Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

28 MART 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA J l i J v U İ ı U1VJJ- ekonomi(S cumhuriyet.com.tr 13 Bakan indipimi erken açıkladı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Eneni ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, akaryakıtta dün gece yansından itıbaren yapılması kararlaştınlan zammı yasal süre dolmadân önce açıkladı. Güler, dün TBMM Genel Kurulunda bakanlık bütçesi göriişülürken, televızyondan canlı yayını dıkkate almayarak akaryakıt indinmıyle ilgili karan açıkladı. Güler, konuyla ilgılı soruyu "Önemli bir indirim yapılacak. Hazine ile görüşmelerimizi yaptık, onayı aldık, ancak kanuni süre dolmadığı için şimdi açıklayamıyorum. Saat 24.00"ten sonra yürürlüğe girecek" diye yanıtladı. Bakan böylece indirim oranı belırtmemekle birlikte. özellikle akaryakıt istasyonlan açısından önem taşıyan bir karan önceden açıklamış oldu." Açlık sınırı 433 milyon lira • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Türk-lş'in ayhk gıda harcama raporu, açlık sınınnın yanm milyar sınınna yaklaştığını ortaya koydu. Rapora göre, 4 kişilik bir ailenin temel gıda ıhtiyaçlannı karşılaması ıçın gereklı olan tutan gösteren açlık sının 433 milyon liraya, yoksulluk sının da 1 milyar 318 milyon liraya ulaştı. MITT Fuam'nda TÜPkiye'ye ödül • ANKARA (AA)- Rusya Federasyonu taranndan 26-28 Mart tarihleri arasında düzenlenen 'MITT 2003 Turizm Fuan"nda Türkiye'ye, MITT 2003 Fuan 'En lyı Stand Ödülü' ve Moskova Tanıtma Müşavirliği'ne de 'En tyi Yabancı Turizm Ofısi Ödülü' verildi. KamubankalannaAKP damgası• Başbakan Erdoğan'm sağ kolu Zeki Sayın, Kamu Bankalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getiriliyor. • Özel Finans Kurumlan Birliği Başkanı Can Akın Çağlar Ziraat Bankası Genel Müdürü oluyor. • Devlet Bakanı Ali Babacan'ın danışmanı Burhanettin Aktaş, kamu bankalan ortak yönetim kurulunda. HACER BOY4CIOGLU ANKARA-AKP hükümeri dün gerçek- leştirilen genel kurullarla, kamu bankala- nnm yönetimine damgasını vurdu. Genel kurulİar sonucunda Halk ve Ziraat Banka- sı'nın yönetim kurulu üyeliklerinin tama- mı değiştirildi. Devlet Bakanı AB Baba- can'ın danışmanı Burhanettin Aktaş ve Recep Tayyip Erdoğan' m Istanbul Beledi- yesi ekibüıden Zeki Sayın kamu bankala- n ortak yönetim kurulu üyeliğine getiril- di. Ziraat ve Halk Bankası'mn genel ku- rullan dün Ankara'da gerçekleştirildi. Ye- ni yönerimde dikkat çeken isimler şöyle: Zeki Saym: Erdoğan'ın Istanbul Büyük- şehir Beledıye Başkanlığı dönemüıde tS- Kl'de görev yapan Sayın, daha sonra Fa- isal Finans'uıbaşınageldi. Sayın. Necmet- tin Erbakan ın başbakanlığı dönemüıde Türldye Kalkınma Bankası Yönetim Ku- rulu üyeligi yaptı. Can Akm Çağlan Özel finans kurumlan kökenli. Özel Finans Kurumlan Birliği Baş- kanlığı ve Family Finans Kurumu Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne getirileceği belirtüiyor. Burhanettin Aktaş: Babacan'ın danış- manı olarak görev yapıyor. Arahk ayı so- nunda yapılan genel kurulda Telekom De- netim Kurulu üyeliğine getirilen Aktaş. genel kurulda Kamu Bankalan Ortak Yö- netim Kurulu üyeliğine seçildi. Tevfîk Bilgin: Bankalar Yemınli Mura- kıplan Kurulu'nda görevli. Halkbank Ge- nel Müdürlüğü'ne getirilmesi beklenıyor. Genel kurullar sonucunda kamu baıika- lannın yeni yönetimleri şöyle oldu: Ziraat Bankası Yönetim Kurulu: Zeki Sayın, Mehmet Mumcuoğlu. Prof. Dr. İl- han Uhıdağ, Can Akın Çağlar, Hasan Ce- beci. Hasan TopaL Mustafa İ nal. Erol Berktaş, Emin Süha Çayköylü, Nur Zahit Keskin. Ziraat Bankası Denetim Kurulu: Süfcy- man Saygı ve Abduflah Yalçm. Halkbank Yönetim Kurulu: Zeki Saym, Prof. Dr. İlhan Uhıdağ, Tevfik Bilgin. Meh- met Emin Ozcan, Hasan Cebeci, Hasan Se- zer, Hüseyin Aydın. Mustafa ÜnaL, Emin Süha Çayköylü, Hasan TopaL Halkbank Denetim Kurulu: Yusuf Dağ- canveŞerefEfe. Kamu Bankalan Ortak Yönetim Kuru- lu: Zeki Sayın, Burhanettin Aktaş, tlhan Uhıdağ, Mustafa ÜnaL. Hasan TopaL Emin Suha Çayköytü ve Hasan CebecL Yatırım yapanlar; sanayiciyi yatınma, tüketiciyi harcamaya, hükümeti destek olmaya çağırdı EkoııoııîKİe seferberKk şart • Sanayiciyi bisiklete binmiş bir adama benzeterek 'yavaşlamak belki, ama durmak olmaz' görüşünü taşıyan işadamlan, Van ve Ordu gıbı kentlerde yatınmlara son sürat devam ediyorlar. OLCAY BÜYTİKTAŞ Durgunlaşan ekonomik ko- şullara, savaşa ve hükümeti en ağır eleştirilerle topa rutarak bir olumsuzluk dalgası yaratan ba- zı kesımlere inat Anadolu'da yatınmlar son sürat devam edi- yor. Pisi Tekstıl, Van'da 427 kı- şiye istihdam yaratacak yatınmı nisan sonunda açmayı planlar- ken, Ordulu işadamlan Unye'de toplam 4 milyon dolara mal ola- cak yeni bir yatınmın temelini atmaya hazırlanıyor. Boyner Grubu ve Migros, ya- tınmlara planlandığı gibi de- vam edileceğinin mesajını ve- rirken, Petkim içın milyar dola- n gözden çıkaran Ahmet Nazif Zorhı ve Abdülkadir Konukoğ- hı, "krizekafa tutan" ışadamla- n olarak öne çıkıyor. En çok ya- tınma gereksinim duyan bölge- İsmet Çiriş, Van'da bir süre önce başladığı yabnnun tamamlanma aşa- masında olduğunu, 427 kişinin, 5 Ntsanda işe alımlannın bitirileceğini ve bir ayhk eğitimden sonra işletmenin açıhşuun yapüacağını hanriara. lerde yatınm yapan ışadamla- nndan Pisi Tekstil Sanayı Yöne- tim Kurulu Başkanı İsmet Çiriş, Gelişen yeni koşullara karşın yatınma devam karan alması- nıngerekçelerini, "2000'denbe- ri talepler de yaünmlar da erte- ieniyor. Daha ne kadar bekleye- eeğiz. Ülkenin bir ekonomik se- ferberiiği ihtayacı var. Herkes olanaklan ölçüsünde buna kat- kıda buhııunair sözleriyle açık- ladı. Çınş, sanayicinin yatınm, tüketıcinin tüketim yapması ge- rektiğini dile getirdi. Hüküme- tın de özellikle bu koşullarda iş yapan ınsanlara destek olması gerektığını anlatan Çiriş, iki ay ıçinde Diyarbakır işletmesinde- ki çalışan sayısının 52'den 100'e. tzmır'de 58'den 300'e çı- kanlacağını açıkladı. Anadolu'da yatınma de\ am eden birbaşka işadamı Seiami Tarun da yeni yatınm için iki ay beklediklerini ancak bir de- ğerlendirmenin ardından ülke geleceğine gü\ enmek gerekti- ğine karar verdiklerini anlattı. Unye'de ilk aşamada 500 kişi- ye istihdam yaratacak tesisin temelini atmaya hazırlandık- lannı belırtti. FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAÖAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şrtetmz Ortaklar 0la$an Genel Kunjl ToplanMı, sşağaJa yazılı gündem maddetennı girtşmek üzere 17 Noan2003Pw5Mnbegünüsaat11 00 de. Nıspetıye Caddea Akmerkez B Kutesı Kat 7 Etıler IstanDul adresnde yaptocaktr Topantrya. kend adına <a>«h &ızty nısseye sahıp olariar aıza- .eya t&ile .«rrek s/etıyie «atöertrler GeneJ Kunji'a txzzat «atficak <eya ven. gânüerecek ortaklanmızrı - Sar-aolcuKjar rssesere«erı .«<rt*tbeigeternı - Hsse seneterı Barkaıar ve \*dcı Kjrunar taraincan saklanan ortaklanmızm btota] "neKüjOlarnı - T^ek,şı ortakıann 'emsılle gcreveod rûıkier Kış-ye aıt yertı üdgeienm :ooian- 3jnuröen er az tv hafta orce ' 0 Nısan 2OD3 Perçent» gûnû ış saab sonuna KaOar ıbraz edere* Grş Kanı aratafi wya aşaşca ome^ı txjiunar vekâıetnamesı auzentemeier gerekmettear Sayın ortaklanmızr ) jkanda üetrtılen gûr ve saatte topiantıya kaslnasari ncâ oı/iur FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17 Nısan 2003 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GUNOEMİ GÜNDEM: 1 BaşkarlıK Dfvarı seçr* 2ı Gene Kua* îutanağınr Başkan* Drvarı ncâ tmza ecıimesıne *«rt *enimes 3) 2002 yih Bılanço K3r ve zâar hesaplan ıle Yönetım Kuruiu raporu vç DencçJer raoorjnur Gen© Korul a s^-iülmaa, owx-pa& . e ^uza^efesı sonucu Genel Kuul'un tasvıbre am, Yöoetn KunJu uyelennn »e Denetçıernr 2002 y* faalıyeüennder dolayı ayn aynfcraedılmaer hakkınaa Karar alınması 4) 2002 yılı Mançosuna göre tahakkuk eder kâr e geçmsş yıl otağanuau yedeK akçelen laklgnoa karar alnması 5ı 10 tnlyon TL olan Kayfı Semaye Tavan^'ntı 40 tnlyon TL arîtnlarak 50 TJyon TL'ye ç*anlmas *na Sfizsşme nın • 1 madöesınır Sernaye D tyasas Kjrulu ve T C Sanayı ve Tcaret BakanlıÇı nca onaytanan şeld^ie tadi edılmesı hâümda ><arar avnasi 5) Yönetim Kı/ukj görex a/es* ıçırKJe açılan üyeMder ıçn Yönetır Kırjtu x a geçcı olaran seçöen üveıenr seçımlenntfı îasvo von^jm Rjruk. ûyetenr r ve Denetçılenn saysreı ve göev sürelemn belcletmes ve yeni Yonetm fcrjiu Oyelen ıle Denetçılenn seçmfm yapılması 7) Yönetm Kıj-jlu üyöermn ve Denetçılennm ûcretlenııın tayın 3' Bağımsz Dış Denetn firmasnn seçip onaya smulmaa, 9) Yonetm KLTJIU üyeKrre TTKnn 334 ve 335 madûetennöe yazsd müsaaöenm verplmes ıfflDılekvetemennıler FİNANS YATIRIM O R T A K U Ğ I A N O N İ M ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİMETİN Madde 11- Ş.rtS' 3^9*1 sa> Kanur * deÇışıkftk >âî>a" 2499 ssv " ^ j n hüKLrıeme g<ye tayf sernıa^e sstemın kabül et™aş je Sermaye P**asası Kjrulu nıx : 2 ' 0 ' 995 tart" ^e13945a\ilız<" ıtetx. sjster-e geçmıştır ŞırKat «ı <a>ıtlı sefmayesı 1 ü C00 000 000 000 - TL (or tnlyorı Tjrk üras l olup herbm 1 000 TL tean lovmette' 0 000 000 000 paya bokjnmûştûr Şrtet n çıkanlmış sermayes. taTa^' odennış 1 000 000 OCO 000 • ~L ıbır ryon Tjrk Urasıi öır EL ser-atsv tamamı oiaıılar tarafnctan nakoen «Jen- rmştır ŞffxeE ın senas'esım ter^n ecer r sse serere^nr cağıi'r aşaçoa ocstefilmıştır Teftt» Grubu PavAdedı" Pav Tutan I A 25000000 25 00O0OOOO0-TL I B 225000000 225 000 000 000.- TL II B 2500X000 250000000000-TL III B 500000000 500 000 000 000 • TL Yonetm Kurulu Sermaye Pıyasas Karunu ^ûkumleme uygun olarak gereklı gördüğû îanarlanla kaytlı serrna^ aanına kadar -amılıne yaalı •sse se- netien ^vaç ederek. çrionirnış sermavey amınnaya yetMlKjır Yânetm Kuniu, pay sahıplennır ; ern pa> alma "attnn smmandınnası ve pnm* pay Ivacı «oousunca karar arrsya ^eîkılıöır Rüçnan ra«. ^llanttöıktar sonra kaBn paytar ya da ruçbar hakkı kuilanmmın ksıOandağı dun»nlarrja yeni ıhraç edıten tür rıısseler ncr-nal değerr altında omanaK ûzere or>asafiysııle nafeaarzeo* Şırket arafroar ç,»ar a^«-sse ser«ier hamnre yazncr Çıkanlan pay seneBen tamamen saUarak bedellen ödenmedıkçe yerv paypkanlamaz. Çıkanln-ş sens,« mıktanrm Şrtet unvanımı kullanodıj bagetef- de göstenlmesı lourkıûur Şritet Yönetmı Kurulu trese senerJenm bnjen fazla payr ternal etmek jzere çeşıtlı «jpûner halnde bastıraMr Yâıetm Kurulu i w e m ı seçmmoe • Tertp (A) Srubo paytarmın nerbın' 0 000 lon bmj oy nakkına B| Gruüu Daylamın herhn' (W oy hakkına sa^otır Bunun rişnja ı Tertıp ıAı Grubu payiara herhang br ırffiyaz sağianmarr^şttr Yent Kiıtıyazİ! hısse seneoı ç Kantnaa yasak rjlup. sermaye arttmmı yoiwla yeni msse seneöı Ehraç edılmesı naiınoe, bu hısse senetteı lamılıne yazıu o«jr ve (B) GnJxj olarak adlarOıniır VENİMETİN Madde 11- Şrtet TV sayılı Kanun ıle değışıklık /aoılar 2499 say* Karui hjkjmmlenre gore kayiiı serr-ayesstemım kat». etmış v-e Serna<e P>asas, Kurulu nur 12101995 tanr1 ve 1394 sayılı cm ıle DU ssteme geçmıştj Şırket t\ kayıUı sermayesı 50 000 000 000.000 - TL lellı tnlyon Tür* üraaı oıp nerbrı 1.000 TL «öan ^ymette 50 OCO 000 000 Daya DoiLnrruşbr Şırket'r çıkanlmış sermayesı tamamı ödenmş 9 'SO 000 000 000 - TL ıdokjz tnlyon yed yüzedı nıryar Tjrk Lras| dır Bu ser-ayerır tamamı ortate ta- rafmdan nakder oöenmıştı' Ştrket ın sermavesmı terrsıı eaen isse senetlerr r\ dagifrt aşağröa gösienlrn^tır rtpj | 1 » III IV V VI Grubu A B B B B B B PavAdedi 25 00COOC 225 00000C 250'DOCOOO 50000COOO 2000 000 OOC 28SOO0C0OO 3900000000 PavTııHn 25 0O00O0O0O-TL 225 000 000 000-TL 25O0OOOO0OOO-TL 500 000000000-TL 2 000 000000 000-TL 2 850 000 000 000 -TL 3 900 000000 000-TL vönetım KJ-JIU Sermaye Pvasaa Kanunu nûkûmlenıe uygun olarat gereklı gorajğC zar^nlarda <ayıtlı sermaye tavanına kadar namılıne yazılı ntsse se- letter ^naç eöerek çıkanlmış sernayey a r ' r ^ y a veftj'tdır vönetım Kjulu pay sahdenr 1 n yeni pa> alma rakkmm sımrtandınırnas .e onmlı pay fıracı <onust,nda karar alrrava yeaıMır Rûçfıan haoo «.llanıldıktar sonra kaıan oavlar va da rüçran nakt kul.anımının kısıtlaic^ı dunjrjarda yenirtıraçeöııenfâmnsseler Tomınal değenn attında olmamak Ozere oıyasa fiyatı ıle nalka arz eoılır Şırket îarafındar» çıkanlacak hsse seretJen hamılır* yaz. dır Çıkanlar pay senetlen tananen satılarak bedeller odenmedıkçe yerı pa\ ç«arlaraz. Çıkanlmş ser-aye m Ktamı Şırket urvanırnr kullan*)^ beıgeler- de göstenînesı zxjnluöur Şırke: Yönetim KuruKj rasse seneöennı rxder fazla pavı temsıi etmek uzere çeşıtlı kupüner halmde bastırabiir Yönetim Kurulu ûyelennır seçımrde 1 Terüp IA) GruDu pay*mır herbtn ' 0 OOC ton bın) oy nakiona (B) Grjtxj paylannn herbır ' (br) oy hakkına sançtır Bunun dısında 1 Tertp IAJ Gruou payiara hertıangı bir trtıyaz sağlanmanşor Yeni ntyazlı Isse senedı çıkanlması yasak olup semıaye arttım yoluvla yeni nısse seneoı nraç ed r-«sı halınoe bu hısse senetlen hamılıne ,az» olur ve (B) Grubu olarak ac'aıdnlır VBÛLETNAME Rnars Vaf -r Ora< .Şı A.Ş rr 1" Nısy 2003 Perşer'De guru saa-' 1 00 de Prans Yaîırr Ortaklığı ^.Ş 'starouı Mspetve Caddesı * - c k e z B Kjle- 9 Kar ' Etıler aüresnde yaoılacak OiaŞan Genel Kunı1 Topartsı nda aşağoa bennîıgım görûşler do§'jfcsı/ıda ber temsie, oy vermeye teturfte aJunmaya •çge'eK begeter "zasra<a ,e>ılı olmak-zere «eKiltayr ec^orum A) TEM9L YETKİSİNİN KAPSAMI 3i ^.e<ıi tj^- cjnder Tacdelen çm <&•<$ gonjşı. ooğrjltusunöa oy kurjnmaya yetlolıdr cı vekıl aşagoak a ra'ar dogn.t.i.'da gûrdem -addelen ç r oy «uilanmaya yettalıaır Talırnatlar lOzel taınatıar yazlr C| Vwı Şırket yor«ur«nın onenler dogrultusunda oy Ruüanmaya yaMriır di Toplantırja ortaya çıkabılecek dığer konularda vekıi aşa^dakı tafcmaiîar dogrultusunda oy «jltamaya yetyıdır ıTalfmat yoksa vekıl oyurj serfjestçe kullanr TalmaBar ı&e' talımatür vaılu ı B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HISSE SENEDMN: a 'erıp ^eSers. bl NLr^rası c Acei • Nomınal Degen cl Oy da Imtıyaa Olup Olmaüıgı e Kar lıne - Nama Yazıı Olcjgu OfiTAĞIN ADISOYADI veya UNVANt IMZASI' AORESİ: NOT- IAJ b&Lf-'^de ıaı ıb' «ya ıcı oarak belırtılen ş-kârdar bınsı seçılır ıbj ve İGİ sikkı çm açıklana yapılır Kars'a Migros Planlara devam Perakende sektöründe Türkiye'de yatınmı fren- lemenin yanı sıra ülkenin hassas politik konulann- da ne yapılmasına yönelik açıklamalarda bulunan yabancı yatınmcılara kar- şın, yerli yatınmcılann bir kısmı planlanan yatınm- larda hiçbir değişıklik yapmıyor. Ilk aylarda 14 yeni Migros ve 6 Ramsto re açan şirket yetkilıleri, planlann aynen uygulana- cağını belırtti. Oypa'nın 11 mağazası- nı alarak hizmete sokan şirket, kısa bir süre içinde İstanbul'da Yıldız, Iz- mir'de Üçkuyular ve Göl- cük, Erzincan ve Kars mağazalannı da Migros olarak yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor. YDK raporundan Deniz Nakliyat'ın satış sonrası öyküsü Şener'in başını yiyen düzen MURATKIŞLAU ANKARA - Yüksek Denetleme Kurulu*nun 2002 Aralık ayı itibanyla hazırladığı "ÖzeBeştirme İdare- si Başkanlığı ve Özelleştirme Fonu 2001 \'üı Rapo- ru"nda Denız Nakliyat'ı alan Cengiz Kaptanoğ- lu'nun satış sözleşmesini değiştirmeye yönelik bü- rün çabalanna aynntılı bir şekilde yer verildi. Rapora göre. Deniz Nakliyat'taki yüzde 99.99'luk kamu payı, 24 Mart 2000'de 14 milyon 750 bin dolan peşin, kala- nı yüzde 15 faizle 3 yıl içinde eşit taksitlerle öden- mek üzere toplam 59 milyon dolara Kaptanoğlu'nun sahibi olduğu Ar- matörler Denizcı- lik ve Nakliyat Anonım Şirketi'ne satıldı. Armatörler peşinatı ve birinci taksiti ödedikten sonra Özelleştirme Idaresi'ne başvıırarak kalan bor- cun taksitlendınlmesini istedi. ÖYTC, yeniden öde- me planını onayladı. Bu ilk değişiklikten sonra, Armatörler Denızcilik, ek sözleşmeyi imzalamayıp yeni teminat mektubu- nu da getirmeden yeniden İdare'ye baş\-urdu ve mev- - 59 milyon dolarlık Deniz Nakliyat'a 29.5 milyon dolar ödediler. - Taksitleri 3 senede bitireceklerdi, 2016"ya sarkıtmak istivorlar. cut borcun sabit kur üzerinden ve faiz oranının dü- şürülmesi suretıyle yeniden vadelendirilmesini iste- di. Bu ikinci ısteği de kabul edilmesıne rağmen, Ar- matörler Denizcılik yeni ödeme planındaki ilk tak- siti yine ödemedi. Bu gelışmeler üzerine Idare mevcut teminat mek- tuplannı nakde çevirmek isteyince, Armatörler De- nızcilik'in talebi üzerine dönemin özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yıbnaz Karakoyuıılu, Özel- _ . , _ . . . „ leştırme İdare'si- ne verdiği 21 Mart 2002 tanhli talımatla "Deniz Nakliyat ile ilgili sorunlann ÖYK'ye intikal ettiğini" ıfade ederek teminat mektuplannın nakde çevrilme- mesını istedi. Armatörler, Özelleştirme İdaresi ile anlaşma yol- lan ararken ÖYK'nin özelleştınlen şirketlerin satış şartlanna yönelik kolaylık getiren yeni bir düzenle- mesinden yararlanarak 2 Eylül 2002'de, kalan bor- cunun 3 yılı anapara ödemesiz 13 yılda 10 taksitle ödenmesinı talep etti. Armatörler'in bu isteği 17 Ekim 2002"de ÖYK'ye sunuldu. ÖYK'den henüz bu konuda bir karar çıkmadı. GELtRÜÇ]tCATARTTI Vergi banşında süre uzatımı yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Geİirler Genel Müdürü Osman Anoğlu, IMF'nin 750 tnlyon liralık gelir öngördüğü vergi banşı uygulamasından 3 katrilyon lirayı aşkın gelir sağlanmasının kesinleştiğini açıkladı. Önceki akşam itibanyla 2 katrilyon 850 trilyon liralık başvurunun tamamlandığmı belirten Anoğlu, "Bu durum gelir tahmini hedeflerimizin ne kadar isabetli olduğunu gösterir. Bu, Türkiye'yi tanımanın bir sonucudur" dedi. Vergi banşı konusundaki sorulan da yanıtlayan Anoğlu, önceki akşam itibanyla, vergi banşından yararlanmak için 1 milyonun üzerinde başvıoru yapıldığını belirtti. TÜSİAD'A ELEŞTİR] YAĞMURU Türkiye'nin elini zayıflatmayın ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağla>an. TÜSlAD'ın hükümete yönelik eleştirilerine tepki gösterdı. Türkıye'nin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir ortamda TÜSÎAD Başkanı Tüncay Özilhanın yaptığı açıklamanın Türkiye'nin elini ı daha da zayıflatacağını söyleyen Çağlayan, hükümeti savundu. Çağlayan başkanlığındaki ASO heyeti dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Yüzde 75'lere dayanan bu yüksek faizle Türkiye'nin iki yakasının bir araya gelmeyeceğini \oırgulayan Çağlayan, savaş tahvili çıkarma önerisinde bulundu. NOT DEFTERI ZEKERİYA TEMİZEL Hasta Yatağından Savaş Gözlemleri Ortalıktaki grıp salgınından payıma düşenin be- detini ödüyorum. Haftayı yatakta, televizyon izle- yerek geçirdim. Kırk derece ateşle, ciğerlerim sö- külürcesine öksürürken, "lyi ki bombalanan bir kentte değilim" diye bencillik ettim. Oysa benden çok daha kötü durumdaki insan- ların kafalarına bombaların yağdırılmasını film gi- bi izliyor, uzmanların bu akıllı(!) bombaların gücü hakkında anlattıklannı dinliyor, sonra da parçalan- mış çocukların görüntüleri ile gerçeklere dönüp insanlığımdan utanıyordum. Artık böyle görüntüler filmlerde kalacak sanı- yordum. Meğer emperyalizm savunucularının önde ge- leni Alman Tarihçi Treitschke'nin; "Zayıflıkherza- man suçlann en yıkıcısı ve en aşağısı, siyasal alan- da işlenebilecek suçlann en bağışlanmazı olarak görülmelidir"Xez\ hâlâgeçerlıliğini sürdürüyormuş. • • • Savaş olmadan Fırat ve Dicle ırmaklarının Irak'taki hallerini bilmiyordum. Vahşet görüntüleri arasında bu ırmakların Irak'taki akışına bakıyorum. Fırat ve Dicle'nin birleşip Şatt-ül Arap adını aldık- tan sonraki görkemine hayran kalmamak elde de- ğil. Ancak görüntülerden çıkarabildiğim kadarı ile bu ırmakların birkaç kilometre ötesi kum ya da ba- takhk. Bu ırmaklar etraflanna yaşam vermıyor. Çölü va- ha, bataklıkları da ova haline getireceği yerde Bas- ra Körfezi'nden Hint Okyanusu'nun tuzlu sulanna karışıp yok oluyor. Oysa bu toprakların altından yüzyıldan beri petrol fışkırıyor. Ancak petrol, bu ül- kelerdeki diktatörlerin iktidarlarını güçlendirmesi- ne ya da iktidarlannın sonunda kaçacakları ülke- lerde rahat bir yaşam sürdürmelerine olanak ve- recek milyarlarca dolar depolamalanna hizmet edi- yor. Eğer bu petrodolarların yarısı bile Fırat ve Dic- le'nin sularını kullanacak projelerde harcansaydı dünyanın en zengin petrol ve su kaynaklarına sa- hip bu ülkesinde halk sefalet ıçerisinde yaşamaz, emperyalistler de bu toprakları yaşam alanları ola- rak ilan edemezlerdi. Bu şekilde oluşan trilyonlarca petrodolarlar şu anda Irak'ı bombalayan emperyalist ülkelerin emrinde. Petrodolarlaria yaratılan sıcak para ha- reketlerinın tuzağına düşerek gırtlağına kadar borçlanan üikeler de sığ ve kırılgan ekonomileri ile onurlu davranmakta zorlanıyor, savaşı önleyecek radikal tutumlar sergileyemıyorlar. • • • Bu ortamda Türkiye ekonomisı ise "vicdan ile cüzdan arasında sıkışmış" durumda. Dünyaya cüzdan penceresinden bakanlar ne yapıp edip ABD'ye biat etmemiz ve bu durumdan yararlan- mamız konusunda inanılmaz bir baskı uyguluyor- lar. Vicdanlı görünmek isteyenler de "hem savaşa girmeyelim, hem de gırmiş gibi olalım" derdinde. Tabii ki bu tavır stratejık müttefikı tatmin etmi- yor. Yardım paketi maketı kalmadı deyiveriyor. Bu durumda ekonomi yönetiminin IMF'ye dön- mekten başka çaresi kalmıyor. IMFise; "Etrafınızyanıyor, ekonominiz bundan etkilenir, programı tekrar gözden geçirelim" de- mek yerıne, eski programı biraz daha sıkıyor. Program görüşmesi yapacaklara bir önerim var. Gittikleri ülkelerde lüks otellerin odalarından başka bir şey tanımayan IMF uzmanlarına şu so- rulan yöneltsinler. "Siz daha önce topraklanna bombalar düşen bir ülkede istikrar programı uyguladınız mı? Yüzde 6.5'lik faiz dışı fazlayı bi- le yaratmakta zorlanan, ekonomisi küçülen bir ül- kede faiz dışı fazlayı yüzde 8.5'e çıkardığınız za- man ekonomi bundan nasıl etkilenir? Gizli açık on milyon işsizi olan ve heryıl birmilyona yakın gen- cine iş yaratmak zorunda kalan bir ülkede bu kü- çülme programının Irak savaşına katılmaktan daha büyük tahribat yaratacağını mı kanrtla- maya çalışıyorsunuz?" Türkiye istese de istemese de bir savaş ekono- misini yaşayacak. Savaş ekonomisinin kurallan ve politikalan farklıdır. Bu politıkalar korkulacak politikalar değil, şim- diki programdan da daha fazla zarar da vermez.. ancak kararlılık ve tutarlılık gerektirirler. Sıralamada ikinci Tunceli halkı vergisini ödedi TUNCELİ (Cumhuriyet) - Tunceli, iller arası vergi tahsilat oranında ikinci sırada yer alırken Belediye Başkanı Hasan Korkmaz. "İlde tahsil edilen vergi oramnın yüksek olmasına rağmen, devletin Tunceli'ye yönelik yatınnılan yok denecek kadar az" dedi. Tunceli Valisi AB Cafer Akyiiz yaptığı yazılı açıklamada, kentte 2002 yıh vergi tahsilatının yüzde 96.2"lik orana ulaştığını belirterek tahakkuk eden 14 trilyon 336 milyar liralık verginin 13 trilyon 792 miryar lirasının tahsilatının yapıldığını belirtti. Tunceli halkının ödediği vergilerle devlete olan bağlılığını ortaya koyduğunu ifade eden Vali Akyüz. "Tunceh'nin iDer arası vergi tahsilat oranına göre ikinci olmasının mutluluğunu yaşryoruz. Verginuı kutsalhğına inanan Tunceb halkını kuüuyorum" diye konuştu. etCONOMİ • • v 1910: Fransız Henri Fabre, tekerlekleri olmayan ve su üzerinde seyredebilen bir uçak geliştirerek ilk deniz uçağını icat etti. 1022: İlk mikrofilm tanıtıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog