Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

4- Cumhuriyet k ı t a p ] a r ı ÎLK MECLÎS H.V.Velidedeoğlu *Cumhunyei «PaarLjma A.Ş Tmtocagı Cad. No3941 fatap kulûbû [34;î4,Ogaloglu-ts™bulTeI ı2i:ı5I401 % 79. YIL SAYI: 28296 / 500.000 TL (KDV,çmde) Cumhuriyet Yarınki gazeteler, bugünden cebinizde! Gündemdeki en sıcak geiışmeler \çm ABCNE HABER yazın. 2222'ye yoUayın. Raş haberier anında cebînize gelsin. Haberler2222 •• HAZRKART TURKCELL KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 MART 2003 CUMA ABD Irak'ta aslan payını bırakmıyor. İngiltere kızgın. Rusya ve Fransa panikte Paylaşım kavgasıVtfashington: Bîz yıktık bîz yaparız I Irak'a yönelik saldın bitmeden ABD şirketleri başta olmak üzere birçok ülke Irak'ın yapılandınlmasından aslan payını kapmak için şimdiden kolları sıvadı. BM bu sürecin aşağı yukan üç yıl süreceğini ve 30 milyar dolara mal olabileceğini bildirdi. En önemli 8 ihalede yalnızca ABD şirketleri yanşıyor. tngiliz medyası, "TekJiflerimizi reddediyorlar" diye veryansın ediyor. ) Washington'ın Saddam sonrası Irak'ın kontrolünü BM'ye bırakmayacağını kesin bir dille ifade etmesi Fransız Yatınmcılar Hareketi ile Fransa Ekonomi ve Finans Bakanlığf nda paniğe neden oldu. Rusya Enerji Bakanı, ülkesinin Irak'taki petrol çıkarlannı sa\ r unmaya kararlı olduğunu belirterek savaş sonrasında da eski sözleşmelere saygı gösterilmesini istedi. • 10. Sayfada Saddam gidene kadar savaşa devam % Camp David'de Irak'a yönelik saldın sürecini ve sonrasını ele alan ABD Başkanı George W. Bush ve İngiltere Başbakanı Tony Blair, "Savaşın bitmesi için bir takvim yok. Saddam Hüseyin rejimi, ne kadar zaman alırsa alsm devrilecek" diye konuştular. İki lider, ateşli sözlerle Irak savaşında, çok az zaman içinde önemli hedeflerin sağlandığını savundular. % Bush, İngiltere'nin sağladığı destek için Blair'e teşekkür ederken, "Blair, sözünün eri ve ABD dostu olduğunu kanıtladı. Asil bir amacımız var. Dünyaya barış getirmek için birlikte çalışıyoruz" dedi. Blair'in, ABD"nin karşı çıkmasına rağmen "savaştan sonra Irak'ta yürürülecek çabalara BM'nin katılmasını önemli bulduğunu" vurgulaması dikkat çekti. • 10. Sayfada AKP hükümeti kadrolaşmayı arttırdı. Halka ekyükler getirildi Savaşı «frrsat bildil AKP hükümetinin rekçesıyle yaşama geçir düzenlemeler arasında ek vergiler, işçilerin ikramiyesini erteleme, yatırım öde- neklerinin kısıtlanması ve ücretlilere 'sıfıra ya- kın' zam bulunuyor. H ükümet dün gerçek- leştirilen genel kurul- larla da kamu ban- kalarının yöneti- mine damga- sını vurdu. Erdoğan'ın sağ kolu Zeki Sayın, Kamu Bankaları Yönetim Kurulu Baş- kanlığı'na getiriliyor. 7 Haberleri 6. ve 13. sayfalarda îşadamlan, ABD 'li diplomaîlarla buluştu Sürpriz İstanbul toplantısı # Doğan Holding bınasında bir araya gelen ABD'lı dıplomatlarla Türkıye'nın önde gelen işadamlan, Irak'ın yeniden yapılandınlması için yapılabilecek işbırlığını görüştüler. İstanbul Haber Servisi - ABD'nin Irak'a saldınsı sü- rerkenTürkiye'nin önde ge- len işadamlan ile Ameri- ka'nın istanbul Konsoloslu- ğu'ndan yetkilıler dün Is- tanbul'da Doğan Hol- ding'ın bınasında sürpriz bir görüşme yaptılar. 5 saat süren toplantının ardından işadamları ve ABD'li dip- lomatlar herhangı bir açık- lama yapmazken görüşme- de savaş sonrası Irak'ın ye- MArkasıSa.8,SiL8'de Tehlike uyarısı Küresel durgunluk kapıda # ABD'nın "kısa ve başanh savaş" söylemlennın tutmaması, piyasalan "savaş öncesi belirsızliğe" geri döndürdü. Son gelişmelenn ardından yatınmcılann, savaşın aylar sürebileceği ihtimaline takılıp kaldığı gözlemleniyor. # 2 yılhk Global Mali Istikrar Raporu'nu açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF), Irak'taki savaşa saplanıp kalmmasının, dünya finans pıyasalanndakı ihtıyath toparlanmayı engelleyeceğinın altını çizdi. • 12. Sayfada Genelkurmay Başkanı'nın Kuzey Irak'la ilgili açıklaması Washington ve Kürt gruplan rahatlattı Ozkök geriliıııi azaltbı ABD, Avrupa ve Kürt gruplar Türkiye'nin tutumundan memnunluk duyduklannı açıklarken Washington Post gazetesi, Özkök'ün açıklamasını "geri adım" olarak yorumladı. Gazete, paraşütle K.Irak'a indirilen 1000 ABD askerinin amaçlanndan birinin 40 bin Türk askerini sınırda tutarak "savaş içinde savaş" ın başlamasını engellemek olduğunu öne sürdü. Haber Merkezi - Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Hilnıi Özkök'ün Irak'a yö- nelik askeri harekât karşı- sında Türkiye'nin konumu- nu netleştirici açıklamalan hem ABD hem de Kuzey Irak'- taki Kürt grupla- nnca memnuni- yetle karşılandı. Hilmi Özkök'- ün, TSK'nin Ku- zey Irak'a ABD ile eşgüdüm ha- linde girebileceği, Türki- ye'nin çatışmaya taraf olma- dığı ve tampon bölge iste- mediği yönündeki açıkla- malan uluslararası kamu- oyunda da olumlu karşıla- Kuzey cephesi açılıyor U U. Sayfada nırken Batı basını da bu açıklamalara geniş yer ayır- dı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'ün Diyar- bakır'da yaptığı açıklama, Türkiye'nin Irak'a yönelik askeri hare- kât karşısındaki ko- numunu netleştirdi. Özkök'ün açıkla- ması, Türkiye'nin uzun süreden beri dile getirdiği "kır- mızı çizgilerinin" bir kez daha karar- — lıhkla \nrgulanma- sı şeklinde yorumlandı. Öz- kök açıklamasıyla, Türk bir- liklerinin Kuzey Irak'ta bu- lunduğu ilk kez resmi bir ağızdan doğrulanmış oldu. MArkasıSa. 5, Sü. 2'de Durdurun bu savaşı İstanbulda dün 7 bin kişi Taksim AKM, Fındıklı ve Beşiktaş'ta toplanarak Dolmabahçe Meydanı'na yü- rüdü. Araç sürücülerinin korna çalarak atılan sloganlara destek verdiği yürüyüş nedeniyle bazı cadde- ler trafiğe kapatıldı. Çevik Kuvvet'in yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, "Irak'ta savaşa hayır", "Ka- til Bush, sadakanı al, başına çal", "Yankee go home", "Kardeş kanı dökme", "AKP Amerika'nın kukla partisi" dövizleri ile Deniz Gezmiş, Harun Karadeniz, Vedat Demircioğlu'nun posterleri taşındı. Anka- ra'da iş bırakan 3 bin emekçi Kı/ılay'a banş çıkarması yaptı. ABD Doları, Coca Cola, McDonald's pa- ketleri \e ABD sigaralannı yakan emekçiler Irak"a yönelik emper>alist saldırının bir an önce son bul- masını istedi. İzmir'de de KESK üyeleri dün hizmet vermedi. (Fotoğraf. ALPERİZBUL) • 9. Sayfada ON BİNLER IRAK İÇİN YÜRÜDÜ: NEWYORK'TA 140 KİŞİ TUTUKLANDI M9.sa}fada 37 yaralı 'Dost ateşi' olduruyor # Nasıriye'de çatışmalar sürerken Amerikan komuta karargâhına top mermisi isabet etti. Önceki gece 18 îngiliz askerini "yanlışlıkla" öldüren ABD askerleri dün de kendi aralannda çatışmaya girdi. 37 asker yaralandı. • //. Sayfada K.Irak'a asker Türkiye için güvence' # ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, Kuzey Irak'a paraşütle 1000 ABD askerinin indirilmesinin, Irak'uı tek bir ülke olarak kalmasına yönelik Türk hükümetine verilen bir güvence harekârı olduğunu savundu. • 11. Sayfada BÜTÇEYE SAVAŞ AYARI • 8. Sayfada EŞSlZ BÎR DÜNYA TlYARO GÜNÜ • 14. Sayfada BU KEZ TÜRKİYE FAVORİ MSpor'da 67YAŞINDAUSTA GEMÎCI OLDU M Arka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ABD'nin K\v\\ Savaşı'Oysa dünya düzeni kargaşa içinde. Düzenin simgesi Birleşmiş Milletler'i takan yok. Ne diyor Colin Powell; "ABD, Irak'ın kontrolünü BM'ye bırakmak için savaş yükünü omuzlamadı". BM Silah Denetim Komisyonu Başkanı Hans Blix, durumuözetledi: "lllakisavaşisteyen ABD, kapıyıyü- zümüze çarptı". Genel Sekreter Kofi Annan, BM'deki bölünmeyi MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de CEVAP VE DÜZBIME MEHVİ "Gazetenizin 13.01.2003 tarihli nüsha- sında müvekkilim vakıfla ilgili olarak İnıam Hatipler Kol Kola başhklı yazıda özetle" vakfin yasaklı olduğu, bakanhk mü- fettişlerinm inceleme raporlannda vakfin, "Atatürk tlke ve Devrimleri ile anayasanın laiklik ilkesine aykın faaliyette bulundu- ğu", imam-hatip lisesi müdürü olan şube mü- dürleruıın tüm masraflannm vakıfça karşıla- narak umre zıyaretine gönderildiğı, vakfin kurduğu Betımtaş adlı bir şırket aracılığıyla da imam-hatip liselennde ıhalelenne katıldı- ğı ve bazılannın kazanıldığı, iddıa edilmiştir Haber tümüyle gerçek dışıdır. Öncelikle şu husus ıfade edilmelıdır kı müvekkil vakıf ya- saklı değildır. Müvekkil vakıf. kamuya ya- rarlı vabf statüsünde olup faalıyetlenni ana- yasaya yasalara ve vakıf tüzüğüne uygun ola- rak sürdürmektedir. Millı Eğıtim Bakanlığı tarafından hazırlanan teftiş raporunda mü- vekkil vakfin, Atatürk ilke ve ınkılaplanna aykın davrandığı saptanmamıştır Aksine 05.07.2000 tarihli müfettış raporunun 9. say- fasında vakfın ırtıca yuvası olduğu ve Atatürk ılke ve ınkılaplanna aykın davrandığına daır bir bulguya rastlanılmadığı açıkça ıfade edil- miştir MArkasıSa. 5,Sü. l'de . GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP( Kadpolaşma ve Ozkök! Son günlerde gazetecilik için sık kullandığımız tümcelerden bin şu: "Irak krizi olmasaydı, bu haber manşet olurdu!" Gerçekten de ekonomiye, eğitime, toplumsal ya- şama ilişkin pek çok haber, iç sayfalarda kaynayıp gidiyor. Bunlardan biri de kadrolaşma... MArkası So. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog