Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAVFA CUMHURİYET 28MART2003CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab(g cumhuriyet.com.tr ABD: Ateşkes olmayacak • \VASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Irak savaşında ateşkes ihtimali bulunmadıgını söyledi. Rumsfeld, bazı ülkelerin ne önerebileceğine ilişkin bir fikri olmadığını ifade etti ve "Irak savaşında ateşkes olmayacak" dedi. Senato bütçe komisyonunda konuşan Rumsfeld, Irak'taki savaşın ne kadar süreceğini bilmediklerini belirtti. "Savaşta sona değil başlangıca daha yakın olduklannı" yineleyen Rumsfeld, Irak'taki altyapıya ne kadar zarar verdiklerini de bilmediklerini söyledi. Araplar vazgeçti • NEW YORK (AA) - BM Güvenlik Konseyi'nin Irak savaşıyla ilgili açık toplantı düzenlemesini sağlayan Arap ülkeleri, gerekli 9 oyu toplayamadıklan için "Savaşa son verilmesini, Amerikan ve tngiliz birliklerinin Irak'tan derhal çekilmelerini" öngören bir karar tasansını Konseye sunma fıkrinden vazgeçtiler. Konuyla ilgili olarak konuşan Arap ülkeleri diplomatlan, "Tasannın reddedilmesinin, Amerikan ve tngiliz kuvvetlerinin başlattıklan savaşın meşru olduğu izlenimi yaratacağını" kaydettiler ve buna meydan vermek istemediklerini belirttiler. Rusya'dan ABD'ye gözdağı • MOSKOVA(AA)- Rusya'nın, Topol tipi kıtalar arası balistik fuze denemesi yaptığı bildirildi. Rus askeri yetkililer, Topol RS- 12M tipi fuzenin, ülkenin kuzeybatısındaki Plessetsk Üssü'nden yerel saatle 12.27'de (TSİ 11.27)Kamçatka Yanmadasında bulunan askeri test alanına fırlatıldığını söylediler. Verheugen'e yanıt: Köstek olma • ANKARA(ANKA)- Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen'in Türkiye'nin K. Irak'a yönelik olası bir operasyonuna karşı yaptığı eleştiriler Aıikara'da rahatsızlık yarattı. Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın bu tepkisini "Biz Verheugen"den köstek değil, destek olmasını bekliyoruz" şeklinde ifade etti. Verheugen'in açıklamalannı değerlendiren kaynaklar. "Türkiye, niyetlerinin doğru bir biçimde değerlendirilmesini bekliyor.Ancak doğru değerlendirilmediği zamanlar oluyor" dediler. BM'ye savaşı dupdurun çağrısı • BAĞDAT(AA)- Irak, BM Güvenlik Konseyi'nden, ABD ve Ingiltere'nin düzenlediği harekârın durdurulmasını ve "işgal güçlerinin" derhal ülkeden aynlmasını sağlamasını istedi. tktidardaki Baas Partisi'nin yayın orgaru El Tavra gazetesindeki makalede, "Yabancı bir ülkenin halkımızı savunmak için yanımızda savaşmasını beklemiyoruz. " denildi. ABD şirketleri, savaş sonrasmda aslan payını kimseye kaptırmak niyetinde değil Biz yıktık,biz yapanz• BM, Irak'ı yeniden yapılandırmanın 30 milyar dolara mal olabileceğini hesaplarken, altyapınm onanlmasından kamu sağlığına kadar en önemli 8 ihalede sadece ABD şirketleri yanşıyor. tngiliz medyası, "Bizim tekliflerimizi reddediyorlar" diye veryansın ediyor. Dış Haberier Servisi - ABD ve tn- gütere'nin Irak'a başlattığı saldın 9. giinüne girerken ülkenin yeniden yapılandınlması tartışmalan gide- rek büyümeye başladı. ABD şirket- leri başta olmak üzere birçok ülke Irak'ın yeniden yapılandınlmasın- dan aslan payını kapmak için şim- diden kollan sıvarken BM bu süre- cin aşağı yukan üç yıl süreceğini ve 30 milyar dolara patlayabileceğini bil- dirdi. ABD Uluslararası Gelişme Ajan- sı'nın (USAID), altyapının yeniden kurul- masından kamu sağlığına kadar uzanan sekiz ana projeyi şımdiden ıhaleye çıkar- dığı bildirilıyor. USAID tarafindan yapı- lan açıklamada, diğer ülkelere ait şirket- lerin bu süreçten dışlanmadığı belirtilirken "Ne var ki bu 8 ihalede yanşan ABD şir- ketlerinin sayısının fazJahğı dışandan ka- tıhma gerek bırakmadı" denildi. USAID'nın şu ana kadar 7.1 milyon do- larlık bir ihaleyı Uluslararası KaynakJar Grubu'na ve Ümmü Kasr Limanı'nın ona- nmı için 4.8 milyon dolarlık bir diğer iha- leyi de Amerika Tahliye Hizmetleri adlı bir şirkete verdiği açıklandı. ABD'nin yanında bu savaşa giren Ingil- tere'nin bile bu bol kârlı süreçte ancak kj- IHALEYE GEREK GÖRÜLMED! Petrol kuyuları Bush'un yardımcısına Irak'taki petrol kuyularındaki yangınlan söndürme projesinin Dkk Chenev'in eskiden yöneticilik yapbğı bir şirkete verilmesi tepkiyle karşdandi. (Fotoğraf: AP) Dış Haberier Servisi - ABD ordusu, Irak'taki petrol kuyulanndaki yangınlan söndürme projesini ihalesiz, geçmişte yöneticiliğini ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin yaptığı Halliburton Şirketi'ne verdiği için ağır eleştiri yağmuruna tutuldu. ABD Temsilciler Meclisi'nin hükümet reform komisyonundaki üst düzey Demokrat Parti Üyesi Henry Waxman, Ordu Mühendisler Bırliği Başkanı Tuğgeneral Robert Flowers'a bir mektup göndererek açıklama istedi. "Bu mektubu, yönetimin neden on mih/onlarca dolar değerindeki bir kontraü ihaleye açmadan ya da Kongre'ye haber bile vermeden Halliburton şirketinin bir alt kuruluşuna verdiğini soruşturmak amacıyla yazıyonun" diyen Waxman şöyle devam ediyor: "Irak'taki petrol kuyulanndaki yanguılann söndürühnesi kontraünm herhangi bir süre ya da parasaltimitiyok ve anlaşılan o ki özellikk bu şirketin masraflannı arttırması ve sonuçta vergi mükellcfkrinin yükünün arttınlnıası amacryla kurgulannuş." Ordu Mühendisler Birliği tarafindan salı günü yapılan açıklamada, kontratın ihalesiz Halliburton Şirketi'nin bir alt kolu olan Kellogg, Brown ve Root (KBR) şirketine verildiğı bildirilmişti. nntılarla yetınmesi gerekeceği gözlemci- ler tarafindan ifade ediliyor. tngiliz med- yasına göre kendı şirketleri tarafindan ya- pılan ihale tekliflerinın çoğu reddedildi. İngüizfer hava alacak Ingiliz deniz naklıye şirketi P and Q'nun sözcüsü David Smith. USAID tarafindan açılan ıhaleler ıçın "Biz de başvurduk an- cak bize kazanamadığımız söylendin dedı. The Wall Street Joumal gazetesinde ön- ceki gün yer alan habere göre, Fransız şır- ketlen de "Bush yönetiminin Irak'ı yeni- den yapüandırma sürecinde aslan payını ABD şirketlerine vereceğT yolundaki ha- berler karşısında paniğe kapıldı. Fransız Ya- tırımcılar Hareketi ve Fransa Ekonomı ve Finans Bakanlığı 'ndan gelen açıklamalar- da, Fransızlar bu süreçte BM denetimi al- tında yer almak ıstedıklerinin altını çiz- mişlerdi. Rusya Enerji Bakanı tgor Yiısupov, ül- kesinin Irak'taki petrol çıkarlannı savaın- maya kararlı olduğunu belirterek Irak'ta sa- vaş sonucu bir rejim değişikliğı olması ha- linde, Rus şirketleriyle eski rejim dönemın- de yapılmış sözleşmelere saygı gösterılme- sinı ıstedıkJerini bıldirdı. Yusupov, Rus şir- ketlerinuı sa\aş biter bitmez Irak'a dönecek- lenni vurguladı. Rusya payından vazgeçmiypr Rus petrol şirketleri, Irak petrollerini ış- letmek üzere Saddam Hüseyin rejımiyle top- lam değeri 4 milyar dolan bulan sözleşme- ler yapmış bulunuyor. Rus petrol sektörü, Irak petrollerinın tümüyie ABD şirketle- rinin denetimine geçmesinden ve eski söz- leşmelerin iptal edılmesinden korkuyor. Bu arada, ABD yönetimi de Irak'ta Sad- dam Hüseyin rejimine son verdikleri tak- dırde Irak'ın kontrolünü BM'ye bu-akma- yacağını kesin bir dille ifade etti. ABD Dı- şişlen Bakanı CoünPOvveU, "BizkoaKs>on ortaklanmızla büükte bu bü\ükyükü, ge- lecekte alacağı şekil hakkında söz sahibi ol- mamak için üstlenmedik. Asluıda. BM ta- rafindan atanmjş biri, birdenbire bütün operasyonun sahibi olsun diye, her şeyi BM'ye devretmeyi düşünmüyoruz " diye konuştu. MARY CANLI KALKAN Cheney'nin başı kızıyla belada Dış Haberier Servisi - ABD Başkan Yardımcısı DkkCheney'nın, canlı kalkan olarak Irak'a gitmek için Ürdün'de bekleyen kızı Mary Cheney'yı, bu isteğinden \azgeçirmek için başkent Amman'a gıdeceği ileri sürüldü. El Kuds El Arabi gazetesinin haberine göre Mary Cheney. Irak'ı kendi ülkesinin ve Ingiltere'nin askerlenne karşı sa\ıınmak için canlı kalkan olarak Bağdat'a gitmek üzere Ürdün'de bekiiyor. Gazetenin, Amman'daki kaynaklanna dayandırdığı haberinde, Cheney'nin, kızını vazgeçirmek için bugün Amman'a gitmeyi planladığı kaydedildi. Amman'daki ABD Konsolosluğu ise bu iddilan reddetti. Haberde. Kanada Dışişleri Bakanı BiD Graham ın oğlu da dahil birçok üst düzey yetkilinin çocuklannın da canlı kalkanlann arasında olduğu belirtildi. ^KANIT YOK' Blix yine Bağdat'ı savundu Dış Haberier Servisi - Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin şefi Hans BHx, Irak'ın güneyindeki Nasıriye'de kimyasal silahlardan korunmaya yarayan donanım bulunmasının, kuşku uyandırmasına karşm bu ülkenin kitle imha silahlanna sahip olduğunu kanıtlamayacağını söyledi. Blix, dün BBC'ye yaptığı açıklamada, "3 binden fazla korunma ekipmanımn bulunmasının Irak'uı kitle imha silahlanna sahip olduğunu kanıtladığmı düşünmüyorum" dedi. Amerikan Merkez Komutanlığı, salı günü Nasıriye'deki bir hastanede kimyasal silahlardan korunmaya yönelik 3 binden fazla maske, ekipman ve 200'den fazla silah ile mühimmat bulunduğunu açıklamış, ABD de kimyasal silaha rastlanmadığını kaydetmişti. Terörle mücadele... Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun mülteci kampuıa düzenlenen saldında Filistinlilerin yanı sıra küçük bir güvercin de yaralandı. tsrail hetikopterlerinin, "terorizmin aftyapısını" yok etmek amacı\ la dün sabaha karşı bir FiKstin karakoluna attığı 2 füze sonucu 2 FUistinli öldü, 15'i de yaralandu (Fotoğraf: REUTERS) El Arabiya televizyonu ve Newsday gazetesi muhabirlerinden haber alınamıyor Irak'ta beş gazeteci kayboldu Dış Haberier Servisi - Irak'a saldınlar sürerken savaşı izle- meye çalışan gazetecilerin de kayıplan artıyor. Dubaı'deki El Arabiya tele- vizyonu. ABD güçleriyle bir- likte Kuveyt'ten Irak'ın güne- yine giden üç muhabırinden geçen cumartesi gününden ha- ber alınamadığını açıkladı. Amerikan Newsday gazetesi- nin iki muhabiriyle de geçen salı akşamından bu yana bağ- lantı kurulamadı. El Arabiya haber kanalı için çalışan Suriyeli gazeteci Vael Avvad, Lübnanh kameraman gazetesinin muhabiri McAIlister ve foto muhabiri Moises Saman da pazartesi akşamından bu yana kayıp. Talal El Masri ve Lübnanh mühendis Ah Safa, en son 101. Hava Indirme Tugayı'yla bır- likte Zübeyir ve Nasıriye ara- sında görüldü. Amerikan Nevvsday gazete- sinin muhabiri MatthewMcAl- tister ve foto muhabiri Moises Saman da pazartesi akşamın- dan bu yana kayıp. Gazete yet- kililerinın verdiği bilgiye gö- re, Irak makamlan gazetecile- rin ülkeyi terk edip Suriye'ye gitmesini istedi ancak daha sonra iki kişilik ekipten bir da- ha haber alınamadı. Fao Yanmadası 'nda Irak güç- leri tarafindan tutuklanan iki Iranlı gazeteci de serbest bu*a- kıldı. Saldınnm başladığı 20 Mart'tan bu yana Irak'ta en az 2 gazeteci öldü. Avustralyalı serbest kameraman Paul Mo- ran, Kuzey Irak'ta bir araca yerleştirilen bombanın patla- ması sonucu ölürken Ingiliz ITN televizyonu muhabiri Terry LJoyd güneyde Ameri- kan ya da îngiliz "dost ateşi" sonucu yaşamını yitirdi. Bush ve Blair kararlı: Saddam gitmeden savaş bitmez • Bush ve Blair Irak'ta 'haklı bir dava' için savaştıklannı vurguladı VVASHINGTON (AA) - ABD Başkanı George \V. Bush ve Ingiltere Başbakanı Tony Blair, iki ülke ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğu ve "haklı bir dava" için savaşıldığı mesajını vererek, Irak'a yönelik askeri operasyonu savundu. Maryland'deki Camp David başkanlık konukevinde ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, ateşli sözlerle Irak savaşında, çok az zaman içinde önemli hedefierin sağlandığını ve ne kadar zaman alırsa alsın, Irak lideri Saddam Hüseyin rejımının devnleceğını ifade etti. ABD Başkanı George W. Bush, Blair'e, Ingiltere'nin sağladığı destek ıçın teşekkür ederken, "Blair, sözünün eri ve ,\BD dostu olduğunu kanıtladı. Asil bir amacımız var. Dünyaya barış getirmek için birlikte çalışıyoruz" dedi. Düşmana karşı her geçen gün ılerleme kaydedıldığinı behrten Bush, Saddam'ın silahsızlandınlarak devnleceğini. Irak halkının özgürleştınleceğını söyledi. Bush, BM'nin "Gıda için petrol programı^nı yeniden başlatması gerektiğini belirtirken, "İnsani işler, politize edilmemeli" diye konuştu. Bush, savaşın ne kadar süreceği yönündeki bir soruyu yanıtlarken, "Savaşın bitmesi için bir takvim yok, Saddam, ne kadar zaman alırsa alsın devrilecek" diye konuştu. Bush, 1991 Körfez Savaşı'na göre. koalısyonun çok daha güçlü olduğunu ve daha fazla sayıda ülkenin destek verdiğini söyledi. Saddam yönetıminln, rejıme karşı bir kişiyi dün dilini keserek bir kasaba meydanında ölüme terk ettiğini belırten Bush, Irak lıderinin zalimliğinın kendisinı şaşırtmadığım kaydetti ve kitle imha silahlan kullanması halinde, buna karşı ABD'nin de gereken yanıtı vereceğini söyledi. Kitle imha silahlan kullananlann, savaş suçlanndan yargılanacağını ifade eden Bush, "Sözümüzü tutacağımızdan kimsenin şüphesi olnıasın" dedi. Kararühk vurgusu Ingiltere Başbakanı Blair de, Saddam'ın "nefret dolu" rejiminin devrilmesı, sılahsızlandınlması ve Irak halkının özgürlüğe kavuşturulması konusunda ABD ve Ingiltere'nin kararhlığını \oırguladı. Blair, bir haftadan az zaman içinde koalisyon kuvvetlerinin, güneydeki petrol alanlannı güvenceye aldığını, Ümmü Kasr'ı ele geçirdiğini ve insani yardımın başlatıldığını belirterek, gün be gün amaçlanna doğru ilerlediklerinı kaydetti. Blair, savaştan sonra ıse BM'nin, yürütülecek çabalara katılmasının önemli bulunduğunu söyledi. Savaşın ne kadar zaman alacağı sorusuna ıse Blair, "Önemli olan ne zaman biteceği değil, işin bitirilmesi" yanıtını verdi. Pazaryeri katHamı Soruşturma istemi Dış Haberier Servisi - Uluslararası Af Örgütü de hemen olayla ilgili tarafsız bir soruşturma başlatılmasını istedi. Örgütten yapılan açıklamada, tt Füzelerin kayrıağı konusundaki çelişküi açıldamalar gerçek bir soruşturma yapümasına olan gereksinimi artünyor" ifadesi kullanıldı. İşgal güçlerinin, Şaab semtine öncekı gün düzenledikleri bombardımanda yaklaşık 15 kişi ölmüş, 30 kişı de yaralanmıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Myers. "Ne olup bittiğini henüz bilmiyoruz. Merkez Komutanhğı bu bölgede hedefohıp olmadığını ortaya çıkarmak için olayı sonışturacak" demişri. ORUMSUZ... AjBD Dışişleri Bakanı Colin POvveil, (Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada): Biz koaÛsyon ortaklanmızla birlikte bu bü\ük yûkii, (Irak'ın) geiecekte alacağı şekil hakkında söz sahibi olmamak için üstlenmedik.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog