bir usulsüzlük olmadığı raporla saptanmıştır. Vakfın bugün ıtibanyle de Betimtaş adlı bir şirketi yoktur. Türkiye Din Eğitimi Vakii Vekili Av. Hüseyin AYDIN Barış Derneği kuruidu • ANKARA (ANKA)- Türkiye'de güçlii bir banş hareketınin yaratılması amacıyla yola koyulan sanatçılar "Banş Derneğı"ni kurdu. tlyas Salman, Ufuk Karakoç gibi sanatçılann destek verdiği dernek, Ilkay Akkaya ve Orhan Aydın'ın girişimiyle 3 Mart'ta kuruidu. Hafta sonu ilk kuruluş toplantısını gerçekleştırecek olan dernek. ABD'nin Irak saldınsına karşı eylem programı oluşturacak. Banş Derneği'nin kurucu Genel Başkanı Avukat Bügütay Durna, bütün savaşlann sona ermesi durumunda bile banş mücadelesine gereksinim duydukJannı belirterek, "banş" dileğini kurumsallaştırmaya karar verdıklenni ifade etti. Somuncuoğlu'nu dövenlere dava • ANKARA (Cumhuriyet) - Eski MHP Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olmak için TBMM'ye gittiği sırada olay çıkaran eskı MHP milletvekili Cemal Engınyurt, Ahmet Erol Ersoy ve Şefkat Çetin hakkında 3 yıl 7 ay ile 21 yıl 6 ay arasında değişen hapis istemiyle dava açıldı. 22. Dönem Milletvekili Genel Seçimi"nde Meclis'e giremeyen eski mılletvekılleri Enginyurt, Ersoy ve Çetın hakkında, söz konusu olay nedeniyle düzenlenen fezlekenın iade edilmesinin ardından dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hikmet Önen tarafindan açılan davanın ıddianamesinde, Enginyurt ve Ersoy'un Somuncoğlu'nu dövmeye çalışnğı, olayın azmettiricisi ve idarecisinin ise Şefkat Çetin olduğu belirtildi. DEFIiler yeniden yargHamyor • ANKARA (Cumhuriyet) - Kapatılan DEP'in eski milletvekilleri Leyla Zana. Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selım Sadak'm. Ankara 1 No'lu DGM'de yeniden yargılanmalanna bugün başlanıyor. Eski DEP mılletvekillerinin avukatı Yusuf Alataş, davanın siyasi şova dönüşmemesini istedüderini kaydetti. Alataş, 1994 yılı ile bugünün koşullannın çok farklı olduğunu ifade ederek, "Önce biz kendimizi dısipline erraeyi uygun gördük. 3OÖ"ün üzerinde meslektaşımızın bajvurusu olmasına karşın, avukat sayısını 25 chmnda sınırlamayı planladık. DEHAP'ın kitlesel katılım taleplerini gen çevirdik" dedi. Alataş, müvekkillerinin da.aya ilişkin genel bir değerlendirme yaoacaklannı, sonra da tahliye isteminde buiunacaklannı belirtti. Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalan ABD ve Kürt gruplarmı rahatlattı ÖÖzkök gerilimi azalttıI Baştarafi 1. Sayfa 'da Özkök'ün açıklamalarına, ABD yönetiminden olumlu tep- ki geldı. ABD Dışışleri Bakan- hğı yetkilileri. Türİdye'nin ABD ile İcoordınasyon içinde olma- yacak bir birlik gönderme giri- şiminde bulunmayacağının Öz- kök tarafindan dile getinlme- sini "olumlu şekünde not ettik" diye değerlendirdi K. Irak'ta- ki Kürt gruplardan KDP'nin de Türkiye'nin tutumundan mem- nunluk duyduğu ifade edıldi. Özkök'ün açıklamalan Al- manya'da da olumlu yankı bul- du. tktidardaki SPD'nin Fede- ral Meclis Grubu Başkan Yar- dımcısı GernoErler. Özkök'ün açıklamalannı "memnuniyet- le" karşıladıklannı ifade etti. Türkiye'nin her türlü olasılı- ğa karşı 2. Ordu'ya bağlı Irak • Orgeneral Özkök'ün yaptığı açıklama, ABD ve K. Irak'taki Kürt gruplan tarafindan memnuniyetle karşılandı. Özkök'ün Türkiye'nin çatışmada taraf olmadığı ve tampon bölge istemediğı sözleri uluslararası kamuoyunda geniş yer buldu. sınınndaki bırlıkleri takviye edilmiş halde teyakkuzda bek- liyor. Hükümetın ızni ile takvi- ye edilen bölgedeki birlıklenn mevcudunun 100 bine yaklaş- tığı biliniyor. TSK'nin bölge- deki birliklen teçhızat, malze- me ve personel açısından ge- rekli düzeye getirilirken 4 binin üzerinde subay ve astsubayın 2. Ordu'ya bağlı birliklere tayi- ni yapılmıştı. Açıklamalar Batı basınında da geniş yer tuttu. Washington Post gazetesi, Özkök'ün K. Irak'a ek kuvvet gönderilmesı konusunda ABD ile koordinas- yon yapılacağını söylemesini "geri adınT olarak yorumladı. Gazete, K Irak'a paraşütle in- dinlen bm kadar Amerikan as- kerinin, Irak Kürdıstan Demok- ratık Partisi kontrolündeki Ha- nr Havaalanı'nı kontrol alüna al- dığını ve bu askerlenn amaçla- rının hem kuzey cephesı açmak hem de 40 bm Türk askerini sı- nırda tutarak "savaş içinde sa- vaş"ın başlamasını engellemek olduğunu öne sürdü. ABD'li askerlerin tüm Iraklı, Türk ve Kürt güçlerinin faaliyetlerini et- kıleyebilecek yerlerde konuş- landınldığını ıleri süren gaze- te. bu askerlerin, Erbil'ın yanı sıra Kerkük'ün kontrolünden de sorumlu olmasının planlan- dığı belirtti. Haberde "Tugayın başta gelen amaçlanndan biri, 40 bin Türk askerini sınırda tu- tarakABD'nin destekfcdiği Irak- h Kürtgüçkrine karşı savaş için- de savaş başlatmasını engelle- mek'1 ifadesı kullanıldı. Türkiye'nin Kürtlenn Irak sa- vaşma gırmesuün onlara böl- gede özerk bir bölgeyi sağlam- laştırmak için avantaj sağlama- sından korkruğunu belirten ga- zete, bu çerçevede Özkök'ün açıklamalanna değinirken de şu görüşlere yer verdi: "Türk si- yasi üderlerinin birkaç gün ka- nşık sinyaller göndermelerin- den sonra TSK'nin başu sınıruı öbür taranna asker gönderme tehdirJerinden geri adım atarak Kuzey Irak'ta bir ek kuvvet ko- nuştuıdınlması konusunda ABD ile koordinasvon yapılacağını söyledL Askerlerin Türkiye'de büyük bir etkileri var ve Öz- kök'ün açıklamalan, Türki- ye'nin Pentagon'un kuzey cep- he planlanm basitleşürerek ge- ri adım attığının en güvenilir süıyali olarak değerlendirildi." Financıal Tımes gazetesi, Öz- kök'ün açıklamalannı "Türk GenerahlrakhKiirtkrileartan gerilimi gidermek için hareke- te geçti" başlıklı haber yoru- munda değerlendirdi. Gazete, "Özkök, ekTürk kuvvetierinin Kürtkrin üstün olduğu bölgeye savaşmak veya işgal için girme- yecegmesöz vererek ülkesinin K Irak konusundaki niyetlerine ilişkin uluslararası tepkileri gi- dermeyi amaçladT dıyeyazdı. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART musakart@yahoo.com Çankaya Köşkü'nde bugün toplanacak MGK'nin Palacio: Türkiye Kuzey Irak'a girmesin Bir tehdit de gündenülrak Ispanya'dan ANKARA(CuınhuriyetBü- rosu) - Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan'ın ilk kez îcatıla- cağı Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Çankaya Köş- kü'nde Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer'in başkan- lığında toplanacak. Kurul, ABD ve Ingiltere'nin Irak'a yönelik saldın- sı, Kuzey Irak'taki ge- lişmeler ve Türkiye- ABD ilişküerini değer- lendirecek. Toplanhya hüküme- ti temsilen Erdoğan'm yanı sıra 58. hüküme- tin başbakanlığını ya- pan AbduDahGül, ku- Tayyip Erdoğan flkkezkanlacak. şı Irak'ın direnişi ve operas- yonun bundan sonraki seyri konusunda askeri otoritelerin hazırladıklan raporlan kuru- la sunması bekleniyor. Irak'a yönelik askeri harekât kapsa- mında Türkiye'yi en çok ilgi- lendiren K. Irak'taki gelişme- ler hakkında da son güncelenen bilgilerku- rula sunulacak. Bölge- deki Kürt gruplann du- rumu, özellikle PKK- KADEK'in gelışen olaylardan korunmak amacıyla almaya ça- lıştığı önlemler hak- kuıda istihbarat rapor- lan anlatılacak. Tür- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ispanya'nın Dışiş- leri Bakanı Anna Palacio. Was- hington temaslannın ardın- dan geldiği Ankara'da Türki- ye'den Kuzey Irak'a müdaha- le etmemesini istedi. Palacio, NATO çerçevesinde Türki- ye'nin güvenliğine ver- dikleri desteği, Kuzey Irak'a askeri harekât durumunda geri çeke- ceklerini vurguladı. ABD'nin Irak saldı- nsına destek veren bir- kaç Avrupa ülkesinden olan Ispanya'nın Dı- şişleri Bakanı Palacio, tspanyaDışişleri rula Dışişleri Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı olarak katı- lacak. Bunun dışında Başba- kan yardımcılan, Içişleri, Ada- let, Milli Sa\Tinma bakanlan da toplantıda hazır bulunacak. Toplantının ağırhklı günde- mini Irak ve Kuzey Irak oluş- turuyor. Müttefiklerin Irak'a yönelik harekâtı, harekâta kar- kiye'nin çıkarlannı korumak amacıyla TSK'nin hazırladığı senaryolar hakkında da kurul bilgilendirilecek. 57. hükümet döneminde MGK'de kabul edilen irticayla mücadele stra- tejisi kapsamında her ay hazır- lanan önlemlerve gelişmelere ilişkin dosya da MGK gün- demine gelecek. Ankara'daki temasla- nnda söylediği sözlerle "so- ğukduş" etkisi yarattı. Dışiş- leri Bakanı AbduDah Gül ile görüşmesinin ardmdan, bir- likte gazetecilere açıklama- larda bulunan Palacio. Irak'tan göç konusunda "duyarh" ol- duklannı ve Türkiye'ye "5 milyon doiar" yardımda bulu- nacaklannı kaydetti. Operas- Bakanı Palacio. Erdoğan: yonda "önceülde" esir düşen, yaralanan ya da ölen koalis- yon güçleri askerlerine üzül- düğünü söyleyen Palacio, Irak'ta pazaryerine düşen bombayla ilgiti olarak "Koafc- yon güçlerini suçlama\m. Bu- nun sorumlusu Saddam reji- midn"" diye konuştu. Palacio, akşam saat- lerinde görüştüğü Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'a da Başba- kanı Jose Maria Az- nar'uı iyi düeklerini iletti. Gül, dün bakan- hktan aynhrken gaze- tecilerin Genelkurrnay Başkanı Hilmi Öz- kök'ün önceki günkü açıkla- malannı anımsatarak yönelt- tikleri sorulan yanıtladı. Türk ordusunun K. Irak'a girme- sine ihtiyaç duyulması halin- de bu karann verileceğini söy- leyen Gül, "Komutanhk so- runu aşddımı" sorusuna "Ko- mutanhk sorunu diye bir şey >X)k" yanıtını verdi. Tezkere defterini kapattık BULENTSARIOGLU ANKAR.\ - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti yönetıcilenne yaptı- ğı değerlendirmede kuzey cephesınde ABD'ye daha fazla destek vermek için yenı bir tezkerenın günde- me getırilmeyeceğini söy- ledi "ABD'dengelecekpa- radan çok, öz kaynaklara güvendiklerini" belirten Erdoğan, ABD'nin uygu- ladığı "psikolojikhareket- le" gelişmelerin bu nokta- ya geldiğıni savundu. ABD'den üs talebi geldiği- ne ilişkin haberler, Dışış- leri Bakanlığı yetkilılerin- ce yalanlandı. Erdoğan, başbakanlığı devTalmasından bu yana fazla uğramadığı AKP Ge- nel Merkezı'ni önceki ge- ce ziyaret etti. Merkez yü- rütme kurulu üyelenyle ye- mekte bir araya gelen Er- doğan, son gelişmelerle il- gilı değerlendırme yaptı. Alınan bilgiye göre Erdo- ğan, yenı bır tezkere ola- sılığına ılışkın sorular üze- nne "ABD yeni talepleıie gelebilir. ama biz tezkere defterini kapatük"" görü- şünü dile getirdı. 'Öz kaynak^ vurgusu ABD'nin ek sa\aş büt- çesinde görüşülen 1 milyar dolar hıbe \eya 8.5 milyar dolar kredinin pi\asalar- daki psikolojik etkisine dikkat çeken Erdoğan bu kaynağa fazla güvenme- diklen mesajını verdi. ABD'nin ilk paketten vaz- geçmesine ilişkin gelişme- leri değerlendirirken "psi- kok>jikbirhareketyürütül- dügünü" söyleyen Erdo- ğan'ın "Son kaynakta da önemli olan işin psikolojik boNTitu. Bu rahatiıkla LMF ile dördüncü gözden geçir- mevisıkmöyaşamadan ta- mamlanz. Ânıa ABD'den gelecek paradan çok, öz kaynaklannuz önemH Me- sela orman arazilerirûn sa- rışından 25 miryar dolar beldnoruz. Bu kaynaklan- mızla dengelerimizi kura- cağız" dediği öğrenildi. Kemal Harrazi'den Gül'e: Kürt sorunımu Suriye ve Türkiye ile birlikte ele alalım İran1dan K. Irak içinüçlü girişim önerisi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Iran, Kuzey Irak sorununun Irak'ın üç komşusu Türkiye, Suriye ve tran'ın bir araya gelerek ele alınması gerektiğini iletti. tran Dışişleri Bakanı Kemal Har- razl Dışişleri Bakanı AbdullahCül ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Kürt sorununu Suriye ve Türkiye ile beraber ele alma önerisinde" bulundu. Her üç ülke de Kuzey Irak'ta bir Kürt devletı kurulmasından kaygı duyuyor. Harrazi'nin dün Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül'le yaptığı telefon görüşme- sinin aynntılan ortaya çıkıyor. İran res- mi air>^^' ÎRNA'nın haberine göre Har- • tran Dışişleri Bakanı Harrazi, Gül'le yaptığı görüşmede "Kürt meselesi tran. Suriye ve Türkiye'nin ortak kaygı konusudur" dedi. Türkiye'nin tutumundan memnun olduklannı belirten Harrazi, "Türkıye, tran ve Suriye, ortak kaygı konusu Kürt meselesi hakkında ıstışarelerde bulunmahdır" diye konuştu. razi, mülteci akını ve Kürtlerin tepki- sinden kaygılı olduğunu GüFe iletti. Harrazi, "Kürt meselesi tran, Suriye ve Türldye'nin ortakkaygı konusudur" de- di. Harrazi'nin, Irak bunalımında Tür- kiye'nin gösterdiği "sakin tavırdan" da memnun olduklannı belirterek "Şu an- ki savaş ortamında Türkiye, İran ve Suriye, ortak kaygı konusu Kürt me- selesi hakkında istişarelerde bulunma- hdu"" diye konuştu. 6 milyon Kürt yurt- taşın yaşadığı fran da, Irak'ın kuze- yinde etnik temele dayalı bir bağımsız devletin kurulmasına karşı çıkıyor. Ül- kesinde Kürt nüfus bulunan Suriye de, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin korunması gerektiğini düşünüyor. Gül'ün de Harrazi ile yaptığı görüş- me sırasında, Türkiye'nin gelişmelere ilişkin görüşlerini aktararak Türk bir- liklerinin bölgeye girişine ilişkin açık- lamada bulunduğu bildiriliyor. Türki- ye'nin tek amacının kitlesel bir göç du- rumuna göre önlem ahnak olduğunu, bölgede siyasi ve askeri amaçlan ol- madığını yineleyen Gül, bölgedeki ge- lişmeleri bölge ülkeleriyle değerlendir- me önerisine olumlu yaklaştıklarını kaydetti. Gül ve Harrazi'nin, Irak sava- şı nedeniyle bölgedeki dengelerin ani şekilde değişebileceği noktasında uzlaş- tıklan ve gelişmelere göre "uyanık" kalmak gerektiği görüşünde birleştik- leri öğrenildi. POLfflKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Sabahın Kapısı... Bir çocuk zafer işaretı yapıyor işgalci Ingiliz as- kerlerinin arasında, bırgenç kameraların önünde ba- ğınyor: "Saddam bizi kurtaracak!.." Safvan kentinde bir TIR'a saldıran çocuklar ve gençler yiyecek paketlerini kaptırmamak için ça- muıiu sular içinde boğuşuyorlar... ABD ve Ingiliz televizyonlan yalan haber yap- madaşampıyon!.. Dünya kamuoyu bu aldatmacaya kanmıyor ar- tık!.. Vahşetin fotoğrafını hep birlikte görüyoruz!.. Benim mıdem bulanıyor midemL Ya sizın, sizlerin? Mavi bir gökyüzü altında dolaşırken kafamdaki sorular giderek çoğalıyor... Bir gece önce Bush'u dinlerken de aynı sorular geldi aklıma... ABD ve Ingiltere hangi gerekçeyle işgal etti Irak topraklarını? Saddam rejimini devirip Irak'ta demokratik birsis- tem kurmak için!.. IrakyoksulL Irak'a 12 yıldır ambargo uygulanıyorL On gün önce kilosu 250 dinar olan domates, bugün 1 milyon 250 bin dinardan satılıyor Bağ- dat'ta!.. Peki, demokrasıler öyle gökten zembille iner mi? Söyler misiniz, işgalle demokrasiyi nasıl getire- ceksiniz Irak'a? Bush diyor kı: "Savaş uzun sürebilir, ancak zaferbizim olacak!" ••• Herkes farkında, ingiliz ve ABD askerleri de... CNN muhabiri ABD'nin paralı askerlerine soru- yor: "Niçin buradasınız?" Yanıt: "Buraya gelmemiz bildirildi, geldik!" Şu saatlerde ABD Irak'ı havadan bombalıyor, akılsız füzeler konutları vuruyor!.. Hastaneler yaralı dolu!.. Irak'ı bombalayan savaş uçaklan Türkiye hava sa- hasından geçiyor... Savaş Türkiye'nin uzağında degıl, yakınında... Kuzey Irak topraklarında ABD askerleri var... Ama Barzani ve Talabani ABD'ye restini çekmiş: "Biz tek başımıza savaşamayız, ABD yanımızda olmalı!" Hani 'B' planıyla düşürülecekti? Kürtlerin yanlış istihbaratları ABD'yi güç durum- dabıraktı... Şimdi Türkiye'ye baskı yapıyorlar: "Kuzey cephesini Türkiye mutlaka açmalıdır..." Kürtlerkorkuyor!.. Talabani ve Barzani'nin toplam 100 bin kişilik silahlı gücü var ama Saddam Hüseyin'in birlikle- riyle çatışmayı göze alamıyoriar!.. Işte yıne aklıma bır soru geliyor, NTV'de Suriye- li gazetecı Dr. Hüsnü Mahalli yı izlerken: "Amerikalılar kuzey cephesı açılmadan savaşı kolay kazanamayacaklannı bildikleri halde, neden güneyden yani Kuveyt'ten girdiler?" Basra'da bir Şii ayaklanması bekliyorlardı Sad- dam'a karşı!.. Zaten ABD ve Ingiliz televizyonlannda üç gün önce bir haber vardı: "Basra'da Saddam Hüseyin'e karşı ayaklanma başladı!.." Haber yalandı... Tüm dünya kanmadı bu habere!.. Silahlı iki Kürt aşireti Musul ve Kerkük'e saldı- ramıyor... Planlar altüst oldu, o yüzden de Tony Blair, ABD'ye Bush'a koştu... Belki de Bush ve Blair şöyle konuştu: "Türkiye'nin, kuzey cephesini açması için baskı yapalım!" Kuzey cephesi açılırsa ne olur? Barzani ve Talabani daha da güçlenir!.. Unutmayın bu savaş fılan değildir, Irak'ın demok- ratikleşmesi hiç değildir!.. Ya nedir? işgaldir, işgal!.. • • • Mavi gökyüzünün altında dolaşırken Bağdat'ın ço- cuklarını düşündüm, Safvan'da çamurlar içinde el- lerinde yiyecek paketleriyie boğuşan bebeleri... Kadınları düşündüm, kara gözleriyle acının ve hüznün resmini çtzen, ağır bulutlar altında ölümün soğuk yüzünü gören... Bir kum fırtınasından, şafağı delen füzelerden, gök- ten yağan bombalardan başka konuşacak bir şey yok aslında... Güneşler de bağlanmış, ay da, yıldızlar da!.. Sabahın büyük kapısı önünde Irak'ta vahşet var!.. Çocuklann çığlığını duyuyor musunuz? hikmet.cetinkaya(â cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETINKAYA KUBİLAY OLAYI ve TAPİKAT KAMPLARI G ü n i z i Y a y ı n c ı l ı k Tel: 0212-512 42 19 Faks: 512 11 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog